STV 20: Alma 34-38

Sammanfattning av Mormons boks skriftblock: Alma 34-38. Presenterad av Louis Herrey, med hjälp av flera seminarieelever. Budskap från President Henry B Eyring och Äldste Jeffrey R Holland. Nyckelskriftställe (Alma 37:35) av Promise Mmesoma. Vittnesbörd av Stephanie Mattsson och Samuel Rönndahl.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 5-7:

Profeter och uppenbarelse

ALMA 34-38
Vecka 5
29 jan - 2 feb 2018

Tisdag 30 jan

Alma 34     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8-9. Varför sade Amulek att Jesu Kristi försoning var nödvändig. Begrunda följande fråga: Hur skulle mitt liv vara om Jesus Kristus inte hade kommit och fullgjort sin mission?

  • Vers 17-27. Enligt Amulek, när ska vi be och vad ska vi be om? Hur tror du att det här rådet hjälpte zoramiterna, som trodde att de bara kunde tillbe en gång i veckan? Välj en vers som du tror kan vara till stor hjälp för dig. Vad kan du göra för att följa det här rådet angående bön under den kommande veckan?

Alma 35     Läs   Lyssna   Elevbok

Onsdag 31 jan

Alma 36     Läs   Lyssna   Elevbok

  •  Vers 17-22. Markera ord och uttryck som beskriver hur Alma förändrades efter att ha bett om förbarmande. Skriv några av dem i din studiedagbok och berätta vad de lär dig om kraften i Frälsarens försoning.

  • Vers 24-27. Ta reda på hur Almas ansträngningar att predika evangeliet påverkade honom och andra. Avsluta följande mening med hjälp av vad du lärde dig i de här verserna angående att berätta om evangeliet: När vi berättar för andra om evangeliet får vi...

Torsdag 1 feb

Alma 37     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 37:35 (nyckelskriftställe). Försök att lära dig den här versen utantill. Läs sedan upp den ur minnet för en förälder eller en annan vuxen person som du har förtroende för. Ställ följande frågor till honom eller henne: Hur har det varit till hjälp för dig i livet att du håller Guds bud? Har du något råd till mig som kunde hjälpa mig att vara visare i min ungdom?

  • Vers 36-37. Varför är det viktigt att du "rådgör med Herren" i allt?

Fredag 2 jan

Alma 38     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10-14. Vad betyder det att "vara flitig och måttlig i allt"? Vad betyder det att "inte förhäva sig i högmod"? Vad betyder det att vara "frimodig men inte överlägsen"? Hur kan man "tygla alla sina lidelser"? Varför ska man inte be som zoramiterna, som "ber för att höras av människor"?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Nyckelskriftställe: Nödvändigt att en försoning sker

Alma 34:9-10

"Ty det är nödvändigt att en försoning sker, ty enligt den evige Gudens stora plan måste en försoning ske, annars måste hela människosläktet oundvikligen förgås. Ja, alla är förhärdade. Ja, alla är fallna och förlorade och skulle förgås, om det inte vore för den försoning som måste ske. Ty det är nödvändigt att ett stort och sista offer sker. Ja, inte ett offer av människor, inte heller av djur och inte heller av något slags fågel, ty det skall inte vara ett mänskligt offer, utan det måste vara ett oändligt och evigt offer."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Försoningen fullbordar Moses lag - allting i lagen pekar på Kristi offer

Alma 34:13-14

"Därför är det nödvändigt att ett stort och sista offer sker, och då skall det ske, eller då är det nödvändigt, att blodsutgjutelsen upphör. Då skall Moses lag fullbordas, ja, allt skall fullbordas, varje bokstav och prick, och inget skall ha gått förlorat. Och se, detta är lagens hela innebörd, och varje liten del pekar på detta stora och sista offer. Och detta stora och sista offer kommer att vara Guds Son, ja, oändligt och evigt."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Guds barmhärtighet övervinner rättvisan när vi tror på Kristus

Alma 34:15-16

"Och på så sätt skall han bringa frälsning till alla dem som tror på hans namn. Och detta är avsikten med detta sista offer: att frambringa den innerliga barmhärtighet som övervinner rättvisan och åt människorna frambringar medel varigenom de kan ha tro till omvändelse. Och på så sätt kan barmhärtigheten tillfredsställa rättvisans krav och omsluta dem i trygghetens armar, medan den som inte utövar tro till omvändelse är utsatt för de rättvisans krav som hela lagen ställer. Därför är det endast för den som har tro till omvändelse som den stora och eviga återlösningsplanen förverkligas."

När vi har en tro på Kristus som leder till att vi omvänder oss, då kommer Guds barmhärtighet övervinna hans rättvisa. Det betyder att rättvisan krav - det krav att vi måste lida straffet och konsekvenserna av våra egna synder - detta krav försvinner i och Guds barmhärtighet. Kristus tar på sig straffet för våra synder så att vi inte behöver lida. Han led i vårt ställe. Detta är Guds barmhärtighet.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

När vår tro leder till omvändelse då kan försoningen rädda oss

Alma 34:17

"Må Gud därför förunna er, mina bröder, gåvan att börja utöva er tro till omvändelse så att ni börjar åkalla hans heliga namn, så att han förbarmar sig över er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Be överallt - och i hjärtat

Alma 34:26-27

"Men detta är inte allt. Ni måste utgjuta era själar i era kammare och på era dolda platser och i er vildmark. Ja, och när ni inte ropar till Herren, låt då era hjärtan vara fyllda, vända till honom i ständig bön för er välfärd och för deras välfärd som är omkring er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Bönen är till ingen nytta om vi inte är kärleksfulla

Alma 34:28-29

"Och se, mina älskade bröder, nu säger jag er: Tro inte att detta är allt. Ty om ni, när ni har gjort allt detta, avvisar de behövande och de nakna och inte besöker de sjuka och lidande och inte ger av era ägodelar, om ni har några, till dem som står i behov – jag säger er att om ni inte gör något av detta, se, då är er bön förgäves och till ingen nytta för er, och ni är hycklare som förnekar tron. Om ni därför inte kommer ihåg att vara kärleksfulla är ni som slagg som guldsmederna kastar bort."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

NU är tiden för dig att bereda dig att möta Gud!

Alma 34:32-34

"Ty se, detta liv är tiden för människorna att bereda sig att möta Gud, ja se, detta livets dag är dagen för människorna att utföra sina verk. Och som jag sade till er förut: Eftersom ni har fått så många vittnesbörd vädjar jag till er att ni inte uppskjuter er omvändelses dag till slutet. Ty efter detta livets dag, som är oss given till att bereda oss för evigheten, se, om vi inte utnyttjar vår tid medan vi är här i livet, då kommer mörkrets natt under vilken inget arbete kan utföras."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Djävulen lönar dig inte med något gott

Alma 34:35, 39

"Ty se, om ni har skjutit upp er omvändelses dag ända till döden, se, då har ni underkastats djävulens ande, och han beseglar er som sina. Därför har Herrens Ande dragit sig bort från er och har ingen plats i er, och djävulen har all makt över er. Och detta är de ogudaktigas slutliga tillstånd."

"Ja, jag uppmanar er också, mina bröder, att ständigt vara vakande i bön så att ni inte förleds genom djävulens frestelser, så att han inte övervinner er, så att ni inte blir hans undersåtar på den yttersta dagen, ty se, han lönar er inte med något gott."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Ta emot Anden. Lev alltid i tacksägelse.

Alma 34:38

"att ni inte längre strider mot den Helige Anden, utan att ni tar emot den och tar på er Kristi namn, att ni ödmjukar er ända ned i stoftet och tillber Gud, var ni än är, i ande och i sanning, och att ni dagligen lever i tacksägelse för den stora barmhärtighet och de många välsignelser som han skänker er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Håll Guds bud - få framgång

Alma 36:1

"... ty jag svär inför dig, att i den mån som du håller Guds bud skall du få framgång i landet."

Alma 36:30

"Ty du bör veta, liksom jag vet, att i den mån som du håller Guds bud skall du få framgång i landet. Och du bör även veta, att i den mån som du inte håller Guds bud kommer du att bli avskuren från hans närhet."

Se även Alma 37:13; 38:1

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Litar vi på Gud kan han stödja oss i våra prövningar

Alma 36:3-5

"Ty jag vet att var och en som sätter sin lit till Gud skall få stöd i sina prövningar och sina bekymmer och sina lidanden och skall bli upphöjd på den yttersta dagen. Och jag vill inte att du skall tro att jag vet detta av mig själv – inte av det timliga utan av det andliga, inte av det köttsliga sinnet utan av Gud. Se, nu säger jag dig att om jag inte hade blivit född av Gud skulle jag inte ha känt till dessa ting."

Se även Alma 38:5

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Våra synder plågar oss

Alma 36:13

"Ja, jag kom ihåg alla mina synder och min ondska, för vilka jag plågades av helvetets kval. Ja, jag insåg att jag hade gjort uppror mot min Gud och att jag inte hade hållit hans heliga bud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Frid, glädje och ljus när Jesus förbarmar sig över oss

Alma 36:17-20

"Och det hände sig att medan jag sålunda plågades svårt, medan jag sönderslets av minnet av mina många synder, kom jag även ihåg att jag hade hört min far profetera för folket angående en viss Jesus Kristus, en Guds Son, som skulle komma för att sona världens synder. När nu mitt sinne grep tag i denna tanke ropade jag i mitt hjärta: O Jesus, du Guds Son, förbarma dig över mig som befinner mig i bitterhetens galla och är omsluten av dödens eviga kedjor. Och se, när jag tänkte detta kunde jag inte längre komma ihåg mina kval, ja, jag sönderslets inte längre av minnet av mina synder. O vilken glädje, och vilket förunderligt ljus jag såg! Ja, min själ fylldes med glädje, lika stor som min smärta hade varit!"

Alma 38:8

"... och inte förrän jag ropade till Herren Jesus Kristus om barmhärtighet fick jag förlåtelse för mina synder. Men se, jag ropade till honom, och jag fick frid i min själ."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

När vi blir omvända vill vi sprida evengeliet till andra

Alma 36:23-24

"Men se, mina lemmar återfick sin styrka, och jag stod på mina fötter och tillkännagav för folket att jag hade blivit född av Gud. Ja, och från den stunden ända fram tills nu har jag arbetat oavbrutet så att jag kan föra själar till omvändelse, så att jag kan låta dem få smaka den stora glädje som jag smakade, så att även de kan bli födda av Gud och bli fyllda av den Helige Anden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Gud uträttar stora ting med små och enkla medel

Alma 37:6-7

"Nu tror du kanske att detta är dåraktigt av mig, men se, jag säger dig att med små och enkla medel uträttas mycket stort, och små ting bringar många gånger de visa på skam. Och Herren Gud använder sig av medel för att genomföra sina stora och eviga avsikter, och med mycket små medel bringar Herren de visa på skam och åstadkommer många själars frälsning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Hur utövar man tro?

Alma 37:33-34

"Predika för dem omvändelse och tro på Herren Jesus Kristus. Lär dem att ödmjuka sig och att vara saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Lär dem att motstå alla djävulens frestelser genom sin tro på Herren Jesus Kristus. Lär dem att aldrig tröttna på att göra gott, utan att vara saktmodiga och ödmjuka i hjärtat, ty sådana skall finna ro för sina själar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Lär i din ungdom att hålla Guds bud

Alma 37:35

"O, kom ihåg detta, min son, och lär visdom i din ungdom. Ja, lär dig i din ungdom att hålla Guds bud"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Rikta alla dina tankar mot Herren och rådgör alltid med honom

Alma 37:36-37

"Ja, och ropa till Gud om allt vad du behöver. Ja, låt alla dina gärningar göras för Herren, och varthelst du går, låt det ske i Herren. Ja, låt alla dina tankar riktas mot Herren, ja, låt ditt hjärtas tillgivenhet tillägnas Herren för evigt. Rådgör med Herren i allt vad du gör, så skall han leda dig till det som är gott. Ja, överlämna dig åt Herren när du går till vila om aftonen så att han må vaka över dig när du sover, och när du stiger upp om morgonen låt då ditt hjärta vara fyllt av tacksamhet mot Gud. Och om du gör detta skall du bli upphöjd på den yttersta dagen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden