top of page
Läran och förbunden 87-88
Vecka 51
 17-21 december 2018
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 17 december

Seminarie TV 17: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 18 december

L&F 87              Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 88:1-69     Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 87:1-4: Vad sa Herren ”inom kort [skulle] äga rum”?, Hur kan vetskapen att Herren uppenbarar framtiden för oss genom profeter hjälpa dig och din familj?, v.8: Vad befaller Herren oss att göra för att vi ska vara förberedda på de krig och katastrofer som ska finnas på jorden i de sista dagarna?

  • L&F 88:7: Vilket begrepp används för sanningens ljus?, v.15: Vad kallade Herren föreningen mellan anden och kroppen?, v.14; 16-17: Vem gjorde det möjligt för våra själar att bli återlösta?, v.21-24: Vad bestämmer vilken grad av härlighet en person erhåller vid uppståndelsen?, v.46-47: Vad är det vi ser när vi ser även den minsta av Guds skapelser?, v.62-63: Vilken princip lär de här verserna oss om att närma sig Herren?

Onsdag 19 december

L&F 88:70-141    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 88:73-76: Försök ge några exempel på hur Gud påskyndar sitt verk? (Vilka förändringar har skett de senaste åren för att påskynda Guds verk?), v.77-80: Vad lovade Herren dem som undervisar flitigt?, Vad menas med att Herrens ”nåd skall vara med er”?, v.81-83: Vad lärde Herren oss om varningar?, Vad förväntar sig Herren av oss som blivit "varnade" genom evangeliets budskap?, v.117: Vad tror du menas med högtidliga församlingar?

Torsdag 20 december

Kunskapsutvärdering

  • Prata med din seminarielärare om när, var och hur du kan göra höstens kunskapsutvärdering. 

Fredag 21 december

Kunskapsutvärdering

  • Prata med din seminarielärare om när, var och hur du kan göra höstens kunskapsutvärdering. 

Please reload

Läran och förbunden 88 kallas även "olivbladet" eftersom det kan leda oss till andlig frid.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Joseph Smith förutser amerikanska inbördeskriget

Läran och förbunden 87:3

"Ty se, Sydstaterna skall skilja sig från Nordstaterna, och Sydstaterna skall kalla på andra nationer, ja, själva Storbritannien som det kallas, och de skall även kalla på andra nationer för att kunna försvara sig mot andra nationer; och sedan skall krigutgjutas över alla nationer."

Nyckellära:  Tidshushållning

Kristi ljus ger liv åt allting - även oss

Läran och förbunden 88:5-13

"Jesus Kristus... han som steg upp i höjden, på samma sätt som han också steg ned under allt, i det att han förstod allt, för att han skulle kunna vara i allting och genom allting, sanningens ljus, den sanning som lyser. Detta är Kristi ljus.... Detta ljus utgår från Guds närhet för att uppfylla den oändliga rymden, ljuset som finns i allting, som ger liv åt allting, som är lagen efter vilken allting styrs, ja, Guds kraft..."

Läran och förbunden 88:49-50

"Ljuset lyser i mörkret, och mörkret förstår det inte. Dock skall dagen komma då ni skall förstå Gud själv, eftersom ni är levandegjorda i honom och genom honom. Då skall ni veta att ni har sett mig, att jag är och att jag är det sanna ljuset som är i er, och att ni är i mig. Annars kunde ni inte tillväxa."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ande + kropp = människans själ

Läran och förbunden 88:15-17

"Och anden och kroppen utgör människans själ. Och uppståndelsen från de döda är själens återlösning. Och själens återlösning sker genom honom som levandegör allt..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Håll celestial lag - få celestial härlighet

Läran och förbunden 88:22

"Ty den som inte kan hålla ett celestialt rikes lag kan inte uthärda en celestial härlighet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Vi får den himmelska härlighet vi är "villiga att njuta av".

Läran och förbunden 88:29, 32

"Ni som levandegörs genom en del av den celestiala härlighetenskall då ta emot densamma i dess fullhet... Och de övriga skall också levandegöras, men de skall återvända till sin egen plats för att njuta av det som de är villiga att ta emot, eftersom de inte var villiga att njuta av det som de kunde ha tagit emot."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Håller vi oss till det goda får vi det tillbaks

Läran och förbunden 88:40

"Ty intelligens håller sig till intelligens, visdom tar emot visdom, sanning omfattar sanning, dygd älskar dygd, ljus håller sig till ljus, barmhärtighet har medlidande med barmhärtighet och gör anspråk på sina egna, rättvisa fortsätter sin gång och gör anspråk på sina egna..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Närma dig Kristus så närmar han sig dig

Läran och förbunden 88:63-64

"Närma er mig och jag skall närma mig er, sök mig flitigt och ni skall finna mig, be och ni skall få, bulta och det skall öppnas för er. Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn som är lämpligt för er, skall bli er givet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Få ljus och kunskap om vi fäster blicken på Guds ära

Läran och förbunden 88:67-68

"Och om ni har blicken fäst endast på min ära skall hela er kropp vara fylld med ljus och det skall inte finnas något mörker i er, och den kropp som är fylld med ljus förstår allting. Heliggör er därför så att ni har endast Gud i sinnet, och de dagar skall komma då ni skall se honom..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Undervisa varandra - för att bli förberedd på Guds kallelse.

Läran och förbunden 88:77-80

"Och jag ger er en befallning att ni skall undervisa varandra om rikets lära. Undervisa flitigt och min nåd skall vara med er, så att ni kan bli mera fullkomligt undervisade i teori, i princip, i lära, i evangeliets lag, i allting som rör Guds rike, som är viktigt för er att förstå, både om det som är i himlen och på jorden... så att ni kan vara förberedda på allting när jag åter skall sända er att ära det kall vartill jag har kallat er, och det uppdrag varmed jag har bemyndigat er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Den som blivit varnad måste varna (vittna för) sin nästa

Läran och förbunden 88:81

"Se, jag sände ut er att vittna för och varna folket, och det tillkommer var och en som har blivit varnad att varna sin nästa."

Vad är det vi ska varna för? Det står i vers 85: "...så att deras själar kan undgå Guds vrede, förödelsens styggelse, som väntar de ogudaktiga både i den här världen och i den kommande världen."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Vid Herrens återkomst ska de heliga bli jämlika med honom

Läran och förbunden 88:81

"Och då skall änglarna krönas med hans makts härlighet, och de heliga skall fyllas med hans härlighet och ta emot sin arvedeloch göras honom jämlika."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Sök lärdom genom studier och tro

Läran och förbunden 88:118

"Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Templet - ett Guds hus för bön, fasta, tro, lärdom, härlighet och ordning

Läran och förbunden 88:119

"Organisera er, förbered allt som behövs och upprätta ett hus, ja, ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett ordningens hus, ett Guds hus,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Upphör med lättsinthet och lustiga begär

Läran och förbunden 88:121

"Upphör därför med allt ert lättsinniga tal, med allt skratt, med alla era vällustiga begär, med allt ert högmod och lättsinne och med alla era ogudaktiga gärningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Sunda livsregler

Läran och förbunden 88:124

"Upphör att vara lata. Upphör att vara orena. Upphör att finna fel med varandra. Upphör att sova längre än nödvändigt. Gå till sängs tidigt så att ni inte blir trötta. Stig upp tidigt så att era kroppar och era sinnen kan bli styrkta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Sammanfattning

Veckans läsning präglad av budskap om krig och fred. Kapitel 87 är en profetia om det amerikanska inbördeskriget (som uppfylldes 29 år senare). Kapitel 88 beskrev profeten Joseph som "olivbladet... Herrens budskap till oss om fred", på grund av att den innehåller många nycklar till hur man finner andlig frid  i livet. Bland annat lär vi oss om Kristi ljus som ger liv till allting, vikten av att hålla en celestial lag, älskar vi det goda får vi det goda tillbaks, undervisa varandra flitigt, varna din nästa, sök lärdom genom studier och tro, var inte lat, finn inte fel hos andra, gå till sängs och stig upp tidigt, klä dig med kärlekens band.

f6792d95c72525e5dc277c9fb22e2ec6--olive-
Nyckelskriftställen
IMG_9450-fx-480.jpg

Läran och förbunden 88:118

"Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställen
neweralp.nfo-o-140b.jpg

Läran och förbunden 88:124

"Upphör att vara lata. Upphör att vara orena. Upphör att finna fel med varandra. Upphör att sova längre än nödvändigt. Gå till sängs tidigt så att ni inte blir trötta. Stig upp tidigt så att era kroppar och era sinnen kan bli styrkta."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Seminarie TV

STV 17: Läran & förbunden 87-88

Veckans läsning, L&F 87-88, presenteras av Handen seminarium.  Undervisning från President Henry B Eyring, Boyd K Packer och Äldste David A Bednar.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 50-51:

Prästadomet och dess nycklar

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page