top of page
JAKOB 1-4 / Påskbudskap
Vecka 13
25-28 mar 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 25 mars

Seminarie TV 12

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 26 mars

Påskbudskap: Getsemane

Läs

Lyssna

Lärar-manual

Dagens

skriftställe

Onsdag 27 mars

Påskbudskap: Korsfästelsen

Läs

Lyssna

Lärar-manual

Dagens

skriftställe

Torsdag 28 mars

Påskbudskap: Uppståndelsen

Läs

Lärar-manual

Lyssna

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Skärmavbild 2024-03-22 kl. 12.11.36.png
Veckans filmer

Sammanfattning: Jakob 1-4

Omkring 544 f Kr anförtror Nephi de "mindre plåtarna" åt sin bror Jakob. Liksom Nephi vittnar Jakob om Frälsaren och uppmanar sitt folk att omvända sig. Han undervisar  om att vara ett gott exempel. Han varnar sitt folk för högmodets, rikedomens och omoralens faror. Till slut vittnar han om den Helige Andens kraft.

Seminarie TV 12: Jakob 1-4

Louis Herrey  och Jan-Friedrich Hadzik sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Jakob 2:3-21 Jakob undervisar om högmod och kyskhetslagen

Jakob varnar nephiterna om högmods synd och att bryta kyskhetslagen.

Han har uppstått

Från Bible Videos. Frälsaren uppstår från de döda och övervinner grav och död.

Påskbudskap: Förlåt varandra

President Russell M Nelson talar om friden som kommer genom sann förlåtelse.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Återlösaren - ett påskfirande

Louis Herrey introducerar konstnärer och deras verk som hyllar vår Återlösare, Jesus Kristus.

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Veckans läsning - Påsken

Ben Wilcox presenterar sätt som man bäst kan undervisa om påskens budskap. 

Viktiga verser

som du inte vill missa

Kom till Kristus

Jakob 1:7-8

"Därför arbetade vi flitigt bland vårt folk för att kunna förmå dem att komma till Kristus och ta del av Guds godhet, så att de skulle kunna komma in i hans vila... Gud give därför att vi kunde förmå alla människor att inte göra uppror mot Gud och väcka honom till vrede, utan att alla människor skulle tro på Kristus och tänka på hans död och ta på sig hans kors och uthärda världens hån. Därför åtar jag, Jakob, mig att utföra min bror Nephis befallning.

Ära ditt ämbete

Jakob 1:19

"Och vi ärade vårt ämbete inför Herren och tog på oss ansvaret att låta deras synder komma över våra huvuden, om vi inte med all iver undervisade dem om Guds ord. Om vi därför arbetade av all kraft skulle deras blod inte komma på våra kläder, men annars skulle deras blod komma på våra kläder, och vi skulle inte befinnas obefläckade på den yttersta dagen.​

Använd rikedomar till att göra gott för andra

Jakob 2:17-19

"Tänk på era bröder som på er själva och umgås med alla och var frikostiga med era ägodelar så att de kan bli rika som ni. Men sök efter Guds rike innan ni söker efter rikedomar. Och sedan ni har fått ett hopp i Kristus skall ni få rikedomar om ni söker dem, och om ni söker dem för att göra gott – att kläda den nakne och att föda den hungrige och att befria den fångne och ge hjälp åt den sjuke och den bedrövade.​

Högmod - avskyvärt i Guds ögon

Jakob 2:20-21

"Och nu, mina bröder, har jag talat till er om högmod. Och de av er som har sårat sin nästa och förföljt honom för att ni var högmodiga i era hjärtan över det som Gud har givit er, vad säger ni om detta? Tror ni inte att sådant är avskyvärt för honom som har skapat allt kött? Ty i hans ögon är den ena varelsen lika dyrbar som den andra."​

Månggifte är inte tillåtet - om inte Gud befaller det.

Jakob 2:23-30

"Detta folk börjar tillta i ondska. De förstår inte skrifterna, ty de försöker ursäkta sig när de bedriver sitt hor, med det som skrevs om David och hans son Salomo. Se, David och Salomo hade förvisso många hustrur och bihustrur, vilket var avskyvärt inför mig säger Herren... Därför tillåter inte jag, Herren Gud, att detta folk handlar som de gamle... Ty ingen man bland er skall ha mer än en hustru, och bihustrur skall han inga ha. Ty jag, Herren Gud, gläds åt kvinnors kyskhet, och hor är för mig något avskyvärt. Så säger Härskarornas Herre... Ty om jag vill uppresa avkomlingar åt mig, säger Härskarornas Herre, ger jag mitt folk befallning om detta. I annat fall skall de hörsamma detta."​

Herren gläds åt kvinnors kyskhet

Jakob 2:28-35

"Ty jag, Herren Gud, gläds åt kvinnors kyskhet, och hor är för mig något avskyvärt... Ty se, jag, Herren, har sett sorgen och hört jämmern från mitt folks döttrar i Jerusalems land, ja, och i alla mitt folks länder, som följd av deras mäns ogudaktighet och avskyvärdheter. Och jag tillåter inte, säger Härskarornas Herre, att klagoropen från detta folks fagra döttrar, det folk som jag har lett ut ur Jerusalems land, skall komma upp till mig mot mitt folks män, säger Härskarornas Herre. Ty de skall inte leda bort mitt folks döttrar som fångar på grund av deras ömsinthet, utan jag skall hemsöka dem med en svår förbannelse, ja, undergång. Ty de skall inte bedriva hor likt de gamle, säger Härskarornas Herre. Se, ni har gjort värre ondskefulla gärningar än våra bröder lamaniterna. Ni har krossat era ömma hustrurs hjärtan och förlorat era barns förtroende på grund av ert dåliga föredöme inför dem. Och deras hjärtans gråt uppstiger till Gud emot er. Och på grund av Guds ords stränghet, som kommer ned mot er, dog många hjärtan, genomborrade med djupa sår."​

Välsignelser för den renhjärtade

Jakob 3:1-2

"Men se, jag, Jakob, vill tala till er som är renhjärtade. Vänd er till Gud med ståndaktigt sinne och be till honom med överflödande tro, så skall han trösta er i era bedrövelser, och han skall tala för er sak och sända ned rättvisa över dem som eftersträvar er undergång. O alla ni som är renhjärtade, lyft upp era huvuden och ta emot Guds behagliga ord och mätta er med hans kärlek, ty det kan ni för evigt göra, om ert sinne är ståndaktigt."​

Lamaniternas räddning - de håller kyskhetsbudet

Jakob 3:5-6

"Se, lamaniterna, era bröder, som ni hatar för deras orenhets skull och för den förbannelse som har kommit över deras hud, är rättfärdigare än ni, ty de har inte glömt Herrens befallning som gavs till vår far – att de skulle ha endast en hustru, och bihustrur skulle de inga ha, och det skulle inte bedrivas hor bland dem. Och denna befallning vinnlägger de sig om att hålla. Tack vare deras lydnad till denna befallning kommer Herren Gud inte att förgöra dem utan kommer att vara barmhärtig mot dem. Och en dag skall de bli ett välsignat folk."​

Döm inte någon efter deras utseende

Jakob 3:9

"Därför ger jag er en befallning, som är Guds ord, att inte längre smäda dem för deras mörka hudfärgs skull. Inte heller skall ni smäda dem för deras orenhets skull, utan ni skall komma ihåg er egen orenhet och komma ihåg att deras orenhet kom genom deras fäder."​

Föräldrars dåliga exempel kan leda barnen till undergång

Jakob 3:10

"Därför skall ni komma ihåg era barn, hur ni har sårat deras hjärtan genom det föredöme ni har varit för dem. Och kom även ihåg att ni, på grund av er orenhet, kan leda era barn till undergång och att deras synder hopas på era huvuden på den yttersta dagen."​

Skrifterna och profeterna vittnar om Kristus

Jakob 4:4-6

"Ty i denna avsikt har vi skrivit detta, så att de kan veta att vi kände till Kristus och att vi hoppades på hans härlighet många hundra år före hans ankomst. Och inte bara vi själva hoppades på hans härlighet utan även alla de heliga profeter som var före oss. Se, de trodde på Kristus och tillbad Fadern i hans namn, och även vi tillber Fadern i hans namn. Och därför håller vi Moses lag, den vänder våra själar till honom... Därför utforskar vi profeterna, och vi har många uppenbarelser och profetians ande. Och med alla dessa vittnen får vi ett hopp, och vår tro blir så orubblig att vi i sanning kan befalla i Jesu namn, och själva träden lyder oss, liksom bergen och havets vågor."​

bottom of page