Läran och förbunden 103-105
Vecka 5
 28 jan-1 feb 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 28 januari

Seminarie TV 21: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 29 januari

L&F 103    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.3-4: Vad är två anledningar till att Herren tillät sina fiender att förfölja de heliga?, Vad tror du menas med uttrycket ”de inte helt och hållet hörsammade”?, v.57: Vilka välsignelser skulle de heliga få om de följde Herrens råd från den stunden?, v.8-10: Vad kan hända om vi väljer att inte lyda alla Herrens ord?, v.27-28: Vad kallar Herren enligt de här verserna den som är villig att ge sitt liv för hans skull?, v.36-36: Vad behövde de heliga göra för att lyckas i sina ansträngningar att återlösa Sion?

Onsdag 30 januari

Nyckellära: Buden

Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Buden (Finns på länken här eller i din studiedagbok)

9.1: Varför tror du att lydnad till Guds bud är så viktigt? Ge några exempel på hur Herren kan välsigna dig när du håller hans bud.

9:2: Varför tror du att kärlek till Gud och till din nästa är de två största och mest grundläggande buden? Vad är några specifika saker som du kan göra för att visa att du älskar Gud?

9.5: Skriv ner några bud i din studiedagbok som du känner är speciellt viktiga för dig att lyda just nu. Skriv också ner några saker som kan hjälpa dig att vara trofast mot just dessa bud (särskilt när du är frestad att inte hålla dem).   

 

Torsdag 31 januari

​L&F 104    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.14: Vem ägde egendomen som skulle ges till medlemmarna i Förenade orden?, v.15-17: Vad sa Herren till sina förvaltare om hur de skulle använda det som finns på jorden?, Vad lär du dig i verserna 17–18 om att hjälpa andra?, v.23, 25, 31, 33, 35, 38, 42, 46: Försök hitta ett mönster i Herrens löften till varje medlem i orden (vilka ord eller uttryck som upprepas i de här verserna). Vad lär oss uttrycket ”i den mån” om hur vår lydnad påverkar de välsignelser vi får?, v.80-82: Vilken betydelse tror du att ödmjukhet, trofasthet och bön har för att du ska kunna utföra det som Herren har bett dig att göra?

Fredag 1 februari

L&F 105     Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-6: Hur hade kyrkans medlemmar varit oeniga och olydiga?, Vad måste vi göra, enligt de här verserna, för att bygga upp Sion?, v.18-19: Varför befallde Herren Sions läger att de skulle resa hela vägen till Missouri, för att sedan uppenbara att Sion inte skulle återlösas än?, Försök formulera en princip av det du lär dig i dessa verser., v.40: Vilken välsignelse skulle de heliga i Missouri få om de strävade efter att skapa fred med andra?

Please reload

Sions läger bestod av 207 män, 11 kvinnor  och 11 barn, and 11 children. 6 maj, 1834, började de sin march mot Missouri.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Noggrant iakkta buden - få framgång

Läran och förbunden 103:6-8

"Se, de [heliga] skall från denna stund börja få överhand över mina fiender, ty jag har så fastslagit, och genom att noggrant iaktta alla de ord som jag, Herren deras Gud, skall tala till dem, skall de aldrig upphöra att ha framgång förrän världens riken är lagda under mina fötter, och jorden är given åt de heliga så att de kan besitta den i evigheters evighet. Men i den mån de inte håller mina bud och inte noggrant iakttar alla mina ord, skall världens riken få överhand över dem,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Efter prövningar kommer välsignelsen

Läran och förbunden 103:12

"Ty, som jag har sagt er i en tidigare befallning, efter många prövningar kommer välsignelsen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Sion återlöses med kraft - ledd av profeten och änglar

Läran och förbunden 103:15-21

"Se, jag säger er att Sions återlösning måste ske med kraft. Därför skall jag uppresa en man åt mitt folk som skall leda dem liksom Mose ledde Israels barn... Låt därför inte era hjärtan bli modlösa... Mina änglar skall gå framför er och även min närvaro, och slutligen skall ni besitta det goda landet. Sannerligen, sannerligen säger jag er att min tjänare Joseph Smith den yngre är den man vid vilken jag liknade den tjänare som vingårdens herre talade med i liknelsen som jag har givit er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Dem som ger sitt liv för Herren ska finna det

Läran och förbunden 103:27-28

"Låt ingen vara rädd för att ge sitt liv för min skull, ty den som ger sitt liv för min skull skall återfinna det. Och den som inte är villig att ge sitt liv för min skull är inte min lärjunge."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Be och ni ska få - om ni gör Guds vilja

Läran och förbunden 103:31

"Se, detta är min vilja. Be och ni skall få, men människor gör inte alltid min vilja."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Seger och härlighet genom flit, trofasthet och bön

Läran och förbunden 103:36

"All seger och härlighet skall komma er till del genom er flit och trofasthet och er tros böner."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Detta får de som hjälper - och inte hjälper - de fattiga

Läran och förbunden 104:2, 8

"med ett orubbligt och oföränderligt löfte, att i den mån de som jag befallde var trofasta skulle de välsignas med en mångfald välsignelser."

"Därför kan ni inte, i den mån ni befinns vara överträdare, undgå min vrede medan ni lever."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Vi är Guds förvaltare - att bygga upp Guds rike

Läran och förbunden 104:13, 56-59

"Ty det är viktigt att jag, Herren, gör var och en ansvarig som förvaltare över jordiska välsignelser, vilka jag skapat och berett för mina skapelser."

"Och om ägodelarna är mina, då är ni förvaltare. Annars är ni inga förvaltare. Men sannerligen säger jag er: Jag har utsett er att vara förvaltare över mitt hus, ja, verkliga förvaltare... i avsikt att bygga upp min kyrka och mitt rike på jorden och för att bereda mitt folk för den tid då jag skall bo med dem, vilken är nära för handen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Buden

Ve dem som tar av jordens överflöd och inte delar med de fattiga

Läran och förbunden 104:17-18

"Ty jorden är full och det finns nog och mer därtill, ja, jag beredde allt och har givit människobarnen förmåga att handla av sig själva. Om någon därför tar av det överflöd som jag har skapat och inte delar med sig av sin del åt de fattiga och behövande enligt mitt evangeliums lag, skall han med de ogudaktiga lyfta blicken i helvetet och pinas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Betala dina skulder

Läran och förbunden 104:78-79

"Och vidare: Sannerligen säger jag er angående era skulder: Se, det är min vilja att ni skall betala alla era skulder. Och det är min vilja att ni skall ödmjuka er inför mig och få denna välsignelse genom er flit och ödmjukhet och trons bön."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Sammanfattning

Läran och förbunden 103 och 105 kretsar kring det som kallades "Sions läger", en expedition från Kirtland, Ohio med omkring 200 män, ledda av Joseph Smith, vars syfte var att ge assistans åt medlemmarna i Missouri, som många av dem hade förlorat både hem och egendom av pöbelhopar.  Expeditionen misslyckades i sitt primära syfte att hjälpa de drabbade medlemmarna - mest på grund av osämja och olydnad - men vissa positiva konsekvenser uppnåddes ändå. (Se på veckans Seminarie TV och läsning för att veta mer.) Kapitel 104 handlar om den s k förenade orden, om hur kyrkan bäst kunde hjälpa de fattiga.

Seminarie TV

STV 21: Läran & förbunden

103-106

Marcus Brändh sammanfattar L&F 103-106 och presenterar sedan filmen: "Sions läger"

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 3-6:

Buden

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215