STV 22: Alma 45-50

Sammanfattning av veckans läsning: Alma 45-50.
Inspelad i samband med deltävling 2 i Melodifestivalen i Linköping.
Presenterad av Louis Herrey, med hjälp av Per Herrey

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-4:

Profeter och uppenbarelse

Vecka 7 (Anpassas lokalt till sportlov)
12-16 feb 2018
ALMA 43-51

Tisdag 13 feb

Alma 43     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 44     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 1-4. I dessa verser förklara kapten Moroni för lamaniterna varför nephiterna har segrar. Välj en sak som Moroni tar upp som orsak till nephiterna framgång och skriv hur denna sak har hjälp även dig att stå fast i din tro eller ditt vittnesbörd.

Onsdag 14 feb

NL: Profeter och uppenbarelse

OBS. Om onsdag är en hemstudiedag, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Torsdag 15 feb

Alma 45     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 46     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8-12, 18-21, 27. Förklara vad frihetsbanéret var för något. Varför var detta en viktig symbol för nephiterna? Kan denna symbol tillämpas på oss idag på något sätt?

Alma 47     Läs   Lyssna   Elevbok

Alma 48     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-13, 17-18. Skriv i din studiedagbok om ett eller flera av Moronis karaktärsdrag. Berätta varför du skulle vilja ha de här egenskaperna och hur du kan utveckla dem.

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Rätt att försvara sin familj, frihet och religion

Alma 43:9, 45-47

"Och nu var nephiternas plan att försvara sina jordstycken och sina hus och sina hustrur och sina barn för att kunna skydda dem från sina fienders händer, och även för att kunna bevara sina rättigheter och sina förmåner, ja, och även sin frihet, så att de skulle kunna tillbe Gud enligt sina önskningar."

"Men nephiterna var inspirerade av en bättre sak, ty de stred inte för kungavälde eller makt, utan de stred för sina hem och sin frihet, sina hustrur och sina barn och sitt allt, ja, för sitt sätt att tillbe Gud och för sin kyrka. Och de gjorde det som de ansåg vara den plikt de var skyldiga sin Gud, ty Herren hade talat till dem liksom till deras fäder och sagt... Ni skall försvara era familjer även om det kräver blodsutgjutelse. Därför kämpade nephiterna mot lamaniterna för att försvara sig och sina familjer och sina jordstycken, sitt land och sina rättigheter och sin religion."

Alma 48:14

"Nu hade nephiterna blivit lärda att försvara sig mot sina fiender även om det skulle kräva blodsutgjutelse. Ja, de hade också blivit lärda att aldrig förolämpa någon, ja, att aldrig höja svärdet utom mot en fiende och utom för att försvara sina liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj

Är vi trofasta skyddar Gud oss

Alma 44:3-4

"Men nu ser ni att Herren är med oss, och ni ser att han har överlämnat er i våra händer. Och nu vill jag att ni skall förstå att detta har hänt oss tack vare vår religion och vår tro på Kristus. Och nu ser ni att ni inte kan omintetgöra denna vår tro. Nu ser ni att detta är den sanna tron på Gud, ja, ni ser att Gud stöder och bevarar och beskyddar oss så länge vi är trofasta mot honom och vår tro och vår religion. Och aldrig skall Herren tillåta att vi omkommer, om vi inte faller i överträdelse och förnekar vår tro."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Tackar vi Gud när han välsignar oss?

Alma 45:1

"Se, nu hände det sig att Nephis folk storligen fröjdade sig eftersom Herren återigen hade befriat dem ur deras fienders händer. Därför tackade de Herren sin Gud. Ja, och de fastade mycket och bad mycket, och de tillbad Gud med mycket stor glädje."

Alma 49:28

"Och det hände sig att Nephis folk å andra sidan tackade Herren sin Gud för hans ojämförliga makt att befria dem ur deras fienders händer."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Guds ord viktigt för kyrkans ordning

Alma 45:21

"Ty se, på grund av deras krig med lamaniterna och de många små meningsskiljaktigheter och oroligheter som hade förekommit bland folket blev det nödvändigt att Guds ord skulle förkunnas för dem, ja, och att ordningen skulle återställas inom hela kyrkan."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Vi glömmer lätt bort Herren

Alma 46:8-10

"Sålunda ser vi hur fort människobarnen glömmer Herren sin Gud, ja, hur snara de är till att göra ont och till att låta sig förledas av den onde. Ja, och vi ser även hur stor ogudaktighet en mycket ogudaktig människa kan orsaka bland människobarnen. Ja, vi ser att Amalickiah, eftersom han var en man med listiga planer och en man av många smickrande ord, kunde förleda många människors hjärtan till att handla ogudaktigt..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Frihetsbanéret - ett förbund att inte överge Herren

Alma 46:12, 20-21

"Och det hände sig att han rev sönder sin livklädnad. Och han tog ett stycke av den och skrev på det: Till minne av vår Gud och vår religion och frihet och vår fred, våra hustrur och våra barn. Och han fäste det på änden av en stång."

"Se, alla som vill upprätthålla detta baner i landet må nu träda fram i Herrens kraft och ingå ett förbund om att de skall försvara sina rättigheter och sin religion, så att Herren Gud kan välsigna dem.... då kom folket springande med rustningen fäst om sina höfter. De rev sönder sina kläder till tecken på eller som ett förbund om att de inte skulle överge Herren sin Gud, eller med andra ord: Om de skulle överträda Guds bud eller falla i överträdelse och skämmas för att ta på sig Kristi namn, skulle Herren slita sönder dem liksom de hade slitit sönder sina kläder."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Jesu Kristi försoning, Buden

Vad är en kristen?

Alma 46:14-15

"[Kristna] kallades alla de som uppriktigt trodde på Kristus och som tillhörde Guds kyrka av dem som inte tillhörde kyrkan. Och de som tillhörde kyrkan var trofasta. Ja, alla de som uppriktigt trodde på Kristus tog med glädje på sig Kristi namn eller benämningen kristna, som de fick på grund av sin tro på Kristus som skulle komma."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Jesu Kristi försoning

Lycklig är den som dör i tron på Kristus

Alma 46:39, 41

"Och det hände sig att det var många som dog med fast tro på att deras själar var återlösta av Herren Jesus Kristus. Därför lämnade de denna värld med glädje... men det var många som dog av hög ålder. Och de som dog i tron på Kristus är lyckliga i honom, vilket vi måste anta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

De som avfaller från tron blir mer förhärdade

Alma 47:36 (Alma 24:30)

"Då nu dessa avfällingar hade fått samma undervisning och samma kunskap av nephiterna, ja, då de hade undervisats i samma kunskap om Herren, är det ändå märkligt att se att de, inte långt efter sitt avfall, blev mer förhärdade och obotfärdiga och vildare, ogudaktigare och grymmare än lamaniterna. De insöp lamaniternas traditioner och gav efter för lättja och all slags lösaktighet, ja, de glömde helt Herren sin Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Moroni - ett av våra största exempel

Alma 48:11-13, 16-17

"Och Moroni var en stark och mäktig man. Han var en man med fullkomlig insikt, ja, en man som inte gladdes åt blodsutgjutelse, en man vars själ gladdes åt sitt lands frihet och oberoende och åt sina bröders frihet från träldom och slaveri. Ja, han var en man vars hjärta svällde av tacksamhet mot sin Gud för de många förmåner och välsignelser han skänkte hans folk, en man som arbetade mycket hårt för sitt folks välfärd och trygghet. Ja, och han var en man som stod fast i tron på Kristus, och han hade med en ed svurit att försvara sitt folk, sina rättigheter och sitt land och sin religion, även om det skulle kräva hans blod."

"... Och detta var Moronis tro, och hans hjärta jublade över detta, inte över blodsutgjutelse utan över att göra gott och bevara sitt folk, ja, över att hålla Guds bud och stå emot ondskan. Ja, sannerligen, sannerligen säger jag er att om alla människor hade varit, och vore, och alltid skulle vara som Moroni, se, då skulle själva helvetets krafter ha skakats för evigt, ja, djävulen skulle aldrig få makt över människobarnens hjärtan.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Följ Guds ord - få framgång

Alma 49:28

"Ja, och de hade oavbruten fred inbördes och mycket stor framgång i kyrkan tack vare den uppmärksamhet och flit som de ägnade Guds ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Gud uppfyller sina ord

Alma 50:19-20

"Och sålunda ser vi hur barmhärtig och rättvis Herren är i allt sitt handlande, så att alla hans ord till människobarnen uppfylls. Ja, vi kan se att de ord han talade till Lehi besannas även denna gång, och de löd: Välsignade är du och dina barn. Och de skall bli välsignade så att de, i den mån som de håller mina bud, skall få framgång i landet. Men kom ihåg att i den mån som de inte håller mina bud skall de avskäras från Herrens närhet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

De trofasta blir alltid räddade

Alma 50:21

"Och de som var trofasta i att hålla Herrens bud blev alltid räddade, medan tusentals av deras ogudaktiga bröder överlämnades till träldom eller till att falla för svärd eller till att nedsjunka i otro..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nephiterna som lyckligast under Moronis dagar

Alma 50:21

"Men se, aldrig hade Nephis folk sedan Nephis dagar haft en lyckligare tid än de hade i Moronis dagar ..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning
         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Sammanfattning Alma 43-51

En stor lamanitisk här anfaller nephiterna. Men de faller på grund av nephiternas rättfärdighet och kapten Moronis ledarskap. Alma, kyrkans högpräst blir upptagen till Gud. I sökandet efter kungamakt avfaller Amalickiah från nephiterna och lyckas genom list bli lamaniternas kung. Många stridigheter följer. Moroni inspirerar nephiterna att kämpa för sin religion, sina familjer och sin frihet.

Seminarie TV

Varför är Almas bok viktig?

Boken är berättelsen om Alma den yngre, nephiternas högpräst och överdomare. I dess kapitel finns ovärderliga principer som är till hjälp i bära liv: hur vi blir andlig födda av Gud, hur vi stärker vår tro, varför vi behöver en Frälsare, hur vi kan stå emot högmod och skydda oss från frestelser. Boken ger också många historiska skildringar, i synnerhet stora krig mellan nephiter och lamaniter. Här möter vi bland andra kapten Moroni och Helaman och hans 2000 "söner". Vi lär oss genom deras exempel hur Herren ger styrka till var och en som sätter sin lit till honom. Dessutom ser vi hur stor skillnad en människa kan göra i andras liv.

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215