top of page
MOSIAH 1-3
Vecka 17
22-26 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 22 april

Seminarie TV 15

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 23 april

Mosiah 2:1-18

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 24 april

Mosiah 2:19-41

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 25 april

Nyckelskriftställe: Mosiah 2:41

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 26 april

Mosiah 3

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

feastoftabernacles.jpeg
Veckans filmer

Sammanfattning Mosiah 1-3

Kung Benjamin samlar sitt folk i Zarahemlas land för att tala till dem. Han utser hans son Mosiah att axla kungadömet efter hans död. Kung Benjamin undervisar folket om tjänande, hur vi är beroende av Gud, vikten av att hålla buden och förlita oss på Frälsarens försoning. 

Seminarie TV 15: Mosiah 1-3

Louis Herrey, Marcus Brändh och Kittel Kittelsen presenterar veckans läsning. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Äldre Seminarie TV: Mosiah 1-3

Marcus Brändh och Louis Herrey diskuterar viktiga lärosatser från veckans läsning.

Kung Benjamin talar till sitt folk: Mosiah 1-5

(17:59) Zarahemlas folk samlas vid templet för att höra sin kungs sista predikan.

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Nyckelskriftställe

Mosiah 2:17

"Och se, jag säger er detta för att ni ska kunna lära visdom, för att ni ska kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst."

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Nyckelskriftställe

Mosiah 2:41

"Och dessutom önskar jag att ni betänker deras välsignade och lyckliga tillstånd som håller Guds bud. För se, de är välsignade i allt, både timligt och andligt. Och om de trofast håller ut intill änden tas de emot i himlen så att de därigenom kan vistas hos Gud i ett tillstånd av oändlig lycka. O, kom ihåg, kom ihåg att detta är sant, för Herren Gud har talat det."

Nyckelskriftställe

Mosiah 3:19

"För den naturliga människan är en fiende till Gud och har så varit från Adams fall, och kommer att så vara i evigheters evighet, om hon inte ger efter för den Helige Andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning och blir som ett barn: undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne, alldeles som ett barn underkastar sig sin far."

Viktiga verser

som du inte vill missa

Skrifterna hjälper oss bevara tron och hålla buden

Mosaiah 1:3-5

"Mina söner, jag vill att ni skall minnas att om det inte hade varit för dessa plåtar [skrifterna], som innehåller dessa uppteckningar och dessa bud, skulle vi ha förblivit i okunnighet än i dag utan att känna Guds hemligheter. Ty det skulle inte ha varit möjligt för vår far Lehi att komma ihåg allt detta och att undervisa sina barn därom om han inte hade haft hjälp av dessa plåtar... om det inte hade varit för dessa ting, som har skyddats och bevarats av Guds hand för att vi skulle kunna läsa och förstå hans hemligheter och alltid ha hans bud för våra ögon, skulle även våra fäder ha nedsjunkit i otro."

Utforska skrifterna flitigt

Mosaiah 1:7

"Och nu, mina söner, vill jag att ni skall komma ihåg att utforska [skrifterna] flitigt så att ni kan ha nytta därav, och jag vill att ni skall hålla Guds bud så att ni kan ha framgång i landet.."

Håll buden - få kärlek till Gud och alla människor

Mosaiah 2:4

"[Kung Benjamin] hade lärt dem att hålla Guds bud så att de skulle kunna fröjda sig och uppfyllas av kärlek till Gud och alla människor."

Nyckelskriftställe: Vi tjänar Gud när vi tjänar andra

Mosaiah 2:17

"Och se, jag säger er detta för att ni ska kunna lära visdom, för att ni ska kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst."

Vi står alltid i tacksamhetsskuld till Herren

Mosaiah 2:21-24

"jag säger er, att om ni skulle tjäna honom som har skapat er från begynnelsen och som bevarar er från dag till dag... om ni skulle tjäna honom av hela er själ skulle ni ändå vara onyttiga tjänare. Och se, allt han kräver av er är att ni håller hans bud... Om ni därför håller hans bud välsignar han er och låter er ha framgång. Och se, för det första har han skapat er och skänkt er livet, för vilket ni står i skuld till honom. Och för det andra kräver han att ni gör som han har befallt er. Ty om ni gör det välsignar han er omedelbart, och således har ni fått er lön. Och ni står ändå i skuld till honom, och skuldsatta är och förblir ni i evigheters evighet. Vad har ni då att skryta över?"

Väljer vi orättfärdighet kan inte Herrens Ande leda och bevara oss

Mosaiah 2:36-37

"Och nu säger jag till er, mina bröder, att om ni, sedan ni fått kunskap och undervisats om allt detta, skulle överträda och handla tvärt emot det som har talats, så att ni drar er undan Herrens Ande så att den inte kan få rum i er att leda er på visdomens vägar så att ni blir välsignade, framgångsrika och bevarade – jag säger er att den människa som gör detta, hon träder fram i öppet uppror mot Gud. Därför föredrar hon att lyda den onde anden och blir fiende till all rättfärdighet. Därför har Herren ingen plats i henne, ty han bor inte i oheliga tempel.

Nyckelskriftställe: Välsignade är de som håller Guds bud

Mosaiah 2:41

"Och dessutom önskar jag att ni betänker deras välsignade och lyckliga tillstånd som håller Guds bud. Ty se, de är välsignade i allt, både timligt och andligt. Och om de trofast håller ut intill änden tas de emot i himlen så att de därigenom kan vistas hos Gud i ett tillstånd av oändlig lycka. O, kom ihåg, kom ihåg att detta är sant, ty Herren Gud har talat det."

Profetia om Kristus - frälsning för alla som tror på hans namn

Mosaiah 3:7-9

"Och se, han ska uthärda frestelser och kroppslig smärta, hunger, törst och utmattning, ja, mer än människan kan uthärda utan att dö därav. För se, blod kommer ur varje por, så stor ska hans ångest vara på grund av folkets ogudaktighet och avskyvärdheter. Och han ska heta Jesus Kristus, Guds Son, himlens och jordens Fader, alltings Skapare från begynnelsen. Och hans mor ska heta Maria. Och se, han kommer till sina egna, för att frälsning ska kunna komma till människobarnen genom tro på hans namn.

Jesu blod sonar för de som inte känt till Gud

Mosaiah 3:11

"För se, hans blod sonar även deras synder som har fallit till följd av Adams överträdelse, de som har dött utan att känna till Guds vilja rörande dem eller som har syndat ovetande."

Förlåtelse för synder ger MYCKET stor glädje

Mosaiah 3:13

"Och Herren Gud har sänt ut sina heliga profeter bland alla människobarnen för att förkunna detta för varje släkte, nation och tungomål, så att var och en som tror att Kristus kommer därigenom ska kunna få förlåtelse för sina synder och fröjda sig med mycket stor glädje, alldeles som om han redan hade kommit ibland dem."

Jesu blod sonar för små barn

Mosaiah 3:16

"Och även om det vore möjligt för små barn att synda, så skulle de inte kunna bli frälsta. Men jag säger er att de är välsignade, för se, liksom de faller genom Adam, eller av naturen, så sonar Kristi blod deras synder."

Nyckelskriftställe: Lägg av den naturliga människan och bli en helig genom Kristi försoning

Mosaiah 3:19

"Ty den naturliga människan är en fiende till Gud och har så varit från Adams fall, och kommer att så vara i evigheters evighet, om hon inte ger efter för den Helige Andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning och blir som ett barn: undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne, alldeles som ett barn underkastar sig sin far."

bottom of page