Läran och förbunden 103-105
Vecka 5
 28 jan-1 feb 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 28 januari

Seminarie TV 21: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 29 januari

L&F 103    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.3-4: Vad är två anledningar till att Herren tillät sina fiender att förfölja de heliga?, Vad tror du menas med uttrycket ”de inte helt och hållet hörsammade”?, v.57: Vilka välsignelser skulle de heliga få om de följde Herrens råd från den stunden?, v.8-10: Vad kan hända om vi väljer att inte lyda alla Herrens ord?, v.27-28: Vad kallar Herren enligt de här verserna den som är villig att ge sitt liv för hans skull?, v.36-36: Vad behövde de heliga göra för att lyckas i sina ansträngningar att återlösa Sion?

Onsdag 30 januari

Nyckellära: Buden

Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Buden (Finns på länken här eller i din studiedagbok)

9.1: Varför tror du att lydnad till Guds bud är så viktigt? Ge några exempel på hur Herren kan välsigna dig när du håller hans bud.

9:2: Varför tror du att kärlek till Gud och till din nästa är de två största och mest grundläggande buden? Vad är några specifika saker som du kan göra för att visa att du älskar Gud?

9.5: Skriv ner några bud i din studiedagbok som du känner är speciellt viktiga för dig att lyda just nu. Skriv också ner några saker som kan hjälpa dig att vara trofast mot just dessa bud (särskilt när du är frestad att inte hålla dem).   

 

Torsdag 31 januari

​L&F 104    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.14: Vem ägde egendomen som skulle ges till medlemmarna i Förenade orden?, v.15-17: Vad sa Herren till sina förvaltare om hur de skulle använda det som finns på jorden?, Vad lär du dig i verserna 17–18 om att hjälpa andra?, v.23, 25, 31, 33, 35, 38, 42, 46: Försök hitta ett mönster i Herrens löften till varje medlem i orden (vilka ord eller uttryck som upprepas i de här verserna). Vad lär oss uttrycket ”i den mån” om hur vår lydnad påverkar de välsignelser vi får?, v.80-82: Vilken betydelse tror du att ödmjukhet, trofasthet och bön har för att du ska kunna utföra det som Herren har bett dig att göra?

Fredag 1 februari

L&F 105     Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-6: Hur hade kyrkans medlemmar varit oeniga och olydiga?, Vad måste vi göra, enligt de här verserna, för att bygga upp Sion?, v.18-19: Varför befallde Herren Sions läger att de skulle resa hela vägen till Missouri, för att sedan uppenbara att Sion inte skulle återlösas än?, Försök formulera en princip av det du lär dig i dessa verser., v.40: Vilken välsignelse skulle de heliga i Missouri få om de strävade efter att skapa fred med andra?

Please reload

Sions läger bestod av 207 män, 11 kvinnor  och 11 barn, and 11 children. 6 maj, 1834, började de sin march mot Missouri.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Noggrant iakkta buden - få framgång

Läran och förbunden 103:6-8

"Se, de [heliga] skall från denna stund börja få överhand över mina fiender, ty jag har så fastslagit, och genom att noggrant iaktta alla de ord som jag, Herren deras Gud, skall tala till dem, skall de aldrig upphöra att ha framgång förrän världens riken är lagda under mina fötter, och jorden är given åt de heliga så att de kan besitta den i evigheters evighet. Men i den mån de inte håller mina bud och inte noggrant iakttar alla mina ord, skall världens riken få överhand över dem,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Efter prövningar kommer välsignelsen

Läran och förbunden 103:12

"Ty, som jag har sagt er i en tidigare befallning, efter många prövningar kommer välsignelsen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Sion återlöses med kraft - ledd av profeten och änglar

Läran och förbunden 103:15-21

"Se, jag säger er att Sions återlösning måste ske med kraft. Därför skall jag uppresa en man åt mitt folk som skall leda dem liksom Mose ledde Israels barn... Låt därför inte era hjärtan bli modlösa... Mina änglar skall gå framför er och även min närvaro, och slutligen skall ni besitta det goda landet. Sannerligen, sannerligen säger jag er att min tjänare Joseph Smith den yngre är den man vid vilken jag liknade den tjänare som vingårdens herre talade med i liknelsen som jag har givit er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Dem som ger sitt liv för Herren ska finna det

Läran och förbunden 103:27-28

"Låt ingen vara rädd för att ge sitt liv för min skull, ty den som ger sitt liv för min skull skall återfinna det. Och den som inte är villig att ge sitt liv för min skull är inte min lärjunge."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Be och ni ska få - om ni gör Guds vilja

Läran och förbunden 103:31

"Se, detta är min vilja. Be och ni skall få, men människor gör inte alltid min vilja."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Seger och härlighet genom flit, trofasthet och bön

Läran och förbunden 103:36

"All seger och härlighet skall komma er till del genom er flit och trofasthet och er tros böner."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden