PSALTAREN; ORDSPRÅKSBOKEN; PREDIKAREN; HÖGA VISAN
Vecka 11
14-18 mars 2016
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 14 mars

Seminarie TV 25

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 15 mars

Psaltaren 22       Läs  Lyssna

Psaltaren 23       Läs  Lyssna

Psaltaren 24       Läs  Lyssna

Onsdag 16 mars

Ordspråksb. 3       Läs  Lyssna

Ordspråksb. 6       Läs  Lyssna

Ordspråksb. 22     Läs  Lyssna

Ordspråksb. 30     Läs  Lyssna

Ordspråksb. 31     Läs  Lyssna

Torsdag 17 mars

Öva nyckelskriftställen:

Psaltaren 24:3-4    

Psaltaren 119:105 

Psaltaren 127:3      

Ordspråksb. 3:5-6  

Fredag 18 mars

Predikaren 1        Läs   Lyssna

Predikaren 2        Läs   Lyssna

Predikaren 4        Läs   Lyssna

Predikaren 5        Läs   Lyssna

Predikaren 12     Läs   Lyssna

Please reload

Se elevbok, s 130-136, för mer info.
David skriver psalmer
Salomo skriver ordspråk

Psaltaren

 

Psaltaren är en samling andliga eller religiösa dikter som består av lovsånger och böner till Gud. De flesta dikterna i denna bok skrevs som sånger och avsågs att sjungas till ackompanjemang av stränginstrument. Några av de vackraste och viktigaste psalmerna lär oss om Messias, Jesus Kristus. Psaltaren citeras i Nya testamentet mer än någon annan bok i Gamla testamentet. De finns flera författare kopplade till psalmerna, men den person som skrev mer psalmer än alla andra var kung David.

 

Ordspråksboken

 

Vi läser i 1 Kungaboken 4:32 att Salomo författade många ordspråk (praktiska råd om hur man lever efter sin religion och uppför sig moraliskt korekt). Ordspråksboken 1:1 säger att Salomo är författaren till Ordspråksboken, även om andra författare också nämns (se Ords 30:1; 31:1). Ordspråksboken innehåller uttalanden om en mängd olika ämnen, och många av dessa citat och ordspråk används fortfarande av samhället idag.

 

Predikaren

 

Bokens författare nämns inte vid namn men vi förmodar att det är Solomo. Predikarens huvudord är "förgänglighet", det vill säga inget varar för evigt. Allt jordiskt är förgängligt, hur fint det än är. När människan glömmer det blir livet ett "jagande efter vind" (1:14). Med andra ord, vi ska inte jaga efter fåfänga och rikedom och det som inte består, utan sträva efter att göra gott, frukta Gud och hålla hans bud. Detta är nyckeln till att känna verklig frid och förnöjsamhet i livet, menar Predikaren. Bara det som kommer från Gud består.

 

Höga visan

 

Även om Höga visan inte hör till de mest framträdande böckerna i Bibeln (Joseph Smith tillskriver den inte samma värde som övriga bibeltexter) så är den dock känd och omtyckt för sin poetiska beskrivning av kärleken mellan en man och hans hustru - ett tydligt uttalande från Herren att detta unika förhållande mellan man och kvinna var en del av Guds skapelses plan. Även här tror man att författaren är Solomo.

Wow! Vi har 4

nyckelskrift-

ställen denna

veckan!

Psaltaren 24:3-4

"Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt."

Psaltaren 127:3

"Se, barn är en Herrens gåva,

livsfrukt en lön."

Psaltaren 119:105

"Ditt ord är mina fötters lykta

och ett ljus på min stig."

Ordspråksboken 3:5-6

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna."

Viktiga lärdomar

Vi är stora i Guds ögon

Psaltaren 8:4-5

"När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom?"

Frälsning genom nåd och uppståndelse

Efter det att kung David hade varit otrogen med Bat-Seba och låtit döda hennes man led han själslig ångest resten av sitt liv. Men han fann tröst i Herrens nåd och barmhärtighet samt kunskapen om uppståndelsen, att hans ande inte för alltid skulle förbli i "dödsriket".

 

NÅD

Psaltaren 23:6

"Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar."

Psaltaren 44:27

"Grip in och hjälp oss, friköp oss för din nåds skull."

Psaltaren 51:3

"Gud, var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet."

Psaltaren 52:10

"Jag förtröstar på Guds nåd alltid och för evigt."

67:2; 86:15

 

UPPSTÅNDELSE

Psaltaren 16:9-10

"Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket." 

Psaltaren 30:4

"Herre, du förde min själ upp ur dödsriket, du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven."

Psaltaren 33:19

"Han räddar deras själ från döden..."

Psaltaren 49:16

"Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig.

68:21

 

Håll fast vid skrifterna - få stora välsignelser

Psaltaren 1:1-3

"Salig är den som... har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt... Allt vad han gör lyckas väl."

Psaltaren 19:8-9

"Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen.

Psaltaren 119:93, 97

"Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv."

"Hur kär har jag inte din undervisning! Hela dagen begrundar jag den."

Psaltaren 119:105 (nyckelskriftställe)

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

Profetior om Jesu lidande

I några av sina psalmer profeterar David om Messias som skulle komma 1000 år senare. Kan du förklara vilka händelser David beskriver här?

Psaltaren 22:2-19

"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" (2)

"Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet." (8)

"Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära,och ingen finns som hjälper." (12) 

"Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre." (15)

"Mina händer och fötter har de genomborrat." (17)

"De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad." (19) 

Psaltaren 31:6, 14

"I din hand överlämnar jag min ande."
"De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv."

Psaltaren 34:20-21

"Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem skall krossas."

Psaltaren 35:11

"Falska vittnen träder fram, de frågar mig om sådant som jag inte vet."

Psaltaren 38:13

"De som står efter mitt liv lägger ut snaror,"

Psaltaren 41:10

"Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig."

Psaltaren 69:2-30

"Främmande har jag blivit för mina bröder..." (9)

"Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå." (20)

"De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst." (22)

 

 

Den gode herden

Psaltaren 23

"Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.

Vad ska vi offra? Ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande

Psaltaren 34:19

"Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande."

Psaltaren 51:12-14, 18-19

"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig... håll mig uppe med en villig ande."

"Slaktoffren gläder dig inte... brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta..."

Nyckelskriftställe: Oskyldiga händer och rent hjärta

Psaltaren 24:3-4

"Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt."

Ta hand om de behövande

Psaltaren 41:2-3

"Salig är den som tar sig an den fattige, Herren skall befria honom på olyckans dag. Herren skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet."

Gud bär oss och våra bördor

Psaltaren 55:23

"Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla."

Psaltaren 91:11-12

"Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten."

Endast hos Gud finner vi ro

Psaltaren 62:2-3, 6

"Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp."

Vi är "gudar"

Psaltaren 82:6

"Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner."

Denna vers citerar även Jesus (Joh 10:34).

Nyckelskriftställe: Guds ord lyser upp vår väg

Psaltaren 119:105

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

Nyckelskriftställe: Barn är en gåva från Gud

Psaltaren 127:3

"Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön."

Nyckelskriftställe: Förtrösta på Herren

Ordspråksboken 3:5-6

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna."

Förstår vi att Gud alltid förstår bäst? Det handlar inte om att vi inte ska använda vårt förstånd. Det handlar om att vi måste LITA på Gud, han som ser helheten och kan ge oss de bästa råden för lycka i livet. Att förströsta på Gud är också att visa tillit och kärlek till honom, och att låta honom, som vår himmelske Fader få leda oss tryckt genom livet.

Please reload

Video

Seminarie TV 25: Psaltaren; Ordspråksboken; Predikaren; Höga visan

Bibelns "poetiska" böcker (med undantag av Job) presenteras. Vi lär oss vikten av nyckelskriftställen. Och vi får veta varför olika troende ungdomar känner starkt för att hålla sig sexuellt rena.

Fallskärmar

(Ordspråksboken 3:5-6) En video om vikten av att följa instruktionerna. (5:11)

Please reload