STV 20: Alma 34-38

Sammanfattning av Mormons boks skriftblock: Alma 34-38. Presenterad av Louis Herrey, med hjälp av flera seminarieelever. Budskap från President Henry B Eyring och Äldste Jeffrey R Holland. Nyckelskriftställe (Alma 37:35) av Promise Mmesoma. Vittnesbörd av Stephanie Mattsson och Samuel Rönndahl.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 5-7:

Profeter och uppenbarelse

ALMA 34-38
Vecka 5
29 jan - 2 feb 2018

Tisdag 30 jan

Alma 34     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8-9. Varför sade Amulek att Jesu Kristi försoning var nödvändig. Begrunda följande fråga: Hur skulle mitt liv vara om Jesus Kristus inte hade kommit och fullgjort sin mission?

  • Vers 17-27. Enligt Amulek, när ska vi be och vad ska vi be om? Hur tror du att det här rådet hjälpte zoramiterna, som trodde att de bara kunde tillbe en gång i veckan? Välj en vers som du tror kan vara till stor hjälp för dig. Vad kan du göra för att följa det här rådet angående bön under den kommande veckan?

Alma 35     Läs   Lyssna   Elevbok

Onsdag 31 jan

Alma 36     Läs   Lyssna   Elevbok

  •  Vers 17-22. Markera ord och uttryck som beskriver hur Alma förändrades efter att ha bett om förbarmande. Skriv några av dem i din studiedagbok och berätta vad de lär dig om kraften i Frälsarens försoning.

  • Vers 24-27. Ta reda på hur Almas ansträngningar att predika evangeliet påverkade honom och andra. Avsluta följande mening med hjälp av vad du lärde dig i de här verserna angående att berätta om evangeliet: När vi berättar för andra om evangeliet får vi...

Torsdag 1 feb

Alma 37     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 37:35 (nyckelskriftställe). Försök att lära dig den här versen utantill. Läs sedan upp den ur minnet för en förälder eller en annan vuxen person som du har förtroende för. Ställ följande frågor till honom eller henne: Hur har det varit till hjälp för dig i livet att du håller Guds bud? Har du något råd till mig som kunde hjälpa mig att vara visare i min ungdom?

  • Vers 36-37. Varför är det viktigt att du "rådgör med Herren" i allt?

Fredag 2 jan

Alma 38     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10-14. Vad betyder det att "vara flitig och måttlig i allt"? Vad betyder det att "inte förhäva sig i högmod"? Vad betyder det att vara "frimodig men inte överlägsen"? Hur kan man "tygla alla sina lidelser"? Varför ska man inte be som zoramiterna, som "ber för att höras av människor"?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Nyckelskriftställe: Nödvändigt att en försoning sker

Alma 34:9-10

"Ty det är nödvändigt att en försoning sker, ty enligt den evige Gudens stora plan måste en försoning ske, annars måste hela människosläktet oundvikligen förgås. Ja, alla är förhärdade. Ja, alla är fallna och förlorade och skulle förgås, om det inte vore för den försoning som måste ske. Ty det är nödvändigt att ett stort och sista offer sker. Ja, inte ett offer av människor, inte heller av djur och inte heller av något slags fågel, ty det skall inte vara ett mänskligt offer, utan det måste vara ett oändligt och evigt offer."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Försoningen fullbordar Moses lag - allting i lagen pekar på Kristi offer

Alma 34:13-14

"Därför är det nödvändigt att ett stort och sista offer sker, och då skall det ske, eller då är det nödvändigt, att blodsutgjutelsen upphör. Då skall Moses lag fullbordas, ja, allt skall fullbordas, varje bokstav och prick, och inget skall ha gått förlorat. Och se, detta är lagens hela innebörd, och varje liten del pekar på detta stora och sista offer. Och detta stora och sista offer kommer att vara Guds Son, ja, oändligt och evigt."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Guds barmhärtighet övervinner rättvisan när vi tror på Kristus

Alma 34:15-16

"Och på så sätt skall han bringa frälsning till alla dem som tror på hans namn. Och detta är avsikten med detta sista offer: att frambringa den innerliga barmhärtighet som övervinner rättvisan och åt människorna frambringar medel varigenom de kan ha tro till omvändelse. Och på så sätt kan barmhärtigheten tillfredsställa rättvisans krav och omsluta dem i trygghetens armar, medan den som inte utövar tro till omvändelse är utsatt för de rättvisans krav som hela lagen ställer. Därför är det endast för den som har tro till omvändelse som den stora och eviga återlösningsplanen förverkligas."

När vi har en tro på Kristus som leder till att vi omvänder oss, då kommer Guds barmhärtighet övervinna hans rättvisa. Det betyder att rättvisan krav - det krav att vi måste lida straffet och konsekvenserna av våra egna synder - detta krav försvinner i och Guds barmhärtighet. Kristus tar på sig straffet för våra synder så att vi inte behöver lida. Han led i vårt ställe. Detta är Guds barmhärtighet.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

När vår tro leder till omvändelse då kan försoningen rädda oss

Alma 34:17

"Må Gud därför förunna er, mina bröder, gåvan att börja utöva er tro till omvändelse så att ni börjar åkalla hans heliga namn, så att han förbarmar sig över er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Be överallt - och i hjärtat

Alma 34:26-27

"Men detta är inte allt. Ni måste utgjuta era själar i era kammare och på era dolda platser och i er vildmark. Ja, och när ni inte ropar till Herren, låt då era hjärtan vara fyllda, vända till honom i ständig bön för er välfärd och för deras välfärd som är omkring er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Bönen är till ingen nytta om vi inte är kärleksfulla

Alma 34:28-29

"Och se, mina älskade bröder, nu säger jag er: Tro inte att detta är allt. Ty om ni, när ni har gjort allt detta, avvisar de behövande och de nakna och inte besöker de sjuka och lidande och inte ger av era ägodelar, om ni har några, till dem som står i behov – jag säger er att om ni inte gör något av detta, se, då är er bön förgäves och till ingen nytta för er, och ni är hycklare som förnekar tron. Om ni därför inte kommer ihåg att vara kärleksfulla är ni som slagg som guldsmederna kastar bort."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

NU är tiden för dig att bereda dig att möta Gud!

Alma 34:32-34

"Ty se, detta liv är tiden för människorna att bereda sig att möta Gud, ja se, detta livets dag är dagen för människorna att utföra sina verk. Och som jag sade till er förut: Eftersom ni har fått så många vittnesbörd vädjar jag till er att ni inte uppskjuter er omvändelses dag till slutet. Ty efter detta livets dag, som är oss given till att bereda oss för evigheten, se, om vi inte utnyttjar vår tid medan vi är här i livet, då kommer mörkrets natt under vilken inget arbete kan utföras."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Djävulen lönar dig inte med något gott

Alma 34:35, 39

"Ty se, om ni har skjutit upp er omvändelses dag ända till döden, se, då har ni underkastats djävulens ande, och han beseglar er som sina. Därför har Herrens Ande dragit sig bort från er och har ingen plats i er, och djävulen har all makt över er. Och detta är de ogudaktigas slutliga tillstånd."

"Ja, jag uppmanar er också, mina bröder, att ständigt vara vakande i bön så att ni inte förleds genom djävulens frestelser, så att han inte övervinner er, så att ni inte blir hans undersåtar på den yttersta dagen, ty se, han lönar er inte med något gott."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Ta emot Anden. Lev alltid i tacksägelse.

Alma 34:38

"att ni inte längre strider mot den Helige Anden, utan att ni tar emot den och tar på er Kristi namn, att ni ödmjukar er ända ned i stoftet och tillber Gud, var ni än är, i ande och i sanning, och att ni dagligen lever i tacksägelse för den stora barmhärtighet och de många välsignelser som han skänker er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen