top of page
Vecka 19
 
9-13 maj 2016
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 9 maj

Seminarie TV 32

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 10 maj

Daniel 1   Läs    Lyssna 

Daniel 2   Läs    Lyssna 

Onsdag 11 maj

Daniel 3   Läs    Lyssna 

Daniel 4   Läs    Lyssna

Daniel 5   Läs    Lyssna 

Torsdag 12 maj

Daniel 6   Läs    Lyssna 

Fredag 13 maj

Daniel 7     Läs    Lyssna 

Daniel 8     Läs    Lyssna

Daniel 9     Läs    Lyssna 

Daniel 10   Läs    Lyssna 

Daniel 11   Läs    Lyssna 

Daniel 12   Läs    Lyssna 

Please reload

Se elevbok, s 173-176 för mer info.
DANIEL

Historisk bakgrund

 

Daniel, som var samtida med profeterna Hesekiel och Jeremia, var en tonåring som tillsammans med andra judar hade förts bort i fångenskap vid babyloniernas första erövring av Juda (omkring 605 f Kr). Daniel var modig och trofast och därför hade Herren välsignat honom med profetians gåva och med inflytande på ledarna i det främmande landet. Hans förebild är en inspirationskälla för oss i vår tid när vi känner den press som han kände och när vi vill utöva det positiva inflytande som han hade.

 

Nyckelpersoner

 

Daniel – Bokens författare. Han var en ung man i bokens början och i 80-årsåldern i slutet av boken.

 

Sadrak, Mesak, Abed-Nego – Tre av Daniels judiska kamrater som var trogna sin religion.

 

Nebukadnessar – Det babyloniska väldets kung från omkring 604 f Kr till sin död omkring 561   f Kr. Han var den kung som erövrade Juda och bortförde många judar i fångenskap till Babylonien.

 

Belsassar – Nebukadnessars son som regerade efter sin far innan perserna erövrade Babel.

 

Koresh och Darejaves – Regenter över det persiska väldet som erövrade Babel ungefär 539 f Kr. Koresh regerade först. Han var den kung som gav påbudet att judarna kunde återvända till sitt hemland och återuppbygga sitt tempel.

 

Viktiga händelser i boken

 

  • Kap 1 - Daniel och andra judar vägrar att äta sådan mat som skulle innebära att de bröt mot Moselagen.

  • Kap 2, 4-5 - Daniel tolkar drömmar och tecken som kungar fått.

  • Kap 3 - Daniels tre modiga vänner kastas i en brinnande ugn.

  • Kap 6 - Daniel kastas i lejongropen.

  • Kap 7-12 - Daniel profeterar om framtida händelser från sin tid tillvärldens ände.

Daniel i lejongrop.
Daniels tre vänner i brinnande ugn.
Daniel och hans vänner vägrar äta "oren" mat. (Dan 1:8)

I Juda och Israels kungahistoria finner vi inte Daniel. Han är profet först efter det att judarna bortförts till Babylon år 605 f Kr.

Daniel tolkar kung Nebudkadnessars dröm. (Dan 2:31-45)
Viktiga lärdomar

God hälsa av lydnad till Gud och grönsaker :)

Daniel 1:17

"Åt dessa fyra unga män [Daniel, Sadrak, Mesak och Abed-Nego] gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar."

Dessa fyra vänner var en del av en grupp "unga män av kunglig släkt eller av förnäm börd" som utvaldes av Babels kung Nebudkadnessar för att "de skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldeernas språk och litteratur." (v. 3-4) Men även om de nu befann sig i fångenskap ville inte de fyra vännerna visa olydnad mot Gud genom att äta "oren" mat hos kungen, utan insisterade på att "få äta grönsaker och dricka vatten", vilket gjorde dem "vackrare att se på och mer välnärda" än alla andra kungens män (v. 13-15).

Ljuset bor hos Gud

Daniel 2:22

"Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset.

Guds eviga rike uppbyggt i våra dagar

Daniel 2:44-45

"Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig."

Detta är en del av Daniels uttydning av den dröm som kung Nubudkadnessar oroade sig för (se v 31-45). Stenen, eller Guds rike, som ska krossa alla andra riken, är det återställda evangeliet. Till skillnad från andra riken i världshistorien är detta det enda som kommer bestå - för att det inte är byggd med människohänder utan av Herren själv.

Herrens ängel räddar Daniels vänner ur den brinnande ugnen

Daniel 2:44-45

"Då sade [Nubudkadnessar]: 'Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden, och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason.' "

Daniel 2:44-45

" 'Härmed befaller jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och tungomål, som säger något ovärdigt om Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, han skall slitas i stycken, och hans hus skall göras till en sophög. För det finns ingen Gud som kan hjälpa så som han.' Därefter lät kungen Sadrak, Mesak och Abed-Nego få stor ära och makt i Babels hövdingdöme."

Barmhärtighet mot de fattiga = framgång

Daniel 4:24

" 'Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång skall bestå.' "

Stolthet och övermod före fall

Daniel 4:24

"Men när [Nebukadnessars] hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom. Han blev utstött från människor, och hans hjärta blev likt ett djurs."

Daniel, en bedjande man

Daniel 6:3-4, 10

"Men Daniel utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, ty en ande utan like var i honom, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte de andra furstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för... De fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom.

"Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt [som furstarna hade manipulerat kungen att skriva under: att man endast fick be till kungen], gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem [mot templet]. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra.

Förtröstan på Gud räddade Daniel från lejonen

Daniel 6:22-23

" 'Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap, så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig, o konung [Koresh].' Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom, ty han hade förtröstat på sin Gud."

Jesu Kristi rike är ett evigt rike

Daniel 7:13-14, 27

"I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle [Adam] och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.

Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det."

Jämför Daniel 2:44. Det är alltså riket som tillhör Jesus Kristus som kommer bestå för evigt. Han är vår evige konung. Och riket är givet åt hans "heliga", med andra ord de som har slutit förbund med honom.

Daniels bön - vad han ber om

Daniel 9:4, 17-18

"Jag bad till Herren, min Gud, och bekände: 'O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud.' "

"Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. 18 Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner.

Daniels bön - det svar han får (han är älskad)

Daniel 9:21-23

"medan jag alltså ännu talade i min bön - kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret.  Han undervisade mig och sade till mig: "Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad."

Daniel 10:12, 19

"Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull."

"Frukta inte, du högt älskade man! Frid vare med dig, var stark, ja, var stark!" När han talade med mig kände jag mig styrkt och sade: "Tala, min herre, för du har styrkt mig."

Uppståndelsen sker i den sista tiden

Daniel 12:2-3

"De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

Please reload

Video

Seminarie TV 32: Daniels bok

Roligt och informativt STV-avsnitt, inspelat av Utby seminarium. Vi lär oss mer om Daniels liv och profetior på den tiden då han bortfördes till fångenskap i Babylon. . (20:46)

Två sketcher från Daniels bok

(Daniel 3, 6). Den brinnande ugnen samt lejongropen gestaltas av ungdomar från Malmö stav. (4:35)

Gud gav dem kunskap

(Daniel 1-2). Unge Daniel kommer till Babylon med sina tre vänner. De utbildas i kung Nebukadnessars hov. Daniel för dessutom möjlighet att närma sig kungen genom att tolka hans besvärande dröm. (11:34)

Kung Nebukadnessars dröm

(Daniel 2:31-45). Daniel möter kung Nebukadnessar och tolkar hans dröm. (2:56)

Räddad ur den brinnande ugnen

(Daniel 3). Daniel ser sina tre vänner räddas av Herren ur den brinnande ugnen. (4:35)

Daniel i lejongropen

(Daniel 6). Daniel kastas in i lejongropen. Vad händer då? (3:49)

Daniels syn om Messias

(Daniel 7:1-14). Daniel ser i en syn den förödelse som väntar judarna i framtiden, men också den Messias som kommer med Guds rike . (2:01)

Daniel - filmen

En långfilm och dramatisering av Daniels liv och gärning. (1:27:46)

Please reload

bottom of page