top of page
Vecka 45
2-6 november 2020
Mormon 7-9
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Sammanfattning: Mormon 7-9

Moroni för uppteckningarna efter Mormons död. Han profeterar att Mormons bok ska komma fram genom Guds makt i en tid präglad av otro och ogudaktighet. Han vittnar om Jesus Kristus och lär att tron på honom åtföljs av underverk och tecken. Han uppmanar dem som läser hans ord att komma till Herren och bli frälsta.

mormon_abridging_the_plates.jpeg

Varför är Mormons bok viktig?

När Mormon var omkring tio år fick han ansvaret för de heliga uppteckningarna. Han skulle skriva ner allt han såg som rörde folket (se Mormon 1:4). Vid 15 års ålder ”besöktes [han] av Herren och smakade och kände Jesu godhet” (Mormon 1:15). Samma år utsåg nephiterna honom till att leda deras härar (se Mormon 2:1). Mot slutet av sitt liv gömde Mormon alla uppteckningar i kullen Cumorah förutom några få plåtar som han gav åt sin son Moroni (se Mormon 6:6). Han anförde därefter nephiterna i deras sista stora strid mot lamaniterna. Innan han dog gav han Moroni i uppdrag att avsluta hans uppteckning. Moroni lade till de ord som utgör kapitlen 8–9 i den här boken.

    Du kommer få värdefull kunskap när du läser om Mormon, en Jesu Kristi lärjunge som levde trofast trots att han i hela sitt liv ständigt var omgiven av ”ogudaktighet och avskyvärdheter” (Mormon 2:18). Du kommer ha nytta av att studera Moronis ord, som vittnade för läsare i de sista dagarna och sade att ”Jesus Kristus har visat er för mig, och jag känner era gärningar” (Mormon 8:35). När du läser om den undergång som orsakades av nephiternas ogudaktighet lär du dig vikten av att leva efter Jesu Kristi evangeliums bud och förbund.

Veckans filmer

Seminarie TV 32: Mormon 7-9

Veckans Seminarie TV kommer från "Scripture Project".

Kom och följ mig: Generalkonferens special

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

Måndag 2 nov

Seminarie TV 32

Efter att du har sett filmen, svara i din studiedagbok: Föreställ dig att du är Mormon eller Moroni, att du är en ensam rättfärdig person i en ond värld. Hur skulle det kännas? Vad gör du för att bevara din andliga styrka och tro?

_______________________

Tisdag 3 nov

Nyckellära: Förättningar och förbund

Klicka på länken ovan och läs texten. Svara sedan på frågorna:

  • Vilka ord eller uttryck hittade ni som kan hjälpa oss förstå vad som menas med frälsande förrättningar och varför vi behöver dem?

  • Vad menas med att frälsande förrättningar är nödvändiga för vår upphöjelse?

_______________________

Onsdag 4 nov

Mormon 7:1-8:11   Läs    Lyssna     Elevbok

_______________________

Torsdag 5 nov

Mormon 8:12-41    Läs   Lyssna   Elevbok

Besvara följande frågor i din studiedagbok för att begrunda vad Mormons bok betyder för dig personligen:

  • Tänk på hur träffande Moronis profetior om förhållandena i vår tid är (se Mormon 8:26–32). Vad kan de profetiorna lära dig om hur mycket Mormons bok betyder för oss i dag?

  • Varför tror ni att Mormons bok ”är en av mest betydelsefulla gåvor som getts till världen i vår tid”, som president Benson sade? (”Mormons bok – slutstenen i vår religion”, Nordstjärnan, jan 1987, s. 4.)

  • Vad skulle du svara om en kamrat frågade dig varför Mormons bok är värdefull för dig?

_______________________

Fredag 6 nov

Mormon 9     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 9-11, 15-19. Anteckna i din studiedagbok det du lärt dig om Guds natur. Skriv också ner ditt svar på den här frågan: Vad kan dessa verser lära dig om Guds villighet och förmåga att utföra underverk i människors liv i dag?
  • Vers 27–29. Ta reda på vad Moroni lärde om hur vi bör be med tro. Skriv sakerna du hittar i din studiedagbok. Skriv sedan några meningar som beskriver hur du med hjälp av en av dessa lärdomar kan förbättra dina egna böner.

Mormon 8-9; Moroni 1, 10; Titelbladet

Moroni inbjuder alla att komma till Kristus

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Mormons bok och Bibeln stödjer varandra

Mormon 7:8-9

"Omvänd er därför och bli döpta i Jesu namn, och håll fast vid Kristi evangelium som ska framläggas för er, inte bara i denna uppteckning utan också i den uppteckning som ska komma till icke-judarna från judarna, vilken uppteckning ska komma från icke-judarna till er. För se, denna har skrivits i avsikt att ni ska kunna tro den andra. Och om ni tror den andra kommer ni att tro även denna. Och om ni tror denna kommer ni att ha kunskap om era fäder och likaså om de förunderliga gärningar som genom Guds makt utfördes bland dem."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Välsignad är han (Joseph Smith) som ska föra fram Mormons bok

Mormon 8:14-16

"Och jag [Moroni] är den som gömmer denna uppteckning åt Herren... uppteckningen därpå är av stort värde, och den som för fram den i ljuset [Joseph Smith], honom ska Herren välsigna. För ingen kan ha förmåga att föra fram den i ljuset utan att den ges honom av Gud... Och välsignad är han som ska föra fram den i ljuset. För den ska föras från mörker till ljus enligt Guds ord. Ja, den ska föras fram ur jorden, och den ska lysa ur mörkret och komma till folkets kännedom. Och detta ska ske genom Guds makt."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Moroni har "sett" oss och känner våra gärningar

Mormon 8:35-36

"Se, jag talar till er som om ni vore närvarande, och ändå är ni inte det. Men se, Jesus Kristus har visat er för mig, och jag känner era gärningar. Och jag vet att ni vandrar i era hjärtans högmod. Och det finns ingen, utom endast några få, som inte upphöjer sig i sitt hjärtas högmod..."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Buden

Moroni beskriver vår tids ondska och hur vi bör omvända oss

Mormon 8:37-40

"För se, ni älskar pengar och era ägodelar och era fina kläder och era kyrkors utsmyckning mer än ni älskar de fattiga och de behövande, de sjuka och de lidande. O, ni orena, ni hycklare, ni lärare som säljer er för sådant som fördärvar, varför har ni vanhelgat Guds heliga kyrka? Varför skäms ni för att ta på er Kristi namn? Varför tänker ni inte på att värdet av oändlig lycka är större än det belände som aldrig dör – på grund av världens beröm? Varför smyckar ni er med sådant som inte har liv, men låter de hungriga och de behövande och de nakna och de sjuka och de lidande gå förbi er utan att ni lägger märke till dem? Ja, varför upprättar ni era hemliga avskyvärdheter för att skaffa er vinning och förorsaka änkor att klaga inför Herren..."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Vår otro hindrar underverk från att ske

Mormon 9:20

"Och orsaken till att han upphör att göra underverk bland människobarnen är att de nedsjunker i otro och avviker från den rätta vägen och inte känner den Gud som de borde lita på."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 45-48:

Förrättningar och förbund

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
bottom of page