STV 23: Alma 51-57

Sammanfattning av veckans läsning: Alma 51-57.
Marcus Brändh förklara varför krig är ett vanligt förekommande tema i Mormons bok.
Louis Herrey berättar om Helamans armé (söner) och vad vi kan lära oss av detta.

Vecka 8 (Anpassas lokalt till sportlov)
19-23 feb 2018
ALMA 52-63

Fredag 23 feb

NL: Prästadömet och prästadömets nycklar

OBS. Om fredag är en hemstudiedag, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Vad vi kan lära av Helamans söner

Alma 53:20-21

"Och de var alla unga män, och de var mycket tappra och modiga och även fulla av kraft och verksamhetslust. Men se, detta var inte allt – de var män som alltid var trofasta i allt som blev dem anförtrott. Ja, de var sanningsälskande och allvarliga män, ty de hade blivit lärda att hålla Guds bud och att vandra rättrådigt inför honom."

Alma 56:45-48

Och nu säger jag dig, min älskade broder Moroni, att aldrig hade jag sett så stor tapperhet, nej, inte bland alla nephiterna. Ty liksom jag alltid hade kallat dem mina söner (de var ju alla mycket unga), så sade de till mig: Far, se, vår Gud är med oss, och han kommer inte att tillåta att vi faller, så låt oss dra ut. Vi skulle inte dräpa våra bröder om de lät oss vara i fred. Låt oss därför gå så att de inte övervinner Antipus här. Nu hade de aldrig varit i strid, men ändå fruktade de inte döden, och de tänkte mer på sina fäders frihet än på sina egna liv. Ja, de hade av sina mödrar lärt att om de inte tvivlade skulle Gud rädda dem. Och de upprepade sina mödrars ord för mig och sade: Vi tvivlar inte på att våra mödrar visste det.

Alma 56:56

"Men se, till min stora glädje hade inte en enda själ av dem fallit till marken. Ja, de hade kämpat som med Guds styrka, ja, aldrig hade man hört om män som kämpat med så förunderlig styrka, och de anföll lamaniterna med så väldig kraft att de skrämde dem..."

Alma 57:19-21

"Men se, min lilla skara på två tusen och sextio kämpade ursinnigt. Ja, de var ståndaktiga inför lamaniterna och spred död bland alla som gjorde motstånd mot dem. Och då återstoden av vår här stod i begrepp att ge vika för lamaniterna, se, då var dessa två tusen och sextio ståndaktiga och oförfärade. Ja, och de lydde och vinnlade sig om att noggrant utföra varenda befallning de fick. Ja, och det skedde dem enligt deras tro. Och jag kom ihåg de ord som de sagt mig att deras mödrar hade lärt dem."

Alma 57:25-27

"... inte en enda själ av dem som hade omkommit. Ja, och det fanns inte heller en enda bland dem som inte hade fått många sår... Och vi tillskriver detta med rätta Guds förunderliga makt, tack vare deras stora tro på det som de hade lärts att tro på – att det finns en rättvis Gud och att de som inte tvivlade skulle bli bevarade genom hans förunderliga makt. Och detta var deras tro om vilka jag har talat. De är unga och deras sinnen är orubbliga, och de sätter ständigt sin lit till Gud."

Alma 58:39-40

"Och dessa Ammons folks söner som jag har talat så väl om är hos mig i staden Manti, och Herren har bistått dem, ja, och bevarat dem från att falla för svärd, så att inte en enda själ har dräpts. Men se, de har fått många sår. Ändå står de fasta i den frihet varmed Gud har gjort dem fria, och de var noggranna med att komma ihåg Herren, sin Gud, dag för dag. Ja, de vinnlägger sig om att ständigt hålla hans stadgar och hans lagar och hans befallningar, och deras tro på profetiorna om det som skall komma är stark."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden, Äktenskap och familj

Vad vi kan lära av Moroni

Alma 55:19

"Men se, detta var inte Moronis önskan. Han fann inget nöje i mord och blodsutgjutelse, utan han gladde sig över att rädda sitt folk från undergång. Och för att inte bli anklagad för orättvisa ville han inte överfalla lamaniterna och förgöra dem i deras berusade tillstånd."

Alma 60:36

Se, jag är Moroni, er överbefälhavare. Jag söker inte efter makt utan efter att slå ned den. Jag söker inte världslig ära utan min Guds härlighet och mitt lands frihet och välfärd. 

Se även Alma 48:11-17

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Minns vi Gud när vi har det svårt?

Alma 55:19

"Men se, nephiterna var inte sena att minnas Herren sin Gud i denna sin hemsökelses tid."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Gud befriar oss

Alma 58:10-11

"Därför utgöt vi våra själar i bön till Gud om att han skulle styrka oss och befria oss ur våra fienders händer... Ja, det hände sig att Herren vår Gud ingav oss förvissning om att han skulle befria oss, ja, han talade frid till våra själar och skänkte oss stor tro och fick oss att hoppas på att vi genom honom skulle bli befriade."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Rengör det inre kärlet

Alma 60:23

"Nu vill jag att ni skall komma ihåg att Gud har sagt att det inre kärlet skall renas först, och sedan skall även det yttre kärlet renas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Vi kan välja att inte bli kränkta

Alma 61:9

"Och nu har du klandrat mig i ditt brev, men det gör ingenting. Jag är inte vred, utan fröjdar mig åt ditt hjärtas stora ädelmod. Jag, Pahoran, traktar inte efter makt utan endast efter att behålla mitt domarsäte så att jag kan bevara mitt folks rättigheter och frihet. Min själ står fast i den frihet, varmed Gud har gjort oss fria."

I kapitel 60 skrev Moroni till överdomaren Pahoran och beskyllde honom skarpt för att vara tanklös, lat och försumlig. Pahoran kunde lätt ha känt sig sårad av Moroni och hans budskap - och valt att bli kränkt och återgäldat med samma hårda ord. Men han valde att se det goda hos Moroni. Därmed visade Pahoran stark karäktar i hur man kan bemöta vad som ibland kan tyckas vara orättvisa påhopp. Om Pahoran hade agerat på annat sätt hade det kunna bli allvarliga konsekvenser. Hur vi väljer att agera i relation till andra människor har stor betydelse.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Måste vi bli tvingade till ödmjukhet?

Alma 62:41

"Men se, på grund av det mycket långa kriget mellan nephiterna och lamaniterna hade många blivit förhärdade, och många hade veknat till följd av sina lidanden så att de ödmjukade sig inför Gud, ja, i djupaste ödmjukhet."

Många "tvingades" att bli ödmjuka på grund av sina lidanden. Men det är bättre att frivilligt ödmjuka sig och omvända sig på grund av sin tro på Gud. (se Alma 32:14-16) 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning Alma 52-63

Ammoron efterträder Amalickiah som kung över lamaniterna och fortsätter det stora kriget mot nephiterna. Ammons folks söner (Helamans armé) kämpar med Herrens styrka. Tillsammans med kapten Moroni och andra frihetsälskande befälhavare återtar nephiterna sitt land. Moroni hjälper överdomaren Pahoran att krossa kungsmännens uppror.

Seminarie TV

Varför är Almas bok viktig?

Boken är berättelsen om Alma den yngre, nephiternas högpräst och överdomare. I dess kapitel finns ovärderliga principer som är till hjälp i bära liv: hur vi blir andlig födda av Gud, hur vi stärker vår tro, varför vi behöver en Frälsare, hur vi kan stå emot högmod och skydda oss från frestelser. Boken ger också många historiska skildringar, i synnerhet stora krig mellan nephiter och lamaniter. Här möter vi bland andra kapten Moroni och Helaman och hans 2000 "söner". Vi lär oss genom deras exempel hur Herren ger styrka till var och en som sätter sin lit till honom. Dessutom ser vi hur stor skillnad en människa kan göra i andras liv.

Seminarie TV

STV 24: Alma 58-63

Sammanfattning av veckans läsning: Alma 58-63.
Louis Herrey undervisar om Helamans söner, mödrars betydelse och hur man på bästa sätt bemöter kritik och sårande ord. Dessutom ett budskap från David A Bednar.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 8-10:

Prästadömet och prästadömsnycklar

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215