top of page
MOSIAH 7-10
Vecka 19
6-10 maj 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag  6 maj

Seminarie TV 17

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 7 maj

Mosiah 7-8

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 8 maj

Mosiah 9-10

Elevbok/

Hemstudier

Läs

Lyssna

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Torsdag 9 maj

Ledigt - Kristi himmelsfärd

Fredag 10 maj

Ledigt - Kristi himmelsfärd

Skärmavbild 2024-05-03 kl. 09.30.13.png
Veckans filmer

Sammanfattning Mosiah 7-10

Kung Mosiah skickar en grupp, ledd av Ammon, för att finna de nephiter som 80 år tidigare begav sig till Nephis land. Ammon finner kung Limhi som berättar sitt folks historia, om hans farfar Zeniff som gjorde ett fördrag med lamaniterna om att få besitta en del av Nephis land. Lamaniterna försökte förslava nephiterna, men dessa får kraft av Herren att försvara sig. 

Seminarie TV 17: Mosiah 7-10

Louis Herrey, Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Kom och följ mig - Lego: Mosiah 7-10

(2:51) Berättelsen om hur Zeniff kom ner från Zarahemla för att bosätta sig i Nephis land.

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Vänder vi oss bort från Gud kan han inte hjälpa oss

 

​Mosiah 7:25, 28-30

"För om detta folk inte hade fallit i överträdelse skulle Herren inte ha låtit detta stora onda komma över dem. Men se, de ville inte hörsamma hans ord. I stället uppstod stridigheter bland dem...Och mycket annat gjorde de som nedkallade Guds vrede över dem. Vem kan därför förvånas över att de är i träldom och är drabbade av svåra lidanden? För se, Herren har sagt: Jag skall inte bistå mitt folk under deras överträdelsers dagar, utan jag skall spärra deras vägar så att de inte får framgång, och deras gärningar skall bli till en stötesten för dem. Och vidare säger han: Om mitt folk sår orenhet, skall de skörda agnarna därav i stormen."​

Kristus är Gud, alltings Fader

Mosiah 7:27

"Och eftersom han sade till dem att Kristus var Gud, alltings Fader, och sade att han skulle ikläda sig en människas avbild, och det skulle vara den avbild till vilken människan skapades i begynnelsen, eller med andra ord sade han att människan skapades till Guds avbild och att Gud skulle komma ned bland människobarnen och ta på sig kött och blod och gå omkring på jorden"​

Gud befriar oss från träldom (våra prövningar)

Mosiah 7:19, 33

"Lyft därför upp era huvuden och fröjda er, och sätt er lit till Gud, till den Gud som var Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, och likaså den Gud som förde Israels barn ut ur Egyptens land... så att de inte skulle förgås i vildmarken, och mycket mer gjorde han för dem... Men om ni vill vända er till Herren med helhjärtat uppsåt och sätta er lit till honom och tjäna honom med sinnets hela hängivenhet, om ni gör detta, så skall han, efter egen vilja och eget behag, befria er ur träldomen."​

Vad är en siare?

Mosiah 8:16-18

"Och Ammon sade att en siare även är en uppenbarare och en profet. Och större gåva kan ingen människa ha, om hon inte besitter Guds kraft, vilket ingen människa kan. Ändå kan en människa få sig stor kraft given av Gud.Men en siare kan känna till sådant som har hänt och även sådant som skall hända, och genom dem skall allt uppenbaras... På så sätt har Gud givit ett medel varmed människan genom tro kan utföra mäktiga underverk. Därför blir hon till stor nytta för sina medmänniskor."​

"Vi gick ut i Herrens kraft"

 

Mosiah 9:17-18

"Ja, i Herrens kraft gick vi ut till kamp mot lamaniterna, ty jag och mitt folk ropade mäktigt till Herren och bad att han skulle befria oss ur våra fienders händer, ty vi väcktes till hågkomst om våra fäders befrielse. Och Gud hörde våra rop och besvarade våra böner, och vi drog ut i hans kraft."​

Mosiah 10:19-20

"Och sedan nu jag, Zeniff, berättat allt detta för mitt folk om lamaniterna, eggade jag dem till att kämpa med all sin kraft och att sätta sin lit till Herren. Därför kämpade vi mot dem, ansikte mot ansikte. Och det hände sig att vi återigen drev dem ut ur vårt land."​

bottom of page