top of page

3. Jesu Kristi försoning

 

Att försona är att lida straffet för synden och därigenom ta bort syndens följder från den botfärdige syndaren och göra det möjligt för honom eller henne att försonas med Gud. Jesus Kristus var den ende som kunde utföra en fullkomlig försoning för alla människor. Hans försoning omfattade hans lidande i Getsemane örtagård för alla människors synder, hans blods utgjutande, hans lidande och död på korset och hans uppståndelse från graven (se Luk. 24:36–39; L&F 19:16–19). Frälsaren kunde utföra försoningen eftersom han höll sig syndfri och hade makt över döden. Av sin dödliga mor ärvde han förmågan att dö. Av sin odödlige Fader ärvde han förmågan att ta tillbaka sitt liv. 

 

Genom nåden, som är möjlig tack vare Frälsarens försoningsoffer, kommer alla människor att uppstå och bli odödliga. Jesu Kristi försoning gör det också möjligt för oss att få evigt liv (se Moroni 7:41). För att få den gåvan måste vi leva efter Jesu Kristi evangelium, vilket betyder att vi måste ha tro på honom, omvända oss från våra synder, döpa oss, erhålla den Helige Andens gåva och hålla ut trofast intill änden (se Joh. 3:5). 

 

Jesus sonade inte bara för våra synder under försoningen. Han tog också på sig alla människors smärtor, sjukdomar och skröpligheter (se Alma 7:11–13). Han förstår vårt lidande eftersom han själv har upplevt det. Hans nåd, eller möjliggörande kraft, stärker oss så att vi får styrka att bära våra bördor och klara av sådant som vi inte kan göra av egen kraft (se Matt. 11:28–30; Fil. 4:13; Ether 12:27). 

Tro på Jesus Kristus

Tro är ”hopp om ting som inte syns men som är verkliga” (Alma 32:21; se också Ether 12:6). Den är en gåva från Gud. 

Tron måste vara inriktad på Jesus Kristus för att kunna leda en person till frälsning. Att ha tro på Jesus Kristus innebär att man litar helt på honom och på hans oändliga försoning, makt och kärlek. I den ingår tro på hans lärdomar och tron att även om vi inte förstår allting, så gör han det (se Ords. 3:5–6; L&F 6:36). 

Tro är inte något passivt, den uttrycks genom vårt sätt att leva (se Jak. 2:17–18). Tron kan stärkas när vi ber, studerar skrifterna och lyder Guds bud. 

Sista dagars heliga tror också på Gud Fadern, den Helige Anden, prästadömets makt och andra viktiga delar av det återställda evangeliet. Tron hjälper oss att bli andligt och fysiskt helade och få styrka att sträva framåt, hantera våra svårigheter och övervinna frestelser (se 2 Nephi 31:19– 20). Herren utför stora underverk i våra liv enligt vår tro. 

Genom tro på Jesus Kristus får man förlåtelse för sina synder och kan så småningom vistas i Guds närhet. 

Andra hänvisningar: Matt. 11:28–30 

Omvändelse

Omvändelse är en sinnets och hjärtats förvandling som ger oss ny insikt om Gud, om oss själva och om världen. Den innebär att vi vänder oss bort från synd och ber Gud om förlåtelse. Den motiveras av kärlek till Gud och en uppriktig önskan att följa hans bud. 

 

Våra synder gör oss orena, med andra ord ovärdiga att återvända och vistas i vår himmelske Faders närhet. Genom Jesu Kristi försoning har vår Fader i himlen gett oss det enda sättet för oss att få förlåtelse för våra synder (se Jes. 1:18). 

 

Omvändelse innebär att känna sorg över synden; att vi erkänner den för vår himmelske Fader, samt för andra om det behövs; att vi överger synden; att vi i möjligaste mån ersätter den skada som synden orsakat; och att vi lever i lydnad mot Guds bud (se L&F 58:42–43). 

 

Andra hänvisningar: Jes. 53:3–5; Joh. 14:6; 2 Nephi 25:23, 26; L&F 18:10–11; L&F 19:23; L&F 76:40–41 

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar Nyckelläran "Jesu Kristi försoning"

 • Jesaja 1:18. Om vi omvänder oss ska våra synder bli snövita.

 • Jesaja 53:3–5. Jesus Kristus tog på sig våra smärtor och led för våra synder.

 • Matteus 11:28–30. Om vi kommer till Jesus Kristus lättar han våra bördor och ger oss vila.

 • Lukas 24:36–39. Jesus Kristus uppstod med en kropp av kött och ben.

 • Jakobs brev 2:17–18. Tro utan gärningar är död.

 • Mosiah 3:19. Lägg av den naturliga människan och blir en helig genom försoningen.

 • Alma 7:11–13. Jesus Kristus upplevde vår smärta och övervann synd och död.

 • Alma 34:9–10. Det är nödvändigt att en försoning sker.

 • Helaman 5:12. Bygg din grundval på Kristus.

 • Ether 12:27. Frälsaren kan göra så att det svaga blir starkt.

 • L&F 18:10–11. Själarna är mycket värdefulla.

 • L&F 19:16–19. Frälsaren led för våra synder så att vi skulle kunna omvända oss.

 • L&F 58:42–43. För att omvända oss måste vi bekänna och överge synden. 

Andra hänvisningar

Joh. 14:6; 2 Nephi 25:23, 26; L&F 19:23; L&F 76:40–41.

bottom of page