top of page
2 NEPHI 6-10
Vecka 8
19-23 feb 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 19 feb

Seminarie TV 7

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 20 feb

2 Nephi 6 + 10

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 21 feb

2 Nephi 9:1-26

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 22 feb

2 Nephi 9:27-49

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 23 feb

2 Nephi 9:50-54

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

jacob_teaching.webp
Veckans filmer

Om 2 Nephi 6-10

Nephis bror Jakob undervisar folket. Han använder många av profeten Jesajas profetior för att de ska förstå vikten av Frälsarens mission. Lägg speciellt märke till kapitel 9 som redogör för behovet av människans återlösning. 

Seminarie TV 7: 2 Nephi 6-10

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Jakob undervisar om Kristi försoning

(7:58) Jakob, Nephis bror, undervisar folket om vikten av att förlita sig på Kristi försoning (2 Ne 6-10).

Jakob undervisar om uppståndelsen

(5:12) Jakob undervisar om behovet av en Messias, Adams fall och Jesu uppståndelse. (2 Ne 6:5-11; 9)

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Att förlikas med Gud

(2:48) Jakob undervisar om att förlikas med Gud genom omvändelse. (2 Ne 10:3-25)

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktigt att förstå när du läser: Varför citeras profeten Jesaja så mycket?

Jesaja, som levde ca 700 f Kr, profeterade mycket om Messias ankomst, verksamhet och försoning.

1 Nephi 5:21  Mässingsplåtarna, med Jesajas ord, är av stort värde. De hjälper oss bevara Herrens befallningar åt våra barn.

1 Nephi 19:23  Nephi stärker sin familjs tro på Återlösaren genom att läsa Jesaja ord för dem (Jesaja vittnar om Kristus). Nephi tillämpade all helig skrift på sig.

2 Nephi 6:4-5  Jesaja talar om de ting som är och som skall komma. Mycket av det han säger kan tillämpas av oss.

2 Nephi 11:2, 8  Nephi gläds åt Jesajas ord. De kan tillämpas på alla människor.

3 Nephi 23:1  Jesus säger att Jesajas ord är stora.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Jesajas ord kan tillämpas på oss

2 Nephi 6:4-5

Och se, nu vill jag tala till er om de ting som är och som ska komma. Därför ska jag läsa Jesajas ord för er. Och dessa är de ord som min bror har önskat att jag ska tala till er. Och jag talar till er för er egen skull så att ni kan lära och prisa er Guds namn. Och de ord som jag nu ska läsa är de som Jesaja talade rörande hela Israels hus. Därför kan de tillämpas på er, för ni är av Israels hus. Och det finns mycket som Jesaja har talat som kan tillämpas på er, eftersom ni är av Israels hus.

Herren ska resa upp ett banér (kyrkan) för folket i de sista dagarna

2 Nephi 6:6

"Så säger Herren Gud: ’Se, jag ska lyfta upp min hand inför icke-judarna och resa upp mitt baner för folket. Och de ska komma med dina söner i sina armar, och dina döttrar ska bli burna på deras axlar.' "

Profetia om Judarna

2 Nephi 6:9  Judarna ska korsfästa Jesus

Och han har även visat mig att Herren Gud, Israels Helige, ska uppenbara sig för [judarna] i köttet. Och sedan han uppenbarat sig ska de gissla honom och korsfästa honom enligt den ängels ord som sa detta till mig.

2 Nephi 6:10  Som ett resultat av detta blir de slagna och hemsökta

Och sedan de förhärdat sina hjärtan och gjort sina nackar styva mot Israels Helige, se, då ska Israels Heliges domar drabba dem. Och dagen kommer då de ska bli slagna och hemsökta.

2 Nephi 6:11  Men i Herrens barmhärtighet blir de insamlade till slut

Sedan de sålunda drivits hit och dit, för så säger ängeln, ”ska många bli hemsökta i köttet men ska inte tillåtas att förgås tack vare de trofastas böner”. De ska bli skingrade och slagna och hatade. Ändå ska Herren vara barmhärtig mot dem så att när de kommer till bkunskap om sin Återlösare ska de åter cinsamlas till sina arveländer.

Herren "väcker" oss när vi är trötta

2 Nephi 7:4

Herren Gud har gett mig de lärdas tunga så att jag förstår att tala ett ord i rättan tid till dig, o Israels hus. När ni är trötta väcker han morgon efter morgon. Han väcker mitt öra till att höra som de lärda.

Herren stärker dig mot dina fiender

2 Nephi 7:8-9

Och Herren är nära, och han rättfärdigar mig. Vem ska då tvista med mig? Låt oss stå fram tillsammans. Vem är min motståndare? Låt honom komma nära mig så ska jag slå honom med min muns styrka. För Herren Gud ska hjälpa mig. Och se, alla de som fördömer mig ska åldras som en klädnad, och mal ska förtära dem.

Herren ska trösta Sion

2 Nephi 8:3

För Herren ska trösta Sion, och han ska trösta alla hennes öde platser. Och han ska göra hennes vildmark lik Eden och hennes öken lik Herrens lustgård. Glädje och fröjd ska finnas därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.

Frukta inte människor - Herren kommer trösta dig

2 Nephi 8:7, 12

Lyssna till mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk i vars hjärta jag har skrivit min lag: Frukta inte för människors klander, var inte heller rädda för deras smädelser.

Jag är han. Ja, jag är den som tröstar er. Se, vem är du, att du skulle frukta för människor som ska dö och för en människoson som ska bli som gräs, och glömmer Herren din skapare

Herren skyddar sitt folk

2 Nephi 8:16

Och jag har lagt mina ord i din mun och har skyddat dig i min hands skugga så att jag kan plantera himlarna och lägga grunden till jorden och säga till Sion: ’Se, du är mitt folk.’ ”

Kläd dig i styrka, o Sion!

2 Nephi 8:24-25

Vakna upp, vakna upp, kläd dig i styrka, o Sion. Kläd dig i vackra kläder, o Jerusalem, du heliga stad, för hädanefter ska ingen oomskuren eller oren komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp, inta din plats, o Jerusalem. Frigör dig från banden runt din hals, o fångna dotter Sion.

Försoningen är obegränsad

2 Nephi 9:7

Därför måste det nödvändigtvis finnas en obegränsad försoning – om det inte vore en obegränsad försoning kunde denna förgänglighet inte iklä sig oförgänglighet. Den första domen som fälldes över människan måste därför ha blivit oändligt bestående, och i så fall skulle detta kött ha lagts ner för att ruttna och förmultna i sin moder jord, för att aldrig mer uppstå.

Vad händer om vi inte uppstår?

2 Nephi 9:8-10

O, vilken Guds visdom, vilken barmhärtighet och nåd! För se, om köttet aldrig mer skulle uppstå skulle våra andar underkastas den ängel som föll från den evige Gudens närhet och blev djävulen för att aldrig mer uppresas. Och våra andar skulle ha blivit som han, och vi skulle ha blivit djävlar, en djävuls änglar, för att  utestängas från vår Guds närhet och förbli hos lögnernas fader i elände liksom han själv, ja, hos den varelse som bedrog våra första föräldrar, som förvandlar sig nästan till en ljusets ängel och hetsar människobarnen till att stifta hemliga sammansvärjningar ägnade åt mord och mörkrets hemliga gärningar av alla slag. O, hur stor är inte vår Guds godhet som bereder en väg för vår flykt ut ur detta hemska vidunders grepp, ja, detta vidunder, död och helvete, som jag kallar kroppens död och även andens död.

Kristus led alla människors smärta för att frälsa oss

2 Nephi 9:21-23

"Och han kommer till världen för att kunna frälsa alla människor om de hörsammar hans röst. Ty se, han lider alla människors smärta, ja, varje levande varelses smärta, både mäns, kvinnors och barns som tillhör Adams släkt. Och han lider detta för att uppståndelsen skall kunna komma till alla människor så att alla skall kunna stå inför honom på domens stora dag. Och han befaller alla människor att de måste omvända sig och låta döpa sig i hans namn med fullkomlig tro på Israels Helige. Annars kan de inte bli frälsta i Guds rike."

 

Bra att vara lärd, bara man lyssnar på Gud

2 Nephi 9:28-29 (15:21)

"O, hur listig är inte den ondes plan! O, vilken fåfänga och svaghet och dårskap finns inte bland människor! Då de är lärda tror de sig vara visa och hörsammar inte Guds råd, ty de åsidosätter det, i tron att de själva vet bättre. Därför är deras visdom dårskap och är dem till ingen nytta. Och de skall förgås. Men att vara lärd är bra om man hörsammar Guds råd."

 

Ondskan bland judarna - de korsfäster sin Gud

2 Nephi 10:3-4

"Kristus... komma bland judarna, bland dem som utgör den mer ogudaktiga delen av världen, och de skall korsfästa honom – ty detta tillkommer vår Gud, och det finns ingen annan nation på jorden som skulle korsfästa sin Gud. Ty skulle de mäktiga underverken utföras bland andra nationer så skulle dessa omvända sig och veta att han är deras Gud."​

2 Nephi 15:7

"Ty Härskarornas Herres vingård är Israels hus, och Judas folk är hans älsklingsplanta. Och han väntade sig rättvisa och såg förtryck, han väntade sig rättfärdighet men hörde nödrop."

Genom Guds nåd är vi frälsta

2 Nephi 10:24

"Mina älskade bröder, förlika er därför med Guds vilja och inte med djävulens och köttets vilja. Och kom ihåg att sedan ni har förlikat er med Gud är det endast i och genom Guds nåd som ni är frälsta."

bottom of page