top of page
Vecka 9
1 februari - 4 mars 2016
1+2 KRÖNIKEBOKEN; ESRA; NEHEMJA
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Observara att alla skolor har inte sportlov samtidigt och därför ska veckor 7-9 läsning anpassas lokalt.

Judarna återvänder från fångenskap i Babylon och bygger upp templet

 

Som vi nyligen läste i 2 Kungaboken föll Israels tio stammar (nordriket) och fördes bort till Assyrien år 721 f Kr. En tid därefter besegras sydriket Juda av Babel år 587 f Kr. Efter ca 50 års fångenskap i Babylon ger den nyblivna perserkungen Koresh judarna tillstånd att återvända till Jerusalem för att återuppbygga templet. 1+2 Krönikeboken skrevs någon gång efter judarnas återkomst. Författarna försökte återge judarnas historia under kungarnas tid. Därför täcker krönikeböckerna samma tidsperiod som 1 och 2 Samuelsboken och 1 och 2 Kungaboken, och har även liknande innehåll. I vissa fall betonar krönikeböckerna vissa punkter mer, t ex templet.

 

Böckerna Esra  och Nehemja beskriver judarnas historia omedelbart efter babyloniska fångenskapen. Där lär vi oss att Koresh skickade en första grupp judarna tillbaka Jerusalem år 538 f Kr för att bygga upp templet. Denna grupp leddes av ståthållaren Serubbabel (Det återuppbyggda templet kallas ofta Serubbabels tempel). Arbetet på tempelplatsen stötte emellertid på bekymmer, men med hjälp av profeterna Haggai och Sakarja kunde templet stå klart 516 f Kr. En andra grupp av judar återvände från Babylon år 458 f Kr, ledd av prästen Esra. Han betonade två saker: templets helighet och lagens (skrifternas) vikt i folkets dagliga liv. En tredje grupp kom till slut till Jerusalem, ledd av Nehemja, hovmästare till perserkungen Artasasta. Han byggde upp Jerusalems murar pånytt. Under denna tidsperiod verkar även profeten Malaki.

 

Betydelsefulla personer

 

Nebukadnessar - Babels kung som förstör Jerusalem och bortför judarna till Babylon

Koresh - Perserkung som tillät judarna återvända till Jerusalem för att bygga upp templet.

Serubbabel - Ståthållare i Jerusalem efter judarna återkomst. Ansvarade för tempelbygget.

Esra - Präst ansvarig för judarnas andliga återuppbyggnad. Betonade templet och skrifterna.

Artasasta - Perserkung som tillät Nehemja att resa till Jerusalem för att bygga upp murarna.

Nehemja - Tidigare hovmästare till Artasasta med uppdrag att bygga upp Jerusalems murar.

Haggai - Profet i Juda 520-518 f Kr. Inspirerade och hjälpte judarna att bygga templet.

Sakarja - Profet i Juda 520-518 f Kr. Inspirerade och hjälpte judarna att bygga templet.

Se elevbok, s 117-125, för mer info.
Prästen Esra
Nehemja

Måndag 29 februari

Seminarie TV 23

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 1 mars

2 Krönikeboken 15     Läs  Lyssna

2 Krönikeboken 20     Läs  Lyssna

Onsdag 2 mars

Esra 1      Läs    Lyssna

Esra 2      Läs    Lyssna

Esra 3      Läs    Lyssna

Esra 4      Läs    Lyssna

Esra 5      Läs    Lyssna

Esra 6      Läs    Lyssna

Esra 7      Läs    Lyssna

Esra 8      Läs    Lyssna

Esra 9      Läs    Lyssna

Esra 10    Läs    Lyssna

Torsdag 3 mars

Nehemja 1   Läs    Lyssna

Nehemja 2   Läs    Lyssna

Nehemja 3   Läs    Lyssna

Nehemja 4   Läs    Lyssna

Nehemja 5   Läs    Lyssna

Nehemja 6   Läs    Lyssna

Fredag 4 mars

Nehemja 7     Läs    Lyssna

Nehemja 8     Läs    Lyssna

Nehemja 9     Läs    Lyssna

Nehemja 10   Läs    Lyssna

Nehemja 11   Läs    Lyssna

Nehemja 12   Läs    Lyssna

Nehemja 13   Läs    Lyssna

Please reload

Viktiga lärdomar

Gud låter sig finnas - om du söker

1 Krönikeboken 28:9

"...tjäna [Gud] med hängivet hjärta och med villig själ, ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, låter han sig finnas av dig."

Gud hör vår bön i templet - och förlåter

2 Krönikeboken 6:21

"Ja, hör de böner som din tjänare och ditt folk Israel sänder upp, när de vänder sig mot denna plats. Må du höra dem från den plats där du bor, från himlen. Och när du hör, må du förlåta."

2 Krönikeboken 7:15

"Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats."

Herren kommer alltid vara i templet

2 Krönikeboken 7:16

"Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn skall vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara där."

Strid inte mot Herren

2 Krönikeboken 7:16

Ingen som strider mot Herren eller hans kyrkan kommer att lyckas. 

"Och se, Gud är med oss... Ni Israels barn, strid inte mot Herren... för ni kommer inte att vara framgångsrika."

Vem ger dig stöd?

2 Krönikeboken 14:11

"Så hjälp oss, Herre, vår Gud, för på dig stöder vi oss..."

Sök Herren - han låter sig finnas

2 Krönikeboken 15:2-4

"Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er. En lång tid levde Israel utan den sanne Guden... Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem.

2 Krönikeboken 26:5

"Så länge han sökte Herren, lät Gud det gå väl för honom."

Gud ska strida för oss

2 Krönikeboken 20:15-17

"Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds... då är det inte ni som skall strida. Ni skall endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se Herrens frälsning. 

Förtrösta på Gud - lita på hans profeter

2 Krönikeboken 20:20

"Förtrösta på Herren, er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall det gå er väl."

Respektera prästadömet

2 Krönikeboken 26:16-20

"[Kung Ussia]...handlade trolöst mot Herren, sin Gud, genom att gå in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Asarja dit in efter honom..."Det är inte din sak, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det tillhör prästerna... Då blev Ussia ursinnig... Men just som han rasade mot prästerna, slog spetälska ut på hans panna... Herren hade straffat honom så.

Familjen välsignas när du håller tempelförbunden

2 Krönikeboken 30:8-9

"... räck Herren er hand och kom till hans helgedom, som han har helgat för evig tid, och tjäna Herren, er Gud... Ty om ni vänder om till Herren, skall era bröder och era barn finna barmhärtighet... Ty Herren, er Gud, är nådig och barmhärtig, och han skall inte vända sitt ansikte från er, när ni vänder om till honom."

Vad lovar vi när vi slutet förbund med Gud?

2 Krönikeboken 34:31

"Och [kung Josia] trädde fram på sin plats och slöt inför det förbundet att de skulle följa Herren och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och göra efter förbundets ord, som var skrivna i denna bok.

Vad blir konsekvensen av att håna Guds profeter?

2 Krönikeboken 36:16

"Men de gjorde narr av Guds sändebud, de föraktade hans ord och hånade hans profeter, till dess att Herrens vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot.

Kärleken till templet

Esra 3:10-13

När templet i Jerusalem åter ska byggas upp svallar känslorna över.

"När byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter... De sjöng lov och pris till Herren... Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd... Man kunde inte skilja mellan det högljudda, glada jubelropet och folkets högljudda gråt, ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring."

Älskar vi skrifterna som prästen Esra gjorde?

Esra 7:10

Prästen Esra, "lärare i himmelens Guds lag" (7:12), visste att Herrens lag (skrifterna) var det enda som kunde vända folket till Gud. Följer vi Esras exempel:

 "Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och att lära ut lag och rätt i Israel."

Äktenskap inom förbundet

Esra 9:12, 14

När judarna återvänder från babylonska fångenskapet är det många av dem som ingår blandäktenskap med andra folk (avgudadyrkare). Detta ger Esra djup sorg (9:4). Därför undervisar han folket om vikten av äktenskap inom förbundet.

"Därför skall ni inte ge era döttrar åt deras söner och ta deras döttrar till hustrur åt era söner. Ni skall aldrig någonsin bry er om dessa folk eller söka deras välfärd eller lycka. Då skall ni bli starka... Skulle vi då på nytt bryta mot dina bud och genom giftermål förena oss med folk som bedriver sådana avskyvärda ting? Skulle du då inte bli så vred på oss att du förgjorde oss..."

Esra 10:1-3

"Medan Esra låg där gråtande framför Guds hus och bad och bekände, samlades män, kvinnor och barn omkring honom... Också folket grät bittert... : 'Vi har varit otrogna mot vår Gud genom att ta till oss främmande kvinnor från de andra folken här i landet. Men ännu finns det hopp för Israel i den sak det gäller. Låt oss nu sluta ett förbund med vår Gud... Låt oss följa lagen.' "

Esra 10:9-12

"Hela folket stannade på den öppna platsen vid Guds hus... Prästen Esra steg fram och sade till dem: 'Ni har varit otrogna genom att ni har tagit till er främmande kvinnor och därigenom ökat Israels skuld.  Men bekänn nu inför Herren, era fäders Gud, och gör hans vilja. Skilj er från de andra folken här i landet och från de främmande kvinnorna.' Då svarade hela församlingen med hög röst: 'Ja! Vi skall göra som du har sagt.' "

Räddning genom omvändelse

Nehemja 1:9

"Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn skall bo där.

Att bygga upp och försvara Guds verk

Nehemja 4:17

Nehemjas arbete bestod i att bygga upp Jeruselems murar för att försvara staden och templet. Han och hans medarbetare "arbetade helhjärtat" (4:6) men de mötte mycket fientligt motstånd. Är vi lika ivriga i att bygga upp och samtidigt försvara Guds verk?

"De som byggde på muren och de som lastade på och bar bördor gjorde sitt arbete med ena handen och i den andra höll de vapnet.

Gud ger oss styrka

Nehemja 6:9

Nehemja ser hur motståndet blir allt starkare mot Jerusalems murars uppbyggnad. Han ber om styrka

"De ville nämligen alla skrämma oss och tänkte: Deras händer kommer att bli för svaga för arbete, det blir aldrig färdigt. Men nu, styrk du mina händer!

Nehemja 6:15-16

"Muren blev färdig... efter femtiotvå dagar. När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk.

Undervisa evangeliet enkelt och tydligt

Nehemja 8:8

"De läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes."

Ibland, även i vår kyrka, viker lärare av från evangeliets grundläggande principerna och lärdomar och undervisar egna teorier och lärdomar. Varje lärares plikt är att undervisa tydligt och enkelt från Guds ord så att alla kan förstå. Först då kan Guds ande  röra vid oss: "Ty allt folket grät, när de hörde lagens ord." (8:9)

Att glädja sig i Herrren = ge åt de behövande

Nehemja 8:10

"Gå i väg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt, ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet."

Efter det att folket hade gråtit när Esra läste ur lagboken (skrifterna) gladde de sig och gav sedan mat till de fattiga. "... de hade förstått de ord man hade förkunnat för dem." (8:12) Skrifterna hade hjälpt dem förstå kärnan i evangeliet: att deras tro behövde omvandlas till handling - tjänande och kärleksfulla handlingar. 

LÄS SKRIFTERNA VARJE DAG !

Nehemja 8:18

"Esra läste ur Guds lagbok varje dag."

Den Helige Anden undervisar oss - genom profeterna

Nehemja 9:20

"Din gode Ande gav du för att undervisa dem."

Nehemja 9:30

"Du... förmanade dem med med din Ande genom dina profeter."

 

 

Please reload

Video

Seminarie TV 23: 1+2 Krönikeboken; Esra; Nehemja

Marcus Brändh ger historisk bakgrund om veckans läsning. President och syster Oscarson talar om templets historia och betydelse.

Nyhetsrapport - Jerusalems förstörelse

(2 Krönikeboken 36) Ett nyhetsteam sammanfattar händelserna kring Jerusalems förstörelse. (6:45)

Please reload

bottom of page