top of page

Förvärva andlig insikt

Eftersom vår himmelske Fader älskar oss och vill att vi ska utvecklas för att bli lika honom, har han uppmanat oss att ”söka lärdom, ja, genom studier och även genom tro” (L&F 88:118). I vårt sökande efter sanningen kan vi lita fullständigt på honom, på hans visdom, hans kärlek och hans kraft att undervisa och välsigna oss. Gud vet allting och är källan till all sanning (se Mosiah 4:9). Han har lovat att uppenbara sanning till vårt förstånd och våra hjärtan genom den Helige Anden om vi flitigt söker honom (se L&F 8:2–3).

För att hjälpa oss har vår himmelske Fader lärt oss hur vi förvärvar andlig insikt. Han har fastställt de villkor vi måste uppfylla för att förvärva sådan insikt. Enligt hans gudomligt instiftade mönster måste vi ha en uppriktig önskan att lära känna sanningen (se Moro. 10:4–5) och vara villiga att leva i enlighet med det som Gud har uppenbarat (se Joh. 7:17).Vår uppriktiga önskan leder oss att söka sanningen genom att be (se Jak. 1:5–6; 2 Ne. 32:8–9) och uppriktigt studera Guds ord (se 2 Tim. 3:15–17; 2 Ne. 32:3).

Ibland kan vi upptäcka ny information eller ha frågor angående kyrkans lära, seder eller historia som kan vara svåra att förstå. Att ställa frågor och söka efter svar är en viktig del av vår strävan att lära känna sanningen. En del av de frågor som kommer till vårt förstånd kan vara inspirerade av den Helige Anden. Inspirerade frågor bör betraktas som gudagivna gåvor som ger oss möjlighet att öka vår förståelse och stärka vår förvissning om att Herren är villig att undervisa oss. Oavsett var våra frågor kommer ifrån, har vi välsignats med förmågan att tänka och resonera och låta Herrens inflytande utvidga vårt förstånd och fördjupa vår kunskap.Vår förmåga att undervisas av den Helige Anden påverkas väsentligt av den inställning och avsikt vi har när vi ställer frågor och söker efter svar.

Följande tre principer kan vägleda oss i vår strävan att lära oss om och förstå evig sanning och hitta svar på frågor eller problem: Handla i tro, granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv och sök ytterliga insikt i gudagivna källor. 

1. Handla i tro

Vi handlar i tro när vi väljer att lita på Gud och vända oss till honom först genom uppriktig bön, att studera hans lärdomar och lyda hans bud.

I vår stävan efter att fördjupa vår kunskap och reda ut sådant som bekymrar oss, är det viktigt att vi förlitar oss på det vittnesbörd vi redan har om Jesus Kristus, återställelsen av hans evangelium och hans ordinerade profeters lärdomar. Äldste Jeffrey R. Holland lärde: ”När de stunderna kommer och problem uppstår, vars lösning inte uppnås omedelbart, håll då fast vid det du redan vet och var stark tills du får ytterligare kunskap” (”Jag tror” Liahona, maj 2013, s. 93–94). Herren själv har uppmanat oss: ”Vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte” (L&F 6:36).

När vi inte omedelbart hittar svaren på våra frågor, är det nyttigt att komma ihåg att även om vår himmelske Fader har uppenbarat allt som är nödvändig för vår frälsning, har han ännu inte uppenbarat all sanning. När vi fortsätter att söka efter svar måste vi leva i tro och lita på att vi så småningom kommer att få de svar vi söker efter (se Ords. 3:5–6; Eth. 12:6). När vi är trofasta den sanning och det ljus som vi redan har fått, kommer vi att få mer. Svaren på våra frågor och böner kommer ofta ”rad på rad, bud på bud” (2 Ne. 28:30). 

2. Granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv

För att granska läror, frågor och sociala angelägenheter utifrån ett evigt perspektiv har vi frälsningsplanen och Frälsarens lärdomar i åtanke när vi betraktar dem. Vi söker den Helige Andens hjälp för att se saker och ting på Herrens sätt. Då kan vi formulera om frågan (för att se frågan ur en annan synvinkel) och betrakta idéer utifrån Herrens sanningsnorm istället för att acceptera världens premisser eller antaganden (se 1 Kor. 2:5, 9–11). Det kan vi göra genom att ställa frågor som: ”Vad känner jag redan till om min himmelske Fader, hans plan och hur han verkar bland sina barn?” och ”Vilka av evangeliets lärdomar har samband med eller klargör den här principen eller det här problemet?”

Även frågor som handlar om historiska händelser kan behöva granskas utifrån ett evigt perspektiv. När vi håller fast vid vår tillit till vår himmelske Fader och hans frälsningsplan kan vi se problem med större klarhet. Det kan också vara till hjälp att granska frågor om kyrkans historia ur ett korrekt historiskt sammanhang genom att ha den tidens kultur och normer i åtanke, istället för att tillämpa nutida perspektiv och synsätt.

Det är viktigt att minnas att den frälsande kraften finns i förrättningarna, förbunden och läran, inte i historiska detaljer. Att distraheras av mindre viktiga detaljer och därigenom gå miste om återställelsens fortgående underverk, är som att analysera presentpapperet och ignorera själva gåvan. 

3. Söka ytterliga insikt i gudagivna källor

Som en del av Herrens fastställda metod för att få andlig insikt har han upprättat källor, genom vilka han uppenbarar sanning och vägleder sina barn. Dessa källor innefattar Kristi ljus, den Helige Anden, skrifterna, föräldrar och kyrkans ledare. Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum, Herrens profeter på jorden i dag, är en ytterst viktig källa till sanning. Herren har utvalt och ordinerat dessa personer att tala för honom.

Vi kan också lära oss sanning genom andra pålitliga källor. Men uppriktiga sanningssökare bör vara på sin vakt mot otillförlitliga informationskällor.Vi lever i en tid då många ”kallar det onda gott och det goda ont” (Jes. 5:20). Satan är lögnernas fader och strävar efter att förvränga sanningen och övertyga oss att vända oss bort från Herren och hans utvalda tjänare. När vi vänder oss till Herrens gudagivna källor för att få svar och vägledning välsignas vi med förmågan att skilja mellan det som är sant och falskt. När vi lär oss känna igen och undvika otillförlitliga informationskällor skyddar det oss från vilseledande information och från dem som strävar efter att förgöra vår tro. 

Hjälpa andra förvärva andlig insikt

När andra kommer till oss med frågor om kyrkans lära, seder eller historia, hur kan vi på bästa sätt hjälpa dem i deras sökande efter sanning? Här följer några sätt som vi kan hjälpa dem på:

Lyssna noggrant och med en bön i hjärtat: Lyssna uppmärksamt innan du svarar och se till att förtydliga och verkligen förstå deras frågor. Försök förstå den verkliga avsikten bakom frågan och vad de känner och tror.

 

Undervisa och vittna om evangeliets sanningar: Dela med dig av passande lärdomar från skrifterna och från nutida profeter och hur de har gjort skillnad i ditt liv. Hjälp dem du talar med att granska eller formulera om frågan med evangeliet och frälsningsplanen i åtanke.

Uppmana dem att handla i tro: Kom ihåg att Herren kräver att vi själva söker efter andlig insikt. Därför måste vi uppmana andra att handla i tro genom att be, lyda buden och flitigt studera Guds ord i gudagivna källor, i synnerhet Mormons bok. Om det är passande kan du uppmana dem att tänka på när de kan ha känt den Helige Anden och att hålla fast vid de eviga sanningar de har lärt sig tills de får ytterligare insikter.

Följ upp: Erbjud dig att söka efter svar, och följ sedan upp och berätta om det du lär dig. Ni kan också söka efter svar tillsammans. Uttryck din tro på Herrens löfte att ge oss personlig uppenbarelse.

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran "Förvärva andlig insikt"

Nyckelskriftställen:

 • Ord 3:5–6. Förtrösta på Herren

 • Jes 5:20. Ve dem som kallar det onda gott.

 • Joh 7:17. Gör du Guds vilja förstå du hans lära.

 • 1 Kor 2:5, 9–11. Vi lär känna Gud genom Anden.

 • 2 Tim 3:15–17. Skrifterna kan göra dig vis/frälst.

 • Jak 1:5–6. Om du brister i visdom, be till Gud.

 • 2 Ne 28:30. Gud ger oss insikt rad på rad.  

 • 2 Ne 32:3. Mätta dig med Kristi ord.

 • 2 Ne 32:8–9. Om vi ber helgar Gud oss. 

 • Mos 4:9. Tro på Gud och att han har all visdom.

 • Eth 12:6. Förvissning kommer efter tron prövats.

 • Mor 10:4–5. Anden uppenbarar all sanning.

 • L&F 6:36. Vänd er till Kristus i varje tanke.

 • L&F 8:2–3. Anden talar till förstånd och hjärta.

 • L&F 88:118. Sök lärdom genom studier och tro.

Andra Skriftställen:

Jeremia 1:4–5; Amos 3:7 Matteus 5:14–16Matteus 16:15–19Johannes 15:16Johannes 17:3Efesierbrevet 2:19–20Efesierbrevet 4:11–142 Nephi 2:27Mosiah 18:8–103 Nephi 18:15, 20–21; L&F 1:37–38L&F 18:15–16L&F 21:4–6 

Liknande nyckelläror:

Gudomen: Den Helige Anden;  Jesu Kristi försoning: Tro på Jesus Kristus;  Profeter och uppenbarelse;  Buden 

bottom of page