top of page
1 NEPHI 11-15
Vecka 4
 22-26 jan 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 22 jan

Seminarie TV 3

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 23 jan

1 Nephi 11

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 24 jan

1 Nephi 13-14

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 25 jan

1 Nephi 13:20-42

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 26 jan

Repetition av nyckelläror

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Sammanfattning

1 Nephi 11: Nephi ser i en syn det hans far fick se: Livets träd och mycket mer, i synnerhet om Kristi mission.

1 Nephi 12: Nephi ser det förlovade landet i en syn: Invånarnas godhet, ondska och fall, samt Frälsarens ankomst till nephiterna.

1 Nephi 13: Nephis syn fortsätter. Han ser hur Amerika upptäcks och koloniseras, hur en del av sanningen har gått förlorad ur bibeln, hur nya skrifter kommer fram och Sion växer.

1 Nephi 14: En ängel berättar för Nephi om två kyrkor: Guds lamms kyrka och Djävulens kyrka - som förföljer de heliga.

1 Nephi 15: Lehis avkomlingar ska få evangeliet i de sista dagarna. Nephi tyder synen om Livets träd.

Skärmavbild 2024-01-19 kl. 22.27_edited.jpg
Veckans filmer

Seminarie TV 3: 1 Nephi 11-15

Med hjälp av ungdomar från Bolliaden sammanfattar Louis Herrey veckans läsning

Vägvisaren

En tecknad, informativ och rolig  sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Nephis syn

1 Nephi 11-15

Nephi ser Jesu födelse och mission

1 Nephi 11

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Viktiga verser

som du inte vill missa

Önskan + tro + begrundan = Andens närvaro

1 Nephi 11:1

"Ty det hände sig att sedan jag önskat få kunskap om det som min far hade sett, och då jag trodde att Herren kunde visa det för mig, fördes jag, medan jag satt och begrundade det i mitt hjärta, bort av Herrens Ande..."

Den Helige Anden har en människas gestalt

1 Nephi 11:11

"... jag talade nämligen till honom som en människa talar, ty jag såg att han var i en människas gestalt. Ändå visste jag att det var Herrens Ande, och han talade till mig som en människa talar med en annan"

Vad är Guds nedlåtelse (väljvilja)?

1 Nephi 11:14-16

Och det hände sig att jag såg himlarna öppna. Och en ängel kom ner och ställde sig framför mig, och han sa till mig: ”Nephi, vad ser du?” Och jag sa till honom: ”En jungfru, vackrare och skönare än alla andra jungfrur.” Och han sa till mig: ”Förstår du Guds välvilja (gammal översättning: nedlåtelse)?”

1 Nephi 11:26-27

Och återigen sa ängeln till mig: ”Se, och betrakta Guds välvilja!” Och jag såg och fick se världens Återlösare som min far hade talat om.

Det är Guds Son som "stiger ned" från himlens tron och föds som människa, för att tjäna på jorden och till slut dö för hela mänskligheten. Se 1 Nephi 11:26-33

En sak vet vi - Gud älskar sina barn

1 Nephi 11:17

"Och jag sade till honom: Jag vet att han älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder."

Livets träd = Guds kärlek = Jesus Kristus

1 Nephi 11:21-24

Och ängeln sa till mig: ”Se Guds Lamm, ja, den evige Faderns Son! Förstår du vad trädet betyder som din far såg?” Och jag svarade honom och sa: ”Ja, det är Guds kärlek som utgjuts i människobarnens hjärtan. Därför är den det mest begärliga av allt.” Och han talade till mig och sa: ”Ja, och det mest glädjande för själen.” Och sedan han hade sagt dessa ord sa han till mig: ”Se!” Och jag såg, och jag fick se Guds Son gå ut bland människobarnen. 

Ledstången av järn = Guds ord

1 Nephi 11:25

Och det hände sig att jag såg att ledstången av järn som min far hade sett var Guds ord som ledde till källan med levande vatten, eller till livets träd.

Den stora och rymliga byggnaden = världens stolthet (som strider mot Lammet)

1 Nephi 11:35-36

Och jordens skaror var samlade, och jag såg att de var i en stor och rymlig byggnad, liknande den byggnad som min far såg. Och Herrens ängel talade åter till mig och sa: ”Se världen och dess visdom, ja, se att Israels hus har samlat sig för att strida mot Lammets tolv apostlar.” Och det hände sig att jag såg och vittnar om att den stora och rymliga byggnaden var världens högmod, och den föll, och dess fall var mycket stort. Och Herrens ängel talade åter till mig och sa: ”Så ska alla nationer, släkter, tungomål och folk förgöras som kämpar mot Lammets tolv apostlar.”

1 Nephi 12:18

Och den stora och rymliga byggnad som din far såg är fåfängliga inbillningar och människobarnens högmod.

Tron på Kristus renar oss

1 Nephi 12:10-11

Och dessa tolv tjänare som du ser ska döma dina avkomlingar. Och se, de är rättfärdiga för evigt, för tack vare deras tro på Guds Lamm görs deras kläder vita i hans blod.” Och ängeln sa till mig: ”Se!” Och jag såg och fick se tre släktled gå bort i rättfärdighet, och deras kläder var vita, ja, liksom Guds Lamm. Och ängeln sa till mig: ”Dessa har gjorts vita i Lammets blod tack vare sin tro på honom.”

Källan med orent vatten = Helvetets djup

1 Nephi 12:16

Och ängeln talade till mig och sa: ”Se källan med orent vatten som din far såg, ja, den flod han talade om, och dess djup är helvetets djup.​

Mörkrets dimmor = Djävulens frestelser

1 Nephi 12:17

Och mörkrets dimmor är djävulens frestelser som förblindar ögonen och förhärdar människobarnens hjärtan och leder dem bort på breda vägar så att de förgås och går förlorade.

Den stora och avskyvärda kyrkan

1 Nephi 13:5-9

Och ängeln sa till mig: ”Se grundläggningen av en kyrka som är den mest avskyvärda av alla kyrkor, och som dräper Guds heliga, ja, och plågar dem och trycker ner dem och lägger på dem ett bok av järn och leder dem ner i fångenskap.” Och det hände sig att jag såg denna stora och avskyvärda kyrka, och jag såg att djävulen var dess grundläggare. Och jag såg även guld och silver och siden och scharlakan och fint tvinnat linne och alla slags dyrbara kläder, och jag såg många skökor. Och ängeln talade till mig och sa: ”Se, guldet och silvret och sidenet och scharlakanet och det fint tvinnade linnet och de dyrbara kläderna och skökorna är vad denna stora och avskyvärda kyrka eftertraktar. Och för att vinna världens beröm förgör de även Guds heliga och försätter dem i fångenskap.”

Profetia om Christofer Columbus

1 Nephi 13:12

Och jag såg och fick se en man bland icke-judarna som var skild från mina bröders avkomlingar av de många vattnen. Och jag såg att aGuds Ande kom ner och påverkade mannen, och han for på de många vattnen ända till mina bröders avkomlingar som var i det utlovade landet.

Profetia om Immigranter till Amerika

1 Nephi 13:13-14

Och det hände sig att jag såg att Guds Ande påverkade andra icke-judar, och de kom ut ur fångenskapen över de många vattnen. Och det hände sig att jag såg många skaror av icke-judarna i löftets land. Och jag såg att Guds vrede var över mina bröders avkomlingar, och de blev skingrade av icke-judarna och blev slagna.

Den stora och avskyvärda kyrkan tar bort dyrbara stycken ur Bibeln

1 Nephi 13:24-26

Och Herrens ängel sa till mig: ”Du har sett att boken utgick ur en judes mun, och när den utgick ur en judes mun innehöll den Herrens evangeliums fullhet om vilken de tolv apostlarna vittnar, och de vittnar enligt den sanning som är i Guds Lamm. Därför går dessa ting i renhet från judarna till icke-judarna enligt den sanning som är i Gud. Och sedan de genom Lammets tolv apostlars händer har gått ut från judarna till icke-judarna, ser du grundläggningen av den stora och  avskyvärda  kyrkan  som är den mest avskyvärda av alla kyrkor. För se, de har från Lammets evangelium tagit bort många stycken som är tydliga och högst dyrbara, och även många av Herrens förbund har de tagit bort.

1 Nephi 13:24-29

på grund av de många tydliga och dyrbara stycken som tagits bort ur boken, vilka var tydliga för människobarnens förstånd enligt den tydlighet som är i Guds Lamm – på grund av att dessa stycken är borttagna från Lammets evangelium är det många som snavar, ja, till den grad att Satan får stor makt över dem.

Mormons bok blir en del av evangeliets återställelse

1 Nephi 13:34-36

ska jag vara så barmhärtig mot icke-judarna på den dagen att jag genom min egen kraft till dem ska föra fram mycket av mitt evangelium som ska vara tydligt och dyrbart, säger Lammet. För se, säger Lammet: Jag ska uppenbara mig för dina avkomlingar, så att de ska skriva mycket som jag ska tillkännage för dem som ska vara tydligt och dyrbart. Och sedan dina avkomlingar förgjorts och nedsjunkit i otro, och även dina bröders avkomlingar, ska dessa ting bli gömda för att komma fram till icke-judarna genom Lammets gåva och kraft. Och i dem ska mitt evangelium vara skrivet, säger Lammet, och min klippa och min frälsning.

Mormons bok bekräftar sanningen i Bibeln - de blir ett

1 Nephi 13:40-41

Och ängeln talade till mig och sa: ”Dessa sista uppteckningar som du har sett bland icke-judarna ska fastslå sanningen hos de första, vilka kommer från Lammets tolv apostlar, och ska tillkännage de tydliga och dyrbara stycken som har tagits bort från dem, och ska tillkännage för alla släkter, tungomål och folk att Guds Lamm är den evige Faderns Son och världens Frälsare och att alla människor måste komma till honom, annars kan de inte bli frälsta. Och de måste komma enligt de ord som ska stadfästas genom Lammets mun, och Lammets ord ska tillkännages i dina avkomlingars uppteckningar liksom i Lammets tolv apostlars uppteckningar. Därför ska de båda förenas till ett, för det finns en Gud och en Herde över hela jorden.

Välsignade är de som söker att bygga Sion

1 Nephi 13:40-41

Och välsignade är de som på den dagen söker frambringa mitt Sion, för de ska ha den Helige Andens gåva och kraft. Och om de håller ut intill änden ska de upphöjas på den yttersta dagen och ska bli frälsta i Lammets eviga rike. Och de som förkunnar frid, ja, budskap om stor glädje, hur ljuvliga är inte de på bergen!’”

Du får svar om du frågar Gud

1 Nephi 15:7-11

"Och [Laman och Lemuel] sade: Se, vi förstår inte de ord vår far har talat om olivträdets naturliga grenar och även om icke-judarna. Och jag sade till dem: Har ni frågat Herren? Och de sade till mig: Det har vi inte, ty Herren tillkännager inte något sådant för oss. Se, då sade jag till dem: Hur kommer det sig att ni inte lyder Herrens befallningar? Hur kommer det sig att ni vill förgås för era hjärtans hårdhets skull? Kommer ni inte ihåg vad Herren har sagt: Om ni inte förhärdar era hjärtan utan ber till mig med tro och tror att ni skall få, och noggrant lyder mina befallningar, skall förvisso detta tillkännages för er."

Med all sin kraft uppmanar Nephi att hålla fast vid ledstången (Guds ord)

1 Nephi 15:23-25

"Vad betyder ledstången av järn som vår far såg och som ledde till trädet? Och jag sade till dem att det var Guds ord och de som hörsammar Guds ord och håller fast vid det, de skall aldrig förgås. Inte heller skall motståndarens frestelser och brinnande pilar slå dem med blindhet för att leda dem till undergång... jag uppmanade dem med hela min själs kraft och med all den förmåga jag besatt att de skulle ge akt på Guds ord och komma ihåg att alltid lyda hans befallningar i allting."

1 Nephi 16:4

"...med all iver uppmanade jag mina bröder att hålla Guds befallningar."

1 Nephi 16:24

"...jag sade mycket till dem med hela min själs kraft."

bottom of page