top of page
Läran och förbunden 84-86
Vecka 50
 10-14 december 2018
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 10 december

Seminarie TV 16: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 11 december

L&F 84:1-61    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 84:19-22: Vilka välsignelser kan vi få genom melkisedekska prästadömet?, Varför är det viktigt att vi mottar melkisedekska prästadömets förrättningar enligt vers 22?, v.33-44 ("Prästadömets ed och förbund): Vad lovar den som tar emot prästadömet?, Vilka löften ger Herren till trofasta prästadömsbärare?, v.45-46: Hur välsignas vi om vi ger akt på Herrens ord?, v.47: Hur välsignas vi om vi hörsammar Andens röst?

Onsdag 12 december

L&F 84:62-120    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 84:62: Var förväntas Herrens tjänare predika evangeliet?, v.80, 85, 87-88: Hur välsignar Herren oss när vi delar med oss av evangeliet till andra?, v.85: Hur kan det hjälpa dig som missionär att ha läst seminariet och lärt dig nyckelskriftställen och nyckelläror?, v.106: Vad sa Herren att medlemmarna skulle göra för att stärka varandra?, v.118-119: Vad lovade Herren att hans trofasta tjänare skulle se enligt dessa verser?,  Hur har ni sett Herren använda himlens krafter i vår tid?

Torsdag 13 december

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Prästadömet och prästadömsnycklar (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

  • 6.1: Vad är prästadömet?, Vad gjorde Gud genom prästadömet?, Vem kan förlänas prästadömet? Hur blir prästadömets välsignelser tillgängliga för alla Guds barn?

  • 6.2: Vad är prästadömets nycklar? Varför är prästadömets nycklar nödvändiga?

  • 6.3: Vem har alla prästadömets nycklar? Vem är den enda personer på jorden som har rätt att använda alla prästadömsnycklar? Vilka andra personer har prästadömsnycklar?

  • 6.4: Vad har alla medlemmar (både män och kvinnor) gemensamt när de kallas att tjäna i ämbeten i kyrkan? Vad utövar de när de utför sina tilldelade plikter?

Fredag 14 december

L&F 85    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 86    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 85:1-2: Vad instruerade Herren kyrkans sekreterare i Missouri att göra?, v.3-5: Vilka (sa Herren) skulle inte ha sina namn inskrivna i kyrkans uppteckningar?, Så vad måste vi göra för att våra namn ska skrivas in som trofasta medlemmar i kyrkan?

  • L&F 86:1-6 (Liknelsen om vetet och ogräset): Vad betyder fältet, de som sår säd och fienden?, v.7: Vad lär det här oss om vad som ska hända med de rättfärdiga och de orättfärdiga i de sista dagarna?, v.8-10: Hur har vi blivit välsignade som medlemmar i Herrens kyrka?, v.11: Hur ska vi hjälpa andra människor till frälsning?

Please reload

Nyckelskriftstället i L&F 84:20-22 förklarar att "gudaktighetens kraft" i prästadömets förordningar. Vi behöver  dessa för att kunna "se" Gud.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Melkisedekska prästadömet innehar Guds rikes nycklar

Läran och förbunden 84:17-19

"[Melkisedekska prästadömet] fortsätter i Guds kyrka i alla släktled och är utan dagars begynnelse och års ände. Och Herren stadfäste [Aronska prästadömet] även på Aron och hans avkomlingar genom alla deras släktled, vilket prästadöme även fortsätter och förblir för evigt tillsammans med det prästadöme som är enligt Guds heligaste orden. Och detta större prästadöme förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen om Gud."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Nyckelskriftställe: Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar

Läran och förbunden 84:20-22

"Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. Och utan dess förordningar och prästadömets myndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet, ty utan detta kan ingen människa se Guds, ja Faderns, ansikte och leva."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Varför tog Herren bort det Melkisedekska prästadömet från de forna israeliterna?

Läran och förbunden 84:23-26

"Detta undervisade Mose tydligt Israels barn om i öknen [om gudaktighetens kraft i Melkisedekska prästadömet] och försökte flitigt heliggöra folket, så att de skulle kunna skåda Guds ansikte, men de förhärdade sina hjärtan och kunde inte uthärda hans närvaro. Därför svor Herren i sin vrede, ty hans vrede var upptänd mot dem, att de inte skulle få komma in i hans vila medan de var i öknen, den vila som utgör hans härlighets fullhet. Därför tog han Mose från deras mitt, och även det heliga prästadömet, och det lägre prästadömet [Aronska prästadömet] fortsatte..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Vad är det Aronska prästadömet?

Läran och förbunden 84:26-27

"och det lägre prästadömet [Aronska prästadömet] fortsatte, det prästadöme som innehar nyckeln till änglars betjäning och det förberedande evangeliet, det evangelium som är evangeliet om omvändelse och om dop och syndernas förlåtelse, och de köttsliga budens lag, som Herren i sin vrede lät kvarstå i Arons hus bland Israels barn intill Johannes, som Gud uppreste och som var uppfylld av den Helige Anden ända från moderlivet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Prästadömets ed och förbund: Om du ärar din kallelse tar du emot allt vad Fadern har

Läran och förbunden 84:33-40

"Ty de som är trofasta och får dessa båda prästadömen varom jag talat, och som ärar sin kallelse, blir heliggjorda genom Anden till sina kroppars förnyelse. De blir Moses och Arons söner och Abrahams avkomlingar och kyrkan och riket och Guds utvalda. Och vidare: Alla de som tar emot detta prästadöme tar emot mig, säger Herren, ty den som tar emot mina tjänare tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot min Fader, och den som tar emot min Fader tar emot min Faders rike. Därför skall allt vad min Fader har ges åt honom. Och detta är i enlighet med den ed och det förbund som tillhör prästadömet. Alla de som tar emot prästadömet tar därför emot min Faders ed och förbund, vilka han inte kan bryta, inte heller kan de upphävas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Lev av varje ord som utgår från Guds mun

Läran och förbunden 84:43-44

"Och nu ger jag er budet att ni skall ta er tillvara och ge noga akt på det eviga livets ord. Ty ni skall leva av varje ord som utgår från Guds mun."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristi Ande är ljuset som upplyser alla

Läran och förbunden 84:45-47

"Ty Herrens ord är sanning, och allt som är sanning är ljus, och allt som är ljus är Ande, ja, Jesu Kristi Ande. Och Anden ger ljus åt varje människa som kommer till världen, och Anden upplyser varje människa i hela världen som hörsammar Andens röst. Och alla som hörsammar Andens röst kommer till Gud, ja, Fadern."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Fördömelse om vi ringaktar det nya förbundet - Mormons bok och befallningarna

Läran och förbunden 84:54-57

"Och era sinnen har i gångna tider varit förmörkade på grund av otro och för att ni har ringaktat det som ni har tagit emot. Denna fåfänga och otro har bragt hela kyrkan under fördömelse. Och denna fördömelse vilar över Sions barn, ja, alla. Och de skall förbli under denna fördömelse tills de omvänder sig och kommer ihåg det nya förbundet, det vill säga Mormons bok och de tidigare befallningar som jag har givit dem, inte bara för att tala om, utan för att handla enligt det som jag har skrivit"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Samla livets ord i era sinnen

Läran och förbunden 84:85

"Bekymra er inte heller i förväg för vad ni skall säga, utan samla ständigt livets ord i era sinnen, och det skall i samma stund bli givet er den del som skall tilldelas var och en."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Herren är med oss och hans änglar upprätthåller oss

Läran och förbunden 84:88

"Och den som tar emot er, hos honom skall även jag vara, ty jag skall gå framför ert ansikte. Jag skall vara på er högra sida och på er vänstra, och min Ande skall vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Den starke lyfter den svage

Läran och förbunden 84:106

"Och om någon bland er är stark i Anden, låt honom då ta med sig den som är svag, så att denne kan bli uppbyggd i all ödmjukhet, så att även han kan bli stark."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Varje medlem är viktig

Läran och förbunden 84:109-110

"Låt därför var och en verka i sitt eget ämbete och arbeta i sin egen kallelse, och låt inte huvudet säga till fötterna att det inte behöver fötterna, ty hur skulle kroppen kunna stå utan fötter? Och även kroppen behöver varje lem, så att alla kan byggas upp tillsammans, så att ordningen kan bevaras fullkomlig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Guds milda röst tränger igenom allt

Läran och förbunden 85:6

"Ja, så säger den milda, stilla rösten som viskar och tränger igenom allt och ofta får mina ben att skälva då den uppenbarar sig..."

Detta är Guds ord, enligt Joseph Smith.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Please reload

Sammanfattning

Uppenbarelser givna till Joseph Smith i Kirtland, Ohio, under hösten 1832. Joseph kallade kapitel 84 en uppenbarelse om prästadömet. Den gavs när flertalet äldster hade samlats tillsammans med profeten efter deras mission. Herren beskriver prästadömets kraft och ger stora löften till dem som ärar sin ordination. Vi lär oss även viktiga saker om Kristi ande, om vikten av Mormons bok, om änglars beskydd och om varje enskild medlems betydelse.  Kapitel 85 innehåller praktisk information om hur helgelselagen ska tillämpas bland medlemmarna i Missouri. Kapitel 86 är Herrens förklaring till liknelsen om vetet och ogräset.

hqdefault_edited.jpg
Nyckelskriftställen
mp-restoration.jpg

Läran och förbunden 84:20-22

"Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. Och utan dess förordningar och prästadömets myndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet, ty utan detta kan ingen människa se Guds, ja Faderns, ansikte och leva."

Nyckellära: 

Prästadömet och prästadömsnycklar

Seminarie TV

STV 16: Läran & förbunden 84-86 

L&F 84:85 – Marcus Brändh
L&F 84:80 – President Jakob Hagman (Stockholm stav)
L&F 84: 33-39 – President Marcus Karlsson (Stockholm Södra stav)
Dessutom ger President Thomas S Monson oss ett julbudskap.
Filmklippet som visades kallas: ”Han är gåvan.” Det kan ses här: mormon.org/swe/jul

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 50-51:

Prästadomets och dess nycklar

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page