top of page
Veckans läsning

Måndag 9 dec

Seminarie TV 17

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 10 dec

Johannes 13  Läs/lyssna  Elevbok
Johannes 14  Läs/lyssna  Elevbok

 • Johannes 13:4-5: Hur tjänade Frälsaren sina lärjungar?, v.12-17: Vad lärde Frälsaren sina apostlar?, v.34-35: Hur skulle andra första att apostlarna var Jesu Kristi lärjungar?, 

 • Johannes 14:5: Hur reagerade Thomas när Frälsaren undervisade om att apostlarna kände vägen till sin himmelske Faders rike?, v.6: Hur svarade Jesus på Thomas fråga?, På vilka sätt är Jesus vägen, sanningen och livet?, v.15: Vad sa Jesus att hans apostlar skulle göra för att visa sin kärlek till honom?, v.16-17, 26: Vad lovade Frälsaren sina apostlar?

Onsdag 11 dec

Johannes 15  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-5: Vem är vingårdsmannen?, Vad symboliserar vinstocken?, Vad symboliserar grenarna?, v.9-11: Vad lärde Jesus sina apostlar att de skulle göra och vilka välsignelser skulle de få?, v.12: Vad har Jesus befallt oss att göra?, v.13-17: Hur har Frälsaren älskat oss?, v.18-20: Hur sa Jesus att världen skulle behandla hans lärjungar?

Torsdag 12 dec

Johannes 16  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.5-6: Hur kände sig lärjungarna när de fick veta att Jesus skulle gå bort och att de skulle bli förföljda?, v.7: Vem lovade Jesus skulle komma när han hade lämnat dem?, v.13: Vilka roller skulle den Helige Anden ha i Herrens lärjungars liv när han hade lämnat dem?, v.14-15: Vems budskap förkunnar den Helige Anden till oss?, v.33: Varför kan vi ha glädje och frid även i en värld fylld med lidande och död?, Vad tror du menas med att Jesus Kristus har övervunnit världen? 

Fredag 13 dec

Johannes 17  Läs/lyssna  Elevbok

 • v.1-3: Hur beskrev Frälsaren evigt liv?, v.9: Vem bad Frälsaren för innan han började utföra försoningen?, v.14-16: Vilken sanning kan vi lära oss om att leva i världen som Jesu Kristi lärjungar?, v.20-23: Vad bad Jesus Kristus om?, Vad gör det möjligt för oss att bli ett med Fadern och Sonen?, Hur är Fadern och Sonen ett?

Please reload

Vecka 50
9-13 dec 2019
JOHANNES 13-17

För några dagar sedan hade Jesus ridit in i Jerusalem på ett åsneföl. Han hade undervisat folket om att han var sänd från Fadern, att han var deras Gode Herde samt Världens ljus. Nu var tiden snart kommen för Jesus att fullborda sin mission. Men innan dess skulle han äta påskmåltid med sina apostlar och undervisa dem om vad det betyder att älska Gud samt hur Hjälparen, den Helige Anden, skulle komma att vägleda dem i framtiden efter att Jesus hade lämnat dem.

Jesus tvättar sina lärjungars fötter

Johannes 13

Efter att ha ätit påskmåltiden, tvättade Jesus sina lärjungars fötter och pekade ut Judas som sin förrädare. Trots alla oroligheter under den sista veckan av Jesus jordiska verksamhet, inriktade han sin undervisning på lydnad, tjänande och kärlek – egenskaper som utmärkte hans liv, och borde vara utmärkande för hans lärjungar i alla tidsåldrar. 

Jesus lär att om vi älskar honom håller vi hans bud

Johannes 14

Efter påskmåltiden, lärde Jesus sina apostlar hur man kärlek till Frälsaren. Sedan lovade Jesus sina apostlar att han återvänder till sin himmelske Fader och hur man visar sin skulle sända dem en annan Hjälpare. 

Jesus är den sanna vinstocken

Johannes 15

Under Frälsarens jordiska verksamhets sista kväll, efter den sista måltiden, lärde han sina apostlar att han är den sanna vinstocken och att hans lärjungar är grenarna. Han gav sina lärjungar budet att älska varandra och varnade dem för den förföljelse de skulle uppleva på grund av att de förknippades med honom. 

Den Helige Anden (Hjälparen) ska komma

Johannes 16

Efter påskmåltiden fortsatte Jesus med att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem att han snart skulle gå till Fadern och att den Helige Anden eller Hjälparen skulle komma och föra dem in i all sanning. Jesus förutsade också sin egen död och uppståndelse och förkunnade att han hade övervunnit världen. 

Please reload

Nyckelskriftställe

Johannes 14:15

"Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud."

Nyckellära: Buden

Video

Seminarie TV 17: Johannes 13-16

(20:58) Detta avsnitt är inspelat på Kamratskapet (ungdomskonferens i kyrkan) i Alingsås, 2-5 jan 2013.

Den sista måltiden

(Johannes 13:1-25)(5:57)

Please reload

Nyckelskriftställe

Johannes 15:16

"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn."

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om Jesu Kristi försoning

 • Matteus 11:28–30. Om vi kommer till Jesus Kristus lättar han våra bördor och ger oss vila.

 • Lukas 24:36–39. Jesus Kristus uppstod med en kropp av kött och ben.

 • Jakobs brev 2:17–18. Tro utan gärningar är död.

Andra Nyckelskriftställen om Jesu Kristi försoning

Jesaja 1:18; Jesaja 53:3–5; Mosiah 3:19; Alma 7:11–13; Alma 34:9–10; Helaman 5:12; Ether 12:27; L&F 18:10–11; L&F 19:16–19; L&F 58:42–43.

Andra verser om Jesu Kristi försoning

Joh. 14:6; 2 Nephi 25:23, 26; L&F 19:23; L&F 76:40–41.

Nyckelläror

Nästan alla verser i skrifterna hjälper oss förstå evangeliets Nyckelläror. Ditt mål bör vara att flitigt studerar skrifterna så att du kan förstå, tro på, tillämpa och inte minst förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Jesu Kristi försoning

Även om alla Nyckelläror är viktiga studerar vi denna Nyckellära extra noggrant under veckorna 47-51.

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Varför tvättar Jesus lärjungarnas fötter?

Johannes 13:5-8, 12-17

"Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus, sade denne till honom: 'Herre, skall du tvätta mina fötter?'  Jesus svarade: 'Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det.' Petrus sade: 'Aldrig någonsin skall du tvätta mina fötter.' Jesus svarade: 'Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig.' "

"Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er... Tjänaren är inte förmer än sin herre, och budbäraren är inte förmer än den som har sänt honom."

När Jesus tvättade lärjungarnas fötter gjorde han det som de lägsta av alla tjänarna egentligen gjorde. Men det var en symbolisk handling: att han, den högste av alla, sänkte sig i ödmjukhet för att vara allas tjänare genom sitt försoningsoffer. Jesu handling var viktig för lärjungarna av två orsaker: 1) Om vi inte tar emot hans offer så kan vi inte vara en del av honom; 2) Som Jesus hade gjort, det skulle också lärjungarna - och vi - göra för våra medmänniskor.

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Älska varandra

Johannes 13:34-35

"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Många "rum" i himmelriket

Johannes 14:1-2

"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?"

Detta är en av de verser Bibeln som stödjer vår tro att det finns olika "rum" eller härlighetsgrader i himlen. (Se även 1 Kor 15:40-42)

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Jesus är vägen, sanningen och livet

Johannes 14:5-6

"Thomas sade: 'Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?' Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Älskar vi Herren håller vi hans bud

Johannes 14:5-6

"Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud."

Johannes 14:21

"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."

Johannes 14:23

"Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom."

Johannes 15:10-11

"Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig."

Jesus upprepar ofta "om ni älskar mig håller ni mina bud". Varför? I dessa verser är det tydligt. För att vi ska kunna få Faderns och Sonens kärlek, att de ska uppenbara sig för oss och "bo" hos oss (genom den Helige Anden) och att vår glädje ska bli fullkomlig. Vilka underbara löften och välsignelser vi får när vi älskar Herren. 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Den Helige Anden är vår Hjälpare

Jesu lärjungar oroade sig för hur de skulle klara sig när Jesus inte längre skulle stanna kvar hos dem. För att stilla deras oro lovade han att sända den Helige Anden som hjälp och stöd.

Johannes 14:5-6

" Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,  sanningens Ande... Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er."

Johannes 14:26

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Frid är det Jesus vill ge oss

Johannes 14:27

"Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. "

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Satan har ingen chans mot Kristus

Johannes 14:27

"... ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Kristus är vinstocken, vi är grenarna - utan honom kan vi inget göra.

Johannes 15:1, 4-5, 7

"Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.... Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra... ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Please reload

Nyckelskriftställe: Evigt liv att KÄNNA Fadern och Sonen

Johannes 17:3

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus vill att vi ska bli ETT

Johannes 17:11

"Jag är inte längre kvar i världen, men [lärjungarna] är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett."

Johannes 17:21, 23

" Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss... jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett."

Här lär vi oss två saker. 1) Det viktigaste vi kan vara som Jesu efterföljare är att vara ETT, dvs vara eniga i tron. 2) Vi lär oss tydligt att Faderns och Sonens enighet inte har med en fysisk enhet som Treenighetsläran förespråkar, utan det handlar om att vara ett i hjärta och syfte.

Nyckellära:  Gudomen, Buden

Varför är det viktigt att vara ETT?

Johannes 17:21, 23

"Jag ber att de alla skall vara ett... för att världen skall tro att du har sänt mig... Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig."

Det är först när människor omkring oss ser att vi är ett med varandra och med Kristus, då kommer det att bättre förstå Kristi budskap och vilja dela evangeliet med oss.

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

bottom of page