top of page
Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee; Spencer W. Kimball; OT2
Vecka 20
 12-17 maj 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 13 maj

Seminarie TV 34: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 14 maj

Joseph Fielding Smith  Vittnesbörd  Elevbok

  • Läs igenom översikten av Joseph Fielding Smith (s 206): Nämn några viktiga händelser under hans två och ett halvt år som president för kyrkan.

  • Om du var läkare, vilken sjukdom tror du då skulle vara svårast att bota? Varför?, Läs styckena 2–3 och 5–6 (s 206-207) och skriv ner några av de andliga”sjukdomar” som finns i världen.Vilka ”recept” gav president Joseph Fielding Smith för att bota dessa sjukdomar?

Onsdag 15 maj

Harold B. Lee   Vittnesbörd  Elevbok

  • Läs igenom översikten av Harold B Lee (s 209): Nämn några viktiga händelser under hans 18 månader som president för kyrkan.

  • Gå igenom stycke 1 (s 209) och sök efter de råd som president Harold B Lee gav till sin familj och kyrkans medlemmar som skulle hjälpa dem att klara av svåra tider.

  • Anta att du är orolig över en vän vars beslut nyligen verkar leda honom eller henne mot osynliga faror. Läs styckena 7–10 (s 210) och skriv upp vad du skulle säga för att hjälpa din vän. Använd svaren på följande frågor: Vad finns det för osynliga faror som kan ge oss tunga bördor (se st 9-10)?, Vad hjälpte den unge Harold B Lee att hålla sig borta från en osynlig fara (se st 7)?, Vad kan vi göra för att ha den trygghet som den Helige Anden skänker (se st 8)?

Torsdag 16 maj

Spencer W. Kimball     Vittnesbörd  Elevbok

  • Läs igenom översikten av Spencer W Kimball (s 211): Nämn några viktiga händelser under hans 12 år som president för kyrkan.

  • Läs styckena 1–2 (s 211-212) och försök hitta två motton som president Kimball använde sig av. Läs styckena 7–9 (s 212-213) och skriv ner exempel på hur president Kimball och andra heliga uppfyllde dessa motton. Läs styckena 15 och 21 (s 213 & 214) och skriv ner hur de heliga kan uppfylla dessa motton, enligt president Kimball. Skriv också ner vad du kan göra för att dessa motton ska bli en del av ditt liv.

Fredag 17 maj

OT2     Läs     Lyssna     Elevbok

  • Läs Officiellt tillkännagivande 2 (längst bak i L&F): Vad hade kyrkans ledare bevittnat över hela jorden?, Vad hade kyrkans ledare inspirerats med när de bevittnade hur Herrens verk bredde ut sig?, Hur handlade president Spencer W. Kimball och andra ledare i kyrkan efter sina inspirerade önskningar?, Vad lär det här oss om profeter?, Vad var Herrens svar på sina profeters böner?, Vad lär oss det här om hur Herren leder sin kyrka?

Please reload

Joseph-Fielding-Smith-mormon-e1404144523
harold-b-lee-testimony.jpg
spencer-w-kimball-82918-wallpaper.jpg
Spencer W Kimball

Kyrkans 12:e president (1973-85).

Spencer W Kimballs kärlek för kyrkans medlemmar rörde mångas hjärtan. Hans undervisning gav hopp för alla de som kämpade i livet. Efter lång kamp med Herren i bön fick han uppenbarelsen som tillät alla värdiga män att motta prästadömet.

Hans tid som president:

- 21 tempel invigs.

- Kapitel 137-138 läggs till i L&F.

- Får uppenbarelse att alla värdiga män får prästadömet (Officiellt tillkännagivande 2).

- Ger ut King James Bible med studiehjälpmedel.

- "Ännu ett testamente om Jesus Kristus" bifogas titeln på Mormons bok.

Lär mer om president Kimball:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

Harold B Lee

Kyrkans 11:e president (1972-73).

Som ung stavspresident gav Harold B Lee hjälp åt den fattigare delen av staven. Som profet byggde han senare upp välfärdsprogrammet i kyrkan. Genom sin undervisning gav han även andlig näring till kyrkans medlemmar. 

Hans tid som president:

- Nytt Unga vuxna program för ensamstående vuxna.

-  Kyrkans hälsovårdsprogram och välfärdsprogram samordnas.

- Jordbruksmissionärer skickas till olika delar av världen för att hjälpa till att förbättra odlingsmetoderna.

Lär mer om president Lee:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

Joseph Fielding Smith

Kyrkans 10:e president (1970-72).

Från en tidig ålder utveckalade Joseph Fielding Smith en stor kärlek för skrifterna och sin familj. Under sina sextio år som apostel och två år som profet hjälpte han andra att bygga sina liv på godhet. 

Hans tid som president:

- Skrev nästan två dussin böcker och mängder av viktiga artiklar i doktrinära ämnen. 

- Första stavarna i Asien och Afrika organiseras. 

- Kyrkans första områdeskonferens hålls (i England).

- Tempel invigs i Ogden och Provo.

Lär mer om president Smith:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

Lärdomar och vittnesbörd  
Lärdomar och vittnesbörd  

Evangeliestudier ger glädje

’Alltifrån mina första minnen, från den tidpunkt då jag först kunde läsa, har jag fått mer glädje och tillfredsställelse av att studera skrifterna och att läsa om Herren Jesus Kristus, och om profeten Joseph Smith och det verk som har utförts för människornas frälsning, än av något annat i hela världen’ [Conference Report, apr 1930, s 91]. 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Evangeliet är botemedlet för världens sjukdomar

’Det finns ingen bot för världens sjukdomar utom Herren Jesu Kristi evangelium. Vår förhoppning om fred, timlig och andlig välgång och en slutlig arvedel i Guds rike ligger enbart i det återställda evangeliet. Ingen av oss kan ägna sig åt något arbete som är viktigare än att predika evangeliet och bygga upp kyrkan och Guds rike på jorden’ [Nordstjärnan, dec 1972, s 494]. 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningenplanen

Vänta inte med att hålla buden

”Senfärdighet, när det gäller evangeliets principer, berövar oss evigt liv, vilket är ett liv i Faderns och Sonens närhet. Det finns många ibland oss, till och med bland kyrkans medlemmar, som tycker att det inte brådskar med att iaktta evangeliets principer och att hålla buden” (Conference Report, apr 1969, s 121). 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Endast genom besegling av man och hustru uppnås upphöjelsens fullhet

Ingen man skall ensam erhålla evighetens och upphöjelsens fullhet, ingen kvinna skall ensam erhålla den välsignelsen, men när de som man och hustru mottager beseglingens kraft i Herrens tempel och de därefter håller alla buden, skall de gå vidare till upphöjelse och skall fortsätta och bli Herren lika. Detta är människornas mål och det som Herren önskar för sina barn” (Frälsningens lära, del 2, s 46). 

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Lita inte på det som strider mot profeternas uppenbarelser

”Det spelar ingen roll vad som skrivs och vad någon har sagt. Om det sagda står i konflikt med Herrens uppenbarelser, kan vi bortse från det. Mina ord, och lärdomar från vem som helst av kyrkans medlemmar, hög eller låg, får inte accepteras om de inte överensstämmer med uppenbarelserna. Låt oss fastslå detta. Vi har accepterat de fyra standardverken som måttstock eller våg, genom vilka vi bedömer människornas lärdomar” (Frälsningens lära, del 3, s 168). 

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse

Läs Mormons bok!

"Det förefaller mig som om varje medlem i denna kyrka aldrig kan bli tillfredsställd förrän han eller hon har läst Mormons bok om och om igen, och noggrant övervägt den så att han eller hon kan bära vittne om att det verkligen är en uppteckning som är skriven genom den Allsmäktiges inspiration och att dess historia är sann . . .  Ingen medlem i denna kyrka kan befinnas värdig i Guds närhet som inte allvarligt och noggrant läst Mormons bok” (Conference Report, okt 1961, s 18). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

"Var sann mot er tro, lev helt enkelt efter evangeliet på det sätt som jag har undervisat er om... Håll Guds bud. Däri ligger den enskildes och nationens frälsning under dessa svåra tider’ [Francis M Gibbons, Harold B Lee: Man of Vision, Prophet of God [1993], s 459]. 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Var sann mot tron

"... det finns processer som människan inte känner till varigenom vi kan höra röster från den osynliga världen, varigenom vi kan få del av evighetens visioner” (”The Way to Eternal Life”, Ensign, nov 1971, s 17). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Vi får alla vägledning från "den osynliga världen" 

"Jag kan säga till er, mina bröder. Det spelar inte så stor roll var vi bor, det väsentliga är hur vi lever. Jag har funnit att trygghet endast kan komma till Israel [kyrkans medlemmar] när de håller buden, när de lever så att de kan åtnjuta Herrens Andes umgänge, tröst och vägledning, när de är villiga att lyssna till de män som Gud har satt här för att presidera som hans språkrör, och när vi lyder kyrkans råd” (Conference Report, apr 1943, s 129). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Lev så du kan få Andens vägledning

”Den tyngsta bördan som man måste bära i detta liv är syndens börda” (Nordstjärnan, mars 1974, s 125). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Syndens börda

”Ju mer jag ser av livet desto mer övertygad blir jag om att vi i er ungdomar måste inpränta syndens avskyvärdhet istället för att bara nöja oss med att predika omvändelse. Jag önskar att någon kunde varna er för det helvetets mörker som följer på brott mot kyskhetslagen” (Youth and the Church [1945], s 90). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Allvaret i kyskhetslagen

”Om vi inte dagligen läser i skrifterna blir våra vittnesbörd allt svagare, och vår andlighet fördjupas inte” (Conference Report, okt 1976, s 89) 

”Allt som vi undervisar om i denna kyrka borde undervisas ur skrifterna... Om vi vill avgöra vad som är sant borde vi jämföra det med de fyra standardverken, oavsett varifrån det kommer... Detta är den norm varigenom vi mäter all sanning” (”Using the Scriptures in Our Church Assignments”, Improvement Era, jan 1969, s 13). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Vikten av skriftstudier

”Ett vittnesbörd är inte någonting som man har en dag och alltid får behålla. Ett vittnesbörd är skört. Det är lika svårt att hålla fast som en månstråle. Det är någonting som man måste återerövra varje dag i sitt liv” (”President Harold B Lee Directs Church; Led by the Spirit”, Church News, 15 jul 1972, s 4). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Ett vittnesbörd är skört

”Om ni vill veta vad Herren vill att de heliga skall känna till och ha hans ledning under de kommande sex månaderna, skaffa ett exemplar av talen från denna [general]konferens, så har ni Herrens senaste ord vad beträffar de heliga... Herrens sinne, Herrens vilja, Herrens röst och Guds kraft till frälsning (se L&F 68:4)” (Conference Report, okt 1973, s 168). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Få veta Herrens vilja genom generalkonferensen

”Jag önskar bära mitt heliga vittnesbörd om, att eftersom jag känner till gudomligheten i detta verk, vet jag att det kommer att bestå. Och trots att det kan finnas fiender inom och utom kyrkan som försöker finna fel och underminera kyrkans inflytande i världen, kommer denna kyrka att gå framåt på ett triumfartat sätt och den kommer att motstå tidens prövningar medan alla mänskliga ansträngningar och vapen riktade mot Herrens ord kommer att tillintetgöras. Jag vet att vår Herre och Mästare Jesus Kristus är denna kyrkans överhuvud, att han dagligen har kontakt med mänskligheten genom kanaler som han känner till, inte bara med kyrkans ledare i höga ämbeten utan också med enskilda medlemmar, då de håller Guds bud” (Nordstjärnan, okt 1973, s 427). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Ett kraftfullt vittnesbörd

Lärdomar och vittnesbörd  

Varje ung man bör utföra misssion

”Frågan ställs: ’Bör varje ung man utföra en mission?’ Det svar som kyrkan ger är ja och det svar som Herren ger är ja. Om vi broderar ut detta svar lite säger vi: Naturligtvis bör varje manlig medlem i kyrkan utföra en mission, liksom han bör betala tionde, närvara på mötena, hålla sitt liv rent och fritt från världens fulhet och planera ett celestialt äktenskap i Herrens tempel” (Nordstjärnan, sep 1974, s 378–379). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Upptäck skrifterna - om igen

”Jag är övertygad om att var och en av oss någon gång i vårt liv måste upptäcka skrifterna för egen räkning – och inte bara upptäcka dem en gång, utan återupptäcka dem gång på gång” (”En kostbar ägodel – de heliga skrifterna!” Nordstjärnan, dec 1985, s 3). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Om Gud verkar långt bort - läs skrifterna

”Jag märker att när jag blir nonchalant i mitt förhållande till gudomen, och när det verkar som om inget gudomligt öra hör och ingen gudomlig röst talar, då är jag långt, långt borta. Om jag då fördjupar mig i skrifterna krymper avståndet och andligheten kommer tillbaka” (Teachings of Spencer W Kimball, s 135). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Gudomen

Lidande är en välgörare

”Eftersom vi är mänskliga skulle vi från våra liv ta bort fysisk smärta och mental oro och försäkra oss om en ständigt behaglig tillvaro, men om vi skulle stänga dörrarna för sorg och smärta skulle vi utestänga våra bästa vänner och välgörare. Lidande kan göra människor till heliga allteftersom de lär sig tålamod, långmodighet och självkontroll” (Faith Precedes the Miracle, s 98). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Gudomen

Genom andra hjälper Gud oss

”Gud lägger verkligen märke till oss och han vakar över oss. Men det är vanligtvis genom andra dödliga personer som vi får våra behov tillgodosedda. Därför är det av största vikt att vi tjänar varandra i riket” (”Små handlingar av tjänande”, Nordstjärnan, dec 1976, s 1). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Livet ska "slitas ut i tjänande"

Äldste Gordon B Hinckley, dåvarande medlem i de tolv apostlarnas kvorum, berättade om ett tillfälle då han försökte få president Kimball att ta det lite lugnare. President Kimball sade till honom: ”Mitt liv är som mina skor – något som skall slitas ut i tjänande” (”He Is at Peace”, Ensign, dec 1985, s 41). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Håll Sabbaten helig

”Sabbaten är en helig dag. Då skall vi göra värdiga och heliga ting. Att avstå från arbete och rekreation är viktigt, men otillräckligt. Sabbaten kräver uppbyggliga tankar och gärningar, och om man bara går omkring sysslolös på sabbaten så bryter man mot den. För att iaktta den skall man knäfalla i bön, förbereda lektioner, studera evangeliet, meditera, besöka sjuka och lidande, sova, läsa sund litteratur och vara närvarande på alla de möten som man förväntas deltaga i. Att inte handla på detta passande sätt är en överträdelse på underlåtenhetssidan” (Förlåtelsens under, s 90). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Profetens vittnesbörd

”Till vittnesbörden från dessa mäktiga män och apostlar fordom – våra bröder i tjänandet av samme Mästare – lägger jag mitt eget vittnesbörd. Jag vet att Jesus Kristus är den levande Gudens Son och att han korsfästes för världens synder. Han är min vän, min Frälsare, min Herre, min Gud. Av allt mitt hjärta ber jag att de heliga må hålla hans bud, behålla hans Ande och erhålla en evig arvedel med honom i celestial härlighet” (Nordstjärnan, apr 1979, s 127). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Seminarie TV

STV 34: Joseph Fielding Smith, Harold B Lee, Spencer W Kimball, Officiellt Tillkännagivande 2

I veckans läsning lär vi känna fler av kyrkans presidenter.


Filmad i en buss på väg hem från templet - med Kungsbacka församling.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page