top of page
Hebreerbrevet
Vecka 45
6-12 nov 2023
Veckans läsning

Tisdag 7 nov

Hebreerbrevet 1-10

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 8 nov

Hebreerbrevet 11 (del 1)

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 9 nov

Hebreerbrevet 11 (del 2)

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 10 nov

Nyckelskriftställe:

Hebreerbrevet 12:9

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 11 nov

Dagens

skriftställe

Måndag  6 nov

SEMINARIE TV 32

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

HebrewsAuthor1.jpeg

Sammanfattning

Hebreerbrevet vittnar om Jesu Kristi suveränitet. Änglarna är Guds tjänare, men Jesus Kristus är hans Son. Denna bok undervisar om att Jesus är större än Mose och att han genom sin verksamhet upprättade ett nytt förbund, som är större än det gamla förbundet under Mose lag. Som det melkisedekska prästadömets store översterpräst, är hans prästadöme högre än det som moselagens överstepräste hade.

Även om skrifterna är fulla av hänvisningar till Jesu Kristi försoningsoffer, hans uppståndelse och hans himmelsfärd, betonar Hebreerbrevet Återlösarens fortlöpande arbete i alla de människors live, som i lydnad och tro vänder sig till honom. Att studera Hebreerbrevet kan hjälpa dig att bättre förstå försoningens lära och inspirera dig att leva med tro på din himmelske Fader och Jesus Kristus.

Veckans video

Seminarie TV 32: Veckans läsning

Louis Herrey och två seminarieelever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. 

Kristus är större 

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Sammanfattning: Hebreerbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

En visshet om ting man inte ser

Tro är något man hoppas på, något som är verkligt, men som inte syns. Av kyrkans Bible Videos.

Söndag 12 nov

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

För lärare: Stig in i Herrens härlighet

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Nyckelskriftställen

Hebreerbrevet 12:9

"Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Far så att vi får leva?"

 

Viktiga verser

som du inte vill missa

Fadern talar och skapar genom Sonen

Hebreerbrevet 1:1-2

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Sonen har samma härlighet som Fadern (=är också Gud)

Hebreerbrevet 1:3

Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Håll fast vid evangeliet - följ inte världen

Hebreerbrevet 2:1

Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen.

Hebreerbrevet 13:9

Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror.

Kristus nedsteg från sin härlighet för att lida och frälsa oss

Hebreerbrevet 2:9-10

Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.

Kristus, vår överstepräst, led för att kunna bistå oss i vårt lidande

Hebreerbrevet 2:17-18

Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas.

Hebreerbrevet 4:15-16

Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Se till att du inte avfaller från den levande Guden

Hebreerbrevet 2:17-18

Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet.

En prästadömsbärare måste kallas av Gud

Hebreerbrevet 5:4

Ingen tar sig denna värdighet, utan man blir kallad av Gud liksom Aron blev det.

Abraham betalade tionde till Melkisedek

Hebreerbrevet 7:1-2

Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den Högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom, och Abraham gav honom tionde av allt.

Kristus är den sanna översteprästen som genom sitt offer för oss till Gud

Hebreerbrevet 7:24-27

Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem. Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

Hebreerbrevet 9:13-14

Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Hebreerbrevet 9:24-26

Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget... Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 

Hebreerbrevet 10:14
Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas.

Hebreerbrevet 10:19-21

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst över Guds hus.

Fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer

Hebreerbrevet 10:31

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

(Riktat till dem som trampar Guds Son under sina fötter, se vers 29)

Definition av tro

Hebreerbrevet 11:1

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.

Omöjligt att behaga Gud utan tro

Hebreerbrevet 11:6

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Ha blicken fäst på Jesus

Hebreerbrevet 12:2

Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. 

Förakta inte Herrens fostran

Hebreerbrevet 12:2

Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig, för den Herren älskar tuktar han och han agar var son han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner.

Nyckelskriftställe: Gud är Far till våra andar

Hebreerbrevet 12:9

Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Far så att vi får leva?

Var tacksam - för Gud är en förtärande eld

Hebreerbrevet 12:28-29

När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan, för vår Gud är en förtärande eld.

Var nöjd med det du har - Herren hjälper dig

Hebreerbrevet 13:5-6

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?

Lyd era ledare

Hebreerbrevet 13:17

Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Gud vill fullkomna oss - så att vi GÖR hans vilja

Hebreerbrevet 13:20-21

Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus.

bottom of page