top of page

Ber vi i ödmjukhet ?

”Ber ni i era familjer . . . Och när ni ber, ber ni då  mekaniskt, eller böjer ni er i ödmjukhet och med en uppriktig önskan att få Guds välsignelser över er och över ert hushåll? Det är på det sättet vi bör be; vi bör odla en anda av hängivenhet och förtroende för Gud samt helga oss åt honom och eftersträva hans välsignelser” (Journal of Discourses, del 21, s 118).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Förhärliga din kallelse

”Om ni inte förhärligar er kallelse, kommer Gud att hålla er ansvariga för dem som ni kanske hade kunnat rädda, om ni hade gjort er plikt” (Journal of Discourses, del 20, s 23).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Vi måste förlita oss på Gud

”Det finns händelser i framtiden, vilka inte är långt borta, som kommer att kräva all vår tro, all vår energi, all vår förtröstan, all vår tillit till Gud, om vi ska kunna motstå den verkan som kommer att utövas på oss . . . Vi kan inte förlita oss på vårt förnuft, vi kan inte förlita oss på vår rikedom . . . vi måste helt och hållet förlita oss på att den levande Guden leder oss, styr oss, anför oss, undervisar oss och instruerar oss” (citerad i Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History,23:e uppl [1969], s 479).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Stora välsignelser när vi lever vår religion

”Det finns ingenting som får det att gå så bra för den levande Gudens heliga som att leva efter sin religion och hålla Guds bud. När de inte gör detta går ingenting som det ska, ingenting blir rätt, men när de lever efter sin religion och håller buden ’kommer deras frid att flöda som en flod, och deras rättfärdighet som havets vågor’” (Journal of Discourses,del 26, s 71).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

John Taylor; Willford Woodruff;
Officiellt Tillkännagivande 1
Vecka 17
 22-26 april 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 22 april

Seminarie TV 31: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 23 april

NL: Förrättningar och förbund

  • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Förrättningar och förbund (Finns via länken ovan eller i din studiedagbok) 

  • 7:1: Vad är en förrättning (i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga)?7:2; 7:6: Vad är skillnaden mellan en frälsande förrättning och andra förrättningar?, 7:3: Vilken är evangeliets första frälsande förrättning?7:5: Vilka är de övriga frälsande förrättningar som erbjuds medlemmar i kyrkan (levande eller döda)?, 7:7: Vad är ett förbund?7:8: Vilka förbund förnyar vi när vi tar del av sakramentet?

Onsdag 24 april

John Taylor     Vittnesbörd     Elevbok

  • Utgå från informationen i översikten om president Taylors liv och tid som president (s 173–174) och styckena 1, 12 och 18. Besvara följande frågor: Hur gammal var John Taylor när han döptes?, När han sårades i Carthagefängelset?, När president Brigham Young dog?, När han själv avled?, Vad hade han för ställning i kyrkan när Primär organiserades?, Vilka två viktiga händelser ägde rum vid generalkonferensen i oktober 1880?

  • Läs Läran och förbunden 118:1, 6; 124:127–129; 135:1–2 och 138:53–56. Skriv upp vad du lärde dig om president Taylor i vart och ett av dessa avsnitt.

Torsdag 25 april

Wilford Woodruff   Vittesbörd   Elevbok

  • Läs styckena 1–7, 11–17 och informationen i Översikten om hans liv och tid som president (s 179). Skriv upp vad du tycker att Wilford Woodruff ska bli ihågkommen för, och förklara kortfattat varför du tycker att vi bör minnas var och en av dessa händelser.

  • Läs Läran och förbunden 118:1, 6; 124:127–129; 136:13 och 138:53. Skriv upp vad du har lärt dig om Wilford Woodruff från vart och ett av dessa skriftställen.

Fredag 26 april

Officiellt Tillkännagivande 1    Läs     Elevbok

  • Föreställ dig att du ska hålla en lektion om Officiellt tillkännagivande 1. Skriv ner vad du skulle lära ut om president Wilford Woodruffs tillkännagivande och inkludera svaren på följande frågor: Vad uppenbarade Herren för president Woodruff beträffande månggiftet? Hur hjälpte president Lorenzo Snow, dåvarande rådgivare i första presidentskapet, de heliga att ta emot denna uppenbarelse? Varför är det viktigt att kyrkans medlemmar följer den levande profeten? Hur känner du inför löftet som president Woodruff gav i stycke 1 av utdragen ur de tre talen?

Please reload

Veckans läsning presenterar kyrkans 3:e och 4:e president i denna tidshushållning, John Taylor och Wilford Woodrufff, samt Officiellt Tillkännagivande 1 som formellt avskaffar månggiftet.

Skärmavbild 2019-04-21 kl. 19.04.10.png

Se nedan vad John Taylor och Wilford Woodruff kan förklara  om  evangeliets nyckelläror !

John Taylors lärdomar och vittnesbörd  
Skärmavbild 2019-04-21 kl. 19.24.29.png
John Taylor
Wilford Woodruffs lärdomar och vittnesbörd  

Gör familjehistoria och beseglingar

”Vi vill att de sista dagars heliga från och med nu spårar sina släktlinjer så långt de kan och beseglas till sina fäder och mödrar. Låt barnen beseglas till sina föräldrar och samman - bind kedjan så långt ni kan finna den” (The Discourses of Wilford Woodruff, sammanst av G Homer Durham [1990], s 157).

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Familj och äktenskap

Lägg en god grund i din ungdom

”Jag känner för att ge er en förmaning och ett råd, mina unga vänner, och det är att lyssna till Guds röst och lyda den medan ni är unga... Ni lägger nu en grund i er ungdoms blomning och skönhet, i ert livs gryning, för att stiga fram på livets scen  och spela en framträdande roll i den viktigaste tidsutdelning och släktled som människan någonsin har levat i. Och jag kan sanningsenligt och säkert säga att det som händer er i framtiden, hur ni kommer att påverka era medmänniskor och slutligen var ni hamnar i tid och i evighet, till stor del beror på den grund ni lägger i er ungdoms dagar” (Discourses of Wilford Woodruff, s 265–266).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Familj och äktenskap, Buden

Djävulen vill alltid förstöra Guds verk

”Det finns två krafter på jorden bland jordens invånare: Guds kraft och djävulens. Vi har upplevt förunderliga ting under kyrkans historia. När Gud haft ett folk på jorden, har Lucifer, morgonrodnadens son, – oavsett vilken tidsålder det gällt – och de millioner fallna andar som kastades ut ur himlen, stridit mot Gud, mot Kristus, mot Guds verk och mot Guds folk. Och de är inte sena att göra samma sak i vår tid och vår generation. Närhelst Herren har satt sin hand till verket, har dessa krafter arbetat på att tillintetgöra det” (”Remarks Made at the General Conference on the Afternoon of Monday, okt 5, 1896, in the Tabernacle, Salt Lake City”, Deseret Evening News, 17 okt 1896, s 9).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Allt går väl när vi litar på Gud

”Sätt er lit till Gud och lita på hans löften. Lev upp till det ljus och den kunskap som ni äger. Då kommer allt att gå väl för er oavsett om ni lever eller dör” (Discourses of Wilford Woodruff, s 260).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Allt går väl när vi litar på Gud

”Jag har då och då blivit välsignad med vissa gåvor och förmåner, vissa uppenbarelser och viss betjäning, men trots allt detta har jag aldrig funnit någonting som jag mer har kunnat förlita mig på än den Helige Andens stilla röst” (Discourses of Wilford Woodruff, s 45).

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Wilford Woodruff
Skärmavbild 2019-04-21 kl. 19.25.26.png

STV 31: John Taylor; Wilford Woodruff

Veckans läsning presenteras av Umeå seminarium, med budskap av Marcus Brändh.

Seminarie TV

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 14-17

Förrättningar och förbund

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page