top of page
MORONI  7-9
Vecka  50
7-11 dec 2020

Måndag 7 dec

Seminarie TV 37: (Ses med föräldrar)

____________________________

Tisdag 8 dec

Moroni 7:1-19     Läs   Lyssna   Elevbok​

  • Vers 5-10. Vad betyder det att göra goda gärningar med rätt uppsåt? Varför är det så viktigt?

  • Vers 15-17. Vad är Kristi Ande? Vem får ta emot det? Hur kan Kristi Ande hjälpa oss fatta rätt beslut i livet?​

_____________________________

Onsdag 9 dec

Moroni 7:20-48     Läs   Lyssna   Elevbok

  • ​Vers 27, 29, 35-37. Har underverken upphört? Om de skulle upphöra, vad beror det på i så fall?

  • Vers 40-42. Tro leder till hopp, men vad är det vi ska hoppas på? Hur kan just det hoppet stärka dig i livet?

  • Vers 45-48. Vad betyder Kristi rena kärlek för dig? Vad är slutmålet för människan, enligt vers 48? Varför är detta viktigt?

 

_____________________________

Torsdag 10 dec

 

Moroni 8     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8-13. Skriv i din studiedagbok tre själ till varför små barn (nyfödda) inte behöver dop. 

  • Vers 14-23. Vad tycker Mormon om dem som förespråkar småbarnsdop? Varför talar Mormon så kraftigt mot dem / Vad är det allvarliga med att tro på småbarnsdop?

____________________________

Fredag 11 dec

Moroni 9     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 5. Vad är det för "arbete" vi ska utföra? Vad betyder det att "arbeta flitigt"?

  • Vers 25-26. Mormon har just berättat för Moroni om den stora ondskan bland folket. Vad finner du i denna vers som kan vara till tröst för dig i en värld som ofta är präglad av orättfärdighet? Förklara.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning av Moroni 7-9

I kapitel 7 citerar Moroni sin far Mormons ord om tro, hopp och kärlek. Underverk upphör aldrig så länge tron lever. Kapitel 8 och 9 är två brev som Moroni får av sin far, Mormon. I det första riktar Mormon stark kritik mot de som vill döpa små barn eftersom de är syndfria och "levande i Kristus" genom försoningen. I det andra berättar Mormon om den stora ondska som låg till grund för nephiternas fall.

576a9ed122fe47010bd542693276563b.jpg

Varför är Moronis bok viktig?

Efter att Moroni hade sammanfattat Ethers uppteckning trodde han att han inte skulle skriva mer. Men då Herren lät honom leva ännu att tag kände han sig manad att skriva några slutord. Dessa kom att beskriva viktiga principer i evangeliet såsom kraften i prästadömet och vikten av sakramentet. Men de ord som kanske gör starkast intryck från boken är Moronis vädjan till oss att tro på Kristus och bli fullkomnad i honom. Han skriver att vi alla har fått Kristi ljus som hjälper oss att välja rätt. Moroni ger oss dessutom ett löfte att vi genom den Helige Andens kraft kan veta om Mormons bok är sann - om vi ber med tro och rent uppsåt i vårt hjärta.

Seminarie TV 37: Moroni 7-9

Louis Herrey och Alexandra Tittus diskuterar veckans ämnen, tro, hopp och kärlek.

Kom och följ mig: Moroni 7-9

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

Ge goda gåvor: Moroni 7-9

Enkel, tänkvärd och rolig sammanfattning av veckans läsning. Från Scripture Project.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 49-51:

Profeter och uppenbarelse

         Nyckelläror
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Vi är Kristi fridsamma efterföljare

Moroni 7:3

"Därför vill jag tala till er som tillhör kyrkan, som är Kristi fridsamma efterföljare och som har fått ett tillräckligt hopp varigenom ni kan gå in i Herrens vila från nu och allt framgent, till dess ni vilar hos honom i himlen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Det goda kommer från Gud, det onda från djävulen

 

Moroni 7:12-14

"Därför kommer allt som är gott från Gud, och det som är ont kommer från djävulen. Ty djävulen är fiende till Gud och strider ständigt mot honom och inbjuder och lockar till synd och till att ständigt göra det som är ont. Men se, det som är av Gud inbjuder och lockar till att ständigt göra gott. Därför är allt som inbjuder och lockar till att göra gott, och till att älska Gud och att tjäna honom, inspirerat av Gud. Ta er därför i akt, mina älskade bröder, så att ni inte anser det som är ont vara av Gud, eller det som är gott och av Gud vara av djävulen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Nyckelskriftställe: Kristi Ande hjälper oss skilja mellan gott och ont

Moroni 7:16-17

"För se, Kristi Ande ges åt varje människa för att hon skall kunna skilja gott från ont. Därför visar jag er hur ni bör döma, för allt som inbjuder till att göra gott och som förmår människor att tro på Kristus kommer genom Kristi kraft och gåva, varför ni med fullkomlig visshet kan veta att det är av Gud. Men allt som förmår människor att göra ont och att inte tro på Kristus och att förneka honom och att inte tjäna Gud, det är – och det kan ni med fullkomlig visshet veta – av djävulen. För på så sätt verkar djävulen, för han förmår ingen människa att göra gott, nej, inte en enda. Det gör inte heller hans änglar, och inte heller de som underkastar sig honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Håll fast vid det goda - bli Kristi barn

Moroni 7:19, 26

"Därför vädjar jag till er, bröder, att söka flitigt i Kristi ljus så att ni kan skilja gott från ont. Och om ni håller fast vid allt som är gott och inte fördömer det skall ni förvisso vara Kristi barn... genom tro blir de Guds söner. "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Underverk utförs genom tro

Moroni 7:35-37

"... är då underverkens dag förbi? Eller har änglar slutat att visa sig för människobarnen? Eller har han hållit tillbaka den Helige Andens kraft från dem? ... Nej, ty det är genom tro som underverk utförs, och det är genom tro som änglar visar sig och betjänar människor. Ve därför människobarnen om sådant har upphört, ty det är på grund av otro, och därför är allt förgäves."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe: Vi kan inte ha tro utan hopp (vad hoppas vi på?)

Moroni 7:41-42

"Och vad är det ni skall hoppas på? Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning och hans uppståndelses kraft skall ha hopp om att kunna uppväckas till evigt liv, och detta tack vare er tro på honom enligt löftet. Om därför en människa har tro så måste hon ha hopp, ty utan tro kan det inte finnas något hopp."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Den kärlek som är Kristi rena kärlek

Moroni 7:45, 47-48

"Och kärleken är tålig och god och avundas inte och är inte uppblåst, söker inte sitt och blir inte lätt förargad, tänker intet ont och gläds inte åt ondska utan gläds åt sanningen, fördrar allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting. Men den kärlek som är Kristi rena kärlek består för evigt, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav, med honom är allt väl. Därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans Sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare, så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, skall bli lika honom, ty vi skall se honom sådan han är, så att vi kan ha detta hopp och så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Genom vår tro kan Gud bevara oss

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 8:3

"Jag tänker alltid på dig i mina böner och ber ständigt till Gud, Fadern, i Jesu, hans heliga barns namn, att han i sin oändliga godhet och nåd skall bevara dig genom ståndaktig tro på hans namn intill änden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Vad Mormon tycker om de som förespråkar småbarnsdop

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 8

6. "... önskar jag att ni arbetar flitigt så att denna svåra förvillelse bland er försvinner."

9.  "... det är ett allvarligt hån inför Gud att döpa små barn."

14. ... "den som tror att små barn behöver dop befinner sig i bitterhetens galla och i ondskans bojor, ty han har varken tro, hopp eller kärlek."

16. "Ve dem som förvränger Herrens vägar på det sättet, ty de skall förgås om de inte omvänder sig."

19. "Små barn kan inte omvända sig. Därför är det en förfärlig ogudaktighet att förvägra dem Guds rena barmhärtighet."

20. "Och den som säger att små barn behöver dop förnekar Kristi barmhärtighet och ringaktar hans försoning och hans återlösnings kraft."

21. "Ve sådana ty de är i fara för död, helvete och oändlig pina."

23. "... det är ett hån mot Gud, och det förnekar Kristi barmhärtighet och hans Helige Andes makt, och är att lita till döda gärningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Varför små barn inte behöver dop

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 8:8

"Se, jag kom till världen inte för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse. De friska behöver ingen läkare utan de som är sjuka. Små barn är alltså friska, ty de kan inte begå synd."

Moroni 8:12

"Men små barn är levande i Kristus ända från världens grundläggning. Om inte skulle Gud vara en partisk Gud och även en föränderlig Gud som har anseende till person. Ty hur många små barn har inte dött utan dopet!"

Moroni 8:22

"Ty se, alla små barn är levande i Kristus, och likaså alla de som är utan lagen. Ty återlösningens kraft omfattar alla dem som inte har någon lag. Den som inte är fördömd, eller den som inte står under fördömelse, kan därför inte omvända sig. Och för sådana är dopet till ingen nytta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Arbeta flitigt - så vi kan besegra rättfärdighetens fiende

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 9:6

"Och nu, min älskade son, låt oss oavsett deras hårdhet arbeta flitigt, ty om vi skulle sluta arbeta skulle vi komma under fördömelse. Ty vi har ett arbete att utföra medan vi vistas i detta tabernakel av lera så att vi kan besegra all rättfärdighets fiende och vila våra själar i Guds rike."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Var trofast i Kristus

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 9:25

"Min son, var trofast i Kristus, och må det som jag har skrivit inte trycka dig och tynga dig till döds, utan måtte Kristus lyfta dig, och må hans lidande och död, och detta att han visade sin kropp för våra fäder, och hans barmhärtighet och tålmodighet och hoppet om hans härlighet och om evigt liv finnas i ditt sinne för evigt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Läs och begrunda Mormons bok

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 10:3

"Se, jag vill uppmana er att när ni läser dessa uppteckningar, om det är enligt Guds visdom att ni skall läsa dem, ni då kommer ihåg hur barmhärtig Herren har varit mot människobarnen, från Adams skapelse ända fram till den tid då ni får dessa uppteckningar, och begrundar det i era hjärtan."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Genom den Helige Anden kan vi veta om Mormons bok är sann

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 10:4-5

"Och jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, frågar Gud, den evige Fadern, i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar är sanna. Och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, skall han uppenbara sanningen om dem för er genom den Helige Andens kraft. Och genom den Helige Andens kraft kan ni få veta sanningen om allting."

Se även vers 29: "Och Gud skall visa er att det som jag har skrivit är sant."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Den Helige Anden vittnar om Kristus

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 10:6-7

"Och allt som är gott är rätt och sant. Inget som är gott förnekar därför Kristus, utan erkänner att han är till. Och ni kan veta att han är till genom den Helige Andens kraft. Därför vill jag uppmana er att inte förneka Guds makt, ty han verkar med makt enligt människobarnens tro på samma sätt i dag som i morgon och för evigt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Det viktiga med Andens gåvor

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 10:8-26, 30

8. "Och vidare uppmanar jag er, mina bröder, att inte förneka Guds gåvor, ty de är många, och de kommer från samme Gud... Och de ges genom Guds Andes uppenbarelser till människorna, till deras nytta."

9-16 (Exempel på Andens gåvor) "... undervisa om visdomens ord... undervisa om kunskapens ord... mycket stor tro... helbrägdagörelsens gåvor... utföra mäktiga underverk... profetera om allting... se änglar och tjänande andar... uttyda språk och olika slags tungomål."

18-19. Och jag vill uppmana er, mina älskade bröder, att komma ihåg att varje god gåva kommer från Kristus. Och jag vill uppmana er, mina älskade bröder, att komma ihåg att han är densamme i går, i dag och i evighet, och att alla dessa gåvor som jag har talat om, vilka är andliga, aldrig skall avskaffas så länge världen består, utom för människobarnens otros skull.

25-26. Ty om det finns en bland er som gör gott så verkar han genom Guds makt och gåvor. Och ve dem som avskaffar dessa gåvor..."

30. Och vidare vill jag uppmana er att komma till Kristus och hålla fast vid varje god gåva..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ingen frälsning utan tro, hopp och kärlek

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 10:20-23

"Därför måste det finnas tro, och om det måste finnas tro så måste det även finnas hopp, och om det måste finnas hopp så måste det även finnas kärlek. Och om ni inte har kärlek kan ni på intet sätt bli frälsta i Guds rike. Inte heller kan ni bli frälsta i Guds rike om ni inte har tro. Inte heller kan ni det om ni inte har något hopp. Och om ni inte har något hopp måste ni förtvivla, och förtvivlan kommer av ondska. Och Kristus sade i sanning till våra fäder: Om ni har tro kan ni göra allt som är nödvändigt inför mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Bli fullkomnad i Kristus

Lägg till lite mer information om denna artikel

Moroni 10:32-33

"Ja, kom till Kristus och bli fullkomnade i honom och avstå från all ogudaktighet. Och om ni avstår från all ogudaktighet och älskar Gud av all er förmåga, allt ert sinne och all er styrka, då är hans nåd tillräcklig för er så att ni genom hans nåd kan bli fullkomliga i Kristus, och om ni genom Guds nåd blir fullkomliga i Kristus kan ni på intet sätt förneka Guds makt. Och vidare: Om ni genom Guds nåd blir fullkomliga i Kristus och inte förnekar hans makt, då blir ni heliggjorda i Kristus genom Guds nåd, genom utgjutelsen av Kristi blod, vilken ingår i Faderns förbund till era syndersförlåtelse, så att ni kan bli heliga och obefläckade."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page