top of page
Nyckelskriftställen: Mormons bok

OBS! Sidan under uppbyggnad

Nyckelskriftställen är verser i skrifterna som utvidgar vår förståelse för evangeliets nyckelläror (grundläggande principer). Här nedan följer de 25 nyckelskriftställen som återfinns i Mormons bok. Om du studerar dem noggrant kommer du få större kunskap om frälsningsplanen samt stärka ditt vittnesbörd om din Frälsare Jesus Kristus.

Lyssna här på alla 25 (+ 8 bonus) nyckelskriftställen, i följd om du så vill. Ladda gärna ned dem i din telefon också, så att du alltid kan lyssna på dem, vart du än är. 

Lär dig mer om bakgrunden till varje nyckelskriftställe, vilka principer som undervisas, hur du kan tillämpa verserna och vilken nyckellära som beskrivs.

Klicka på          för att komma till "Veckans läsning" där versen återfinns, och            för att lyssna.

1 Nephi 3:7
Lyd Herrens befallningar

"Och det hände sig att jag, Nephi, sade till min far: Jag skall gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem."

Bakgrund: Lehi har befallt sina söner att återvända till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna.

Princip: Om vi visar tro och lydnad hjälper Herren oss att kunna utföra hans befallningar. 

Tillämpning: Har Herren bett dig göra något svårt? Hur hjälpte han dig i din strävan att lyda honom?

Nyckellära: Buden

2 Nephi 2:22-25 
Människan är till för att ha glädje

"Och se, om Adam inte hade brutit mot befallningen skulle han inte ha fallit, utan han skulle ha blivit kvar i Edens lustgård. Och allt som var skapat skulle ha förblivit i samma tillstånd som det var omedelbart efter skapelsen. Och det skulle ha förblivit så för evigt och ha varit utan ände. Och de skulle inte ha fått några barn, varför de skulle ha förblivit i ett oskuldsfullt tillstånd: Utan glädje eftersom de inte kände till sorg och utan att göra gott eftersom de inte kände till synd. Men se, allt har gjorts enligt hans visdom som vet allt. Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje."

Bakgrund: Lehi undervisar sin familj om Adams falls nödvändighet och konsekvenser.

Princip: Fallet var en nödvändig del av himmelske Faders plan för att vi skulle födas till jorden.

Tillämpning: Hur kan kännedom om Fallet öka din förståelse för meningen med jordelivet?

Nyckellära: Frälsningsplanen

2 Nephi 2:27 
Vi är fria att välja 

"Därför är människorna fria i köttet, och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och de är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store Medlare, eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Ty han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är."

Bakgrund: Lehi undervisar sin familj om Adams falls nödvändighet och konsekvenser.

Princip: Fallet var en nödvändig del av himmelske Faders plan för att vi skulle födas till jorden.

Tillämpning: Hur kan kännedom om Fallet öka din förståelse för meningen med jordelivet?

Nyckellära: Frälsningsplanen

2 Nephi 26:33
Alla är lika inför Gud

"För inget av denna ondska kommer från Herren, för han gör det som är gott bland människobarnen. Och han gör inget som inte är tydligt för människobarnen. Och han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna. Och han kommer ihåg hedningen, och alla är lika inför Gud, både jude och icke-jude."

Skärmavbild 2020-10-06 kl. 16.57.21.png

Bakgrund: ?

Princip: ?

Tillämpning: ?

Nyckellära: Gudomen

2 Nephi 28:30
Gud ger oss insikt, rad på rad 

För se, så säger Herren Gud: ”Jag ska ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsammar mina bud och lånar ett öra åt mitt råd, för de ska lära visdom. För åt den som tar emot ska jag ge mer. Och från dem som säger: ’Vi har nog’, från dem ska tas även det de har.

Bakgrund

Princip

Tillämpning

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

2 Nephi 32:3
Mätta er med Kristi ord

Änglar talar genom den Helige Andens kraft. Därför talar de Kristi ord. Därför sa jag till er: ”Mätta er med Kristi ord”, för se, Kristi ord ska tillkännage för er allt ni bör göra.

Bakgrund: I slutet av sin verksamhet skrev Nephi vad alla måste göra för att förstå och följa Jesu Kristi lärdomar.

Princip: Om vi studerar Kristi och hans inspire-rade tjänares ord, får vi den vägled-ning vi behöver för att göra bra val.

Tillämpning: Hur har Kristi ord hjälpt dig att veta vad du ska göra? Vad ska du göra för att ”mätta dig” med Kristi ord?

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

2 Nephi 32:8-9
Anden lär er att alltid be

Och nu, mina älskade bröder, märker jag att ni fortfarande begrundar detta i era hjärtan, och det smärtar mig att jag måste tala om detta. För om ni ville hörsamma Anden som lär människan att be skulle ni veta att ni måste be. För den onde anden lär inte människan att be utan lär henne att hon inte ska be.

Men se, jag säger er att ni alltid måste be och inte tröttna, och att ni inte får göra något för Herren utan att först be till Fadern i Kristi namn att han ska helga era gärningar åt er så att era gärningar kan bli till er själs välfärd.

Bakgrund: I slutet av sin verksamhet skrev Nephi vad alla måste göra för att förstå och följa Jesu Kristi lärdomar

Princip: Anden lär oss att vi ska be.

Tillämpning: Hur kan du komma ihåg att be morgon och kväll? Hur kan du söka den Helige Andens inflytande i dina böner?

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Mosiah 2:17
Tjänar vi våra medmänniskor tjänar vi Gud

"Och se, jag säger er detta för att ni ska kunna lära visdom, för att ni ska kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst."

Bakgrund: Kung Benjamin talade till sitt folk och förberedde dem för att ta på sig Jesu Kristi namn.

Princip: När vi tjänar våra medmänniskor så tjänar vi Gud.

Tillämpning: Vad kan du göra för människorna omkring dig som Frälsaren skulle göra om han var här?

Nyckellära: Buden

Mosiah 2:41
Lyckliga är de som håller Guds bud

"Och dessutom önskar jag att ni betänker deras välsignade och lyckliga tillstånd som håller Guds bud. För se, de är välsignade i allt, både timligt och andligt. Och om de trofast håller ut intill änden tas de emot i himlen så att de därigenom kan vistas hos Gud i ett tillstånd av oändlig lycka. O, kom ihåg, kom ihåg att detta är sant, för Herren Gud har talat det."

Bakgrund

Princip

Tillämpning

Nyckellära: Buden

Mosiah 3:19
Den naturliga människan är fiende till Gud.

"För den naturliga människan är en fiende till Gud och har så varit från Adams fall, och kommer att så vara i evigheters evighet, om hon inte ger efter för den Helige Andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning och blir som ett barn: undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne, alldeles som ett barn underkastar sig sin far."

Bakgrund: Kung Benjamin talade till sitt folk och förberedde dem för att ta på sig Jesu Kristi namn.

Princip: Vi övervinner den naturliga männi-skan genom att ge efter för den Helige Anden och bli en helig genom Jesu Kristi försoning.

Tillämpning: Vad innebär det att ge efter för den Helige Andens maningar? Vilka är några av maningarna som den Helige Anden har gett dig?

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Mosiah 4:9
Tro på Gud

"Tro på Gud. Tro att han är och att han har skapat allt, både i himlen och på jorden. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå."

Bakgrund

Princip

Tillämpning

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Mosiah 18:8-10
Förbund vi sluter vid dopet

"Och det hände sig att han sa till dem: ”Se här är Mormons vatten”, för så kallades de, ”och eftersom ni nu önskar komma in i Guds fålla och kallas hans folk och är villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta,

ja, och är villiga att sörja med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst och stå som vittnenom Gud alltid och i allting och överallt där ni må befinna er, ända intill döden, så att ni kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första uppståndelsen så att ni kan få evigt liv –

säger jag nu till er: Om detta är ert hjärtas önskan, vad har ni då emot att döpas i Herrens namn som ett bevis inför honom på att ni har slutit förbund med honom om att ni ska tjäna honom och hålla hans bud, så att han än rikligare kan utgjuta sin Ande över er?"

Bakgrund

Princip

Tillämpning

Nyckellära: Förrättningar och förbund

Alma 7:11-13
Jesus Kristus övervann synd och död

 

"Och han ska gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag, och detta för att det ord ska kunna uppfyllas som säger att han ska ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar.

Och han ska ta på sig döden så att han kan lossa de dödens band som binder hans folk.

Och han ska ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så att han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter.’”

Se Anden vet allt. Ändå lider Guds Son i köttet för att han ska kunna ta på sig sitt folks synder, så att han kan utplåna deras överträdelser genom sin befrielses kraft. Och se, detta är det vittnesbörd som är i mig."

Bakgrund: Alma profeterade för folket i Gideon att Frälsaren skulle komma till världen och att de måste förbereda sig.

Princip: Jesus Kristus tog på sig sitt folks smärtor, sjukdomar och skröpligheter. Han återlöste människorna från döden och gjorde det möjligt för dem att över-vinna synd.

Tillämpning: När har du känt försoningens helande kraft? Skriv i din dagbok eller berätta för en vän om ditt vittnesbörd om försoningens helande kraft.

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Alma 32:21
Tro är inte fullkomlig kunskap

Och nu som jag sa om tro – tro är inte att ha fullkomlig kunskap om något. Om ni därför har tro, så har ni hopp om ting som inte syns men som är verkliga.

Bakgrund: Alma undervisade de ödmjuka bland zoramiterna om tillbedjan och tro.

Princip:Tro gör att en person tror på sådant som är sant men som man inte kan se.

Tillämpning: Hur skulle du förklara för en vän hur något man inte kan se ändå kan vara sant?

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Alma 34:9-10
text

För det är nödvändigt att en försoning sker, för enligt den evige Gudens stora plan måste en försoning ske, annars måste hela människosläktet oundvikligen förgås. Ja, alla är förhärdade. Ja, alla är fallna och förlorade och skulle förgås, om det inte vore för den försoning som måste ske.

För det är nödvändigt att ett stort och sista offer sker. Ja, inte ett offer av människor, inte heller av djur och inte heller av något slags fågel, för det ska inte vara ett mänskligt offer, utan det måste vara ett oändligt och evigt offer.

Bakgrund

Princip

Tillämpning

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Alma 37:35
Lär dig i din ungdom att hålla Guds bud

 

"O, kom ihåg detta, min son, och lär visdom i din ungdom. Ja, lär dig i din ungdom att hålla Guds bud."

Bakgrund: Alma rådde Helaman för att förbereda honom för ledaransvar.

Princip:Det är klokt att i sin ungdom lära sig att hålla Guds bud.

Tillämpning: Vilka upplevelser har du haft som har stärkt din önskan att följa buden?

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Alma 39:9
Följ inte längre dina ögons begär

"Nu, min son, vill jag att du omvänder dig och överger dina synder och inte längre följer dina ögons begär utan avstår från allt sådant. För om du inte gör det kan du på intet sätt ärva Guds rike. O, kom ihåg detta och besluta dig för att avstå från sådant."

Bakgrund: Nephi förklarar orsaker till att frälsning endast uppnås genom Jesus Kristus.

Princip: De som ger efter för lusta och omoral kan inte frälsas i Guds rike om de inte omvänder sig.

Tillämpning: Vad skulle du kunna säga till någon som tvivlar på att din tro bygger på Jesus Kristus?

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Alma tillrättavisade Corianton som hade begått allvarliga synder.Vad gör du för att övervinna orena tankar och överge dina synder?

Alma 41:10
Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka

"Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn skall kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder."

Bakgrund: Nephi förklarar orsaker till att frälsning endast uppnås genom Jesus Kristus.

Princip: Endast i Jesus Kristus kan människan bli återlöst från sina synder.

Tillämpning: Vad skulle du kunna säga till någon som tvivlar på att din tro bygger på Jesus Kristus?

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Helaman 5:12
Bygg din grund på Kristus.

 

Och kom ihåg, mina söner, kom ihåg att det är på klippan, vår Återlösare, som är Kristus, Guds Son, som ni måste bygga er grundval, så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, ska detta inte ha någon makt att dra er ner till eländets och det oändliga lidandets avgrund, tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval, och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla.”

Bakgrund: Nephi och Lehi erinrade sig sin far Helamans råd och hängav sig åt att predika för de ondskefulla nephiterna.

Princip: Det är bara genom att grunda vårt liv på Jesus Kristus som vi kan motstå Satans frestelser.

Tillämpning: Hur har Jesu Kristi evangelium stärkt dig så att du kan stå emot frestelser? Hur kan du konsekvent grunda dina val på Frälsarens liv och lärdomar?

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

3 Nephi 11:10-11
Kristus gör Faders vilja 

”Se, jag är Jesus Kristus, om vilken profeterna vittnade att han skulle komma till världen.

Och se, jag är världens ljus och liv, och jag har druckit ur den bittra kalk som Fadern har gett mig och har förhärligat Fadern genom att ta på mig världens synder, varigenom jag har underkastat mig Fadrens vilja i allt från begynnelsen.”

Bakgrund

Princip: Sonen är ett med Fadern för att han alltid gör Faderns vilja, även offrar sitt eget liv. 

Tillämpning: Vad kan jag själv offra för att bättre följa min himmelske Faders vilja?

Nyckellära: Gudomen

3 Nephi 11:29
text

"Se, jag är Jesus Kristus, om vilken profeterna vittnade skulle komma till världen. Och se, jag är världens ljus och liv, och jag har druckit ur den bittra kalk som Fadern har givit mig och har förhärligat Fadern genom att ta på mig världens synder, varigenom jag har underkastat mig Faderns vilja i allt från begynnelsen."

Bakgrund: Den uppståndne Frälsaren har just visat sig för nephiterna.

Princip: Sonen är ett med Fadern för att han alltid gör Faderns vilja, även offrar sitt eget liv. 

Tillämpning: Vad kan jag själv offra för att bättre följa min himmelske Faders vilja?

Nyckellära: Gudomen

3 Nephi 12:48
Var fullkomliga

"Därför vill jag att ni skall vara fullkomliga så som jag, eller er Fader som är i himlen, är fullkomlig."

Bakgrund: Kristus förbereder nephiterna för Guds rike och undervisar om den högre lagen.

Princip: Vi är befallda att sträva mot fullkomlighet, att bli lika Kristus och vår himmelske Fader, i synnerhet när det gäller ovillkorlig kärlek.

Tillämpning: Vad gör jag för att mer likna Kristus?

Nyckellära: Gudomen

3 Nephi 18:15, 20-21
Vaka och be alltid

"Därför vill jag att ni skall vara fullkomliga så som jag, eller er Fader som är i himlen, är fullkomlig."

Sannerligen, sannerligen säger jag er att ni alltid måste vaka och be så att ni inte blir frestade av djävulen och bortförda som hans fångar.

Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn, som är rätt, med tro på att ni ska få, se, det ska bli er givet.

Be i era familjer till Fadern och alltid i mitt namn så att era hustrur och era barn kan bli välsignade.

Bakgrund: Jesus undervisade nephiterna om hur de står emot djävulens frestelser.

Princip: Genom bön kan vi få styrka att stå emot frestelser, få våra rättfärdiga önskningar uppfyllda och välsignas i vår familj.

Tillämpning: Vad kan du göra för att vara ihärdigare med att be enskilt och tillsammans med din familj?

Nyckellära: Gudomen

3 Nephi 27:20
text

"Därför vill jag att ni skall vara fullkomliga så som jag, eller er Fader som är i himlen, är fullkomlig."

Bakgrund: Kristus förbereder nephiterna för Guds rike och undervisar om den högre lagen.

Princip: Vi är befallda att sträva mot fullkomlighet, att bli lika Kristus och vår himmelske Fader, i synnerhet när det gäller ovillkorlig kärlek.

Tillämpning: Vad gör jag för att mer likna Kristus?

Nyckellära: Gudomen

3 Nephi 27:27
text

"Och detta är befallningen: Omvänd er, alla jordens ändar, och kom till mig och blivdöpta i mitt namn så att ni kan bli heliggjorda genom att ta emot den Helige Anden, så att ni kan stå obefläckade inför mig på den yttersta dagen.

Bakgrund

Princip

Tillämpning

Nyckellära: Gudomen

Ether 12:6
En förvissning kommer efter att vår tro har prövats

"Och nu vill jag, Moroni, tala något om detta. Jag vill visa världen att tro är något som man hoppas på men som inte syns. Motsäg därför inte för att ni inte ser, för ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har prövats."

Bakgrund: Moroni tar med sitt eget vittnesbörd, sina egna råd och sin egen kunskap om tro medan han sammanställer profeten Ethers ord.

Princip: Herren välsignar oss med en andlig bekräftelse när vi har uthärdat i tro

Tillämpning: När har du visat din tro på Jesus Kristus? Vilka välsignelser fick du?

Nyckellära: Gudomen

Ether 12:27
Det svaga blir starkt

"Och om människorna kommer till mig ska jag visa dem deras svaghet. Jag ger människorna svaghet för att de ska kunna bli ödmjuka, och min nåd är tillräcklig för alla människor som ödmjukar sig inför mig. För om de ödmjukar sig inför mig och har tro på mig, då ska jag göra så att det svaga blir starkt för dem.

Bakgrund: Moroni var bekymrad över svagheten i sin förmåga att skriva. Herren under-visade honom om hur man övervinner svagheter.

Princip: Vi är befallda att sträva mot fullkomlighet, att bli lika Kristus och vår himmelske Fader, i synnerhet när det gäller ovillkorlig kärlek.

Tillämpning: Vilken svaghet hos dig kan du be Gud att stärka? Hur kan du ödmjuka dig själv och ha större tro på Jesus Kristus?

Nyckellära: Gudomen

ödmjuka. Om vi ödmjukar oss kan vår svaghet göras stark genom tro på Jesus Kristus.

Moroni 7:16-17
text

"Därför vill jag att ni skall vara fullkomliga så som jag, eller er Fader som är i himlen, är fullkomlig."

Bakgrund: Kristus förbereder nephiterna för Guds rike och undervisar om den högre lagen.

Princip: Vi är befallda att sträva mot fullkomlighet, att bli lika Kristus och vår himmelske Fader, i synnerhet när det gäller ovillkorlig kärlek.

Tillämpning: Vad gör jag för att mer likna Kristus?

Nyckellära: Gudomen

Moroni 7:41
text

"Och vad är det ni ska hoppas på? Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning och hans uppståndelses kraft ska ha hopp om att kunna uppväckas till evigt liv, och detta tack vare er tro på honom enligt löftet."

Bakgrund

Princip

Tillämpning

Nyckellära: Gudomen

Moroni 7:45, 47-48
Kärleken är tålig

"Och kärleken är tålig och god och avundas inte och är inte uppblåst, söker inte sitt och blir inte lätt förargad, tänker intet ont och gläds inte åt ondska utan gläds åt sanningen, fördrar allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting.

Men den kärlek som är Kristi rena kärlek består för evigt, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav, med honom är allt väl.

Därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans Sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare, så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, ska bli som han, för vi ska se honom sådan han är, så att vi kan ha detta hopp och så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Amen.”

Bakgrund: Under en tid av stor ondska under-visade Mormon om hur tro, hopp och kärlek kan hjälpa oss att bli som Jesus Kristus.

Princip: Vi måste ha kärlek för att kunna vara sanna Jesu Kristi efterföljare. Vi ska be till Fadern om att kunna vara fyllda med denna kärlek.

Tillämpning: Fundera över beskrivningen av kärlek som ges i Moroni 7 och fråga din him-melske Fader hur du kan visa en sådan kärlek till familj, vänner och andra.

Nyckellära: Gudomen.

Moroni 10:5
Den Helige Anden uppenbarar sanning

"Och genom den Helige Andens kraft kan ni få veta sanningen om allting."

Bakgrund: Moroni avslutade sin uppteckning med en inbjudan till alla att lära sig om sanningen om allting, bland annat Mormons bok.

Princip: Den Helige Anden uppenbarar sann-ingen i Mormons bok för dem som frågar Gud i tro, med ärligt uppsåt.

Tillämpning: Förklara för en vän hur han eller hon kan få veta att Mormons bok är sann, och få veta ”sanningen om allting”?

Nyckellära: Gudomen

 

bottom of page