top of page
MOSIAH 4-6
Vecka 18
29 apr-3 maj 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 29 april

Seminarie TV 16

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 30 april

Nyckelskriftställe: Mosiah 3:19

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 1 maj

Ledigt

Torsdag 2 maj

Mosiah 4

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 3 maj

Mosiah 5

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

king_benjamin_addresses_people.jpeg
Veckans filmer

Sammanfattning Mosiah 1-3

Kung Benjamin fortsätter att undervisa sitt folk. Han talar om vikten av bön, hur beroende vi är av Gud, och av att hålla buden och hur vi måste stärka vår tro på Gud. Folket ingår ett förbund att vara lydiga Herrens befallningar. De kallas av kungen för "Kristi  barn". 

Seminarie TV 16: Mosiah 4-6

Louis Herrey, Marcus Brändh och Kittel Kittelsen presenterar veckans läsning. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Annat Seminarie TV: Mosiah 4-6

Marcus Brändh diskuterar viktiga lärosatser från veckans läsning.

Kung Benjamin talar till sitt folk: Mosiah 1-5

(17:59) Zarahemlas folk samlas vid templet för att höra sin kungs sista predikan.

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Nyckelskriftställe

Mosiah 4:9

"Tro på Gud. Tro att han är och att han har skapat allt, både i himlen och på jorden. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå."

Viktiga verser

som du inte vill missa

Försoningen ger förlåtelse och samvetsfrid

Mosaiah 4:2-3

"Och de hade betraktat sig själva i sitt eget köttsliga tillstånd vara ringare än jordens stoft. Och de ropade alla med en röst och sade: O, förbarma dig, och låt Kristi försonande blod verka så att vi kan få förlåtelse för våra synder och så att våra hjärtan kan bli renade. Ty vi tror på Jesus Kristus, Guds Son, som skapade himmel och jord och allting och som skall komma ned bland människobarnen. Och det hände sig att sedan de talat dessa ord kom Herrens Ande över dem så att de fylldes med glädje, eftersom de fått förlåtelse för sina synder och fått samvetsfrid tack vare den stora tro som de hade på Jesus Kristus som skulle komma, enligt de ord som kung Benjamin hade talat till dem."

Nyckelskriftställe: Tro på Gud och att han har all visdom

Mosaiah 4:9

"Tro på Gud. Tro att han är och att han har skapat allt, både i himlen och på jorden. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå."

Be dagligen och stå fasta i tron - bli fylld av Guds kärlek

Mosaiah 4:11-12

"Och vidare säger jag er som jag förut har sagt, att då ni kommit till kunskap om Guds härlighet, eller om ni har känt hans godhet och har smakat av hans kärlek och har fått förlåtelse för era synder, vilket orsakar en så stor glädje i era själar, så önskar jag dock att ni skall komma ihåg och alltid hålla i minnet Guds storhet och er egen intighet, och hans godhet och tålmodighet mot er, ni ovärdiga skapelser, och ödmjuka er intill ödmjukhetens djup och dagligen åkalla Herrens namn och stå fasta i tron på det som skall komma, det som talades genom ängelns mun. Och se, jag säger er att om ni gör detta kommer ni alltid att fröjda er och vara fyllda av Guds kärlek och alltid behålla era synders förlåtelse. Och ni kommer att tillväxa i kunskapen om hans härlighet som har skapat er, eller i kunskapen om det som är rätt och sant."

Lär era barn att vandra på sanningen väg - att älska och tjäna varandra

Mosaiah 4:14-15

"Och ni kommer inte att tillåta att era barn går hungriga eller nakna. Inte heller kommer ni att tillåta att de överträder Guds lagar och slåss och grälar med varandra eller tjänar djävulen, som är syndens mästare och som är den onde ande som våra fäder har talat om, han som är fiende till all rättfärdighet. I stället kommer ni att lära dem att vandra på sanningens och allvarsamhetens vägar. Ni kommer att lära dem att älska varandra och att tjäna varandra."

Såsom Gud har givit oss gorde vi ge till varandra

Mosaiah 4:19-21

"Ty se, är vi inte alla tiggare? Är vi inte alla beroende av samma väsen, nämligen Gud, för alla ägodelar som vi har... Och om nu Gud, som har skapat er och av vilken ni är beroende för era liv och för allt ni har och är, ger er allt ni i tro ber om som är rätt, med tro på att ni skall få, o, borde då inte ni ge av de ägodelar ni har till varandra."

Spring inte fortare än du kan

Mosaiah 4:27

"Och se till att allt detta sker med visdom och ordning, ty det krävs inte att någon löper fortare än han har krafter till. Och vidare är det nödvändigt att han är flitig så att han därigenom kan vinna priset. Därför måste allt göras med ordning."

Ge akt på era tankar, ord och gärningar

Mosaiah 4:30

"Men så mycket kan jag säga er, att om ni inte ger akt på er själva och på era tankar och på era ord och på era gärningar och iakttar Guds bud och fortsätter i tron på det ni har hört om vår Herres ankomst, ända till livets slut, så måste ni förgås. O människa, kom nu ihåg detta så att du inte förgås."

Anden förändrar våra hjärtan - ingen mer benägenhet att göra ont

Mosaiah 5:2

"Och de ropade alla med en röst och sade: Ja, vi tror alla de ord som du har talat till oss. Och vi vet även att de är vissa och sanna tack vare Herren den Allsmäktiges Ande som har åstadkommit en mäktig förändring inom oss, eller i våra hjärtan, så att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont, utan att ständigt göra gott."

Genom förbund är vi Kristi barn - andligen födda av honom

Mosaiah 5:5-7

"Och vi är villiga att ingå ett förbund med vår Gud om att göra hans vilja och att lyda hans befallningar i allt som han skall befalla oss under alla våra återstående dagar...

Och på grund av det förbund som ni har slutit skall ni nu kallas Kristi barn, hans söner och hans döttrar. För se, denna dag har han andligen fött er, för ni säger att era hjärtan har förändrats genom tro på hans namn. Därför är ni födda av honom och har blivit hans söner och hans döttrar."

Ta på er Kristi namn - inget annat namn ger er frihet (frälsning)

Mosaiah 5:8-9

"Och under detta namn har ni gjorts fria, och det finns inget annat namn varigenom ni kan göras fria. Det finns inget annat namn givet varigenom frälsning kommer. Därför vill jag att ni skall ta på er Kristi namn, alla ni som har ingått i förbundet med Gud om att ni skall vara lydiga till er levnads slut. Och det skall ske att den som gör detta skall bli funnen vid Guds högra sida, ty han känner det namn varmed han kallas, ty han skall kallas vid Kristi namn."​

bottom of page