top of page

8. Äktenskap och familj

Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och familjen har en central roll i hans frälsningsplan och för vår lycka (se 1 Mos. 2:24; L&F 49:15–17). Endast genom att ingå och hålla det celestiala äktenskapsförbudet kan en man och en kvinna uppfylla sin gudomliga, eviga potential (se 1 Kor. 11:11; L&F 131:1–4). 

Texten nedan är hämtat ur ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” (Liahona, nov. 2010, s. 129).

En man och hustrus ansvar

Gud har befallt sina barn att föröka sig och uppfylla jorden (se 1 Mos. 1:28). Den heliga fortplantningsförmågan ska endast användas mellan en man och en kvinna som har blivit lagligt vigda som man och hustru (se 1 Mos. 39:9; Alma 39:9). Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn. Föräldrar ska uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet och sörja för deras fysiska och andliga behov.

Familjelyckan bygger på Jesu Kristi lärdomar

Största förutsättningarna för lycka i familjelivet finns då det byggs på Herren Jesu Kristi lärdomar. Enligt gudomlig plan ska fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet och sörja för sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar.

Släktbanden fortsätter efter döden

Den gudomliga lycksalighetsplanen gör det möjligt för släktbanden att fortsätta bortom graven. Jorden skapades och evangeliet uppenbarades för att familjer skulle kunna bildas, beseglas och upphöjas för evigt. Genom släktforskning och tempeltjänst kan vi göra de frälsande förrättningarna och förbunden tillgängliga för våra förfäder (se Mal. 4:5–6).

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran "Äktenskap och familj"

  • 1 Moseboken 1:28  Föröka er och uppfyll jorden.

  • 1 Moseboken 2:24  Mannen och hustrun ska bli ett.

  • 1 Moseboken 39:9  Josef motstod frestelse.

  • Malaki 4:5–6  Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra.

  • 1 Korintierbrevet 11:11  Endast tillsammans kan en man och en kvinna uppfylla Guds plan.

  • Alma 39:9  Följ inte längre dina ögons begär.

  • L&F 49:15–17  Äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud.

  • L&F 131:1–4  Det nya och eviga äktenskapsförbundet. 

Andra skriftställen:​ 

Andra skriftställen: Mose 1:39; 1 Moseboken 1:26–27; 2 Moseboken 20:3–17; Matteus 16:15–19; Johannes 17:3; 1 Korintierbrevet 6:19–20; 2 Nephi 2:22–25; Mosiah 2:41; Alma 41:10; L&F 84:20–22

Liknande nyckelläror:

Frälsningsplanen; Buden 

bottom of page