1 NEPHI 1-7
Vecka 2
 6-10 jan 2020

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Förvärva andlig insikt
(vårt fokus v 2-4)

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Förvärva andlig insikt:

 • Ord 3:5–6. Förtrösta på Herren

 • Jes 5:20. Ve dem som kallar det onda gott. Joh 7:17. Gör du Guds vilja förstå du hans lära.

 • 1 Kor 2:5, 9–11. Vi lär känna Gud genom Anden.

 • 2 Tim 3:15–17. Skrifterna kan göra dig vis/frälst.

 • Jak 1:5–6. Om du brister i visdom, be till Gud.

 • 2 Ne 28:30. Gud ger oss insikt rad på rad.  

 • 2 Ne 32:3. Mätta dig med Kristi ord.

 • 2 Ne 32:8–9. Om vi ber helgar Gud oss. 

 • Mos 4:9. Tro på Gud och att han har all visdom.

 • Eth 12:6. Förvissning kommer efter tron prövats.

 • Mor 10:4–5. Anden uppenbarar all sanning.

 • L&F 6:36. Vänd er till Kristus i varje tanke.

 • L&F 8:2–3. Anden talar till förstånd och hjärta.

 • L&F 88:118. Sök lärdom genom studier och tro.

Andra Skriftställen:

 • Jeremia 1:4–5 

 • Amos 3:7 

 • Matteus 5:14–16

 • Matteus 16:15–19

 • Johannes 15:16

 • Johannes 17:3

 • Efesierbrevet 2:19–20

 • Efesierbrevet 4:11–14

 • 2 Nephi 2:27

 • Mosiah 18:8–10

 • 3 Nephi 18:15, 20–21;

 • Läran & förbunden 1:37–38

 • Läran & förbunden 18:15–16

 • Läran & förbunden 21:4–6 

Veckans läsning

Tisdag 7 jan

Onsdag 8 jan

1 Nephi 1     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 1:20. Skriv svaret i din studiedagbok: Vilka exempel har du sett på att Herren visat sin ömma barmhärtighet mot dig eller mot någon du känner?

1 Nephi 2     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 2:16. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du i likhet med Nephi vände dig till din himmelske Fader och upplevde att ditt hjärta uppmjukades genom Anden eller om ett tillfälle när du fick ett vittnesbörd om någonting som Herren sade.

Torsdag 9 jan

1 Nephi 3     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 3:7. Vilken nyckellära (se den blå rutan) är det som detta nyckelskriftställe bäst belyser? Förklara.

 • 3:14-16. Hur skilde sig Nephis reaktion från brödernas efter det misslyckade försöket att få tag på mässingsplåtarna första gången?

1 Nephi 4.    Läs   Lyssna   Elevbok

 • 4:6-7. Beskriv ett tillfälle när du ”gick framåt” med tro utan att veta i förväg hur eller när Gud skulle hjälpa dig. 

Fredag 10 jan

1 Nephi 5     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 5:4-6.  Vad tycker du är bra i den här skildringen av hur Lehi bemötte Sariahs klagande?

 • 5:10-22. Varför var plåtarna av mässing av ”stort värde” för Lehi och hans familj? Varför är skrifterna viktiga för dig?

1 Nephi 6     Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 6:3-6. Vad var Nephis avsikt med att föra uppteckningar? Hur kan detta påverka hur du studerar Mormons bok?

1 Nephi 7   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 7:6-15. Skriv 4–5 välsignelser du fått av Herren. Att alltid komma ihåg vad Herren har gjort för dig, hur kan det hjälpa dig att vara trofast och alltid välja att följa honom?

 • 7:19-21. Vad tycker du är beundransvärt i Nephis inställning till sin bröder?

Please reload

Elevbok PDF
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Född av goda föräldrar, gynnats av Herren.

1 Nephi 1:1

"Då jag, Nephi, är född av goda föräldrar har jag fått en del undervisning i all min fars lärdom. Och fastän jag har erfarit många lidanden under min levnads lopp, har jag ändå storligen gynnats av Herren i alla mina dagar. 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj

Herrens ömma barmhärtighet

1 Nephi 1:20

"Herrens ömma barmhärtighet är över alla dem som han har utvalt på grund av deras tro, så att han gör dem mäktiga, ja, ger dem kraft till befrielse."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Hjärtats önskan är början till tro

1 Nephi 2:16, 19

"...jag, Nephi... hade stor önskan att känna till Guds hemligheter. Därför ropade jag till Herren, och se, han besökte mig och uppmjukade mitt hjärta så att jag trodde alla de ord som hade talats av min far."

"Herren talade till mig och sade: Välsignad är du Nephi för din tros skull, ty du har sökt mig flitigt med ödmjukt hjärta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe - Herren hjälper oss utföra befallningarna

1 Nephi 3:7

"Jag skall gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem.

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Buden

Gå framåt, ledd av Anden.

1 Nephi 4:6-7

"Och jag leddes av Anden utan att på förhand veta vad jag skulle göra. Ändå gick jag framåt..."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Skrifterna är värdefulla

1 Nephi 5:21

"Och vi hade hämtat uppteckningarna som Herren hade befallt oss och utforskat dem och funnit att de var värdefulla, ja, av stort värde för oss eftersom vi nu kunde bevara Herrens befallningar åt våra barn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nephis hela avsikt är att hjälpa oss komma till Gud

1 Nephi 6:4-5

"Ty hela min avsikt är att förmå människor att komma till Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud och bli frälsta. Därför skriver jag inte sådant som behagar världen, utan sådant som behagar Gud och dem som inte är av världen."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning