Varför drabbas goda människor av dåliga saker?

Se dessa två filmer och diskutera med dina föräldrar varför Gud ibland låter dåliga saker drabba goda människor.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-51:

Jesu Kristi försoning

ALMA 14-16
Vecka 51
18-22 dec 2017

Måndag 18 dec

Seminarie TV: Se de två korta filmerna nedan (i den gröna rutan)

Tisdag 19 dec

Alma 14     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10-11. Varför tillät Alma (och Herren) att de troende fick utstå martyrdöden? Hur kan dessa verser hjälpa oss bättre förstå varför orättfärdiga människor ibland tillåts orsaka skada eller till och med död mot de oskyldiga? 

  • Vers 18-25. Vilket av Almas och Amuleks lidanden hade varit svårast för dig och förklara varför. Skriv sedan om en egen upplevelse när du utsattes för prövningar trots att du försökte leva rättfärdigt (eller om vad någon du känner upplevde som också försökte leva rättfärdigt).

Onsdag 20 dec

Alma 15      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 3-12. Kan synder verkligen påverka oss på det sätt som Zeezrom erfor? Vad var det som helade honom? Hur var det möjligt?

Alma 16     Läs​   Lyssna   Elevbok

  • Vers 16-21. I dessa verser ser vi resultatet av att "Guds ord predikades i sin renhet i hela landet" (ver 21).  Varför tror du Guds ord (skrifterna och levande profeters lärdomar) kan ha en sådan stark påverkan på oss?

Torsdag 21 dec

Fredag 22 dec

Kunskapsutvärdering

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Hur känns det när vi begår allvarliga synder?

Mosiah 14:6

"Och det hände sig att Zeezrom häpnade över de ord som hade talats. Och han kände även till den sinnenas blindhet som han själv orsakat bland befolkningen genom sina lögnaktiga ord. Och hans själ började sönderslitas av medvetandet om hans egen skuld, ja, han började omslutas av helvetets kval."

Mosiah 15:3, 5

"Och dessutom låg Zeezrom sjuk i Sidom i brännande feber, som hade orsakats av hans svåra själskval på grund av hans ogudaktighet... hans många andra synder sönderslet hans sinne till den grad att han led oerhört och inte kunde finna någon lindring. Därför började han svedas av en brännande hetta... de fann honom i sin säng, sjuk och mycket svag med en brännande feber.... Och han led också oerhört i sitt sinne på grund av sin ondska, och när han såg dem sträckte han fram sin hand och bönföll dem att de skulle hela honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Varför låter Gud oskyldiga människor lida?

Mosiah 14:10-11

"Och när Amulek såg hur kvinnorna och barnen som förtärdes av elden plågades, plågades även han, och han sade till Alma: Hur kan vi bevittna denna hemska syn? Låt oss därför sträcka ut våra händer och utöva den Guds kraft som är i oss och rädda dem från lågorna. Men Alma sade till honom: Anden hindrar mig att sträcka ut min hand. Ty se, Herren tar dem upp till sig i härlighet, och han tillåter dem att göra detta, eller att folket gör detta mot dem i enlighet med sina hjärtans hårdhet, för att de domar som han i sin vrede skall avkunna mot dem må bli rättvisa. Och de oskyldigas blod skall stå som ett vittnesbörd emot dem, ja, och ropa mäktigt emot dem på den yttersta dagen."

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Herren ger oss styrka i svåra situationer

Mosiah 14:25-28

"Och det hände sig att de alla gick fram och slog dem och sade samma ord, ända till siste man. Och när den siste hade talat till dem vilade Guds kraft över Alma och Amulek, och de reste sig och stod på sina fötter. Och Alma ropade och sade: Hur länge skall vi uthärda dessa stora lidanden, o Herre? O Herre, ge oss styrka enligt vår tro som är i Kristus, ja, till att befria oss. Och de slet av repen som de var bundna med, och när folket såg detta tog de till flykten, ty fruktan för undergång hade kommit över dem. Och det hände sig att så stor var deras fruktan att de föll till marken och nådde inte fram till fängelsets ytterdörr. Och jorden skälvde våldsamt och fängelsemurarna rämnade så att de föll till marken, och överdomaren och de lagkloka och prästerna och lärarna, som hade slagit Alma och Amulek, dräptes genom deras fall. Och Alma och Amulek kom ut ur fängelset, och de var oskadda, ty Herren hade förlänat dem kraft enligt deras tro på Kristus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Kristus kan hela oss om vi tror på honom

Mosiah 15:6-11

Och det hände sig att Alma sade till honom, i det att han tog honom vid handen: Tror du på Kristi makt att frälsa? Och han svarade och sade: Ja, jag tror alla de ord som du har undervisat om. Och Alma sade: Om du tror på Kristi återlösning kan du bli helad. Och han sade: Ja, jag tror enligt dina ord. Och då ropade Alma till Herren och sade: O, Herre vår Gud, förbarma dig över denne man och hela honom enligt hans tro, som är på Kristus. Och när Alma hade sagt dessa ord, hoppade Zeezrom upp och började gå, och detta skedde till hela folkets stora förundran."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Vad är vi villiga att offra för Herren?

Mosiah 15:16, 18

"Amulek... han för Guds ords skull hade övergivit allt sitt guld och silver och alla sina dyrbarheter som var i Ammonihahs land, och eftersom han hade förkastats av dem som en gång var hans vänner, och även av sin far och sina släktingar... När Alma hade sett allt detta tog han Amulek med sig och begav sig till Zarahemlas land och tog med honom till sitt eget hus och hjälpte honom i hans prövningar och styrkte honom i Herren."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Hur Guds ord påverkar oss

Mosiah 16:15-21

15 Och sålunda gick Alma och Amulek, och även många andra som hade utvalts till verket, omkring och predikade ordet överallt i landet. Och kyrkan upprättades överallt i landet, och i hela området runt omkring, bland hela Nephis folk.

16 Och det fanns ingen ojämlikhet bland dem. Herren utgöt sin Ande över hela landet för att bereda människobarnens sinnen, eller för att bereda deras hjärtan att ta emot ordet som skulle undervisas bland dem vid tiden för hans ankomst –

17 så att de inte skulle bli förhärdade mot ordet, så att de inte skulle förbli i otro och gå mot sin undergång, utan så att de kunde ta emot ordet med glädje och som en gren bli ympad in i den sanna vinstocken så att de kunde gå in i Herrens, sin Guds, vila.

18 Och dessa präster som gick omkring bland folket predikade mot all lögn och bedrägeri och avund och kiv och agg och smädelser och stöld, rån, plundring, mord, äktenskapsbrott och all slags lösaktighet, högt förkunnande att inget sådant borde förekomma –

19 och de förkunnade sådant som snart skulle ske, ja, de förkunnade Guds Sons ankomst, hans lidande och död och även de dödas uppståndelse.

20 Och många bland folket frågade efter platsen dit Guds Son skulle komma, och de blev undervisade om att han skulle visa sig för dem efter sin uppståndelse. Och detta hörde folket med stor glädje och fröjd.

21 Och sedan kyrkan nu hade upprättats överallt i landet – sedan den hade vunnit seger över djävulen, och Guds ord predikades i sin renhet i hela landet, och Herren utgöt sina välsignelser över folket – så slutade det fjortonde året av domarnas regering över Nephis folk."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning
         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Sammanfattning Alma 14-16

Många i Ammonihah trodde på Alma och Amuleks predikan, men en majoritet ville avrätta dem. De troende bränns till döds och Alma och Amulek fängslas. Fängelsemurarna faller och dödar deras förföljare. De beger sig till Sidom, upprättar en församling och helar Zeezrom som nu har omvänt sig. Kyrkan blomstrar. En stor lamanitisk här förgör folket i Ammonihah. 

Seminarie TV

Varför är Almas bok viktig?

Boken är berättelsen om Alma den yngre, nephiternas högpräst och överdomare. I dess kapitel finns ovärderliga principer som är till hjälp i bära liv: hur vi blir andlig födda av Gud, hur vi stärker vår tro, varför vi behöver en Frälsare, hur vi kan stå emot högmod och skydda oss från frestelser. Boken ger också många historiska skildringar, i synnerhet stora krig mellan nephiter och lamaniter. Här möter vi bland andra kapten Moroni och Helaman och hans 2000 "söner". Vi lär oss genom deras exempel hur Herren ger styrka till var och en som sätter sin lit till honom. Dessutom ser vi hur stor skillnad en människa kan göra i andras liv.

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215