MOSIAH 7-12
Vecka 45
6-10 nov 2017
Veckans läsning

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 42-46:

Frälsningsplanen

STV 11: Mosiah 7-12

(25:42) Denna gång får vi ett STV-program från England. Vi lär oss om Zeniff som återvände till Nephis land, om hans folks utmaningar med lamaniterna, och om hans son kung Noa som profeten Abinadi kallade till omvändelse. När frågorna kommer, pausa och diskutera i klass eller med förälder.  (De sista 5 minuterna är valfria att se på.)

Tisdag 7 nov

Mosiah 7     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 33. Föreställ dig att en vän eller någon i familjen känner ånger över sina synder och har en uppriktig önskan att omvända sig och vända sig till Herren men inte riktigt vet hur han eller hon ska gå till väga. Skriv ett brev (i din studiedagbok) till denna person, med Mosiah 7:33 som hjälp, för hur din vän kan ”vända [sig] till Herren”.

Mosiah 8     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 16-18. Varför tror du att man gör klokt i att lyssna till dem som ser sådant som man inte själv kan se? I kyrkan tror vi på nutida profeter, siare och uppenbarare. Vad har du haft för nytta av dem i ditt liv? Ställ samma fråga till dina föräldrar och skriv också ned deras svar.

Onsdag 8 nov

Nyckellära: Frälsningsplanen

OBS. Om onsdag är en hemstudiedag för er klass, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Torsdag 9 nov

Mosiah 9     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 18. Lägg märke till den första meningen. Skriv om ett tillfälle då du bad Herren om hjälp och kände dig stärkt av honom. Vad gjorde du för att få Herrens kraft?

Mosiah 10   Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-18.  Varför hade lamaniterna ett sådant våldsamt hat till nephiterna? Vem skadar det när du är arg eller vägrar att förlåta? Hur kan vrede och agg komma att påverka din familj eller dina framtida barn?

Fredag 10 nov

Mosiah 11     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 26-29.  Folket reagerade ilsket mot Abinadi trots att han försökte hjälpa dem? Varför tror du att de försvarade kung Noa, som var på väg att störta dem i elände? Lägg märke till uttrycket ”nu var folkets ögon förblindade” i vers 29. Vad finns det för exempel på uppförande och påverkan som du tror att Satan arbetar hårt på att goda människor ska bli ”förblindade” för i vår tid?

Mosiah 12     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 27. Kung Noas präster hade god kännedom om Guds bud, men levde inte efter dem. Vad menar Abinadi när han säger till dem att de "inte av hjärtat ansträngt sig" att förstå buden?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Vänder vi oss bort från Gud kan han inte hjälpa oss

Mosiah 7:25, 28-30

"Ty om detta folk inte hade fallit i överträdelse skulle Herren inte ha låtit detta stora onda komma över dem. Men se, de ville inte hörsamma hans ord. I stället uppstod stridigheter bland dem...Och mycket annat gjorde de som nedkallade Guds vrede över dem. Vem kan därför förvånas över att de är i träldom och är drabbade av svåra lidanden? Ty se, Herren har sagt: Jag skall inte bistå mitt folk under deras överträdelsers dagar, utan jag skall spärra deras vägar så att de inte får framgång, och deras gärningar skall bli till en stötesten för dem. Och vidare säger han: Om mitt folk sår orenhet, skall de skörda agnarna därav i stormen."

Nyckellära:  Buden

Kristus är Gud, alltings Fader

Mosiah 7:27

"Och eftersom han sade till dem att Kristus var Gud, alltings Fader, och sade att han skulle ikläda sig en människas avbild, och det skulle vara den avbild till vilken människan skapades i begynnelsen, eller med andra ord sade han att människan skapades till Guds avbild och att Gud skulle komma ned bland människobarnen och ta på sig kött och blod och gå omkring på jorden"

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, 

Gud befriar oss från träldom (våra prövningar)

Mosiah 7:19, 33

"Lyft därför upp era huvuden och fröjda er, och sätt er lit till Gud, till den Gud som var Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, och likaså den Gud som förde Israels barn ut ur Egyptens land... så att de inte skulle förgås i vildmarken, och mycket mer gjorde han för dem... Men om ni vill vända er till Herren med helhjärtat uppsåt och sätta er lit till honom och tjäna honom med sinnets hela hängivenhet, om ni gör detta, så skall han, efter egen vilja och eget behag, befria er ur träldomen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Vad är en siare?

Mosiah 8:16-18

"Och Ammon sade att en siare även är en uppenbarare och en profet. Och större gåva kan ingen människa ha, om hon inte besitter Guds kraft, vilket ingen människa kan. Ändå kan en människa få sig stor kraft given av Gud.Men en siare kan känna till sådant som har hänt och även sådant som skall hända, och genom dem skall allt uppenbaras... På så sätt har Gud givit ett medel varmed människan genom tro kan utföra mäktiga underverk. Därför blir hon till stor nytta för sina medmänniskor."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

"Vi gick ut i Herrens kraft"

Mosiah 9:17-18

"Ja, i Herrens kraft gick vi ut till kamp mot lamaniterna, ty jag och mitt folk ropade mäktigt till Herren och bad att han skulle befria oss ur våra fienders händer, ty vi väcktes till hågkomst om våra fäders befrielse. Och Gud hörde våra rop och besvarade våra böner, och vi drog ut i hans kraft."

Mosiah 10:19-20

"Och sedan nu jag, Zeniff, berättat allt detta för mitt folk om lamaniterna, eggade jag dem till att kämpa med all sin kraft och att sätta sin lit till Herren. Därför kämpade vi mot dem, ansikte mot ansikte. Och det hände sig att vi återigen drev dem ut ur vårt land."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Gud kan bara befria oss om vi omvänder oss

Mosiah 11:21, 23, 25

"Och om de inte omvänder sig och vänder sig till Herren sin Gud, se, då skall jag överlämna dem i deras fienders händer. Ja, och de skall försättas i träldom... och ingen, utom Herren, den allsmäktige Guden, skall befria dem. Och om de inte omvänder sig i säck och aska och ropar med kraft till Herren sin Gud skall jag inte höra deras böner, och inte heller skall jag befria dem från deras lidanden. Och så säger Herren, och så har han befallt mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

En varning till dem som inte undervisar evangeliet på rätt sätt

Mosiah 12:26-27

"Jag säger till er: Ve er som förvränger Herrens vägar! Ty om ni förstår detta, så har ni ändå inte undervisat därom. Således har ni förvrängt Herrens vägar. Ni har inte av hjärtat ansträngt er att förstå. Därför har ni inte varit visa. "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Vi blir frälsta genom buden och försoningen

Mosiah 12:33

"Men då sade Abinadi till dem: Jag vet att om ni håller Guds bud skall ni bli frälsta. Ja, om ni håller de bud som Herren överlämnade till Mose på berget Sinai."

Mosiah 13:28

"Och vidare säger jag er att frälsning inte kommer enbart genom lagen. Och om det inte vore för den försoning som Gud själv skall utföra för sitt folks synder och ondska så skulle de oundvikligen förgås, trots Moses lag."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Seminarie TV

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Sammanfattning Mosiah 7-12

Kung Mosiah skickar en grupp, ledd av Ammon, för att finna de nephiter som många år tidigare begav sig till Nephis land. Ammon finner kung Limhi som berättar sitt folks historia, om hans farfar Zeniff som gjorde ett fördrag med lamaniterna om att få besitta en del av Nephis land (Lehi-Nephi och Shilom). Men lamaniterna försökte förslava nephiterna. Noa, Zeniffs son, regerar i ogudaktighet efter sin fars död. Profeten Abinadi kommer till Noa och kallar honom och folket till omvändelse. 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215