top of page
Läran och förbunden 77-83
Vecka 49
 3-7 december 2018
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 3 december

Seminarie TV 15: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 4 december

L&F 77    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 77: Läs kapitelöverskriften och se vad profeten Joseph Smith gjorde när han tog emot den här uppenbarelsen., v.1: Vilken symbol (från Uppenbarelseboken) kapitel 4 bad Joseph Smith Herren om hjälp att förstå?, Vad var Herrens förklaring?, v.2-8: Välj ytterligare fyra frågor som Joseph Smith ställde om symbolerna i Uppenbarelseboken 4 och de svar Herren gav på dessa frågor., Vad kan L&F 77 lära oss om en profets roll i att hjälpa oss förstå innebörden i ett skriftställe? Vad kan vi lära från Joseph Smiths sätt att studera och begrunda Uppenbarelseboken som vi kan tillämpa i våra personliga skriftstudier?

Onsdag 5 december

Nyckellära: Frälsningsplanen

  • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Frälsningsplanen (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

  • Jordelivet (2:13-2:14): Hur kan vi under jordelivet förbereda oss för evigt liv?,  Ge några exempel på bra sätt att använda vår handlingsfrihet under jordelivet., Varför är en fysisk kropp viktig i frälsningsplanen?

  • Livet efter döden (2:15-2:19): Vad händer när vi dör?, Vad händer med personer som aldrig fick chansen att höra om evangeliet under jordelivet?, Vad innebär uppståndelsen?, Vad sker under den slutliga domen?, Vilka (tre) härlighetsriken finns?

Torsdag 6 december

L&F 78    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 79    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 80    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 78:5-6: Vilka skäl gav Herren till att han befallde sina heliga att hjälpa ”[hans] folks fattiga” (L&F 78:3)?, Vad tror du att det är för ”himmelska ting” som Herren vill att vi ska vara jämlika i?, v.7: Vilket ytterligare skäl gav Herren till att han befallde de heliga att sörja för de fattiga?, v.17-18: På vilka sätt var de heliga som små barn?, v.19: Vad blir följden av att ta emot allt med tacksamhet?

  • L&F 79-80: Vilka tre män kallas att gå ut som missionär i dessa kapitel? Vilka principer som gäller missionsarbete hittar du?

Fredag 7 december

L&F 81    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 82    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 83    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 81:1-2: Vad innehar det höga prästadömets presidentskap (första presidentskapet)?, v.3: Vad skulle Frederick G. Williams göra som rådgivare i första presidentskapet?, v.4-6: Vad lovade Herren Frederick G. Williams om han var trofast i sitt ämbete?

  • L&F 82:3-4: Vad undervisade Herren om vår ansvarighet för det han har gett oss?, v.10: Vilken princip i denna vers kan ge oss självförtroende när vi strävar efter att följa Herrens bud?

  • L&F 83:1: Vilkas behov togs upp i den här uppenbarelsen?, v.2-3: Vilka instruktioner gav Herren om hur man skulle ta hand om kvinnor som förlorat sina män?, v.4-6: Hur kan kyrkan hjälpa änkor och föräldralösa?

Please reload

Om vi gör vad Herren ber oss och håller våra förbund - som vi bl a slöt vid dopets vatten - är han bunden att välsignas oss (L&F 82:10)

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

En ande finns i alla människor och djur

Läran och förbunden 77:2

"Människans ande är avbildad i hennes person, och detsamma gäller även djurens och alla andra varelsers ande, vilka Gud har skapat."

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Snart är Guds verk fullbordat - i förberedelse för Kristi ankomst

Läran och förbunden 77:12

"Vi bör förstå att liksom Gud skapade världen på sex dagar och avslutade sitt verk på den sjunde dagen och helgade den, och likaså formade människan av jordens stoft, skall Herren Gud också i början av det sjunde årtusendet helga jorden och fullborda människans frälsning och döma allt och återlösa allt utom det som han inte har tagit i sin makt, när han har förseglat allt intill alltings ände. Och ljudet av de heliga änglarnas basuner är förberedelsen för och avslutningen på hans verk i början av det sjunde årtusendet – beredandet av vägen inför tiden för hans ankomst."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Tidshushållning

Biskopens "förrådshus" hjälper oss bli jämlika

Läran och förbunden 78:3,6

"Ty sannerligen säger jag er: Tiden har kommit och är nu för handen, och se och ge akt, det måste finnas en  organisation bland mitt folk som styr och inrättar allt som angår förrådshuset för mitt folks fattiga...  

Ty om ni inte är jämlika i fråga om jordiska ting, kan ni inte vara jämlika i att uppnå himmelska ting."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Gud har berett stora välsignelser för oss

Läran och förbunden 78:17-18

"Sannerligen, sannerligen säger jag er: Ni är små barn, och ni har ännu inte förstått hur stora välsignelser Fadern håller i sina egna händer och har berett åt er. Och ni kan inte bära allt nu. Var dock vid gott mod, ty jag skall leda er. Riket är ert och dess välsignelser är era, och evighetens rikedomar är era."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Var tacksam - bli hundrafalt välsignad

Läran och förbunden 78:19

"Och den som tar emot allt med tacksamhet skall härliggöras, och den här jordens goda skall tillfalla honom, till och med hundrafalt, ja, mera."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Den Helige Anden lär oss sanningen

Läran och förbunden 79:2

"Och jag skall sända honom Hjälparen, som skall lära honom sanningen och den väg han skall gå,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Verka trofast i ditt ämbete - hjälp de svaga

Läran och förbunden 81:5

"Var därför trofast. Verka i det ämbete vartill jag har utsett dig. Hjälp de svaga, lyft upp händerna som hänger ned och styrk de matta knäna."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Trofasthet ger evigt liv i Guds boningar

Läran och förbunden 81:6

"Och om du är trofast intill änden skall du få odödlighetenskrona och evigt liv i de boningar som jag har berett i min Faders hus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Vi får förlåtelse - men bara om vi först förlåter andra

Läran och förbunden 82:1

"Sannerligen, sannerligen säger jag er, mina tjänare, att i den mån ni har förlåtit varandra era överträdelser, så förlåter jag, Herren, er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Större kunskap ger större ansvar

Läran och förbunden 82:3

"Ty av den åt vilken mycket är givet krävs mycket, och den som syndar mot det större ljuset skall få den större fördömelsen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Herren är bunden att välsigna oss när vi gör vad han säger

Läran och förbunden 82:10

"Jag, Herren, är bunden när ni gör vad jag säger, men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Please reload

Sammanfattning

Uppenbarelser som ges till Joseph Smith under tidig vår 1832 som innehåller en blandning av lärdomar och instruktioner. Herren svarar på frågor om Uppenbarelseboken, bl a att allt skapat har en ande (kap. 77). Ett förrådshus ska inrättas för de fattiga, ett sätt att skapa jämlikhet, såsom man lever i den celestiala världen. Vi är också befallda att vara tacksamma (kap. 78). Flera bröder kallas att predika (kap. 79-80). Frederick G Williams, som kallas att vara rådgivare åt Joseph Smith, befalls att alltid be samt vara trofast och hjälpa de svaga (kap. 81). Viktiga principer lyfts fram (kap. 82-83) såsom förlåtelse, det krävs mycket av den som vet mycket, Herren är bunden när vi gör vad han säger, sträva efter sin nästas fördel samt männens ansvar att försörja.

2012_mormon-baptism.jpg
Nyckelskriftställen
ArtBook__046_046__TheTenLepers____.jpg

Läran och förbunden 78:19

"Och den som tar emot allt med tacksamhet skall härliggöras, och den här jordens goda skall tillfalla honom, till och med hundrafalt, ja, mera."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställen
Russia-Medium.jpg

Läran och förbunden 82:10

"Jag, Herren, är bunden när ni gör vad jag säger, men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte."

Nyckellära: 

Förrättningar och förbund

Seminarie TV

STV 15: Läran & förbunden 77-83

Undervisning av Louis Herrey, Roy Tunnicliffe, Mark Schütze, Äldste Williams & Svensson samt seminarieelever från Borås.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-49:

Frälsningsplanen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page