top of page
Heber J Grant; George Albert Smith; David O McKay
Vecka 19
 6-10 maj 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 6 maj

Seminarie TV 33: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 7 maj

Heber J. Grant     Vittnesbörd     Elevbok

 • Läs igenom översikten av Heber J Grants liv (s 194): Nämn några viktiga händelser under hans 27 år som president för kyrkan.

 • Läs styckena 1–11 (s 195-196) och skriv upp fem av president Heber J Grants bedrifter som du tycker är viktiga. Hur tror du att det var möjligt för honom att genomföra dessa uppgifter?, Vilka svårigheter han var tvungen att övervinna för att kunna göra det?

Onsdag 8 maj

NL: Profeter och uppenbarelse

 • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Profeter och uppenbarelse (Finns via länken ovan eller i din studiedagbok) 

 • 5:1: Vad är en profet?, Vad gör en profet (Vilka ansvar har han)?

 • 5:2: Vad är uppenbarelse?

 • 5:3: Hur många personer stöder vi som profeter, siare och uppenbarare?

 • 5:4: Varför bör vi studera profeternas ord?

Torsdag 9 maj

George Albert Smith    Vittnesbörd   Elevbok

 • Läs igenom översikten av George Albert Smiths liv (s 198): Nämn några viktiga händelser under hans nästan 6 år som president för kyrkan.

 • Föreställ dig att du har möjlighet att intervjua president George Albert Smith. Studera styckena 1–17 (s 198-200) och skriv ner hur du tror att han skulle besvara följande frågor: Vad är det bästa du har gjort, enligt din egen uppfattning?, Vem i din släkt har utövat det starkaste inflytandet på dig? Varför?, Vad minns du bäst av de gånger du tjänat dina medmänniskor?, Varför tror du att det är viktigt att utstråla kärlek till och visa barmhärtighet mot andra människor?

Fredag 10 maj

David O McKay     Vittnesbörd    Elevbok

 • Läs igenom översikten av David O McKays liv (s 202): Nämn några viktiga händelser under hans nästan 20 år som president för kyrkan.

 • Studera styckena 1–14 (s 203-204): Skriv en kort uppsats om vad du beundrar hos president McKay och hur hans exempel kan hjälpa dig att komma till Jesus Kristus.

Please reload

460x609.jpg
Heber J Grant

Kyrkans 7:e president (1918-1945).

Heber J Grant förkroppsligade många ideal som sista dagars heliga är kända för idag: välvilja, stark arbetsetik och personliga disciplin. Han hjälpte de heliga att älska buden och delta mer fullständigt i Herrens verk.

Hans tid som president:

- Organiserar program för unga vuxna och påbörjar institutet.

- Generalkonferens sänds via radio.

- Första missionen i Sydamerika organiseras.

- Organiserar välfärdsprogrammet i kyrkan.

Lär mer om president Grant:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

george_albert_smith_mormon_prophet.jpeg
George Albert Smith

Kyrkans 8:e president (1945-1951).

George Albert Smith försökte ständigt förbättra sig själv och uppmuntrade andra att göra detsamma. Han ville behaga Gud med sina ansträngningar att ta hand om de fattiga och behövande och lyfta dem från förtvivlan. 

Hans tid som president:

- Sänder ut missionärer till många delar av världen som saknas dessa pga andra världskriget.

- Skickar förnödenheter till de heliga i Europa som lidit sviterna av andra världskriget.

- Morgonseminariet har sin början.

Lär mer om president Smith:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

david-o-mckay-lds-138291-wallpaper.jpg
David O McKay

Kyrkans 9:e president (1951-1970).

David O. McKay förstod och förklarade vikten av ett starkt hem och familj. Han lärde att varje medlem i kyrkan borde vara en missionär och ett exempel på att följa Kristus.

Hans tid som president:

- Första stavarna utanför Nordamerika organiseras (Nya Zeeland och Brasilien)

- Inviger många tempel, bl a i Schweiz och London.

- Öppnar kyrkdrivna skolor på Nya Zeeland och Hawaii

Lär mer om president McKay:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

Lärdomar och vittnesbörd  
Lärdomar och vittnesbörd  
Lärdomar och vittnesbörd  

Alla behöver vara oberoende

"Vårt primära ändamål var att, så långt det är möjligt, upprätta ett system under vilket lättjans förbannelse skulle krossas, det onda som följer av allmosor avlägsnas och oberoende, flit, sparsamhet och självrespekt återigen upp- rättas och få en plats bland vårt folk. Kyrkans mål är att hjälpa människorna att hjälpa sig själva. Arbetet måste återigen få en framträdande plats som den förhärskande principen i kyrkans medlemmars liv" [Första presidentskapet, Conference Report, okt 1936, s 3].

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Undvik hasardspel

”Kyrkan har varit och är också nu oföränderligt motståndare till hasardspel i någon som helst form... Den är motståndare till alla sedvänjor som tenderar att uppmuntra det hänsynslösa spekulerandets anda, och i synnerhet till sådant som tenderar att nedsätta eller försvaga de höga moraliska normer som kyrkans medlemmar, och vårt samhälle på det hela taget, alltid har upprätthållit” (citerad i ”Gambling”, Improvement Era,sep 1926, s 1100).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kärlek - inte hat - måste finnas i våra hjärtan

”Kristi evangelium är ett kärlekens och fridens evangelium, av tålamod och långmodighet, av självbehärskning och förlåtelse, av vänlighet och goda gärningar, av barmhärtighet och broderlig kärlek . . . Hat har ingen plats i de rättfärdigas själar . . . Hat föds av Satan. Kärlek är Guds alster. Vi måste driva ut hat från våra hjärtan, var och en av oss, och inte tillåta det att komma in igen . . . (Conference Report, apr 1942, s 90–91, 93–96).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Är det fel att tjänstgöra i krig?

"I det krig som nu råder [2:a världskriget] har rättfärdiga män i kyrkan dött på båda sidor, en del med stort hjältemod för sitt lands skull... När den... grundlagsenliga lagen, i lydnad mot... de principer [som lärs ut i Läran och förbunden 98:4–7], kallar kyrkans män att gå ut i krig för det land som de är undersåtar i, är det deras främsta samhälleliga plikt att acceptera denna kallelse. Om de, när de lystrar till denna kallelse och genom lydnad mot sina överordnade, tar sina fienders liv, så gör inte detta dem till mördare... De är sina krigförande härskares oskyldiga krigsredskap... Gud kommer att i sinom tid och på sitt eget ofelbara sätt arbeta ut rättvisan och rätten i stridigheterna... Till våra unga män som går ut i kriget, oavsett vem de tjänar eller var, säger vi, lev rena liv, håll Herrens befallningar, be ständigt till honom om att bevara er i sanning och rättfärdighet, och lev som ni ber. Vad som då än händer kommer Herren att vara med er och ingenting kommer att ske er som inte bidrar till Guds ära och till er frälsning och upphöjelse” (Conference Report, apr 1942, s 90–91, 93–96).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Håll Guds bud - bli lycklig

"Varje lycka och glädje värd namnet har varit en följd
av åtlydnad av Guds bud och iakttagande av hans råd och förmaningar" [Conference Report, apr 1948, s 162].

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse, Buden

Hedrar vi våra fäders namn?

I en svår tid i sitt liv drömde George Albert Smith att han mötte sin farfar som frågade: " 'Jag skulle vilja veta vad du har gjort med mitt namn.’ Ett livspanorama passerade revy genom Georges sinne och han svarade ödmjukt: ’Jag har aldrig gjort någonting med ditt namn som du behöver skämmas för.' "  [George Albert Smith,Sharing the Gospel with Others, sammanst av Preston Nibley (1948), s 110–112].

Nyckellära: Äktenskap och familj, Buden

Lycklig när vi älska vår nästa

"Jag kan säga till er, mina bröder
och systrar, att de lyckligaste människorna i världen är de som älskar sin nästa som sig själva och visar sin tacksamhet för Guds välsignelser genom det sätt varpå de lever’ [Conference Report, apr 1949, s 10]” (Vår arvedel, s 110–114).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Guds lagar är "ljuv musik"

"Guds lagar [är] för mig . . . den ljuva musiken från vår himmelske Faders röst när han visar barmhärtighet mot oss. De är en kärleksfull förälders råd . . . och det som följaktligen för mig en gång tycktes bära det stränga namnet lag, är nu de kärleksfulla och ömma råden från en allvetande himmelsk Fader” (Conference Report, okt 1911, s 43–44; se även Mos 2:41).

Nyckellära: Buden

Evangeliet gör oss jämlika

”En av de vackraste sakerna i Jesu Kristi evangelium [är] detta att det ställer oss alla på samma nivå. Det är inte nödvändigt att en man är president för en stav eller medlem av de tolvs kvorum för att han skall få en hög plats i det celestiala riket. Den enklaste medlemmen i kyrkan får, om han håller Guds bud, upphöjelse i det celestiala riket precis lika mycket som någon annan människa. Skönheten i Jesu Kristi evangelium är att det gör oss alla jämlika om vi håller Herrens bud. Om vi håller kyrkans lagar har vi samma möjligheter till upphöjelse” (Conference Report, okt 1933, s 25).

Nyckellära: Frälsningsplanen, Buden

Stanna på Herrens sida 

"Det finns en gränslinje, väl markerad, mellan Herrens område och djävulens. Om du stannar på Herrens sida om linjen är du under hans inflytande och har ingen önskan att göra fel. Men om du kommer över på djävulens sida om gränsen en enda tum, så är du i frestarens våld, och om han lyckas fresta dig kan du inte ens tänka eller resonera förnuftigt, ty du har då förlorat Herrens ande... Om du vill vara lycklig, kom då ihåg att all lycka värd namnet är på Herrens sida om linjen, och att all sorg och besvikelse är på djävulens sida om linjen” (Sharing the Gospel with Others, sammanst av Preston Nibley (1948), s 42–43).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Kärlek istället för tvång

”Vi kan inte tvinga människor att göra saker och ting, men vi kan älska dem så att de gör det som är rätt, så att de är rättfärdiga” (Conference Report, apr 1951, s 114).

Nyckellära: Buden

Inbjudan till andra troende

"Vi har inte kommit till er för att ta bort den sanning och dygd som ni redan har. Vi har inte kommit för att finna fel eller kritisera er... Vi säger till er: ’Behåll allt det goda som ni har och låt oss ger ännu mer gott för att ni skall kunna bli lyckligare och för att ni skall kunna bli förberedda att inträda i vår himmelske Faders närhet.’ ” (Sharing the Gospel with Others, s 12–13).

Nyckellära: Frälsningsplanen

Helga sabbaten

Jag är övertygad om att mycket av det lidande och de besvikelser som drabbar och kommer att fortsätta att drabba människorna, kan spåras tillbaka till det faktum att de inte fäster något avseende vid uppmaningen att hålla sabbatsdagen helig” (Conference Report, okt 1935, s 120).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Profetens kraftfulla vittnesbörd

”Efter åttio år här i jordelivet... vittnar jag för er att jag idag vet bättre än någonsin att Gud lever, att Jesus är Kristus, att Joseph Smith var den levande Gudens profet... Jag inser att det är en mycket allvarlig sak att bära detta vittnesbörd för er och att jag kommer att hållas ansvarig av min himmelske Fader för detta och för allt annat som jag undervisat om i hans namn. Med insikt om detta och med kunskapen om att om jag skulle missleda er så skulle jag hållas ansvarig för det, och med kärlek och välvilja i mitt hjärta för alla människor, bär jag detta vittnesbörd i Jesu Kristi, vår Herres namn” (”After Eighty Years”, Improvement Era, apr 1950, s 263–264).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Återställelsen

Gör alltid ditt bästa

1898 när David O McKay var missionär i Skottland såg han en inskription på en byggnad: "Var du än är, var alltid ditt bästa jag." (What e'er thou art, act well thy part) Detta gjorde stort intryck på honom. "Det var ett budskap till mig denna morgon. Jag skulle utföra min uppgift väl som missionär för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” (Cherished Experiences from the Writings of President David O McKay, av Clare Middlemiss [1955], s 174–175).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Hemmet - viktigaste plats för lärdom

”Hemmet är den första och viktigaste platsen för barn att lära sig livets läxor: Sanning, heder, dygd, självkontroll, värdet av utbildning, ärligt arbete och livets syfte och förmån. Ingenting kan ta hemmets plats när det gäller att uppfostra och undervisa barnen och ingen framgång kan uppväga ett misslyckande i hemmet” (Family Home Evening Manual [1968], s III).

Nyckellära: Äktenskap och familj

Planera för ett lyckligt äktenskap redan i ungdomen

”Fröet till ett lyckligt äktenskap sås i ungdomen. Lyckan börjar inte vid altaret, den börjar under ungdoms- och sällskapstiden” (Pathways to Happiness, sammanst av Llewelyn R McKay [1957], s 49).

Nyckellära: Äktenskap och familj

Ha Kristus i hjärtat

”Det högsta av alla ideal är Jesu lärdomar och i synnerhet hans liv – den man är förvisso störst som lever det kristligaste livet. Vad ni ärligt anser om Kristus i era hjärtan blir avgörande för vad ni är och avgör till stor del vilka era handlingar blir” (Conference Report, apr 1951, s 93).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ett hem där Kristus är

"Ett verkligt mormonhem är ett hem där Kristus skulle vilja stanna kvar och vila, om han råkade komma dit” (Gospel Ideals [1953], s 169).

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, Äktenskap och familj

Hemmet - en bit av himlen

"Den fattigaste hydda i vilken kärlek råder i en enig familj, är av långt större värde för Gud och den framtida mänskligheten än varje annan rikedom. I ett sådan hem kan Gud göra under, och kommer att göra under. Rena hjärtan i ett rent hem befinner sig alltid på viskavstånd från himmelen” (”A Prophet’s Counsel”, Church News, 7 sep 1968, s 4).

”Det är möjligt att göra hemmet till en bit av himlen, ja, jag ser himmelen som en fortsättning på det idealiska hemmet” (Gospel Ideals, s 490).

Nyckellära: Äktenskap och familj

En fars största gåva

”En far kan inte göra något viktigare för sina barn än att låta dem känna att han älskar deras mor” (Nordstjärnan, okt 1971, s 315).

Nyckellära: Äktenskap och familj

Vårda ditt språk

”De föräldrar som vanhelgar gudomens namn kan inte på ett konsekvent sätt undervisa om tro på Kristus. Hädelser hörs aldrig i ett välordnat hem. Svordomar
är en last som vittnar om dålig uppfostran. Hädiska utrop driver bort all vördnad” (Gospel Ideals, s 420).

Nyckellära: Gudomen, Äktenskap och familj

Evangeliet förändrar liv

”Må Gud hjälpa oss att vara sanna mot vårt ansvar, våra kallelser och särskilt mot det ansvar vi har att föra ut evangeliets glada budskap till våra vänner och grannar. Det kommer att förändra mäns liv och göra kvinnorna och barnen bättre än vad de någonsin har varit förut. Jesu Kristi evangeliums syfte är att göra onda människor goda och goda människor bättre” (”Every Member a Missionary”,Millennial Star, okt 1961, s 469).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Vad är din sanna natur?

”En mans sanna natur visas av hur han tillbringar sin tid när han inte behöver göra någonting” (Conference Report, okt 1972, s 146; eller Ensign,jan 1973, s 113).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Lev efter Andens maningar

"Underlåt aldrig att efterkomma Andens viskningar. Lev så att ni kan ta emot den och ha sedan mod att göra som den säger."  

(Nordstjärnan, okt 1975, s 30).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Vad är din sanna natur?

”En mans sanna natur visas av hur han tillbringar sin tid när han inte behöver göra någonting” (Conference Report, okt 1972, s 146; eller Ensign,jan 1973, s 113).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Profetens vittnesbörd om återställelsen

Jag vet att hans Fader, vår Skapare, lever. Jag vet att de uppenbarade sig för profeten Joseph Smith . . . Denna kunskap är lika verklig för mig som det som sker i våra dagliga liv. När vi lägger ner våra kroppar på kvällen så vet vi – vi är övertygade om – att solen kommer att stiga upp på morgonen och sprida sin härlighet över hela jorden. Lika nära är för mig kunskapen om att Kristus finns och om denna återställda kyrkas gudomlighet” (Conference Report, apr 1968, s 9–10).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse Återställelsen

STV 33: George Albert Smith, David O McKay, Frälsningsplanen

En kort presentation av kyrkans åttonde och nionde president, George Albert Smith och David O McKay.


Dessutom ett SeminarieTV inslag från Norge som behandlar Frälsningsplanen.

Seminarie TV

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page