top of page
Vecka 34
17-21 aug 2020
HELAMAN 1-6
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Vad är hemliga föreningar / Gadiantions rövarband ?

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 1:11-12

"... och de ingick alla ett förbund, ja, de svor vid sin evige Skapare att de inte skulle berätta för någon människa att Kishkumen hade mördat Pahoran.... Och Kishkumen och hans band, som hade slutit förbund med honom, blandade sig med folket på ett sådant sätt att det inte gick att finna alla."

Helaman 2:4-5

"Ty det fanns en viss Gadianton som var utomordentligt skicklig i att tala många ord och även i konsten att i all hemlighet utöva mord och röveri. Därför blev han ledare för Kishkumens band. Därför smickrade han dem och även Kishkumen och sade att om de skulle sätta honom på domarsätet skulle han se till att de som tillhörde hans band skulle ges makt och myndighet bland folket. Därför sökte Kishkumen förgöra Helaman."

Helaman 2:8

".... uppsåtet hos alla dem som tillhörde hans band var att mörda och att röva och att skaffa sig makt (och detta var deras hemliga plan och deras sammansvärjning)... "

Helaman 2:13

"Och se, i slutet av denna bok kommer ni att se att denne Gadianton visade sig bli Nephis folks fall, ja, nästan dess fullständiga undergång."

Helaman 6:17

"Därför började de fästa sina hjärtan vid sina rikedomar, ja, de började söka efter vinning för att de skulle kunna förhäva sig, den ene över den andre. Därför började de begå mord i hemlighet och röva och plundra för att kunna skaffa sig vinning."

Helaman 6:21

"Men se, Satan hetsade större delen av nephiterna så att de förenade sig med rövarbanden och ingick i deras förbund och avlade deras eder om att de skulle beskydda och bevara varandra i vilka svåra omständigheter de än kom, så att de inte skulle behöva lida för sina mord och sina plundringar och sina stölder."

Helaman 6:30

"Och se, det är [Satan] som är all synds upphovsman. Och se, han fortsätter med sina mörkrets gärningar och hemliga mord och för vidare deras sammansvärjningar och deras eder och deras förbund och deras planer på förfärlig ogudaktighet från släktled till släktled, allteftersom han kan få grepp om människobarnens hjärtan."

Helaman 6:39-40

"Och på så sätt fick [Gadiantons rövarband] full kontroll över regeringen, ja, så att de trampade under sina fötter och slog och sargade och vände ryggen åt de fattiga och de saktmodiga och åt Guds ödmjuka efterföljare. Och sålunda ser vi att de befann sig i ett hemskt tillstånd och höll på att mogna till evig undergång."

Helaman 7:4-5

"... dessa Gadiantons rövare innehade domarsätena, genom att de hade tillskansat sig makten och myndigheten i landet, och att de åsidosatte Guds bud och inte i någon grad handlade rätt inför honom, inte skipade rättvisa bland människobarnen, fördömde de rättfärdiga för deras rättfärdighets skull, lät de skyldiga och de ogudaktiga gå ostraffade för sina pengars skull och dessutom lät dem inneha ledande ämbeten i regeringen för att styra och handla som de ville så att de kunde skaffa sig vinning och ära av världen, och för att dessutom lättare kunna begå äktenskapsbrott och stjäla och döda och handla som de själva ville..."

Nyckellära:  Buden

Välsignelser för de som ber, tror på Kristus och håller fast vid Guds ord

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 3:27-30

"Sålunda kan vi se att Herren är barmhärtig mot alla som i hjärtats uppriktighet åkallar hans heliga namn. Ja, sålunda ser vi att himlens port står öppen för alla, ja, för dem som tror på Jesu Kristi namn, han som är Guds Son. Ja, vi ser att alla som vill kan hålla fast vid Guds ord, som är levande och kraftfullt och som skall slå sönder alla djävulens lister och snaror och ränker och leda Kristi efterföljare in på en trång och smal väg... till Guds högra sida i himmelriket... "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Välsignelser av fasta och bön

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 3:35

"Ändå fastade de och bad ofta och växte sig starkare och starkare i sin ödmjukhet och fastare och fastare i tron på Kristus, till dess deras själar fylldes av glädje och tröst, ja, så att deras hjärtan renades och heliggjordes med en heliggörelse som kommer på grund av att de överlämnade sina hjärtan åt Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Högmod leder till fall

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 4:12-13

"Och det var på grund av detta deras hjärtans högmod, på grund av deras stora rikedomar, ja, det var på grund av deras förtryck av de fattiga och att de vägrade att ge av sin mat åt de hungriga, vägrade att ge av sina kläder åt de nakna och slog sina ödmjuka bröder på kinden, hånade det som var heligt, förnekade profetians och uppenbarelsens ande, mördade, plundrade, ljög, stal, begick äktenskapsbrott, gav upphov till stora stridigheter och rymde till lamaniterna i Nephis land –och på grund av denna sin stora ogudaktighet och för att de berömde sig av sin egen styrka lämnades de åt sin egen styrka. Därför hade de inte framgång utan blev hemsökta och slagna och drevs framför lamaniterna till dess de hade förlorat kontrollen över nästan alla sina länder."

Helaman 7:26

"Ja, elände skall drabba er på grund av det högmod som ni har tillåtit att tränga in i era hjärtan och som på grund av era övermåttan stora rikedomar har lyft er upp över det som är gott!"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Herrens Ande kan inte bevara oss i vår orättfärdighet

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 4:23-24

"Och på grund av deras ondska hade kyrkan börjat urarta, och de började tvivla på profetians ande och på uppenbarelsens ande, och Guds straffdomar stirrade dem i ansiktet. Och de insåg att de hade blivit svaga liksom sina bröder lamaniterna och att Herrens Ande inte längre bevarade dem. Ja, den hade dragit sig bort från dem eftersom Herrens Ande inte bor i oheliga tempel."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Följ andras goda exempel

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 5:6-7

"Se, mina söner, jag önskar att ni skall komma ihåg att hålla Guds bud, och jag vill att ni skall förkunna dessa ord för folket. Se, jag har givit er namn [Nephi och Lehi] efter våra första föräldrar som kom från Jerusalems land, och detta har jag gjort för att ni, när ni kommer ihåg era namn, skall komma ihåg dem. Och när ni kommer ihåg dem skall ni komma ihåg deras gärningar. Och när ni kommer ihåg deras gärningar skall ni veta att det är sagt, och även skrivet, att de var goda. Därför, mina söner, vill jag att ni skall göra det som är gott så att det kan sägas, och även skrivas, om er alldeles som det har sagts och skrivits om dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Gör inte det goda för att få beröm

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 5:8

"Jag önskar att ni inte gör [gott] för att kunna berömma er, utan att ni gör det för att samla er en skatt i himlen..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Frälsning endast genom Kristi försonande blod

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 5:8

"Ja, kom ihåg att det inte finns något annat sätt eller medel varigenom människan kan bli frälst än genom Jesu Kristi försonande blod, han som skall komma. Ja, kom ihåg att han kommer för att återlösa världen... Herren förvisso skulle komma för att återlösa sitt folk, men att han inte skulle komma för att återlösa dem i deras synder utan för att återlösa dem från deras synder."

Nyckellära:  Jesu Kristi forsoning

Nyckelskriftställe: Bygg din grundval på klippan - Kristus

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 5:8

"Och kom ihåg, mina söner, kom ihåg att det är på klippan, vår Återlösare, som är Kristus, Guds Son, som ni måste bygga er grundval, så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, skall detta inte ha någon makt att dra er ned till eländets och det oändliga lidandets avgrund, tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval, och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla."

Nyckellära:  Jesu Kristi forsoning

Lydnad mot Gud ger stor kraft

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 5:14, 18

"... därför gick [Nephi och Lehi] ut, i lydnad mot Guds befallningar, för att undervisa om Guds ord...

Och det hände sig att Nephi och Lehi predikade för lamaniterna med stor kraft och myndighet, ty de fick kraft och myndighet sig givna för att de skulle kunna tala, och de fick även sig givet vad de skulle säga."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Hur låter Guds röst?

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 5:30, 33

"Och det hände sig att när de hörde denna röst märkte de att det inte var en åskans röst och inte heller var det rösten av ett våldsamt dån, men se, det var en stilla röst med fullkomlig mildhet, liksom en viskning, och den trängde ända in i själens innersta... Och åter, för tredje gången, kom rösten och talade till dem förunderliga ord som inte kan yttras av människor... "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Frid ersätter mörker när vi tror på Kristus

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 5:40-41, 45, 47

"Och det hände sig att lamaniterna sade till honom: Vad skall vi göra för att detta moln av mörker skall kunna tas bort och inte längre överskugga oss? Och Aminadab sade till dem: Ni måste omvända er och ropa till rösten, ända till dess ni får tro på Kristus, som Alma och Amulek och Zeezrom undervisade er om. Och när ni gör det kommer molnet av mörker att tas bort och inte längre överskugga er...

Och se, Guds Helige Ande kom ned från himlen och tog plats i deras hjärtan, och de fylldes som med eld... 'Frid, frid vare med er tack vare er tro på min högt Älskade som fanns från världens grundläggning.' "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Satan är all synds upphovsman

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 6:30

"Och se, det är [Satan] som är all synds upphovsman. Och se, han fortsätter med sina mörkrets gärningar och hemliga mord och för vidare deras sammansvärjningar och deras eder och deras förbund och deras planer på förfärlig ogudaktighet från släktled till släktled, allteftersom han kan få grepp om människobarnens hjärtan."

Nyckellära:  Buden

Anden kommer när vi tror

Lägg till lite mer information om denna artikel

Helaman 6:35-36

"Och sålunda ser vi att Herrens Ande började dra sig undan nephiterna på grund av deras ogudaktighet och deras hjärtans hårdhet. Och sålunda ser vi att Herren började utgjuta sin Ande över lamaniterna, tack vare att de så lätt och villigt trodde på hans ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning Helaman 1-6

En ny hemlig förening bildas, Gadiantons rövarband. De mördar den nyinsatta överdomaren och sprider korruption bland nephiterna. Lamaniterna utnyttjar osämjan bland nephiterna och intar landet med våld. Helaman bli ny överdomare. Överbefälhavaren Moronihah vinner tillbaka landområden. Men många perioder av välstånd (bland annat pga av Helamans söner Nephi och Lehis undervisning och underverk) varvas med perioder av avfall och svårigheter (pga av högmod och de hemliga föreningars inflytande i landet).

Varför är Helamans bok viktig?

I boken - som är uppkallad efter dess författare Helaman, son till Helaman - ser vi uppkomsten av Gadiantons rövarband, den hemliga föreningen som spred ondskans verk bland Nephis folk framförallt. Lamanitena växer sig däremot andligt starka och blir mer rättfärdiga än lamaniterna. Vi lär oss med tydlig skärpa de svåra konsekvenser som drabbar människor då de ger efter för högmod och orättfärdighet - och hur fort avfallet kan ske om vi inte lever upp till våra förbund. Vi lär oss även tydligt hur tron på Kristus ger oss en trygg och stadig grund i livet. Några av boken hjältar är Nephi och Lehi, Helamans söner, samt lamaniten Samuel som kallar nephiterna till omvändelse och förutspår Jesu födelse.

Tisdag 18 aug

Onsdag 19 aug

Helaman 1     Läs   Lyssna   Elevbok

  1. En ung kvinna bråkar med sina föräldrar om sina vänner. Hur kan sådana stridigheter kanske påverka hennes inställning till att följa föräldrarnas råd inom andra områden av sitt liv?

  2. Två unga män i prästadömskvorumet är arga på varandra. Hur kan den här formen av stridigheter påverka deras handlingar när de är i kyrkan?

  3. Tänk på ett område i ditt liv där du vet att det finns stridigheter eller spänningar mellan dig och andra. Vad kan du göra konkret för att få bort de här stridigheterna eller spänningarna ur ditt liv? Hur kan du åstadkomma det?

Helaman 2     Läs    Lyssna    Elevbok

Torsdag 20 aug

Helaman 3     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 33-35. För att få djupare insikt i det som lärs ut i de här verserna besvarar du två eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har fasta och bön hjälpt dig när du har blivit förföljd eller utsatts för prövningar?

  2. Vad tror du det innebär att överlämna ditt hjärta åt Gud?

  3. När har du fått starkare tro på Jesus Kristus under förföljelse eller prövningar?

Helaman 4     Läs   Lyssna   Elevbok

Fredag 21 aug

Helaman 5     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 12. Detta är ett nyckelskriftställe. Vad tror du det innebär att bygga ditt livs grundval på Jesu Kristi klippa? Hur skulle du kunna tillämpa den här principen i ditt liv? När har du kunnat motstå frestelser eller uthärda prövningar tack vare att Jesus Kristus är grundvalen i ditt liv?

Helaman 6     Läs   Lyssna   Elevbok

Please reload

Veckans filmer

Seminarie TV 22: Helaman 1-6

Marcus Brändh ger oss bakgrunden till Helaman 1-6 och vad vi kan lära oss här.

Äldre Seminarie TV

Unga Kvinnor och Unga Män i Umeå ger en fin presentation av Helaman 1-8.

Nyckelskriftställe

Helaman 5:12

"Och kom ihåg, mina söner, kom ihåg att det är på klippan, vår Återlösare, som är Kristus, Guds Son, som ni måste bygga er grundval, så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, skall detta inte ha någon makt att dra er ned till eländets och det oändliga lidandets avgrund, tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval, och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla."

Nyckellära: 

Jesu Kristi försoning

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 34-36:

Buden

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page