top of page
Veckans läsning

Måndag 27 feb

STV 8: Matteus 8, Lukas 7, Markus 2-4

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 28 feb

Matteus 8     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Läs följande skriftställen och leta efter olika sorters underverk som Jesus utförde: Matteus 8:1–4; 5–13; 14–15; 23–27; 28–32. 

 • Vilken sanning om Jesus Kristus kan vi lära oss av berättelserna om de här underverken? 

 • Om du visste att Frälsaren skulle besöka din hemstad i dag, vem skulle du då föra fram till honom? Varför?

Onsdag 1 mar

Lukas 7     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 2-5: Vem bad Jesus om hjälp? Vilken slags man var officeren?

 • v. 6-8: Hur visade officeren stor tro på Jesus Kristus?

 • v. 9-10: Hur belönades officerens tro?, Försök formulera en princip som du lär dig av den här skildringen?

 • v. 27-28: Varför var Johannes Döparen unik bland profeterna? 

 • v. 47-50: Vad var det som gjorde det möjligt för kvinnan i berättelsen att få förlåtelse?

Torsdag 2 mar

Markus 2-3     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Markus 2:16: Hur reagerade de skriftlärda och fariseerna när de såg att Frälsaren åt med publikaner? Varför tror du att de kritiserade Jesus för att han åt med publikaner?

 • v.17: Hur svarade Frälsaren på kritiken från de skriftlärda och fariseerna? Vilket ord använde Frälsaren för att beskriva sig själv? Vilka sanningar lär vi oss om hur Frälsaren reagerar på våra synder?

 • Markus 3:1-6: Vad gjorde Frälsaren och hans lärjungar som fariseerna ansåg olagligt att göra på sabbaten?, Skriv ner några saker i din studiedagbok som är ett tecken till Gud att du vill hålla sabbatsdagen helig.

Fredag 3 mar

Markus 4     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 35-38: Vilka tankar och känslor skulle du ha om du var i en båt under de här omständigheterna? Vem sökte lärjungarna hjälp av i denna skrämmande situation? Vad bad de Jesus om?, Hur kan vi frestas att svara som Jesu lärjungar gjorde i våra egna stormar i livet?

 • v. .39: Vad gjorde Frälsaren till följd av lärjungarnas bön om hjälp?, Vad kan Herren göra för oss om vi söker hans hjälp när vi har problem eller är rädda?

Matteus 8, Lukas 7, Markus 2-4
Vecka 9
27 feb - 3 mar 2023
båt jesus.jpeg

Sammanfattning

Efter sin Bergspredikan börjar Jesus dra till sig ännu fler människor. Han gör gör många underverk och han VILL bota människor, allt beroende på deras tro. Vid ett tillfälle stillar han stormen. Vad betyder det för oss att han finns med i vår båt när det stormar? Och hur kan han stilla stormarna i vårt liv. Jesus ger också flera liknelser, däribland den om såningsmannen - om hur Guds ord kan hamna i olika jordmån (dvs olika hjärtan hos människor). Hur väl vårdar vi ordet som sås i våra hjärtan?

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Viktiga händelser i veckans läsning

 • Jesus botar och förlåter (Matt 8, Mark 2-3). Spetälska, besatta och andra botas av Jesus. Han förlåter en lam man hans synder. Många följer honom.

 • Jesus stillar stormen (Matt 8, Mark 4). Lärjungarna häpnar när till och med vindarna och sjön lyder Jesus.

 • Syndare följer Frälsaren (Mark 2). Jesus spenderar tid med syndare och publikaner för att hjälpa dem.

 • De Tolv kallas (Mark 3). De Tolv apostlarna kallas att predika och driva ut onda andar.

 • Viktiga liknelser (Mark 4). Liknelsen om såningsmannen och senapskornet.

 • En hednisk officiera tro (Mark 7). Ingen i Israel har visar en så stark tro.

 • Jesus uppväcker en änkas son (Mark 7). Den avlidne mannen sätter sig upp i sängen och pratar. 

 • Jesus vittnar om Johannes Döparen (Mark 7). "Ingen är större än Johannes."

 • Synderska smörjer Jesu fötter (Mark 7). Kvinnans synder blir förlåtna pga hennes kärlek och tro.

Veckans video

Seminarie TV 8: Matteus 8, Markus 2-4, Lukas 7

Louis Herrey och två elever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Mirakel

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Liknelser om såningsmannen

Jesus säger varför han undervisar i liknelser och ger liknelsen om såningsmannen (som sår Guds ord).

Bible videos: Jesus stillar stormen

Oroliga lärjungar väcker Jesus som sover på båten under en storm. "Var är er tro?" frågar han.

För lärare: Jesus stillar stormen

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

För lärare: Matteus 6-7

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Jesus VILL göra oss rena

Matteus 8:2-3

"Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: 'Herre, om du vill, så kan du göra mig ren.' Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: 'Jag vill. Bli ren!' Genast blev mannen ren från sin spetälska."

Det blir som du tror

Matteus 8:13 (Lukas 7:7-10)

"Till officeren sade Jesus: 'Gå, som du tror skall det ske dig.' Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk."

Jesus botar och predikar glädjens budskap

Lukas 7:20, 22

"Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?"... Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. 

 

Kristus profetia: Han bar våra sjukdomar

Matteus 8:16-17

"Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han."

Johannes döparens storhet

Lukas 7:26-27

"Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er: Bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes."

Jesus förlåter (oss) syndare som tror och omvänder sig

Lukas 7:44-50

"Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: 'Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår... Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite.' Sedan sade han till henne: 'Dina synder är förlåtna.' Då började de andra bordsgästerna fråga sig: 'Vem är han som till och med förlåter synder?' Men Jesus sade till kvinnan: 'Din tro har frälst dig. Gå i frid.'

Jesus helar den lame och förlåter hans synder

Markus 2:3-12

"Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män... De gjorde en öppning [i taket] och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sade till den lame: 'Mitt barn, dina synder är förlåtna.' Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 'Varför talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder utom Gud?' Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig, och han sade till dem: 'Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig'– och nu talade han till den lame: 'Res dig, ta din bädd och gå hem!' Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: 'Vi har aldrig sett något liknande!'

Det är inte de friska (rättfärdiga) som behöver en läkare, utan de sjuka (syndare)

Markus 2:16-17

"De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och de frågade hans lärjungar: 'Varför äter han med tullindrivare och syndare?' Jesus hörde det och sade till dem: 'Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.'

Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten

Markus 2:23-28

"En sabbat gick Jesus genom några sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axen. Då sade fariseerna till honom: 'Se! Varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten?'... Sedan sade han till dem: 'Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen Herre också över sabbaten'

Jesus utser sina tolv apostlar

Markus 3:13-19

"Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom, och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror – dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner –  dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon seloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom."

Satan kan inte driva ut Satan

Markus 3:22-26

"De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: 'Han är besatt av Beelsebul. Det är med de onda andarnas furste som han driver ut andarna.' Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: 'Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå, det är slut med honom.' "

Hädelse mot den helige Anden är oförlåtligt 

Markus 3:28-29

"Jag säger er sanningen: Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.'

Liknelsen om såningsmannen 

Markus 4

Vers 3-4: "Lyssna! En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det."

Uttydning, vers 14-15: "Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är de hos vilka ordet sås, men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem."

Vers 5-6: "En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort." 

Uttydning, vers 16-17: De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det, 17 men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall."

Vers 7: "En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd."

Uttydning, vers 18-19: "Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt."

Vers 8: "Men en del föll i god jord, och det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

Uttydning, vers 20: "Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

Jesus stillar stormen

Matteus 8:23-27 (Markus 4:35-41)

"Jesus steg i båten, och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sade: 'Herre, rädda oss, vi går under!' Han sade: 'Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!' Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sade: 'Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom.' "

bottom of page