Läran och förbunden 53-59
Vecka 45
 5-9 november 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 5 november

Seminarie TV 11: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 6 november

L&F 53    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 54    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 55    Läs   Lyssna   Elevbok

​​

  • L&F 53:1-5: Vilka instruktioner gav Herren Sidney Gilbert?, v.6: När skulle Herren ge Sidney resten (”de övriga”) av instruktionerna? Vilken princip kan vi lära oss av detta?

  • L&F 54:4-5: Vilka ord använde Herren för att beskriva det som händer när ett förbund bryts? v.6: Vilken välsignelse får vi när vi håller våra förbund och lyder Herrens befallningar? v.10: Vad tror du det betyder att "söka Herren tidigt"?

  • L&F 55:4: På vilka sätt skulle William W Phelps använda sina talanger, färdigheter och förmågor?

Onsdag 7 november

L&F 56    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 57    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 56:1-2: Vad behöver vi göra för att bli frälsta? v.14-15: Vilka attityder eller handlingar hindrar våra synder från att bli förlåtna? Vad tror du det betyder att ”gå era egna vägar efter ert eget råd”? v.18-20: Vilka välsignelser lovar Herren dem som har ödmjuka hjärtan?

  • L&F 57:3: Vad antydde Herren skulle ligga i Independence i Missouri, eller i Sions mittpunkt? v.7-13: Välj ut tre personer som fick i uppdrag av Herren att uppbygga Sion och identifiera vad/hur de skulle göra det? 

Torsdag 8 november

L&F 58    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 58:2: Vad sa Herren till äldsterna som kan ha hjälpt dem att hantera de utmaningar de mötte?, v.3 Vad kan vi ofta inte se eller förstå när vi går igenom prövningar?, v.16-20: Vad är en biskops uppgift, enligt dessa verser? v.26-28: Försök identifiera några viktiga sanningar (principer) som du lär dig i dessa verser, v.42: Vad lovade Herren oss om vi omvänder oss från våra synder?, v.43: Vad är två saker som vi måste göra för att fullständigt omvända oss från våra synder? v.64: Vem måste evangeliet predikas för?

Fredag 9 november

L&F 59    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 59:1: Vad tror du menas med att ha blicken endast fäst på Guds ära? v.5: Vad förväntar sig Herren av sina heliga?, v.6-8: Vilka ytterligare bud gav Herren de heliga vid det här tillfället? v.9-14: Vad innebär det att helga sabbatsdagen? v.15: Vilken inställning bör vi ha till sabbatsdagen? v.23-24: Vilka välsignelser lovar Herren dem som håller hans bud?

Please reload

Sidney Rigdon invigde tempelområdet, som är beläget i Missouri, och profeten Joseph Smith invigde platsen för templet den 3 augusti 1831.

Sammanfattning

Kyrkan växer i Ohio. Nya medlemmar anländer regelbundet och praktiska arrangemang görs för deras uppehälle. De är under förbund att leva efter helgelselagen, men vissa medlemmar bryter sitt förbund och konflikter uppstår. Senare reser Joseph Smith och några av kyrkans äldster till "Sion", i områdena runt Jackson County, Missouri. Där inviger de platsen för ett framtida tempel. Dessutom ges praktiska och andliga råd från Herren vad som krävs av medlemmarna för att leva i ett Sion. Viktiga principer: Håll dina förbund, ge åt de fattiga, prövningar föregår välsignelser, gör gott av egen fri vilja, Gud glömmer våra synder när vi omvänder oss, helga sabbaten, gör allt med tacksägelse.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Överge världen

Läran och förbunden 53:2

"Se jag, Herren, som blev korsfäst för världens synder, ger dig en befallning att du skall överge världen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Var tålmodig i prövningar

Läran och förbunden 54:10

"Och vidare: Var tålmodiga i prövningar tills jag kommer, och se, jag kommer snart och har min lön med mig, och de som har sökt mig tidigt skall finna vila för sina själar. Ske alltså. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Bär ditt kors och följ Kristus

Läran och förbunden 56:2

"Och den som inte vill ta upp sitt kors och följa mig och hålla mina bud, han skall inte bli frälst."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Herren befaller, men kan återkalla om vi är orättfärdiga

Läran och förbunden 56:3-4

"Se jag, Herren, befaller, och den som inte vill lyda skall avskäras i min egen rätta tid, sedan jag har befallt och befallningen är överträdd. Därför befaller jag, Herren, och återkallar som det synes mig gott, och allt detta skall komma över de upproriskas huvuden, säger Herren."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Guds ord ska alla uppfyllas

Läran och förbunden 56:11 (1:37-38)

"Och om än himlen och jorden förgås, skall dessa ord inte förgås utan skall uppfyllas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelser

Ve de rika - och de fattiga

Läran och förbunden 56:16-18

"Ve er ni rika människor som inte ger av era ägodelar åt de fattiga, ty era rikedomar skall fräta sönder era själar... Ve er ni fattiga människor, vars hjärtan inte är förkrossade, vars andar inte är botfärdiga och vars magar inte är tillfredsställda och vars händer inte hålls tillbaka från andra människors gods, vars ögon är fulla av girighet och som inte vill arbeta med era egna händer! Men välsignade är de fattiga som är rena i hjärtat, vars hjärtan är förkrossade och vars andar är botfärdiga, ty de skall se Guds rike komma med makt och stor härlighet till deras befrielse. Ty jordens fetma skall de få."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Efter många prövningar kommer välsignelser

Läran och förbunden 58:3-4

"Ni kan inte just nu med era naturliga ögon se Guds avsikter angående det som skall komma härefter och den härlighet som skall följa på många prövningar. Ty efter många prövningar kommer välsignelserna. Därför kommer dagen då ni skall krönas med stor härlighet. Stunden har ännu inte kommit men är nära för handen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Lyd landets lagar

Läran och förbunden 58:21-22

"Låt ingen bryta landets lagar, ty den som håller Guds lagar behöver inte bryta landets lagar. Underordna er därför den överhet som finns, tills han regerar, vars rätt det är att regera..."

Nyckellära:  Buden

Nyckelskriftställe: Gör mycket gott av egen fri vilja

Läran och förbunden 58:26-27

"Ty se, det är inte lämpligt att jag skall befalla i allt, ty den som är tvingad till allt, han är en lat och oförståndig tjänare. Därför får han ingen lön. Sannerligen säger jag: Människorna skall verka med iver för en god sak och göra mycket av egen fri vilja och åstadkomma mycket rättfärdighet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Vänta inte att göra något förrän du blir ombedd

Läran och förbunden 58:28-29

"Ty inom dem finns kraften varigenom de kan handla av sig själva. Och i den mån som människor gör gott skall de på intet sätt mista sin lön. Men den som inte gör något förrän han blir befalld och tar emot en befallning med tveksamt hjärta och utför den med lättja, han är fördömd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Omvändelse är att bekänna och överge synden

Läran och förbunden 58:42-43

"Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder: Se, hon bekänner dem och överger dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Välsignelser och uppenbarelser för de trofasta

Läran och förbunden 59:3-4

"Ja, välsignade är de vilkas fötter står i Sions land, vilka har åtlytt mitt evangelium, ty de skall få jordens goda som lön, och den skall ge avkastning av hela sin kraft. Och de skall även krönas med välsignelser ovanifrån, ja, och med inte så få befallningar, och med uppenbarelser i deras rätta tid – de som är trofasta och flitiga inför mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Älska Gud och andra viktiga bud

Läran och förbunden 59:5-8

"Därför ger jag dem ett bud och säger så: Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, med all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka, och i Jesu Kristi namn skall du tjäna honom. Du skall älska din nästa som dig själv. Du skall inte stjäla, inte heller begå äktenskapsbrott eller dräpa eller göra något som är detta likt. Du skall tacka Herren din Gud för allting. Du skall frambära ett offer åt Herren din Gud i rättfärdighet, ja, ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Hur sabbaten kan bli mer glädjefull

Läran och förbunden 59:9-14

"Och för att du mera fullständigt skall kunna hålla dig obefläckad av världen skall du gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag. Ty sannerligen, detta är en dag bestämd åt dig till att vila från ditt arbete och ägna den Allrahögste din andakt... Men kom ihåg att på denna Herrens dag skall du frambära dina offer och sakrament åt den Allrahögste och bekänna dina synder för dina bröder och inför Herren. Och på denna dag skall du inte göra något annat förutom att låta tillreda din föda i hjärtats enkelhet så att din fasta kan bli fullkomlig, eller med andra ord så att din glädje kan bli fullkomlig. Sannerligen, detta är fasta och bön, eller med andra ord glädje och bön."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förättningar och förbund, Buden