top of page

6. Prästadömet och prästadömsnycklar

 

Prästadömet är Guds eviga makt och myndighet. Genom prästadömet skapade Gud himlarna och jorden och råder över dem. Genom sin kraft återlöser och upphöjer han sina barn. Gud ger prästadömets myndighet till värdiga manliga medlemmar i kyrkan så att de kan handla i hans namn för hans barns frälsning och uppbyggelse (se L&F 121:36, 41–42).

Prästadömets nycklar är rätten att presidera, eller makten som Gud har gett människan att styra och leda Guds rike på jorden (se Matt. 16:15-19). Prästadömets nycklar är nödvändiga för att leda evangeliets predikande och utförandet av de frälsande förrättningarna. 

Prästadömets nycklar

Jesus Kristus har alla de prästadömets nycklar som hör till hans kyrka. Han har gett var och en av sina apostlar alla de nycklar som hör till Guds rike på jorden. Kyrkans president är den enda personen som har rätt att använda alla dessa prästadömsnycklar. Tempelpresidenter, missionspresidenter, stavspresidenter, biskopar och kvorumpresidenter har också prästadömsnycklar som gör att de kan presidera över och leda det arbete de har utsetts att utföra.  

Prästadömets kraft leder oss

Alla som tjänar i kyrkan, oavsett om de är män eller kvinnor, kallas under ledning av någon som har prästadömsnycklar. På så sätt får de rätt till kraften som behövs för att tjäna och fullgöra de ansvar som är förknippade med deras ämbeten (se L&F 42:11). 

Prästadömets ed och förbund

De som ordineras till aronska och melkisedekska prästadömet ingår prästadömets ed och förbund. Om de ärar sin kallelse och trofast tar emot Herren och hans tjänare, får de ta emot upphöjelsens välsignelser. På samma sätt är kvinnor utlovade upphöjelsens välsignelser när de är trogna de förbund de har slutit med Herren. 

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran "Prästadömet och prästadömsnycklar"

  • Matteus 16:15–19. Jesus Kristus lovade att bygga sin församling och förläna himmelrikets nycklar.

  • L&F 13:1. Aronska prästadömets nycklar.

  • L&F 42:11. Herrens representanter måste kallas av någon som har myndighet.

  • L&F 107:8. Melkisedekska prästadömets myndighet.

  • L&F 121:36, 41–42. Prästadömets kraft beror på personens rättfärdighet. 

Andra skriftställen:​ 

Johannes 15:16; Efesierbrevet 2:19–20 

Liknande nyckelläror:

Återställelsen; Profeter och uppenbarelse; Förrättningar och förbund 

bottom of page