top of page
ETHER 1-6
Vecka  46
9-13 november 2020
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 9 nov

SeminarieTV 33

https://www.youtube.com/watch?v=IflM5HAHhDw

(Ses gärna med föräldrar)

Tisdag 10 nov

Ether 1     Läs   Lyssna   Elevbok

Vers 40-43. Vilka instruktioner Herren gav till jarediterna för att vägleda dem under deras resa. Varför tror du att det var viktigt att Jared och hans bror följde Herrens instruktioner?

Onsdag 11 nov

Ether 2     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 22-25. Skriv i din studiedagbok vad du lär dig av denna händelse. Varför frågar Herren Jareds bror: "Vad vill du att jag ska göra...?" Vad säger det om vår egen fria vilja och ansvar?

Torsdag 12 nov

Ether 3     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 4-20. Vad hände Jareds bror? Vad var orsaken till att han fick se det han gjorde? Vad fick han lära sig om Herren? Hur kan din egen tro stärkas av det du lär dig i dessa verser?

Fredag 13 nov

Ether 4     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-15. Moroni använde Herrens egna ord för att beskriva hur man får ytterligare uppenbarelse från honom. Markera uttryck som lär oss vad vi måste göra för att inbjuda uppenbarelse från Herren och hur han svarar när vi gör dessa saker. Vilka principer om uppenbarelse och hur du kan ta emot den i ditt eget liv hittar du i dessa verser? Skriv gärna en av principerna du lär dig av dessa verser bredvid Ether 4:11 i dina skrifter.

Ether 5     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 1-6. De tre männen fick förmånen att vara vittnen om att guldplåtarna verkligen fanns, och du kan liksom de vara ett vittne om att Mormons bok är sann. Skriv i din studiedagbok ner några sätt som du kan vara ett vittne om Mormons bok. Skriv också hur ditt vittnesbörd om Mormons bok kan påverka andra människor.

Please reload

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 45-48:

Förrättningar och förbund

         Nyckelläror

Varför är Ethers bok så viktig?

Ether var jarediternas sista profeten. Han upptecknade historien om sitt folks uppgång och fall. Dessa plåtar fanns av kung Limhis folk. Fem hundra år senare gjorde Moroni ett sammandrag av Ethers plåtar, känt idag som Ether bok. Boken skildrar hur jarediterna kommer från Babels torn och färdas till löftets land (ca 1500 år innan Lehi), där de till slut går under. Ethers bok bär liksom nephiternas uppteckning vittnesbörd om att ”vilken nation som än äger [det utlovade landet] måste tjäna Gud, annars blir de bortsopade ... när de har mognat i ondska” (Ether 2:9). Boken lär oss också om viktiga principer som bön och uppenbarelse och om sambandet mellan att utöva tro på Jesus Kristus och få andlig kunskap. 

Sammanfattning av Ether 1-6

Jarediternas språk förbittras inte vid Babels torn. Herren leder deras vandring ut från landet. Jareds bror samtalar med Herren (Jesus Kristus) i tre timmar och får se honom. De bygger båtar som drivs av strömmar mot det det förlovade landet. De prisar Herren när de kommer fram. Moroni förseglar Jareds brors skrifter. De ska uppenbaras när människor har tro som Jareds bror. Kristus befaller alla människorna att tro och omvända sig. Tre vittnen ska bära vittnesbörd om Mormons boks sannfärdighet.

Veckans filmer

Seminarie TV 33: Ether 1-9

Ett klassiskt STV-avsnitt inspelat av Lunds seminarium

Kom och följ mig: Generalkonferens special

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

Orubblig tro och mod: Ether 1-5

Sammanfattning av veckans läsning från "Scripture Project".

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Jarediterna välsignas för att de ber till Gud

Ether 1:39-43

"Och det hände sig att Jareds bror ropade till Herren enligt det som hade talats av Jareds mun. Och det hände sig att Herren hörde Jareds bror och hyste medlidande med honom och sade till honom... jag skall gå framför dig in i ett land som är utvalt framför alla jordens länder... Och det skall inte på hela jordens yta finnas någon nation större än den som jag skall uppresa åt mig av dina avkomlingar. Och detta skall jag göra för dig eftersom du så länge har ropat till mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Familj och äktenskap, Buden

Jarediterna tuktas för att de inte ber till Gud

Ether 2:14-15

"Och det hände sig efter fyra år att Herren åter kom till Jareds bror och stod i ett moln och talade med honom. Och i tre timmars tid talade Herren med Jareds bror och tuktade honom, eftersom han inte hade kommit ihåg att åkalla Herrens namn. Och Jareds bror omvände sig från det onda som han hade gjort och åkallade Herrens namn till förmån för sina bröder som var med honom. Och Herren sade till honom: Jag förlåter dig och dina bröder era synder, men du skall inte synda mer, ty ni skall minnas att min Ande inte alltid skall sträva med människan. Om ni därför syndar till dess ni är fullt mogna skall ni avskäras från Herrens närhet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Löftets land - invånarna måste leva i rättfärdighet eller bli "bortsopade"

Ether 2:7-12

"Och Herren ville... att de skulle komma ända fram till löftets land, som var utvalt framför alla andra länder och som Herren Gud hade bevarat åt ett rättfärdigt folk... de som skulle få besitta detta löftets land från den stunden och för evigt skulle tjäna honom, den sanne och ende Guden, annars skulle de sopas bort när hans vrede i fullt mått skulle komma över dem... Och hans vrede kommer över dem i fullt mått när de har mognat i ondska... Se, detta är ett utvalt land, och vilken nation som än äger det skall vara fri från träldom och från fångenskap och från alla andra nationer under himlen om de endast tjänar detta lands Gud, som är Jesus Kristus, han som har uppenbarats i det som vi har skrivit."

Nyckellära:  Gudomen, Buden

Herren vill att vi ska ta eget ansvar och initiativ

Ether 2:23, 25

"Och Herren sade till Jareds bror: Vad vill du att jag skall göra så att ni kan ha ljus i era farkoster? Ty se, ni kan inte ha fönster, ty de skulle krossas. Inte heller skall ni ta med er eld, ty ni skall inte resa med ljus från eld... ty ni kan inte fara över detta stora djup utan att jag förbereder er för havets vågor och de vindar som har utgått och de vattenflöden som skall komma. Vad vill ni då att jag skall göra för er så att ni kan ha ljus när ni är uppslukade i havets djup?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Gud kan utöva stor makt som svar på våra böner

Ether 3:2, 4, 5

"Men du, o Herre, har givit oss en befallning att vi måste åkalla dig för att av dig kunna få enligt våra önskningar... Och jag vet, o Herre, att du har all makt och kan göra vadhelst du vill till människans gagn... Vi vet att du kan utöva stor makt som för människors förstånd kan tyckas ringa."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Jareds bror tar eget initiativ och ber Herren om hjälp

Ether 3:4, 6

"Och jag vet, o Herre, att du har all makt och kan göra vadhelst du vill till människans gagn. Vidrör därför dessa stenar, o Herre, med ditt finger och bered dem så att de kan lysa i mörkret. Och de skall lysa åt oss i de farkoster som vi har färdigställt så att vi kan ha ljus medan vi far över havet... då räckte Herren ut sin hand och rörde vid stenarna, en efter en, med sitt finger. Och förlåten togs bort från Jareds brors ögon och han såg Herrens finger, och det var som en människas finger, likt kött och blod. Och Jareds bror föll ned inför Herren, ty han slogs av fruktan."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Kristus uppenbarar sig för Jareds bror i sin "andes kropp"

Ether 3:8-9

"Och han sade till Herren: Jag såg Herrens finger och jag fruktade att han skulle slå mig, ty jag visste inte att Herren hade kött och blod. Och Herren sade till honom: Tack vare din tro har du sett att jag skall ta på mig kött och blod."​

Ether 3:16

"Se, denna kropp som du nu ser är min andes kropp, och människan har jag skapat lik min andes kropp. Och alldeles som jag visar mig för dig i anden skall jag visa mig för mitt folk i köttet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Med tro kan allt uppenbaras för oss

Ether 3:9

"Och Herren sade till honom: Tack vare din tro har du sett att jag skall ta på mig kött och blod. Och aldrig har en människa kommit inför mig med så stor tro som du har, ty om det inte vore så kunde du inte ha sett mitt finger."​

Ether 3:19-20

"Och tack vare sin kunskap kunde denne man inte hindras från att se innanför förlåten. Och han såg Jesu finger, vilket, när han såg det, fyllde honom med fruktan. Ty han visste att det var Herrens finger, och han trodde inte längre, ty han visste utan minsta tvivel."

Ether 3:26

"Ty han hade tidigare sagt till honom att om han ville tro på honom, att han kunde visa honom allt, så skulle det visas för honom. Därför kunde Herren inte undanhålla något för honom, ty han visste att Herren kunde visa honom allting."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Vi är Kristi barn, skapta i hans avbild

Ether 3:14-15

"Se, jag är den som från världens grundläggning bereddes att återlösa mitt folk. Se, jag är Jesus Kristus. Jag är Fadern och Sonen. I mig skall hela människosläktet få liv, ja, evigt liv, nämligen de som tror på mitt namn, och de skall bli mina söner och mina döttrar. Och aldrig har jag visat mig för människan som jag skapat, ty aldrig har en människa trott på mig som du har gjort. Ser du att ni är skapade till min egen avbild? Ja, alla människor skapades i begynnelsen till min egen avbild."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Genom Anden vet vi om budbärare talar Kristi ord

Ether 4:10-11

"Och den som inte tror mina ord tror inte mina lärjungar. Och om så är att det inte är jag som talar, döm själva, ty ni skall veta på den yttersta dagen att det är jag som talar. Men den som tror på det som jag har talat, honom skall jag besöka med min Andes uppenbarelser, och han skall veta och bära vittne. Ty tack vare min Ande skall han veta att detta är sant, ty det förmår människor att göra gott."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Allt som är gott kommer från Kristus

Ether 4:12

"Och allt det som förmår människor att göra gott är av mig, ty det som är gott kommer inte från någon utom från mig. Jag är den som leder människorna till allt gott. Den som inte vill tro mina ord skall inte tro mig – att jag är. Och den som inte vill tro mig, skall inte tro Fadern som sände mig. Ty se, jag är Fadern, jag är världens ljus och liv och sanning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Otro hindrar kunskap och uppenbarelser att nå oss

Ether 4:13-14

"Kom till mig, o ni icke-judar, så skall jag visa er större ting, den kunskap som är fördold på grund av otro. Kom till mig, o du Israels hus, så skall det uppenbaras för er hur stora ting Fadern har i beredskap åt er från världens grundläggning. Och på grund av otro har det inte kommit till er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Profetia om de tre vittnena till Mormons bok

Ether 5:3-4

"Och för tre skall [plåtarna] visas genom Guds makt. Därför skall de förvisso veta att dessa ting är sanna. Och genom tre vittnens mun skall dessa ting stadfästas."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page