Vecka 9 eller 10
 25 feb-1 mars 2019
4 mars - 8 mars 2019
Läran och förbunden 123-126
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 25 feb el. 4 mars

Seminarie TV 25: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 26 feb el. 5 mars

L&F 123             Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 124:1-21   Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 123:1-5: Vad uppmanade Joseph Smith de förföljda heliga i Missouri att göra?, v.6: Vad behöver vi göra innan Herren uppfyller sina löften?, v.12: Varför hålls många på jorden borta från sanningen?, v.15-16: Varför skulle de heliga inte betrakta sina ansträngningar som ”något obetydligt”?, v.17: Vad kan vi vara säkra på, om vi gör allt vi kan för att lyda Herrens bud?

  • L&F 124:1: Varför kallar Herren de svaga att utföra hans verk?, v.4: I vilken anda vill Herren att vi ska dela med oss av evangeliet till andra?, v.9: Vad sa Herren att han skulle göra medan de heliga förkunnade evangeliet?, v.15, 20: Hur känner Herren för de personer som är redbara?

Onsdag 27 feb el. 6 mars

L&F 124:22-83   Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.28: Varför behövde de heliga bygga ett tempel i Nauvoo?, v.29-34: Var sa Herren att förrättningen dop för de döda behövde ske för att det ska vara godtagbart för honom?, v.42-45: Vad sa Herren skulle ske om de heliga byggde templet och lyssnade till hans röst och hans tjänares röst?, v.55: Vad bevisar vi för Herren när vi lyder hans bud?, 

Torsdag 28 feb el. 7 mars

NL: Återställelsen

4:1: Försök att med egna ord beskriva vad återställelsen är för någonting (Vad ordet innefattar).

4:2: När inleddes återställelsen?

4:3-4:4: Varför kallas Joseph Smith för "återställelsens profet"?

4:5-4:7: Försök att med egna ord beskriva avfallet (Vad ordet innefattar).

Fredag 1 mars el. 8 mars

L&F 124:84-145     Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 125                    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 126                    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 124:89-90, 94-96, 111-114, 115-118: Hur skulle du sammanfatta Herrens löften till William Law, Hyrum Smith, Amos Davies & Robert Foster om de lyssnade till profeten?

  • L&F 125:2: Nämn några råd som nutida profeter gett som hjälper dig "vara redo för det som väntar dig i framtiden".

  • L&F 126:1-2: Vad händer om vi flitigt arbetar åt Herren?, Hur kan du veta om Herren är nöjd med ditt tjänande?

Please reload

De heliga drivs ut från Missouri under svåra förhållanden, vintern 1838-39.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Vi ska hjälpa människor hitta sanningen

Läran och förbunden 123:12-13

"Ty det finns ännu många på jorden bland alla sekter, partier och kyrkosamfund som är förblindade av människors utstuderade list varmed de ligger på lur för att bedra, och som endast hålls borta från sanningen för att de inte vet var de skall finna den. Därför borde vi ägna vårt liv och all vår kraft åt att föra fram mörkrets alla fördolda ting i ljuset, såvitt vi känner till dem och de verkligen uppenbaras från himlen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Ett stort skepp styrs av ett litet roder

Läran och förbunden 123:16-17

"Ni bröder vet att ett mycket stort skepp i storm har stor nytta av ett mycket litet roder som håller det upp mot vinden och vågorna. Låt oss därför, högt älskade bröder, med glädje göra allt det som står i vår makt. Och sedan kan vi med största förvissning stå stilla och se Guds frälsning och hans arm uppenbaras."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Herren älskar dem med redbara hjärtan

Läran och förbunden 124:15, 20

"Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Välsignad är min tjänare Hyrum Smith, ty jag, Herren, älskar honom på grund av hans hjärtas redbarhet och eftersom han älskar det som är rätt för mig, säger Herren."

"Min tjänare George Miller är utan svek. Honom kan man lita på tack vare hans hjärtas redbarhet och jag, Herren, älskar honom för den kärlek han har till mitt vittnesbörd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Joseph Smith den äldre lovas evigt liv

Läran och förbunden 124:19

"... och även med min åldrige tjänare Joseph Smith den äldre, som sitter med Abraham på dennes högra sida, och välsignad och helig är han, ty han är min."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund

Ett härbärge ska byggas i Nauvoo

Läran och förbunden 124:22-24

"Låt min tjänare George och min tjänare Lyman och min tjänare John Snider och andra bygga ett hus åt mitt namn, ett sådant som min tjänare Joseph skall visa dem på den plats som han också skall visa dem... Och det skall vara ett hus för härbärgering, ett hus dit främlingar kan komma fjärran ifrån och få logi. Låt det därför vara ett gott hus, värdigt att på alla sätt tas emot, så att den trötte resenären kan finna hälsa och trygghet medan han begrundar Herrens ord och den hörnsten som jag har utsett åt Sion... Det skall vara heligt, annars kommer inte Herren er Gud att bo däri."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Ett tempel ska byggas i Nauvoo - så dop för de döda kan utföras

Läran och förbunden 124:28-31

"Ty det står inte att finna en plats på jorden dit han kan komma och återställa det som gick förlorat för er, eller det som han har tagit bort, det vill säga prästadömets fullhet. Ty det finns ingen dopfunt på jorden där de, mina heliga, kan döpas för dem som är döda... Dock befaller jag er, mina heliga, att bygga ett hus åt mig, och jag ger er tillräcklig tid att bygga ett hus åt mig, och under den här tiden skall era dop godkännas av mig."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Vilka förordningar sker i templet?

Läran och förbunden 124:39

"Därför, sannerligen säger jag er att era smörjelser och era tvagningar och era dop för de döda och era högtidligaförsamlingar samt era påminnelseceremonier [begåvningar] om era offer genom Levis söner och om Guds ord till er på era allra heligaste platser, där ni tar emot meddelanden och era stadgar och domslut som en början till uppenbarelserna och Sions grundläggning och till alla hennes invånares härlighet, ära och begåvning, är förlänade genom förordningen för mitt heliga hus, vilket mitt folk alltid är befallda att bygga åt mitt heliga namn."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Det "dolda" ska nu, i tidernas fullbordans utdelning, uppenbaras i templet

Läran och förbunden 124:40-41

"Och sannerligen säger jag er: Låt bygga detta hus åt mitt namn, så att jag kan uppenbara mina förordningar för mitt folk däri, ty jag behagar uppenbara för min kyrka sådant som har varit fördolt sedan före världens grundläggning, sådant som tillhör tidernas fullbordans utdelning."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Tidsutdelning, Äktenskap och familj

Även om det inte är möjligt att utföra en befallning, välsignar Herren oss om vi försöker

Läran och förbunden 124:51, 53

"Därför, av den orsaken, har jag godtagit offren från dem som jag befallde att åt mitt namn bygga en stad och ett hus i Jackson County i Missouri och som hindrades av sina fiender, säger Herren er Gud.

Och detta låter jag vara ett exempel för er, till tröst för er vad gäller alla dem som har befallts att utföra ett arbete och har hindrats av sina fienders händer och av förtryck, säger Herren er Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Efter alla missionsresor kallas Brigham Young att ta hand om sin familj

Läran och förbunden 126:1-3

"Min tjänare Brigham, det krävs inte längre av din hand att du skall lämna din familj som i gångna tider, ty ditt offer är godtagbart för mig. Jag har sett hur du har arbetat och slitit med att resa för mitt namns skull. Därför befaller jag dig att sända mitt ord vida omkring och ta särskilt väl hand om din familj från denna stund och för evigt. "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Familj och äktenskap, Buden

Please reload

Sammanfattning

Bakgrunden till Läran och förbunden 123-124 är den svåra förföljelsen av de heliga i Missouri. Efter att guvernör Lilburn W Boggs hade utfärdat "utrotningsordern" tvingades kyrkans medlemmar fly från Missouri österut till Commerce, Illinois. Platsen kom senare att kallas Nauvoo. Trots sina prövningar uppmanar Herren sitt folk att utföra sina plikter. Dessutom kallar han dem att bygga ett tempel som ska uppföras i Nauvoo. I kapitel 125 uppmanas medlemmarna att bygga upp Sions stavar. I kapitel 126 prisas Brigham Young för sitt arbete (han hade gjort många missionsresor) och ombeds nu prioritera sin familj.

Seminarie TV

STV 25: Läran & förbunden

124-124

Luleå seminarieklass filmar, presenterar och redigerar veckans avsnitt.
Budskap av David Newell, Grenspresident i Luleå.

OBS: Detta är avsnitt 25, inte 24 som inledningen visar.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 7-10

Tidsutdelning, Avfall & Återställelsen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload