STV 21: Alma 39-44

Marcus Brändh lyfter fram viktiga principer i Alma 39-44, med hjälp av Martin Midelf, Promise Udeji och Jacob Lindquist från Handen seminarium. Äldste Dallin H Oaks talar också om faran med pornografi.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-4:

Profeter och uppenbarelse

ALMA 39-42
Vecka 6
5-9 feb 2018

Tisdag 6 feb

Alma 39     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 9. Alma 39:9 är ett nyckelskriftställe. Skriv några rader i din studiedagbok om hur den här versen, särskilt om du har lärt dig den utantill, kan beskydda dig när du frestas.

  • Vers 9-14. Skriv följande i din studiedagbok: "Omvändelse innefattar …" När du sedan studerar Alma 39:9–14, för då en lista i din studiedagbok över vad Alma lärde Corianton angående omvändelse som kan hjälpa dig att avsluta meningen.

Onsdag 7 feb

Alma 40     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 6–7, 11–14. Vad händer i tiden mellan vår död och uppståndelse? Beskriv de två tillstånd som vi då kan befinna oss i. Vad är det som avgör att vi kan hamna i dessa tillstånd?

  • Vers 23. Om du skulle ge en enkel förklaring till en kamrat utanför kyrkan om vad uppståndelsen är, vad skulle du säga då?

Torsdag 8 feb

NL: Profter och uppenbarelse

OBS. Om torsdag är en hemstudiedag, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Fredag 9 feb

Alma 41     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10. Detta är ett nyckelskriftställe. Alma vittnar för sin son och säger ”ogudaktighet har aldrig inneburit lycka”. Skriv varför du tror att Almas ord är sant.

Alma 42     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Alma 42 handlar om en Gud som måste vara rättvis. Det vill säga, om vi gör en ond gärning då är han bunden av "rättvisan" att låta straffet drabba oss (som t ex "samvetskval", vers 18). Men Gud måste också vara en barmhärtig Gud. Vad hittar du i kapitel 42 som pekar på att Gud också visar barmhärtighet, samtidigt som han är rättvis?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Sexuell synd är en av de mest avskyvärda synder

Alma 39:5

"Vet du inte, min son, att [sexuell synd] är avskyvärt i Herrens ögon, ja, den mest avskyvärda av alla synder förutom att utgjuta oskyldigt blod eller förneka den Helige Anden?"

Se vers 11. Corianton hade besökt en sköka under missionsresan till zoramiterna

Nyckellära:  Äktenskap och familj, Buden

Förnekande av den Helige Anden - den värsta synden

Alma 39:6

"Ty se, om du förnekar den Helige Anden när han en gång har bott i dig, och du vet att du förnekar honom, se, då är det en synd som är oförlåtlig. Ja, och för den som mördar trots ljus och kunskap från Gud är det inte lätt att få förlåtelse. Ja, jag säger till dig, min son, att det inte är lätt för en sådan att få förlåtelse."

Nyckellära: Gudomen, Buden

Nyckelskriftställe: Följ inte dina ögons begär

Alma 39:9

"Nu, min son, vill jag att du omvänder dig och överger dina synder och inte längre följer dina ögons begär utan avstår från allt sådant. För om du inte gör det kan du på intet sätt ärva Guds rike. O, kom ihåg detta och besluta dig för att avstå från sådant."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Vikten av att vara ett gott exempel

Alma 39:11

"Låt dig inte vilseledas av något som är fåfängt eller dåraktigt. Låt inte djävulen åter förleda ditt hjärta till att söka upp dessa ogudaktiga skökor. Se, o min son, hur stor ondska som du har orsakat bland zoramiterna, ty när de såg hur du uppförde dig ville de inte tro på mina ord."

Nyckellära: Äktenskap och familj, Buden

Sök inte efter rikedomar eller fåfängligheter

Alma 39:14

"Sök inte efter rikedomar och inte heller efter den här världens fåfängligheter, ty se, du kan inte ta dem med dig."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Varje själ är dyrbar för Gud - i alla tider

Alma 39:17-18

"Är inte en själ lika dyrbar för Gud nu som en själ kommer att vara vid tiden för hans ankomst? Är det inte lika nödvändigt att återlösningsplanen tillkännages för detta folk som för deras barn?"

Nyckellära: Frälsningsplanen

Vad händer mellan döden och uppståndelsen?

Alma 40:11-14

"Och beträffande själens tillstånd mellan döden och uppståndelsen: Se, det har tillkännagivits för mig av en ängel att alla människors andar, så snart de skiljs från den dödliga kroppen, ja, alla människornas andar, vare sig de är goda eller onda, tas hem till den Gud som gav dem liv.

Och då skall det ske att deras andar som är rättfärdiga tas emot i ett lyckotillstånd som kallas paradis, ett vilotillstånd, ett fridstillstånd, där de skall vila sig från alla sina besvärligheter och från all möda och sorg.

Och då skall det ske att de ogudaktigas andar, ja, de som är onda – ty se, de har ingen del eller lott av Herrens Ande, ty se, de valde onda gärningar hellre än goda. Därför inträdde djävulens ande i dem och tog deras hydda i besittning – och dessa skall drivas ut i det yttersta mörkret. Där skall vara gråt, klagan och tandagnisslan, och detta för deras egen ondskas skull eftersom de leds som fångar av djävulens vilja.

Detta är nu de ogudaktigas själstillstånd, ja, mörker och ett tillstånd av hemsk och fruktansvärd väntan på att Guds vredes brinnande förbittring skall drabba dem. Så förblir de i detta tillstånd, liksom de rättfärdiga i paradiset, fram till tiden för sin uppståndelse."

Nyckellära: Frälsningsplanen

Vad är uppståndelsen?

Alma 40:23

"Själen skall återställas till kroppen och kroppen till själen, ja, varje lem och led skall återställas till sin kropp. Ja, inte ens ett huvudhår skall gå förlorat, utan allt skall återställas till sin rätta och fullkomliga form."

Nyckellära: Frälsningsplanen

Uppståndelsen och domen nödvändig i återlösningsplanen

Alma 41:2-4

"Jag säger dig, min son, att återställelseplanen är nödvändig enligt Guds rättvisa. Ty det är nödvändigt att allt skall återställas till sin rätta ordning. Se, det är nödvändigt och rättvist, enligt Kristi makt och uppståndelse, att människans själ skall återställas till kroppen och att varje del av kroppen skall återställas till sin plats. Och det är nödvändigt enligt Guds rättvisa att människorna skall dömas efter sina gärningar. Och om deras gärningar har varit goda i detta liv, och om deras hjärtans önskningar har varit goda, skall de också, på den yttersta dagen, återställas till det som är gott. Och om deras gärningar är onda skall de återställas till dem, till deras fördärv. "

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Allt återställs till oss = Gud ger oss i enlighet med våra hjärtas önskningar

Alma 41:5-6, 13-15

"Den ene uppväcks till lycka enligt sin längtan efter lycka, eller till det goda enligt sin längtan efter det goda, och den andre till ont enligt sin längtan efter det onda, ty eftersom han har önskat att göra ont dagen lång skall han lönas med ont när natten kommer. Och likadant är det i motsatta fallet: Om han har omvänt sig från sina synder och önskat rättfärdighet till sina dagars slut skall han på samma sätt belönas med rättfärdighet."

Alma 41:13-15

"... innebörden i ordet återställelse är att återförena ont med ont eller köttsligt med köttsligt eller djävulskt med djävulskt – gott med det som är gott, rättfärdigt med det som är rättfärdigt, rättvist med det som är rättvist, barmhärtigt med det som är barmhärtigt. Se därför till, min son, att du är barmhärtig mot dina bröder. Handla rättvist, döm rättfärdigt och gör ständigt gott. Om du gör allt detta skall du få din lön, ja, du skall få barmhärtighet återställd till dig. Du skall få rättvisa återställd till dig, du skall få en rättfärdig dom återställd till dig, och du skall få tillbaka gott som lön. Ty det som du sänder ut skall vända tillbaka till dig igen och återställas.

Alma 42:28

"Om han har önskat göra ont och inte har omvänt sig under sin tid skall ont tilldelas honom enligt Guds återställelse."

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, Buden

Nyckelskriftställe: Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka

Alma 41:10

"Tro inte att du, eftersom det har talats om återställelse, skall återställas från synd till lycka. Se, jag säger dig: Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka."

Nyckellära: Buden

Genom försoningen kan Gud vara barmhärtig såväl som rättvis

Alma 42:15

"Och nu kunde barmhärtighetens plan inte genomföras om inte en försoning ägde rum. Därför sonar Gud själv världens synder för att genomföra barmhärtighetens plan och tillfredsställa rättvisans krav, så att Gud kan vara en fullkomlig och rättvis Gud och även en barmhärtig Gud."

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Straffet för synd är samvetskval

Alma 42:17-18

"Och hur skulle en människa kunna omvända sig om hon inte syndade? Hur kunde hon synda om det inte fanns någon lag? Hur kunde det finnas en lag om det inte fanns ett straff? Men ett straff bifogades och en rättvis lag gavs som åstadkom samvetskval för människan."

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

 

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning
         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Sammanfattning Alma 39-42

Corianton får undervisning av sin far, Alma. Corianton var tillsammans med Alma när han undervisade zoramiterna, men visade dåligt exempel när han bröt mot kyskhetslagen. Alma talar om allvaret av sexuell synd, Kristi återlösning, de dödas uppståndelse, att synd aldrig ger lycka och att barmhärtighet kan överbrygga rättvisa om vi omvänder oss till Herren.

Seminarie TV

Varför är Almas bok viktig?

Boken är berättelsen om Alma den yngre, nephiternas högpräst och överdomare. I dess kapitel finns ovärderliga principer som är till hjälp i bära liv: hur vi blir andlig födda av Gud, hur vi stärker vår tro, varför vi behöver en Frälsare, hur vi kan stå emot högmod och skydda oss från frestelser. Boken ger också många historiska skildringar, i synnerhet stora krig mellan nephiter och lamaniter. Här möter vi bland andra kapten Moroni och Helaman och hans 2000 "söner". Vi lär oss genom deras exempel hur Herren ger styrka till var och en som sätter sin lit till honom. Dessutom ser vi hur stor skillnad en människa kan göra i andras liv.

Nyckelskriftställe

Alma 39:9

"Nu, min son, vill jag att du omvänder dig och överger dina synder och inte längre följer dina ögons begär utan avstår från allt sådant. För om du inte gör det kan du på intet sätt ärva Guds rike. O, kom ihåg detta och besluta dig för att avstå från sådant."

Nyckellära: 

Äktenskap och familj

Nyckelskriftställe

Alma 41:10

"Tro inte att du, eftersom det har talats om återställelse, skall återställas från synd till lycka. Se, jag säger dig: Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka."

Nyckellära: 

Buden

Where Justice, Love, and Mercy meet
The Mediator

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215