top of page

9. Buden

Buden är de lagar och krav som Gud ger till oss för att hjälpa oss att utvecklas och bli lika honom. Guds bud visar hans kärlek till oss. Vi visar vår kärlek till honom genom att hålla hans bud (se Joh. 14:15). Att hålla buden leder alltid till glädje och välsignelser från Herren (se Mosiah 2:41; Alma 41:10). Gud ger oss ingen befallning utan att göra det möjligt för oss att lyda den (se 1 Ne. 3:7). 

Älska Gud och din nästa

De två mest grundläggande buden är: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd ... och ... älska din nästa som dig själv” (se Matt. 22:36-39). Vi kan älska och tjäna Gud genom att välja att älska och tjäna andra (se Mosiah 2:17; Moro. 7:45, 47–48). 

Sabbatsbudet

Ett av de första buden som människan fick var att helga sabbatsdagen. Gud befaller sina barn att hedra honom genom att utföra hans vilja istället för vår egen på sabbatsdagen och han utlovar stora välsignelser till dem som helgar sabbatsdagen (se Jes. 58:13–14). 

 

Övriga viktiga bud

De tio budorden är en väsentlig del av evangeliet och är eviga principer som är nödvändiga för vår upphöjelse (se 2 Mos. 20:3–17). Herren uppenbarade dem för Mose i forna tider och har upprepat dem i nutida uppenbarelser. Guds bud innefattar att vi ska be dagligen, studera Guds ord, omvända oss, hålla kyskhetslagen, betala fullt tionde (se Mal. 3:8–10), fasta (se Jes. 58:6–7), förlåta andra (se L&F 64:9–11), hålla Visdomsordet (se L&F 89:18–21) och undervisa andra om evangeliet (se Matt. 5:14–16; L&F 18:15–16). 

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran "Äktenskap och familj"

 • 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.

 • Jesaja 58:6–7. Att fasta hjälper oss att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets band och sörja för de fattiga. 

 • Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.

 • Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.

 • Matteus 5:14–16. Låt ert ljus lysa som ett exempel för andra.

 • Matteus 22:36–39. Älska Herren, älska din nästa.

 • Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

 • 1 Nephi 3:7. Herren bereder en utväg för oss att lyda hans befallningar.

 • Mosiah 2:17. När vi tjänar andra tjänar vi Gud.

 • Mosiah 2:41. Lydnad skänker välsignelser och lycka.

 • Alma 41:10. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka.

 • Moroni 7:45, 47–48. Den kärlek som är Kristi rena kärlek.

 • L&F 18:15–16. Glädje över att föra själar till Jesus Kristus.

 • L&F 64:9–11. Det krävs av oss att vi förlåter alla människor.

 • L&F 89:18–21. Visdomsordets välsignelser. 

Andra skriftställen:​ 

1 Moseboken 39:9; 2 Timoteusbrevet 3:15–17; Jakobs brev 1:5–6; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 18:8–10; Alma 39:9; 3 Nephi 18:15, 20–21; L&F 58:42–43; L&F 82:10 

Liknande nyckelläror:

Förvärva andlig insikt; Jesu Kristi försoning: Omvändelse; Förrättningar och förbund  

bottom of page