top of page
Seminarie TV: Läran och förbunden
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". Det rekommenderas att eleven ser programmet med sina föräldrar, av två orsaker: 1) Föräldrar behöver rapportera till läraren att eleven har deltagit, och 2) I varje program finns det frågor som eleven bör diskutera med en vuxen i hemmet. 

Seminarie TV 1

Joseph Smith - Historien

Introduktionsavsnitt till kursen Läran och förbunden. Louis Herrey och Marcus Brändh ger praktisk studieinformation samt sammanfattar veckans läsning. Mycket fokus på händelserna i Joseph Smiths unga år innan återställelsen av kyrkan.

Seminarie TV 2

Läran och förbunden 3-5

Marcus Brändh och Louis Herrey ger historisk bakgrund till veckans läsning. Martin Harris förlorar de 116 första översatta sidorna av Mormons bok. Joseph Smith lär sig att Herrens visdom är större än människors förnuft. Joseph Smith Sr får en uppenbarelse given till sig (L&F 4). Han kallas till Guds verk.

Seminarie TV 3

Läran och förbunden 6-9

Berättelsen om Oliver Cowdery, hur han brottas med Herren i bön och hur han hjälper Joseph Smith som skrivare i översättningsarbetet av Mormons bok. Vi lär oss många viktiga principer som t ex: Om vi har en önskan att tjäna kommer Gud finna vägar åt oss att göra det; vi ska vända oss till Herren i varje tanke utan att tvivla; den Helige Anden talar till vårt hjärta OCH förstånd; med bönens kraft kan vi besegra den ondes angrepp. (Innehåller äldre STV-avsnitt).

Seminarie TV 4

Läran och förbunden 10-11

Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning. Läran och förbunden 10 uppenbarar vad som hände med de 116 förlorade sidorna till Mormons boks översättning och vad Satan gör för att försöka förgöra Herrens verk. I kapitel 11 talar Herren till Hyrum Smith och uppmanar honom att samla på sig Guds ord innan han börjar predika.

Seminarie TV 5

Läran och förbunden 12-13

Louis Herrey och Marcus Brändh talar om hur viktigt det är med bakgrundsinformation till Läran och förbundets kapitel - för att förstå hela bilden. I detta avsnitt får vi mycket bakgrund till kapitel 12 (Uppenbarelse till Joseph Knight Sr) och kapitel 13 (Återställelsen av Aronska prästadömet).

Seminarie TV 6

Läran och förbunden 14-17

På grund av förföljelser i Harmony, Pennsylvania, kommer Joseph Smith och Oliver Cowdery till Fayette, New York, i juni 1829, där de får bo och avsluta översättningen av Mormons bok i Familjen Whitmers hem. Uppenbarelserna i kapitel 14-16 är givna till bröderna David, John och Peter Whitmer som alla är ivriga att hjälpa till i Herren verk. I kapitel 17 kallas David Whitmer, Oliver Cowdery och Martin Harris att vara tre särskilda vittnen till Mormons boks plåtar.

Seminarie TV 7

Läran och förbunden 18-19

I detta avsnitt gästas Marcus Brändh av Rebecca Lindfors från Hägerstens församling. Hon delar med sig av tankar och filmer (som hon själv har gjort) som belyser ämnen som bönesvar, Kristi försoning, själarnas värde, omvändelse, offer, sprida evangeliet, att lyssna till Guds ord (#hearhim​). Allt detta är baserat på veckans läsning: L&F 18-19. Marcus Brändh ger oss dessutom viktig historisk bakgrund.

Seminarie TV 8

Läran och förbunden 20-22

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar historisk bakgrund och sammandrag av veckans läsning. Kapitel 20 kallas ibland för kyrkans konstitution eller grundlag för att den presenterar kyrkans grundläggande lärdomar, presenterar viktiga förordningar och förklarar hur medlemmar och prästadömsbärare bör utföra sina plikter. 

https://history.churchofjesuschrist.org/360/historic-sites/new-york/fayette/whitmer-cabin-360?lang=eng

Seminarie TV 9

Läran och förbunden 23-26

Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning. Direkt efter dess organisation, 6 april 1830, upplevde kyrkan förföljelser, men flera av dess medlemmar var fortfarande ivriga att börja missionera. Herren ger dessa män instruktioner. Emma Smith, profetens hustru får i en speciell uppenbarelse (kap 25) veta att hon är en utvald kvinna, att hon kan göra mycket för att stötta sin man och att hon ska få skapa kyrkans första psalmbok.

Seminarie TV 10

Läran och förbunden 27-28

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och ger historisk bakgrund till dessa kapitel. Viktiga lärdomar: När ni tar sakramentet är inte vad vi äter eller dricker som är det väsentliga, utan att vi gör det till Guds ära och minns Kristi försoning; Endast profeten kan ta emot uppenbarelser som gäller för hela kyrkan, men vi kan alla ta emot personlig uppenbarelse för våra egna liv.

Seminarie TV 11

Läran och förbunden 29

Louis Herrey ger bakgrundsinformation och belyser viktiga lärdomar och principer från veckans läsning. Herren uppenbarar för Joseph Smith och sex äldster principer som rör Jesus Kristi andra ankomst, tusenårsriket, skapelsen, fallet, försoningen och faran med att lyssna till den ondes röst hellre än Gud.

Seminarie TV 12

Läran och förbunden 1; Jesu Kristi försoning

Denna veckan är det ingen officiell läsning i Läran och förbunden eftersom vi förbereder oss för helgens allmänna konferens i kyrkan. Denna förberedelse talar vi om idag, tillsammans med nyckelläran: Jesu Kristi försoning. Men vi passar också på att gå igenom kapitel 1, som är Läran och förbundens "förord", eftersom vi missade detta fina kapitel innan skolstart.

Seminarie TV 13

Läran och förbunden 30-36

Marcus Brändh presenterar historisk bakgrund till veckans läsning. Missionärer kallas att predika evangeliet och kyrkan börjar växa snabbt. En av de nydöpta är Sidney Rigdon, som kommer att betyda mycket för kyrkans tillväxt.

Seminarie TV 14

Läran och förbunden 37-40

Louis Herrey och Marcus Brändh förklarar bakgrunden till veckans läsning. På grund av ökade förföljelser och andra praktiska och andliga orsaker kallar Herren sitt folk att samlas i Kirtland, Ohio, där de kommer att ta emot mer av Guds lag, i synnerhet helgelselagen, som ska hjälpa medlemmarna bli ett i Kristus. Kapitel 38 förklarar varför detta är så viktigt. Se vidare i L&F 42 för mer undervisning om helgelselagen.

Seminarie TV 15

Läran och förbunden 41-44

Marcus Brändh sammanfattar viktiga principer från veckans läsning och ger värdefull historisk bakgrund.

Seminarie TV 16

Läran och förbunden 45

Louis Herrey och Marcus Brändh diskuterar varför Läran och förbunden 45 är ett sådant viktigt kapitel. Temat är Kristi andra ankomst och kapitlet talar inte endast om vilka tecken som föregår Herren ankomst utan också hur vi kan förbereda oss att ta emot Frälsaren. Bland annat ges liknelser om de tio jungfrurna som talar om vikten att samla olja i våra lampor.

Seminarie TV 17

Läran och förbunden 46-48

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning. L&F 46: Alla ska känna sig välkomna i kyrkan. Den Helige Anden ska leda mötena. Andens gåvor beskrivs. L&F 47: John Whitmer kallas att ersätta Oliver Cowdery som kyrkans historiker och skrivare. L&F 48: Instruktioner för hur mark ska uppdelas bland medlemmarna i Ohio. De ska även spara pengar för ett framtida köp av mark i Nya Jerusalem (Jackson County, Missouri).

Seminarie TV 18

Läran och förbunden 49-50

Louis Herrey ger bakgrundsinformation till veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. Kapitel 49: Kristi andra ankomst, dopets nödvändighet, får man äta kött, äktenskapet mellan man och kvinna är ordinerat av Gud. Kapitel 50: Hur kan man veta sanningen och om det man känner kommer från Gud?

Seminarie TV 20

Läran och förbunden 58-59

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning med att ge historisk bakgrund samt tankar om viktiga principer. Vi läser om hur många medlemmar nu har kommit till Jackson County i Missouri och vad Herren ber dem göra för att förbereda sig för att leva i "Sion". Dessa kapitel handlar mycket om egenskaper nödvändiga för att bygga upp Sion i hjärtat på varje medlem i kyrkan.

Seminarie TV 21

Läran och förbunden 60-62, 64

Efter att ha besökt Jackson County, Missouri (Sion) återvänder nu Joseph Smith och flera av kyrkans äldster tillbaka till Kirtland, Ohio. På vägen uppmanas de av Herren att predika evangeliet till alla de möter. Ve den som inte öppnar sin mun, men välsignelser, t o m syndernas förlåtelse, för den som bär vittnesbörd. Herren lovar att vara med dem. Viktiga lärdomar. Vi måste förlåta alla människor; Vikten av tionde; Verka idag och tröttna inte på att göra gott; Herren fodrar hjärtat och villigt sinne.

Seminarie TV 22

Läran och förbunden 63

Marcus Brändh ger historisk bakgrund till L&F 63 samt undervisar om trons princip. Tro föregår tecken. Tecken kommer som en konsekvens av vår tro. Louis Herrey undervisar om hur Satan använder sig av omoralens principer får att locka oss och fånga oss i hans snara.

Seminarie TV 23

Läran och förbunden 89-92

Marcus Brändh och Louis Herrey undervisar om Bibelns apokryfiska böcker samt visdomsordet, Herrens hälsolag.

Seminarie TV 24

Läran och förbunden 93 (76)

Marcus Bränd och Louis Herrey undervisar om ett av de mest djupa och vackraste kapitel i Läran och förbunden. Kapitel 93 lär oss att vi kan växa från nåd till nåd, likt det som Kristus gjorde och få möjlighet att få ta emot Faderns fullhet. Allt som behövs är ett liv i ljus och sanning. Se på avsnittet för att lära mer.

Seminarie TV 25

Läran och förbunden 94-98

Veckans avsnitt är ett klassiskt avsnitt, inspelat för några år sedan. Det handlar om vikten av att inte bara bygga tempel utan också att besöka det och bli stärkt av det. Vi diskuterar även prövningars roll i våra liv. Vid denna tid i kyrkans historia led medlemmarna mycket av förföljelser. Vi får höra två fina vittnesbörd från ungdomar samt undervisning från Marcus Brändh, President Hinckley och President Oaks.

Seminarie TV 26

Läran och förbunden 98-101

Louis Herrey och Marcus Brändh förklarar omständigheterna kring veckans läsning. Året är 1833 och kyrkans medlemmar som bor i Jackson County, Missouri, börjar lida svåra förföljelser. De övriga nybyggarna försöker driva dem bort från staten. Herren uppmanar de heliga genom uppenbarelse, främst i kapitel 98 och 101, att bära prövningarna med tro och tålamod.

Seminarie TV 27

Läran och förbunden 102-105

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning. Läran och förbunden 103 och 105 kretsar kring det som kallades "Sions läger", en expedition från Kirtland, Ohio med omkring 200 män, ledda av Joseph Smith, vars syfte var att ge assistans åt förföljda medlemmarna i Missouri. Expeditionen misslyckades i sitt primära syfte - mest på grund av osämja och olydnad - men vissa positiva konsekvenser uppnåddes ändå. Kapitel 102 är ett protokoll från kyrkans första högrådsmöte. Kapitel 104 handlar om den s k förenade orden, om hur kyrkan bäst kunde hjälpa de fattiga.

Seminarie TV 28

Läran och förbunden 106-108

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Temat för avsnittet: Läran och förbunden 107:99, att var och en ska verka flitigt i sina kall; alla behövs och är viktiga i Kristi kyrka. Prästadomets plikter och nycklar beskrivs i kapitel 107. I kapitel 106 och 108 lär vi oss om Warren A Cowdery respektive Lyman Sherman som får olika uppdrag av Herren.

Seminarie TV 29

Läran och förbunden 109-110

Marcus Brändh samtalar med några fd seminarieelever och återvända missionärer om veckans läsning. Kapitel 109 är den bön som Joseph Smith bad vid invigningen av templet i Kirtland, som beskriver välsignelserna av ett tempel, Herren hus. Kapitel 110 beskriver de prästadömets nycklar som olika himmelska budbärare överlämnar till Joseph Smith och Oliver Cowdery i Kirtland tempel och hur dessa nycklar välsignar våra liv idag.

Seminarie TV 30

Läran och förbunden 111-114

Marcus Brändh och Louis Herrey får besök denna gång av Seminarier & Institut kollegan Kittel Kittelsen från Norge. Tillsammans diskuterar de innehållet i Läran och förbunden 111-114, veckans läsning.

Seminarie TV 31

Läran och förbunden 115-120

Louis Herrey och Marcus Brändh samtalar om historisk bakgrund och viktiga principer funna i veckans läsning. Året är 1838 och profeten Joseph Smith och de flesta medlemmarna befinner sig nu i Far West, Missouri. Kyrkans namn uppenbaras, Sion och dess stavar ska vara till försvar för medlemmarna, till platsen Adam-Ondi-Ahman ska Kristus komma inför sin andra ankomst, nya apostlar kallas, hörnstenen till templet i Far West läggs, tiondelagen införs.

Seminarie TV 32

Läran och förbunden 121-123

Marcus Brändh gästas av Bengt Emanuelsson, seminarielärare i Täby församling. Tillsammans presenterar de veckans läsning som lyfter fram de brev som Joseph Smith skriver till kyrkans medlemmar från Liberty fängelset i Missouri. Denna tid präglas av svåra prövningar och förföljelser för kyrkan. I fängelset uppenbarar Herren några av vår tids viktigaste lärdomar som handlar om varför prövningar ges. Dessutom förklarar Herren vad prästadömets sanna innebörd är - att det är en tjänande kraft, inte något du har för att upphöja dig själv.

Seminarie TV 33

Läran och förbunden 124

Louis Herrey gästas av Sandra Renman, seminarielärare i Utby församling. Tillsammans presenterar de Läran och förbunden 124 med tillhörande principer och historisk bakgrund. Medlemmarna har nu, efter svåra förföljelser i Missouri, flytt österut till Illinois där de har grundat staden Nauvoo. Herren befaller dem att där påbörja bygget av ett nytt tempel samt ett härbärge, Nauvoo House, för besökare. Herren ger specifika instruktioner till olika ledare, samt lovprisningar till vissa, bland andra Hyrum Smith som kallas som kyrkans assisterande president och patriark.

Seminarie TV 34

Läran och förbunden 129-132 (fokus mest på 132)

Ett klassisk avsnitt från 2015. Louis Herrey presenterar kapitel 132 som tar upp principen om månggifte (som praktiserades i kyrkans tidiga historia). Men det väsentliga vi lär oss i kapitlet är de verser som belyser det eviga äktenskapsförbundet. Marcus och Heidi Brändh hjälper oss att bättre förstå vikten av detta förbund och de välsignelser som äktenskap och familj ger. Kapitel 133 presenteras kort också: Lämna Babylon (världen) bakom dig och kom till Kristus och Sion.

Seminarie TV 35

Läran och förbunden 133-134

Ett klassiskt avsnitt som sammanfattar veckans läsning: Regeringar är instiftade och de invalda representanterna är ansvariga inför Gud hur det förvaltar detta förtroende. Kyrkan vill ge rätt till alla att tro som de vill. Profetens Joseph Smiths storhet och kall beskrivs.

Seminarie TV 36

Läran och förbunden 135-136

Klassiskt avsnitt inspelat i London år 2015. Louis Herrey undervisar om de sista dagars heligas färd västerut. Jerry Vennerholm förklarar om successionsordningen i kyrkan. Elever delar med sig av skriftställen och tankar från L&F 136.

Seminarie TV 37

Läran och förbunden 137-138

Marcus Brändh berättar om de underbara syner som ägde rum i Kirtlands tempel, bland andra när Joseph får se sin bror Alvin i det celestiala riket, trots att han inte var döpt i jordelivet. (Hur kommer det sig? Läs kapitel 137.) Vi lär också känna Joseph F Smith, profeten som såg synen om de dödas återlösning, kapitel 138, som berättar att Kristus, mellan tiden för sin död och uppståndelse, organiserade missionärsarbetet i Andevärlden - och då möjliggjorde att alla människor får chans att ta emot evangeliet.

Seminarie TV 38

Officiellt tillkännagivande 1+2, Trosartiklarna, Kostbara pärlan

Louis Herrey och Marcus Brändh diskuterar veckans läsning. Officiellt tillkännagivande 1 handlar om avskaffandet av månggifte i kyrkan. Officiellt tillkännagivande 2 handlar om uppenbarelsen som gavs till President Spencer W Kimball som gav alla värdiga män, oavsett ras eller hudfärg, rätten att bli ordinerade till prästadömet och tillgång till templets alla välsignelser. Trosartiklarna är 13 trosförklaringar som står till grund för kyrkans lära. Abrahams bok är en sk inspirerad översättning av papyrusrullar som ger djupare insikt om Abrahams liv och även om flera evangeliesanningar.

bottom of page