top of page
Nyckelskriftställen: Läran och förbunden
Nyckelskriftställen är verser i skrifterna som utvidgar vår förståelse för evangeliets nyckelläror (grundläggande principer). Här nedan följer de 30 nyckelskriftställen som återfinns i Läran och förbunden. Om du studerar dem noggrant kommer du få större kunskap om frälsningsplanen samt stärka ditt vittnesbörd om din Frälsare Jesus Kristus.

Lyssna här på alla 33 nyckelskriftställen, i följd om du så vill. Ladda gärna ned dem i din telefon också, så att du alltid kan lyssna på dem, vart du än är. 

Lär dig mer om bakgrunden till varje nyckelskriftställe, vilka principer som undervisas, hur du kan tillämpa verserna och vilken nyckellära som beskrivs.

Klicka på          för att komma till "Veckans läsning" där versen återfinns, och            för att lyssna.

Joseph Smith Historien 1:15-20
Den första synen

"När ljuset vilade på mig såg jag två personer,vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sade, medan han pekade på den andre: Denne är min älskade Son. Hör honom!" (JS-H 1:17)"

Skärmavbild 2018-08-06 kl. 17.02.57_edit

Bakgrund: Som ung man år 1820 studerade och bad Joseph Smith för att få veta vilken kyrka han skulle sluta sig till.

Lära eller princip: Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus. två skilda personer i Gudomen, visade sig för Joseph Smith som svar på hans bön.

Tillämpning: Varför är det viktigt för dig att veta att Joseph Smith såg Fadern och Sonen? Vad har du gjort för att få ett vittnesbörd om den händelsen?

Nyckellära: Återställelsen

L&F 1:30 
Den enda sanna och levande kyrkan

"och även så att de till vilka dessa befallningar gavs skulle kunna få makt att lägga denna kyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och ut ur mörkret, ja, den enda sanna och levande kyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, finner behag. Detta säger jag om kyrkan som helhet och inte om de enskilda medlemmarna."

cq5dam.web.1280.1280.png

Bakgrund: L

Princip: Kristi sanna kyrka har återställts.

Tillämpning: H

Nyckellära: Återställelsen

L&F 1:37-38
Guds och profetens röst är densamma

"Utforska dessa bud, ty de är sanna och trovärdiga, och de profetior och löften som finns i dem skall alla fullbordas. Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. Och även om himlarna och jorden förgås, skall mina ord inte förgås utan skall alla uppfyllas, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma."

CyvD-1nUcAEcldt.jpg

Bakgrund: Herren uppenbarade kapitel 1 som förord till de övriga uppenbarelserna i Läran och förbunden och varnade alla människor för hans kommande straffdomar.

Lära eller princip: De profetior och löften som uttalats genom Jesu Kristi eller hans tjänares röst ska alla uppfyllas.

Tillämpning: Lyssnar du till apostlarnas och profeternas röst som om de talar för Jesus Kristus?

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse

L&F 6:36 
Vänd er till Kristus i varje tanke

"Vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte."

Jesus-Christ-Samaritan-Well-mormon.jpg

Bakgrund: Joseph Smith och Oliver Cowdery tog emot denna uppenbarelse medan de översatte Mormons bok.

Lära eller princip: När vi vänder oss till Jesus Kristus kan vi övervinna tvivel och rädsla.

Tillämpning: När tvivel och rädsla kommer över dig - hur kan du vända dig till Jesus Kristus för att få hjälp att övervinna det?

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

L&F 8:2-3
Anden talar till förstånd och hjärta

"Ja se, jag skall tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den Helige Anden, som skall komma över dig och som skall bo i ditt hjärta. Och se, detta är uppenbarelsens ande. Se, detta är den ande genom vilken Mose förde Israels barn genom Röda havet på torr mark."

oracao-sindrome-do-panico.jpg

Bakgrund: Herren lärde Oliver Cowdery hur han kunde ta emot och känna igen uppenbarelse genom att be i tro.

Lära eller princip: Den Helige Anden uppenbarar sanning till vårt förstånd och hjärta.

Tillämpning: När har Herren talat till dig genom den Helige Anden? Vad kan du göra för att inbjuda till sådan kommunikation?

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

L&F 10:5
Be alltid

"Be alltid, så att du kan avgå med seger, ja, så att du kan besegra Satan och så att du kan undkomma Satans tjänares händer, som stöder hans verk."

75627303-56a146545f9b58b7d0bdb86f.jpg

Bakgrund: Sedan Martin Harris förlorat 116 sidor av manuskrptet till Mormons bok, undervisade Herren Joseph Smith om ett sätt att övervinna Satans planer.

Lära eller princip: Om vi alltid ber, hjälper Gud oss att besegra Satan och hans tjänare.

Tillämpning: Hur kan du förbättra dina böner så att du lättare får hjälp att övervinna frestelser.

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

L&F 13:1
Aronska prästadömets nycklar

"I Messias namn förlänar jag er, mina medtjänare, Aronsprästadöme, som innehar nycklarna till änglars betjäning och till omvändelsens evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Och detta skall aldrig mer tagas bort från jorden förrän Levis söner på nytt offrar ett offer åt Herren i rättfärdighet."

upon-you-my-fellow-servants-linda-curley

Bakgrund: När Joseph Smith och Oliver Cowdery bad för att få kunskap om myndigheten att döpa, uppenbarade sig Johannes Döparen och förlänade dem aronska prästadömet.

Lära eller princip: Aronska prästadömet innehar nycklarna till änglabetjäning, till omvändelsens evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse.

Tillämpning: Hur har/kan ditt liv välsignas genom aronska prästadömet?

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

L&F 18:10-11
Själarna är mycket värdefulla

"Kom ihåg att själarna är mycket  värdefulla i Guds ögon, ty se, Herren er Återlösare led döden i köttet, varför han led alla människors smärta för att alla människor skall kunna omvända sig och komma till honom."

v.12b.jpg

Bakgrund: Efter att Herren förklarat att alla människor behöver omvända sig, kallade han Oliver Cowdery och David Whitmer att undervisa andra om omvändelse.

Lära eller princip: Ett bevis på att varje själ är mycket värdefull för Gud är att Jesus Kristus tog på sig alla människors smärta.

Tillämpning: Hur kan vetskapen om att Jesus Kristus försonade för dig hjälpa dig att förstå ditt värde i Guds ögon?

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

L&F 18:15-16
Stor glädje när vi för själar till Gud

"Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk, och endast förde en enda själ till mig, hur stor skall då inte er glädje vara tillsammans med honom i min Faders rike! Och om nu er glädje blir stor över en enda själ som ni har fört till mig i min Faders rike, hur stor blir då inte er glädje om ni för många själar till mig!"

missionaries-elders-mormon.jpg

Bakgrund: Herren undervisade Oliver Cowdery och David Whitmer om själarnas värde och kallade dem att undervisa andra om omvändelse

Princip: När vi hjälper andra att komma till Kristus upplever vi själva stor glädje.

Tillämpning: Vad kan du göra för att föra någon närmare Jesus Kristus?

Nyckellära: Buden

L&F 19:16-19
Kristus led för att vi inte skulle lida 

"Ty se, jag, Gud, har lidit detta för alla, för att de inte skall behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida liksom jag. Detta lidande fick mig, ja, Gud, den störste av alla, att skälva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ – och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga – dock, ära vare Fadern, och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen."

atonement-what-can-the-scriptures.jpg

Bakgrund: N

Princip: Om vi omvänder oss behöver vi inte lida.

Tillämpning: Fråga dig själv, när behöver jag omvända mig. Vilka förbund du sluta nästa gång du...

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

L&F 19:23
Ha frid i Kristus

"Lär av mig och lyssna till mina ord. Vandra i min Andes ödmjukhet, och du skall ha frid i mig."

1_N3-PWPBIOwZ4aNK_UibTZw.jpeg

Bakgrund: N

Princip: Frid kommer av att följa Kristus.

Tillämpning: V

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

L&F 21:4-6
Profeten är Herrens mun

"Därför skall du, det vill säga kyrkan, ge akt på alla hans ord och befallningar som han skall ge dig så som han tar emot dem och vandrar i all helighet inför mig, ty hans ord skall ni ta emot som från min egen mun, med största tålamod och tro. Ty om ni gör detta skall helvetets portar inte få överhand över er, ja, och Herren Gud skall skingra mörkrets makter framför er och låta himlarna skälva för er skull och sitt namns förhärligande."

141111154033-joseph-smith-thumb-01-horiz

Bakgrund: N

Princip: När vi lyssnar till Guds ord genom profetens mun har Satan ingen makt över oss.

Tillämpning: V

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse

L&F 25:12
De rättfärdigas sång är en bön till Gud

"Ty min själ gläder sig åt hjärtats sång, ja, de rättfärdigas sång är en bön till mig, och den skall besvaras med en välsignelse på deras huvuden."

Emma-Crop-480.jpg

Bakgrund: N

Princip: När vi sjunger åt Guds ära är det som en bön till honom.

Tillämpning: Hur noga är du med att sjunga psalmerna av hela ditt hjärta?

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

L&F 29:10-11
Kristus kommer med makt och härlighet

"Ty stunden är nära, och det som talades av mina apostlar måste fullbordas, ty som de talade så skall det ske. Ty jag skall uppenbara mig med makt och stor härlighet från himlen med alla dess härskaror och leva i rättfärdighet med människor på jorden i ett tusen år, och de ogudaktiga skall inte bestå."

Second-coming-e1386774268108.jpg

Bakgrund: N

Princip: E

Tillämpning: V

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

L&F 42:11
text

"Vidare säger jag er att det inte skall bli någon givet att gå ut och predika mitt evangelium, eller att bygga upp min kyrka, om han inte har ordinerats av någon som har myndighet, och det är känt i kyrkan att han har myndighet och har blivit regelmässigt ordinerad av kyrkans ledare."

parley-p-pratt-ordination-384156-gallery

Bakgrund: N

Princip: Endast den har har blivit ordinerad av någon med prästadömsmyndighet kan verka som missionär eller ledare i kyrkan.

Tillämpning: V

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

L&F 46:33
text

"Och ni måste ständigt utöva dygd och helighet inför mig. Ske alltså. Amen."

v.19d.jpg

Bakgrund: N

Princip: Gud vill att vi alltid ska vara andligt rena.

Tillämpning: V

Nyckellära: Buden

L&F 49:15-17
text

"Och vidare: Sannerligen säger jag er att den som förbjuder äktenskapet inte är ordinerad av Gud, ty äktenskapet är instiftat av Gud för människan. Därför är det lagenligt att mannen skall ha en enda hustru, och de två skall vara ett kött, och allt detta för att jorden skall kunna uppfylla ändamålet med sin skapelse, och för att den skall kunna fyllas med det antal människor som skapades innan världen skapades."

0145-e1312074131884.jpg

Bakgrund: N

Princip: E

Tillämpning: V

Nyckellära: Äktenskap och familj

L&F 58:27
text

"Ty se, det är inte lämpligt att jag skall befalla i allt, ty den som är tvingad till allt, han är en lat och oförståndig tjänare. Därför får han ingen lön. Sannerligen säger jag: Människorna skall verka med iver för en god sak och göra mycket av egen fri vilja och åstadkomma mycket rättfärdighet."

young-man-elderly-woman-visiting-1080937

Bakgrund: N

Princip: Gud vill att vi använder vår fria vilja, av eget initiativ, till att göra gott.

Tillämpning: V

Nyckellära: Buden

L&F 58:42-43
text

"Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder: Se, hon bekänner dem och överger dem."

True-repentance-800x534.jpg

Bakgrund: N

Princip: E

Tillämpning: V

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

L&F 64:9-11
text

"Därför säger jag er att ni bör  förlåta  varandra, ty den som inte förlåter sin broder hans överträdelser är fördömd inför Herren, ty den större synden vilar på honom. Jag, Herren, förlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni  förlåter  alla människor. Och ni bör säga i era hjärtan: Låt Gud döma mellan mig och dig och löna dig efter dina gärningar."

text
580_PS130327cah0638.jpg

Bakgrund: Herren lärde de heliga i Kirtland i Ohio att de skulle sluta vara kritiska mot Joseph Smith och börja förlåta varandra.

Princip: Om vi inte följer befallningen att förlåta alla människor, så förlåter Gud oss inte våra synder.

Tillämpning: Finns det någon du behöver förlåta?, Be Gud om hjälp med att förlåta den personen. 

Nyckellära: Buden

L&F 76:22-24
text

"Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om honom: Att han lever! Ty vi såg honom, ja, på Guds högra sida, och vi hörde rösten vittna om att han är Faderns Enfödde – om att medelst honom och genom honom och av honom skapas och skapades världarna, och deras invånare är födda som  söner  och döttrar åt Gud."

20110806191036-40.jpg

Bakgrund: N

Princip: E

Tillämpning: V

Nyckellära: Frälsningsplanen

L&F 76:40-41
text

"Och detta är det evangelium, de glada budskap varom rösten ifrån himlarna bar vittnesbörd för oss – att han, ja, Jesus, kom till världen för att korsfästas för världen, och för att bära världens synder, och för att heliggöra världen och för att rena den från all orättfärdighet,"

bible-videos-jesus-resurrected-1426733-t

Bakgrund: Medan Joseph Smith och Sidney Rigdon tog emot synen om de tre härlighetsgraderna, förstod de att alla Guds barn så småningom kommer att ärva ett härlighetsrike - utom förtappelsens söner.

Princip: Evangeliet är det glada budskapet om att Jesus Kristus kom för att bära världens synder så att vi renas från all orättfärdighet.

Tillämpning: På vilka sätt är Jesu Krisi evangelium ett glatt budskap i ditt liv?, Hur skulle du hjälpa någon att förstå varför evangeliet kallas ett glatt budskap? 

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

L&F 78:19
text

"Och den som tar emot allt med tacksamhet skall härliggöras, och den här jordens goda skall tillfalla honom, till och med hundrafalt, ja, mera."

ArtBook__046_046__TheTenLepers____.jpg

Bakgrund: Herren befallde kyrkans ledare att upprätta förrådshus och att ingå förbund att hjälpa de fattiga bland dem. 

Princip: Om vi tar emot allt Gud ger oss med tacksamhet, ger han oss ännu fler välsignelser.

Tillämpning: Vilka välsignelser är du tacksam för?, På vilka sätt ska du visa din tacksamhet till Gud idag?

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

L&F 82:10
text

"Jag, Herren, är bunden när ni gör vad jag säger, men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte."

Russia-Medium.jpg

Bakgrund: Vid ett av kyrkans allmänna råd tillrättavisade Herren sina tjänare för deras synder och för att de inte lytt uppenbarelser han tidigare gett dem.

Princip: Om vi lyder Herren håller han alltid sina löften om att välsigna oss.

Tillämpning: På vilka sätt har Herren välsignat dig för att du lytt hans befallningar?, Hur hjälper detta skriftställe dig att tro på Herrens löften?

Nyckellära: Förrättningar och förbund

L&F 84:20-22
text

"Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. Och utan dess förordningar och prästadömets myndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet, ty utan detta kan ingen människa se Guds, ja Faderns, ansikte och leva."

639ed28b73a63431a23d34a490bd360b.jpg

Bakgrund: N

Princip: E

Tillämpning: V

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

L&F 88:118
text

"Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro."

IMG_9450-fx-480.jpg

Bakgrund: N

Princip: E

Tillämpning: V

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

L&F 88:124
text

"Upphör att vara lata. Upphör att vara orena. Upphör att finna fel med varandra. Upphör att sova längre än nödvändigt. Gå till sängs tidigt så att ni inte blir trötta. Stig upp tidigt så att era kroppar och era sinnen kan bli styrkta."

neweralp.nfo-o-140b.jpg

Bakgrund: Herren gav sina tjänare konkreta befallningar för att förbereda dem för deras mission och att så småningom möta Frälsaren. 

Princip: Om vi upphör att sova längre än nödvändigt, går till sängs tidigt och stiger upp tidigt, så lovas vi att våra kroppar och sinnen kan bli styrkta. 

Tillämpning: Välj ett bud från L&F 88:124 som du skulle kunna lyda mer fullständigt. Vad ska du göra den här veckan för att förbättra din lydnad till det budet?

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

L&F 89:18-21
text

"Och alla heliga som kommer ihåg att hålla och handla enligt dess ord och vandrar i lydnad mot buden, skall få hälsa i naveln och märg i benen, och skall finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, fördolda skatter, och skall springa och inte bli trötta och skall gå och inte bli matta. Och jag, Herren, ger dem ett löfte att mordängeln skall gå förbi dem som han gick förbi Israels barn, och inte dräpa dem. Amen."

images.jpeg

Bakgrund: Efter att ha sagt åt de Heliga att undvika skadliga ämnen och att äta det som är hälsosamt, lovade Herren välsignelser till dem som lydde.

Princip: Om vi lyder visdomsordet kommer vi att få välsignelser i form av hälsa, skatter av kunskap, styrka och skydd.

Tillämpning: Hur har du blivit välsignad av att lyda visdomsordet?, Vilka följder får olydnad mot denna befallning?, Finns det något du skulle kunna göra för att följa visdomsordet mer fullständigt?

Nyckellära: Buden

L&F 107:8
text

"Det melkisedekska prästadömet innehar rätten att presidera och har makt och myn-dighet över alla ämbeten i kyrkan i värl-dens alla tidsåldrar till att betjäna i and-liga ting."

melchizedekpriesthood.png

Bakgrund: Herren uppenbarade att melkisedekska prästadömet är uppkallat efter en stor högpräst från forna dagar. Herren beskrev prästadömets ämbeten och plikter.

Princip: Melkisedekska prästadömet är det högre prästadömet och betjänar i andliga ting.

Tillämpning: Hur har du blivit välsignad av tjänande som utförs av dem som bär melkisedekska prästadömet?

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

L&F 121:36, 41-42
text

"Att prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter, och att himlens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer...

Ingen makt och inget inflytande kan eller bör göra sig gällande i kraft av prästadömet utom genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek, genom välvilja och ren kunskap som storligen skall utvidga själen, utan hyckleri och utan svek,"

mormon-leader.jpg

Bakgrund: I ett brev från fängelset i Liberty upptecknade Joseph Smith Herrens ord av tröst till de rättfärdiga samt de som följder som skulle drabba de prästadömsbärare som hade varit orättfärdiga. 

Princip: Prästadömets kraft kan inte styras utom genom rättfärdighetens principer.

Tillämpning: Hur har prästadömsbärare som du känner uppvisat egenskaperna i L&F 121?, Hur kan det hjälpa dig när du umgås med andra att lägga dessa egenskaper på minnet? 

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

L&F 130:22-23
text

"Fadern har en kropp av kött och ben, lika påtaglig som en människas, och likaså Sonen, men den Helige Anden har inte en kropp av kött och ben, utan är en person som består av ande. Vore det inte så, skulle den Helige Anden inte kunna bo i oss. En människa kan ta emot den Helige Anden, och den kan sänka sig över henne utan att förbli hos henne."

joseph-smith-first-vision-father-son.jpg

Bakgrund: När han svarade på frågor, förtydligade och förklarade Joseph Smith flera läror.

Princip: Fadern och Sonen har fysiska kroppar av kött och ben, men den Helige Anden är en person som består av ande.

Tillämpning: Leta fram fler skriftställen som du skulle kunna använda för att undervisa någon om att medlemmarna i Gudomen är tre åtskilda personer.

Nyckellära: Gudomen

L&F 131:1-4
text

"I den celestiala härligheten finns det tre himlar eller grader, och för att uppnå den högsta måste en människa ingå i denna prästadömets orden [det vill säga det nya och eviga äktenskapsförbundet]. Och om hon inte gör det kan hon inte uppnå den. Hon kan inträda i de andra, men det är slutet på hennes rike. Hon kan inte föröka sig."

marriage.jpg

Bakgrund: När Joseph Smith besökte heliga i Ramus i Illinois, undervisade han om vikten av evigt äktenskap.

Princip: För att nå den högsta av de tre graderna i det celestiala riket, måste vi ingå i det nya och eviga äktenskapsförbundet.

Tillämpning: Hur kan du förbereda dig för att ta emot välsignelserna av äktenskap inom förbundet?

Nyckellära: Äktenskap och familj

L&F 135:3
text

"Joseph Smith, Herrens profet och siare, har med undantag endast av Jesus gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den. Under den korta tidrymden av tjugo år har han fört fram Mormons bok, som han översatte genom Guds gåva och kraft, och har varit redskapet till att ge ut den på två kontinenter. Han har sänt det eviga evangeliets fullhet, som boken innehåller, till jordens fyra hörn, har fört fram de uppenbarelser och befallningar som utgör denna bok, Läran och förbunden, och många andra dokument fyllda med visdom samt undervisning till människobarnens nytta. Han har samlat flera tusen sista dagars heliga, grundlagt en stor stad och lämnat efter sig ett rykte och namn som inte kan utplånas. Han var stor i livet och han dog stor i Guds och hans folks ögon, och liksom de flesta av Herrens smorda i forna dagar har han beseglat sin mission och sitt verk med sitt eget blod, och detsamma har hans bror Hyrum. I livet var de inte söndrade och i döden var de inte åtskilda!"

closupofJS.jpg

Bakgrund: Ett tillkännagivande om Joseph och Hyrum Smiths martyrdöd den 27 juni 1844 i Carthage i Illinois. Tillkännagivandet byggde på redogörelser från ögonvittnena äldste John Taylor och Willard Richards, och togs med i slutet av 1844 års utgåva av Läran och förbunden.

Princip: Joseph Smith, endast med undantag av Jesus, har gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den.

Tillämpning: Vad har profeten Joseph gjort för vår frälsning och upphöjelse?, Hur tror du att ditt liv hade varit annorlunda utan Joseph Smiths profetiska gärning?

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse

bottom of page