top of page

4. Tidsutdelning, avfall och återställelse

Tidsutdelning

En tidsutdelning är en tidsperiod när Herren uppenbarar sina läror, förordningar och prästadöme. Det är en tidsperiod under vilken Herren har minst en bemyndigad tjänare på jorden som bär det heliga prästadömet och som har ett gudagivet uppdrag att sprida evangeliet till jordens invånare och tjäna i dess förordningar.

 

I dag lever vi i den sista tidsutdelningen – tidernas fullhets utdelning – vilken inleddes när evangeliet uppenbarades för Joseph Smith. 

 

Tidigare tidsutdelningar har kallats efter Adam, Enok, Noa, Abraham, Mose och Jesus Kristus. Det har också funnits andra tidsutdelningar, bland annat bland nephiterna och jarediterna. I varje tidsutdelning har frälsningsplanen och Jesu Kristi evangelium uppenbarats och lärts ut. 

Avfall

När människor vänder sig bort från evangeliets principer och inte har prästadömets nycklar så befinner de sig i ett tillstånd av avfall. 

 

Perioder av allmänt avfall har inträffat under världens historia. Ett exempel är det stora avfallet som inträffade efter att Frälsaren upprättat sin kyrka (se 2 Tess. 2:1–3). Efter Frälsarens apostlars död förvrängdes evangeliets principer och otillåtna ändringar gjordes i kyrkans organisation och prästadömets förrättningar. Till följd av denna omfattande ogudaktighet tog Herren bort prästadömets myndighet och nycklar från jorden. 

 

Under det stora avfallet stod människan utan gudomlig ledning från levande profeter. Många kyrkor grundades, men de hade inte myndighet att förläna den Helige Andens gåva eller utföra andra prästadömsförrättningar. Delar av de heliga skrifterna förvrängdes eller gick förlorade och människan hade inte längre en sann kunskap om Gud. 

 

Det här avfallet varade ända tills vår himmelske Fader och hans älskade Son uppenbarade sig för Joseph Smith och inledde återställelsen av evangeliets fullhet. 

Återställelse

Återställelse är när Gud återupprättar sanningarna och förordningarna i sitt evangelium bland sina barn på jorden (se Apg. 3:19–21). 

Herren förberedde återställelsen genom att kalla hedervärda män under det som i dag kallas reformationen. De försökte återskapa religiösa läror och seder och organisationer som de var när Frälsaren etablerade dem. Men de hade varken prästadömet eller evangeliets fullhet. 

 

Återställelsen inleddes 1820 när Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus uppenbarade sig för Joseph Smith som svar på hans bön (se Joseph Smith — Historien 1:15–20). Några viktiga händelser under återställelsen var att Mormons bok översattes, aronska och melkisedekska prästadömet återställdes och kyrkan organiserades den 6 april 1830. 

 

Aronska prästadömet återställdes till Joseph Smith och Oliver Cowdery av Johannes Döparen den 15 maj 1829. Melkisedekska prästadömet och rikets nycklar återställdes också 1829, när apostlarna Petrus, Jakob och Johannes förlänade Joseph Smith och Oliver Cowdery det. 

 

Evangeliets fullhet har återställts och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är ”den enda sanna och levande [kyrkan] på hela jordens yta” (L&F 1:30). Kyrkan kommer så småningom att fylla hela jorden och bestå för evigt. 

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar Nyckelläran

"Tidsutdelning, avfall och återställelse"

  • Mose 7:18. Sion – ett hjärta och ett sinne i rättfärdighet.

  • Jesaja 29:13–14. Återställelsen är ett underbart och förunderligt verk.

  • Hesekiel 37:15–17. Bibeln och Mormons bok fogas ihop.

  • Daniel 2:44. Guds rike ska bestå för evigt.

  • Apostlagärningarna 3:19–21. Petrus profeterade om återställelsen.

  • 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3. Avfallet förutsades.

  • Joseph Smith – Historien 1:15–20. Under den första synen kallade Gud Joseph Smith som profet.

  • L&F 1:30. Den enda sanna och levande kyrkan.

  • L&F 135:3. Joseph Smith verkade för vår frälsning. 

Andra hänvisningar

Efesierbrevet 4:11–14; Jakobs brev 1:5–6

bottom of page