top of page
MORONI 1-6
Vecka 49
30 nov - 4 dec 2018

Måndag 30 nov

Seminarie TV 36: (Ses i klass eller med förälder)

_________________________

Tisdag 1 dec

Moroni 1     Läs   Lyssna   Elevbok​​

Moroni 2     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Tänk på när du konfirmerades som medlem i kyrkan och händer lades på ditt huvud så att du kunde ta emot den Helige Andens gåva. Vad minns du från den förrättningen? Beskriv hur den Helige Andens gåva har varit till välsignelse i ditt liv.

Moroni 3     Läs   Lyssna   Elevbok​

  • Varför tror du att det är nödvändigt för en man att ordineras till ett ämbete i prästadömet av någon som redan bär prästadömet? Vad betyder det för dig att prästadömets myndighet finns i kyrkan eller i din familj?

_________________________

Onsdag 2 dec

Moroni 4     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Kapitel 4 + 5. Hur har du blivit hjälpt eller styrkts andligen av att begrunda Frälsarens försoning under sakramentet? Vad kan du göra för att bli bättre på att fokusera på att minnas och tänka på Frälsarens försoning under sakramentet?

Moroni 5     Läs   Lyssna   Elevbok​

________________________

Torsdag 3 dec

Moroni 6     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 4-6. Om du går i kyrkan med en önskan att stärka andra andligt, hur kan det tänkas förändra vad du upplever där? Varför är det viktigt att ofta ta del av sakramentet till minne av Jesus Kristus? Om du går i kyrkan av ovanstående skäl, hur hjälper det dig att ”hålla [dig] på den rätta vägen” (Moroni 6:4)?

  • Vers 9. Hur kan principen om att kyrkans möten ska ledas av den Helige Andens kraft tillämpas på dig? Om du blir ombedd att hålla ett tal eller en lektion under ett av kyrkans möten, hur kan du se till att det du säger bidrar till att den Helige Anden vägleder och påverkar det mötet?

________________________

Fredag 4 dec

Nyckellära: Profeter och Uppenbarelse

  • Läs texten i länken ovan och svara på frågorna i din studiedagbok:

  • Hur skulle du sammanfatta en profets uppdrag? På vilka sätt har du blivit välsignad av att följa profetens råd?

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning av Moroni 1-7

Moroni skriver om viktiga principer i evangeliet (det som Jesus lärde nephiterna): prästadömets myndighet; hur sakramentet   administreras; vikten av omvändelse och dop; vikten av gemenskap i kyrkan - att ofta samlas till bön och deltagande av sakramentet; och hur Anden leder våra möten.

Varför är Moronis bok viktig?

Efter att Moroni hade sammanfattat Ethers uppteckning trodde han att han inte skulle skriva mer. Men då Herren lät honom leva ännu att tag kände han sig manad att skriva några slutord. Dessa kom att beskriva viktiga principer i evangeliet såsom kraften i prästadömet och vikten av sakramentet. Men de ord som kanske gör starkast intryck från boken är Moronis vädjan till oss att tro på Kristus och bli fullkomnad i honom. Han skriver att vi alla har fått Kristi ljus som hjälper oss att välja rätt. Moroni ger oss dessutom ett löfte att vi genom den Helige Andens kraft kan veta om Mormons bok är sann - om vi ber med tro och rent uppsåt i vårt hjärta.

Veckans filmer

Seminarie TV 36: Moroni 1-6

Marcus Brändh och Louis Herrey diskuterar veckans ämnen, bl a förrättningar och förbund.

Kom och följ mig: Moroni 1-6

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

Moroni's Connectors: Moroni 1-6

Moroni förklarar hur vi kan länkas ihop med Gud genom förrättningar och förbund.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 49-51:

Profeter och uppenbarelse

         Nyckelläror
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Jag kommer inte att förneka Kristus

Moroni 1:2-3

"...och på grund av sitt hat avrättar de varje nephit som inte vill förneka Kristus. Och jag, Moroni, kommer inte att förneka Kristus..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Den Helige Anden ges genom handpåläggning

Moroni 2:2-3

"Och sedan ni har gjort detta skall ni ha myndighet att ge den Helige Anden till den som ni lägger händerna på. Och i mitt namn skall ni ge den, ty så gör mina apostlar... Och på alla som de lade händerna på föll den Helige Anden."

Nyckellära:  Gudomen, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Prästadömet och kallelser ges genom prästadömsmyndighet, inspiration och handpåläggning

Moroni 3:2-4

"Sedan [apostlarna] hade bett till Fadern i Kristi namn lade de händerna på dem och sade: I Jesu Kristi namn ordinerar jag dig... till att predika omvändelse och syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus och genom ståndaktighet i tron på hans namn intill änden. Amen. Och på det sättet ordinerade de präster och lärare enligt Guds gåvor och kallelser till människor. Och de ordinerade dem genom den Helige Andens kraft som var i dem."

Nyckellära:  Gudomen, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Hur sakramentet välsignas

Moroni 4:3 (5:2)

"O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att välsigna och helga detta bröd för alla deras själar som äter därav, så att de kan göra det till minne av din Sons kropp och betyga för dig, o Gud, du evige Fader, att de är villiga att ta på sig din Sons namn och alltid minnas honom samt hålla de bud som han har givit dem, så att de alltid kan ha hans Ande hos sig. Amen."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Hur tar vi hand om nya medlemmar?

Moroni 6:4

"Och sedan de hade mottagits till dop och påverkats och renats genom den Helige Andens kraft räknades de bland Kristi kyrkas folk. Och deras namn upptecknades så att de skulle bli ihågkomna och få näring genom Guds goda ord för att hålla dem på den rätta vägen och få dem att ständigt och vaksamt be och förtrösta endast på Kristi förtjänster, han som var deras tros upphovsman och fullkomnare."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Varför vi går till kyrkan

Moroni 6:5-6

"Och kyrkan kom ofta tillsammans för att fasta och be och för att tala med varandra om sina själars välfärd. Och de kom ofta tillsammans för att ta del av bröd och vin till minne av Herren Jesus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Våra möten leds av den Helige Anden

Moroni 6:9

"Och deras möten leddes av kyrkan enligt Andens maningar och genom den Helige Andens kraft, ty så som den Helige Andens kraft ledde dem, vare sig till att predika eller att förmana eller att be eller att åkalla Gud eller att sjunga, så gjordes det."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, G, Förrättningar och förbund

Vi är Kristi fridsamma efterföljare

Moroni 7:3

"Därför vill jag tala till er som tillhör kyrkan, som är Kristi fridsamma efterföljare och som har fått ett tillräckligt hopp varigenom ni kan gå in i Herrens vila från nu och allt framgent, till dess ni vilar hos honom i himlen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Det goda kommer från Gud, det onda från djävulen

Moroni 7:12-14

"Därför kommer allt som är gott från Gud, och det som är ont kommer från djävulen. Ty djävulen är fiende till Gud och strider ständigt mot honom och inbjuder och lockar till synd och till att ständigt göra det som är ont. Men se, det som är av Gud inbjuder och lockar till att ständigt göra gott. Därför är allt som inbjuder och lockar till att göra gott, och till att älska Gud och att tjäna honom, inspirerat av Gud. Ta er därför i akt, mina älskade bröder, så att ni inte anser det som är ont vara av Gud, eller det som är gott och av Gud vara av djävulen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Kristi Ande hjälper oss skilja mellan gott och ont

Moroni 7:15-17

"Ty se, mina bröder, det är givet er att döma för att ni skall kunna skilja gott från ont. Och sättet att döma är så tydligt att ni kan veta det med fullkomlig visshet, liksom dagsljuset skiljer sig från den mörka natten. Ty se, Kristi Ande ges åt varje människa för att hon skall kunna skilja gott från ont. Därför visar jag er hur ni bör döma, ty allt som inbjuder till att göra gott och som förmår människor att tro på Kristus kommer genom Kristi kraft och gåva, varför ni med fullkomlig visshet kan veta att det är av Gud. Men allt som förmår människor att göra ont och att inte tro på Kristus och att förneka honom och att inte tjäna Gud, det är – och det kan ni med fullkomlig visshet veta – av djävulen. Ty på så sätt verkar djävulen, ty han förmår ingen människa att göra gott, nej, inte en enda. Det gör inte heller hans änglar, och inte heller de som underkastar sig honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Håll fast vid det goda - bli Kristi barn

Moroni 7:19, 26

"Därför vädjar jag till er, bröder, att söka flitigt i Kristi ljus så att ni kan skilja gott från ont. Och om ni håller fast vid allt som är gott och inte fördömer det skall ni förvisso vara Kristi barn... genom tro blir de Guds söner. "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Underverk utförs genom tro

Moroni 7:35-37

"... är då underverkens dag förbi? Eller har änglar slutat att visa sig för människobarnen? Eller har han hållit tillbaka den Helige Andens kraft från dem? ... Nej, ty det är genom tro som underverk utförs, och det är genom tro som änglar visar sig och betjänar människor. Ve därför människobarnen om sådant har upphört, ty det är på grund av otro, och därför är allt förgäves."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Vi kan inte ha tro utan hopp (vad hoppas vi på?)

Moroni 7:41-42

"Och vad är det ni skall hoppas på? Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning och hans uppståndelses kraft skall ha hopp om att kunna uppväckas till evigt liv, och detta tack vare er tro på honom enligt löftet. Om därför en människa har tro så måste hon ha hopp, ty utan tro kan det inte finnas något hopp."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Den kärlek som är Kristi rena kärlek

Moroni 7:45, 47-48

"Och kärleken är tålig och god och avundas inte och är inte uppblåst, söker inte sitt och blir inte lätt förargad, tänker intet ont och gläds inte åt ondska utan gläds åt sanningen, fördrar allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting. Men den kärlek som är Kristi rena kärlek består för evigt, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav, med honom är allt väl. Därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans Sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare, så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, skall bli lika honom, ty vi skall se honom sådan han är, så att vi kan ha detta hopp och så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page