top of page

1. Gudomen

 

Gudomen består av tre åtskilda personer: Gud den evige Fadern, hans Son Jesus Kristus och den Helige Anden (se Joseph Smith — Historien 1:15–20). Fadern och Sonen har kroppar av kött och ben och den Helige Anden är en person som består av ande (se L&F 130:22–23). De är ett i syfte och lära. De är fullkomligt eniga i att genomföra vår himmelske Faders gudomliga frälsningsplan. 

Gud Fadern

Gud Fadern är universums högste styresman. Han är våra andars Fader (se Hebr. 12:9). Han är fullkomlig, har all makt och vet allt. Han är också en Gud som är fullkomligt barmhärtig, god och kärleksfull. 

Jesus Kristus

Jesus Kristus är Faderns förstfödde i anden och Faderns Enfödde i köttet. Han är Gamla testamentets Jehova och Nya testamentets Messias.

Jesus Kristus levde ett liv utan synd och utförde en fullkomlig försoning för alla människors synder (se Alma 7:11–13). Hans liv är det fullkomliga exemplet på hur alla människor bör leva (se Joh. 14:6; 3 Nephi 12:48). Han var den första personen på jorden som uppstod (se 1 Kor. 15:20–22). Han ska komma tillbaka i makt och härlighet och regera på jorden under tusenårsriket. Alla böner, välsignelser och prästadömsförrättningar ska utföras i Jesu Kristi namn (se 3 Nephi 18:15, 20–21). 

Andra hänvisningar: Helaman 5:12; L&F 19:23; L&F 76:22–24 

Den Helige Anden

Den Helige Anden är den tredje medlemmen i gudomen. Han är en person av ande, utan kropp av kött och ben. Han kallas ofta Anden, den Helige Anden, Guds Ande, Herrens Ande eller Hjälparen.

Den Helige Anden vittnar om Fadern och Sonen, uppen- barar all sanning och helgar dem som omvänder sig och blir döpta (se Moroni 10:4–5).

Andra hänvisningar: Gal. 5:22–23; L&F 8:2–3 

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran "Gudomen"

Nyckelskriftställen:

  • Hebreerbrevet 12:9. Gud är våra andars Fader.

  • 2 Nephi 26:33. Alla är lika inför Gud.

  • 3 Nephi 11:10–11. Jesus Kristus underkastade sig Faderns vilja i allt.

  • 3 Nephi 12:48. Jesus Kristus uppmanar oss att bli fullkomliga.

  • 3 Nephi 18:15, 20–21. Vaka och be alltid i Jesu Kristi namn.

  • L&F 29:10–11. Kristus ska komma tillbaka med makt och härlighet.

  • L&F 130:22–23. Fadern och Sonen har kroppar av kött och ben. 

Andra Skriftställen:

Johannes 3:5; 1 Korintierbrevet 2:5, 9–11; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 3:19; Mosiah 18:8–10; 3 Nephi 27:20; Moroni 7:45, 47–48; Moroni 10:4–5; L&F 8:2–3; L&F 130:22–23.

Liknande nyckelläror:

Förvärva andlig insikt; Förrättningar och förbund 

bottom of page