top of page
2 NEPHI 3-5
Vecka 7
12-16 feb 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 12 feb

Seminarie TV 6

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 13 feb

Nyckelskriftställe: 2 Nephi 2:27

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 14 feb

2 Nephi 3

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 15 feb

2 Nephi 4

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 16 feb

2 Nephi 5

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Skärmavbild 2024-02-10 kl. 13.17.26.png
Veckans filmer

Om 2 Nephi 3-5

​Lehi citerar Joseph i Egypten som profeterar om Joseph Smith. Efter Lehis död skiljer sig lamaniterna och nephiterna. Nephi skriver en vacker psalm.

Seminarie TV 6: 2 Nephi 3-5

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning. 

Personer med handlingsfrihet

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Lehi välsignar och undervisar sin familj

(13:46) Lehi undervisar sin familj. Han profeterar även om Joseph Smith (2 Ne 3).

Nephiterna skiljer sig från lamaniterna

(8:16) Efter Lehis död  skiljs nephiter och lamaniter. De levde på ett "lyckligt" sätt.

Nyckelskriftställe

2 Nephi 2:27

 "Därför är människorna fria i köttet, och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och de är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store Medlare, eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. För han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är."

 

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Viktiga verser

som du inte vill missa

Joseph i Egypten profeterar om Joseph Smith

2 Nephi 3:6-7, 9, 13-14

För Josef [i Egypten] vittnade i sanning och sade: "En siare skall Herren Gud uppresa som skall vara en utvald siare för min livsfrukt... och han skall vara högt aktad bland dina länders frukt. Och honom skall jag ge befallningen att utföra ett verk för din livsfrukt, hans bröder, vilket skall vara av stort värde för dem, ja, det skall bringa dem till kunskapen om de förbund som jag har slutit med dina fäder.... Och han skall vara stor liksom Mose... Och från svaghet skall han göras stark den dag då mitt verk skall påbörjas bland hela mitt folk så att du kan återställas, o Israels hus... Se, den siaren skall Herren välsigna. Och de som söker förgöra honom skall tillintetgöras... Och han skall få sitt namn efter mig, och det skall vara efter hans fars namn. Och han skall vara mig lik ty det Herren skall åstadkomma genom hans hand skall genom Herrens makt föra mitt folk till frälsning."

 

Mormons bok och Bibeln ska stödja varandra

2 Nephi 3:11-12

"Men en siare skall jag uppresa av din livsfrukt, och honom skall jag ge makt att föra fram mitt ord till din livsfrukts avkomma – och inte endast till att föra fram mitt ord, säger Herren, utan till att övertyga dem om mitt ord som redan har gått ut bland dem. Därför skall din livsfrukt skriva, och Judas livsfrukt skall skriva, och det din livsfrukt skall skriva och även det som skall skrivas av Judas livsfrukt skall växa samman för att vederlägga falska läror, bilägga stridigheter och upprätta fred bland din livsfrukt och i de sista dagarna bringa dem till kunskapen om deras fäder och även till kunskapen om mina förbund, säger Herren."

Håll buden = få framgång 

2 Nephi 4:4

"För Herren Gud har sagt: I den mån som ni håller mina bud ska ni få framgång i landet, men i den mån som ni inte håller mina bud ska ni bli avskurna från min närhet.’

Min själ gläds åt skrifterna (Nephis psalm)

2 Nephi 4:15-16

"För min själ gläds åt skrifterna, och mitt hjärta begrundar dem, och jag skriver dem till lärdom och nytta för mina barn. Se, min själ gläds åt det som hör Herren till, och mitt hjärta begrundar ständigt det som jag har sett och hört."

I mina svagheter är Gud mitt stöd (Nephis psalm)

2 Nephi 4:17-21

Ändå, trots Herrens stora godhet i det att han visat mig sina stora och förunderliga gärningar, utropar mitt hjärta: ”O, jag barma människa!” Ja, mitt hjärta sörjer för mitt kötts skull. Min själ bedrövas för min ondskas skull. Jag är omringad av de frestelser och de synder som så lätt ansätter mig. Och när jag vill glädjas suckar mitt hjärta för mina synders skull. Dock vet jag vem jag har anförtrott mig åt. Min Gud har varit mitt stöd. Han har lett mig genom mina lidanden i vildmarken, och han har bevarat mig på det stora djupets vatten. Han har fyllt mig med sin kärlek till dess mitt kött var nära att förtäras.

Ropa frikostigt till Herren - han hör din bön (Nephis psalm)

2 Nephi 4:23-24, 35

Se, han har hört mitt rop om dagen, och han har gett mig kunskap genom syner om natten. Och om dagen har jag blivit frimodig i mäktig bön inför honom. Ja, min röst har jag uppsänt till höjden, och änglar kom ner och betjänade mig...

Ja, jag vet att Gud ger frikostigt åt den som ber. Ja, min Gud ska ge mig, om jag inte ber orätt. Därför vill jag upplyfta min röst till dig, ja, jag vill ropa till dig, min Gud, min rättfärdighets klippa. Se, min röst ska för evigt uppstiga till dig, min klippa och min evige Gud. Amen.

Jag vill skälva vid åsynen av synd (Nephis psalm)

2 Nephi 4:26-31

O, om jag nu har sett så stora ting, och om Herren i sin välvilja om människobarnen har besökt människorna i så stor barmhärtighet, varför skulle då mitt hjärta gråta och min själ försmäkta i sorgens dal och mitt kött tyna bort och min styrka avta för mina lidandens skull? Och varför skulle jag ge efter för synden för mitt kötts skull? Ja, varför skulle jag utsätta mig för frestelser så att den onde får rum i mitt hjärta för att förgöra min frid och plåga min själ? Varför vredgas jag för min fiendes skull?Vakna upp, min själ! Tyngs inte längre av synden! Gläds, o mitt hjärta, och ge inte längre rum för min själs fiende. Vredgas inte åter för mina fienders skull. Låt inte min styrka avta för mina lidandens skull. Gläds, o mitt hjärta, och ropa till Herren och säg: ”O Herre, jag ska prisa dig för evigt.” Ja, min själ ska glädjas i dig, min Gud och min frälsnings klippa. O Herre, vill du återlösa min själ? Vill du befria mig ur mina fienders händer? Vill du påverka mig så att jag skälver vid åsynen av synd?

 

Förtrösta för evigt på Herren (Nephis psalm)

2 Nephi 4:34

O Herre, jag har förtröstat på dig och ska för evigt förtrösta på dig. Jag ska inte lita till köttslig arm, för jag vet att förbannad är den som sätter sin lit till köttslig arm. Ja, förbannad är den som sätter sin lit till människor eller sätter kött till arm åt sig.

Hur Nephis folk kunde leva under lyckliga omständigheter

2 Nephi 5:27

Och det hände sig att vi levde på ett sätt som bringade lycka.

De höll Guds bud (2 Nephi 5:10-11)

Och vi vinnlade oss om att hålla Herrens lagar och stadgar och befallningar i allt enligt Moses lag. Och Herren var med oss och vi hade mycket stor framgång,

De var flitiga (2 Nephi 5:15-17)

Och jag lärde mitt folk att bygga byggnader och att arbeta i allt slags trä och järn och koppar och mässing och stål och guld och silver och dyrbar malm som fanns i riklig mängd... Och det hände sig att jag, Nephi, förmådde mitt folk att vara flitiga och att arbeta med sina händer.

De byggde tempel (2 Nephi 5:16)

Och jag, Nephi, byggde ett tempel, och jag uppförde det med Salomos tempel som förebild...

bottom of page