STV 21: Alma 39-44

Marcus Brändh lyfter fram viktiga principer i Alma 39-44, med hjälp av Martin Midelf, Promise Udeji och Jacob Lindquist från Handen seminarium. Äldste Dallin H Oaks talar också om faran med pornografi.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-4:

Profeter och uppenbarelse

ALMA 39-42
Vecka 6
5-9 feb 2018

Tisdag 6 feb

Alma 39     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 9. Alma 39:9 är ett nyckelskriftställe. Skriv några rader i din studiedagbok om hur den här versen, särskilt om du har lärt dig den utantill, kan beskydda dig när du frestas.

  • Vers 9-14. Skriv följande i din studiedagbok: "Omvändelse innefattar …" När du sedan studerar Alma 39:9–14, för då en lista i din studiedagbok över vad Alma lärde Corianton angående omvändelse som kan hjälpa dig att avsluta meningen.

Onsdag 7 feb

Alma 40     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 6–7, 11–14. Vad händer i tiden mellan vår död och uppståndelse? Beskriv de två tillstånd som vi då kan befinna oss i. Vad är det som avgör att vi kan hamna i dessa tillstånd?

  • Vers 23. Om du skulle ge en enkel förklaring till en kamrat utanför kyrkan om vad uppståndelsen är, vad skulle du säga då?

Torsdag 8 feb

NL: Profter och uppenbarelse

OBS. Om torsdag är en hemstudiedag, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Fredag 9 feb

Alma 41     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10. Detta är ett nyckelskriftställe. Alma vittnar för sin son och säger ”ogudaktighet har aldrig inneburit lycka”. Skriv varför du tror att Almas ord är sant.

Alma 42     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Alma 42 handlar om en Gud som måste vara rättvis. Det vill säga, om vi gör en ond gärning då är han bunden av "rättvisan" att låta straffet drabba oss (som t ex "samvetskval", vers 18). Men Gud måste också vara en barmhärtig Gud. Vad hittar du i kapitel 42 som pekar på att Gud också visar barmhärtighet, samtidigt som han är rättvis?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Sexuell synd är en av de mest avskyvärda synder

Alma 39:5

"Vet du inte, min son, att [sexuell synd] är avskyvärt i Herrens ögon, ja, den mest avskyvärda av alla synder förutom att utgjuta oskyldigt blod eller förneka den Helige Anden?"

Se vers 11. Corianton hade besökt en sköka under missionsresan till zoramiterna

Nyckellära:  Äktenskap och familj, Buden

Förnekande av den Helige Anden - den värsta synden

Alma 39:6

"Ty se, om du förnekar den Helige Anden när han en gång har bott i dig, och du vet att du förnekar honom, se, då är det en synd som är oförlåtlig. Ja, och för den som mördar trots ljus och kunskap från Gud är det inte lätt att få förlåtelse. Ja, jag säger till dig, min son, att det inte är lätt för en sådan att få förlåtelse."

Nyckellära: Gudomen, Buden

Nyckelskriftställe: Följ inte dina ögons begär

Alma 39:9

"Nu, min son, vill jag att du omvänder dig och överger dina synder och inte längre följer dina ögons begär utan avstår från allt sådant. För om du inte gör det kan du på intet sätt ärva Guds rike. O, kom ihåg detta och besluta dig för att avstå från sådant."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Vikten av att vara ett gott exempel

Alma 39:11

"Låt dig inte vilseledas av något som är fåfängt eller dåraktigt. Låt inte djävulen åter förleda ditt hjärta till att söka upp dessa ogudaktiga skökor. Se, o min son, hur stor ondska som du har orsakat bland zoramiterna, ty när de såg hur du uppförde dig ville de inte tro på mina ord."

Nyckellära: Äktenskap och familj, Buden

Sök inte efter rikedomar eller fåfängligheter

Alma 39:14

"Sök inte efter rikedomar och inte heller efter den här världens fåfängligheter, ty se, du kan inte ta dem med dig."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Varje själ är dyrbar för Gud - i alla tider

Alma 39:17-18

"Är inte en själ lika dyrbar för Gud nu som en själ kommer att vara vid tiden för hans ankomst? Är det inte lika nödvändigt att återlösningsplanen tillkännages för detta folk som för deras barn?"

Nyckellära: Frälsningsplanen

Vad händer mellan döden och uppståndelsen?

Alma 40:11-14

"Och beträffande själens tillstånd mellan döden och uppståndelsen: Se, det har tillkännagivits för mig av en ängel att alla människors andar, så snart de skiljs från den dödliga kroppen, ja, alla människornas andar, vare sig de är goda eller onda, tas hem till den Gud som gav dem liv.

Och då skall det ske att deras andar som är rättfärdiga tas emot i ett lyckotillstånd som kallas paradis, ett vilotillstånd, ett fridstillstånd, där de skall vila sig från alla sina besvärligheter och från all möda och sorg.

Och då skall det ske att de ogudaktigas andar, ja, de som är onda – ty se, de har ingen del eller lott av Herrens Ande, ty se, de valde onda gärningar hellre än goda. Därför inträdde djävulens ande i dem och tog deras hydda i besittning – och dessa skall drivas ut i det yttersta mörkret. Där skall vara gråt, klagan och tandagnisslan, och detta för deras egen ondskas skull eftersom de leds som fångar av djävulens vilja.

Detta är nu de ogudaktigas själstillstånd, ja, mörker och ett tillstånd av hemsk och fruktansvärd väntan på att Guds vredes brinnande förbittring skall drabba dem. Så förblir de i detta tillstånd, liksom de rättfärdiga i paradiset, fram till tiden för sin uppståndelse."

Nyckellära: Frälsningsplanen

Vad är uppståndelsen?

Alma 40:23

"Själen skall återställas till kroppen och kroppen till själen, ja, varje lem och led skall återställas till sin kropp. Ja, inte ens ett huvudhår skall gå förlorat, utan allt skall återställas till sin rätta och fullkomliga form."

Nyckellära: Frälsningsplanen

Uppståndelsen och domen nödvändig i återlösningsplanen

Alma 41:2-4

"Jag säger dig, min son, att återställelseplanen är nödvändig enligt Guds rättvisa. Ty det är nödvändigt att allt skall återställas till sin rätta ordning. Se, det är nödvändigt och rättvist, enligt Kristi makt och uppståndelse, att människans själ skall återställas till kroppen och att varje del av kroppen skall återställas till sin plats. Och det är nödvändigt enligt Guds rättvisa att människorna skall dömas efter sina gärningar. Och om deras gärningar har varit goda i detta liv, och om deras hjärtans önskningar har varit goda, skall de också, på den yttersta dagen, återställas till det som är gott. Och om deras gärningar är onda skall de återställas till dem, till deras fördärv. "

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen