top of page
Russel M. Nelson, Familjen
Vecka 22
 27-31 maj 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 27 maj

Russell M Nelson

  • Läs sammanfattningen om President Nelson (längst ner i länken ovan). 

  • Nämn några förändringar som skett i kyrkan sedan President Nelsons blev kyrkans president.

  • Läs ett av president Nelsons tal från senaste generalkonferensen och försök sammanfatta budskapet med egna ord i din studiedagbok.  

Tisdag 28 maj

Familjen - Ett tillkännagivande för världen  

  • Läs stycke 1-5 i ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” och skriv i din studiedagbok vad du lär dig om följande ämnen: Vikten av äktenskap och familjSkilsmässaSamkönat äktenskapKönFå barnSexuella relationer utanför äktenskapet, Mödrarnas rollFädernas rollAbort.

  • Läs stycke 6-7 i ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” och skriv i din studiedagbok hur man troligast uppnår lycka i familjen.

Onsdag 29 maj

Levande Kristus

 

  • Läs "Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd" och skriv i din studiedagbok några av de viktigaste saker Jesus Kristus gjort för oss (Varför ingen annan haft ett så djupgående inflytande på alla som har levt och som kommer att leva på jorden)?

Torsdag 30 maj

Kristi himmelsfärds dag - ledigt

Fredag 31 maj

Kristi himmelsfärds dag - ledigt

Please reload

2017-01-0006-president-nelson-invitation
Russell M Nelson

Kyrkans 17:e president (2018- )

Efter att i årtionden ha lagat hjärtan som framstående hjärtkirurg och sedan rört vid hjärtan som en Herren Jesu Kristi apostel, tar president Russell M. Nelson med en stadig hand och osviklig kärlek sig an sin uppgift som kyrkans president.

1924 - Föds i Salt Lake City, Utah.

1945 - Gift med Dantzel White.

1951 - Deltar i skapandet av hjärt-lung maskinen.

1954 - Tar doktorsexamen

1984 - Avskiljs som apostel.

2005 - Dantzel avlider.

2006 - Omgift med Wendy Watson.

2015 - Avskiljs som president för de Tolvs råd.

2018 - Avskiljs som president för kyrkan.

Lär mer om president Nelson:

Kyrkans hemsida

Citat på Pinterest

Tillkännagivandet om familjen

År 1995 utfärdade första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”. Detta tillkännagivande är en bekräftelse av lärdomar och sedvänjor som profeterna ofta har upprepat under kyrkans historia. Den innehåller principer som är nödvändiga för varje familjs lycka och välgång:

”Vi, första presidentskapet och de tolv apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, förkunnar högtidligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen har en central roll i Skaparens plan för sina barns eviga välfärd.

Alla människor — män och kvinnor — är skapade till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Att det finns olika kön är nödvändigt för den enskildes förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift.

 

I föruttillvaron kände och dyrkade dessa söner och döttrar Gud som sin evige Fader och antog hans plan, enligt vilken hans barn kunde få en fysisk kropp och få jordiska erfarenheter för att utvecklas mot fullkomlighet och slutligen nå sin gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt liv. Den gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter bortom graven. Heliga förrättningar och förbund i heliga tempel gör det möjligt för enskilda personer att återvända till Guds närhet, och för familjer att vara tillsammans för evigt.

Det första bud som Gud gav Adam och Eva gällde deras möjlighet att som man och hustru bli föräldrar. Vi förkunnar att Guds bud till sina barn att föröka sig och uppfylla jorden fortfarande gäller. Vi förkunnar vidare att Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast skall användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru.

Vi tillkännager att det sätt varpå människoliv skapas har bestämts av Gud. Vi bekräftar livets helgd och dess betydelse i Guds eviga plan.

Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn. ’Barn är en Herrens gåva’ (Psaltaren 127:3). Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, att lära dem älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborgare var än de bor. Män och hustrur — mödrar och fäder — kommer att stå till svars inför Gud för hur de uppfyller dessa plikter.

Familjen är instiftad av Gud. Äktenskap mellan man och kvinna är en nödvändig del av hans eviga plan. Barn har rätt att födas inom äktenskapets ram, och att fostras av en far och en mor som ärar sina äktenskapslöften med fullständig trohet. Största förutsättningarna för lycka i familjelivet finns då det byggs på Herren Jesu Kristi lärdomar. Framgångsrika äktenskap och familjer skapas och bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation. Enligt gudomlig plan skall fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Handikapp, död eller andra omständigheter kan göra det nödvändigt med individuella anpassningar. Släktingar bör vid behov ge hjälp och stöd.

Vi varnar dem som bryter mot kyskhetsbudet, som förgriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot familjen, att de en dag kommer att stå ansvariga inför Gud. Vi varnar vidare för att familjens upplösning kommer att frambringa de stora olyckor över enskilda människor, samhällen och nationer som förutsagts av forntida och nutida profeter.

Vi uppmanar ansvariga samhällsmedborgare, regeringar och myndigheter överallt att verka aktivt för att bevara och stärka familjen som samhällets grundläggande enhet”

(Liahona, nov. 2010, s 129).

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Viktiga lärdomar:

- Vi bör kalla kyrkan vid dess rätta namn: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

- Jesus Kristus är glädje.

- Vår nivå av tacksamhet är vårt mått av kärlek till Gud.

- Tro är botemedlet mot fruktan.

- Ingen kommer överleva andligt i de kommande dagarna utan Andens vägledning och personlig uppenbarelse

- Be för mod att aldrig ge upp.

- Tiden håller på att rinna ut. Stärk dig andligen nu.

- Se ut som, låt som, agera som och kläd dig som en Jesu Kristi lärjunge - våga stå emot världens ideal.

- Förbättra dina familjerelationer - läs Mormons bok.

- Vi har bara sett början på återställelsen. Många fler saker kommer hända för att frambära Guds rike. "Åt dina vitaminer. Vila ordentligt. Det kommer bli spännande"

Viktiga händelser

- President Nelson tala till de unga om vikten att göra sin del i insamlandet av Israel. Bl a uppmanas de till 7 dagars fasta från sociala medier.

- "De Heliga" publiceras, en historisk uppteckning om de tidiga heliga i kyrkan.

- Rom tempel invigs där alla 15 apostlar närvarar (1a presidentskapet och de Tolvs kvorum)

- Den Russell president som möter påven.

- Många nya tempel annonseras, bl a i Ryssland och Kambodia. 

Policy förändringar

- "Stödverksamheten" ersätter hemlärar- och besöksverksamhet.

- Många åtgärder sker för att minimera övergrepp: övergrepp måste rapporteras till myndigheter; inga ledare för vistas ensamma med kvinnor eller unga; etc.

- Högprästernas grupp upphör i församlingarna, där nu alla prästadömsbärare tillhör äldstekvorumet.

- Det långa samarbetet med Scouterna upphör.

- Söndagsmötena ändras från tre till två timmars block, med betoning på en mer hemma-baserad kyrka.

- Missionärer kan kommunicera med sina familjer varje förberedelsedag via telefon- och videosamtal.  

- Ungdomar kan nu flytta upp till klasser och prästadömskvorum det år de fyller 12, 14 och 16 år och inte vänta tills födelsedagen.

Vår tro genomsyrar allt

Göteborgsposten 27 okt 2012

Den levande Kristus

Apostlarnas vittnesbörd

När vi nu firar att Jesus Kristus föddes för två tusen år sedan, ger vi vårt vittnesbörd om hans oförlikneliga levnad och om den oändliga kraften i hans stora försoningsoffer. Ingen annan har haft ett så djupgående inflytande på alla som har levt och som kommer att leva på jorden.

Han var Gamla testamentets store Jehova, Nya testamentets Messias. Under ledning av sin Fader skapade han jorden. ”Allt blev till genom [honom], och utan [honom] blev ingenting till av allt som finns till” (se Joh 1:3). Fastän han var syndfri döptes han för att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Han ”vandrade omkring och gjorde gott” (Apg 10:38), men blev föraktad för det. Hans evangelium var ett budskap om frid och god vilja. Han vädjade till alla att följa hans exempel. Han vandrade på vägarna i Palestina, botade sjuka, gav de blinda synen åter och uppväckte döda. Han undervisade om eviga sanningar, föruttillvarons verklighet, syftet med vårt liv på jorden och de möjligheter som Guds söner och döttrar har i det kommande livet.

Han instiftade nattvarden som påminnelse om sitt stora försoningsoffer. Han fängslades och dömdes på falska grunder, förklarades skyldig för att tillfredsställa folkmassan och dömdes att dö på Golgotas kors. Han gav sitt liv för att sona alla människors synder. Hans offer som ställföreträdare var en storslagen gåva till alla dem som någonsin skulle leva på jorden.

Vi vittnar högtidligen om att hans liv, som är det centrala i hela mänsklighetens historia, varken började i Betlehem eller slutade på Golgota. Han var Faderns förstfödde, den enfödde Sonen i köttet, världens Återlösare.

Han uppstod från graven för att bli ”den förste av de avlidna” (1 Kor 15:20). Som uppstånden besökte Herren dem som han hade älskat i livet. Han verkade också bland sina ”andra får” (Joh 10:16) i det forna Amerika. I vår tid visade han och hans Fader sig för den unge Joseph Smith och inledde den länge utlovade tiden när allt skulle sammanfattas (se Ef 1:10).

Om den levande Kristus skrev profeten Joseph: ”Hans ögon voro såsom eldslågor, håret på hans huvud var vitt såsom ren snö och hans ansikte överträffade solen i klarhet. Hans röst var såsom stora vattens brus, ja, Jehovas röst, sägande: ’Jag är den förste och den siste. Jag är den som lever. Jag är den som blev slaktad. Jag är eder förespråkare hos Fadern’” (L&F 110:3–4).

Om honom sade också profeten: ”Nu, efter de många vittnesbörd, som äro avgivna om honom, är detta det sista vittnesbördet, vilket vi giva om honom: Han lever. Ty vi sågo honom på Guds högra sida och vi hörde rösten som vittnade, att han är Faderns Enfödde, att medelst honom, genom honom och av honom existera och skapades världarna, och att deras invånare äro söner och döttrar, födda åt Gud” (L&F 76:22–24).

Vi förkunnar med allvarliga ord att hans prästadöme och hans kyrka har återställts på jorden — ”den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten” (Ef 2:20).

Vi vittnar om att han en dag skall återvända till jorden. ”Herrens härlighet skall bli uppenbarad, och allt kött skall tillsammans se den” (Jes 40:5). Han skall regera som konungarnas Konung och som herrarnas Herre, och varje knä skall böjas och varje tunga skall prisa och dyrka honom. Var och en av oss kommer att stå inför Gud för att dömas efter sina gärningar och sitt hjärtas önskningar.

Vi bär, i egenskap av hans vederbörligen ordinerade apostlar, vittnesbörd om att Jesus är den levande Kristus, Guds odödlige Son. Han är den store Konungen, Immanuel, som i dag står på sin Faders högra sida. Han är världens ljus, liv och hopp. Hans väg är den stig som leder till lycka i detta liv och evigt liv i den kommande världen. Gud vare tack för den oförlikneliga gåvan — hans gudomlige Son.

Första presidentskapet och de Tolv apostlarnas råd

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page