Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 42-46:

Frälsningsplanen

MOSIAH 1-6
Vecka 43
23-27 okt 2017

Tisdag 24 okt

Mosiah 1     Läs   Lyssna   Elevbok

Mosiah 2     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 17. Lär dig detta Nyckelskriftställe utantill. Citera det för en förälder.

  • Vers 19–24, 34. Tänk på de många sätt som Gud välsignar dig. Tänk igenom hur du kan visa honom din tacksamhet. Besvara därefter följande frågor i din studiedagbok: a) Varför tror du att kung Benjamin kallade sig själv, sitt folk och oss ”onyttiga tjänare”?  b) Varför är det viktigt att vi kommer ihåg att vi står i skuld till Gud?

Onsdag 25 okt

Mosiah 3     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 5–10. Markera ord eller uttryck som hjälper dig att värdesätta Frälsarens mission mer. Välj två uttryck som du markerade och skriv i din studiedagbok vad de lär dig som hjälper dig att förstå och uppskatta Frälsarens mission bättre.

  • Vers 19. Skriv följande överskrift i din studiedagbok: ”Hur man lägger av den naturliga människan.” Gör en lista under den här överskriften av vad Mosiah 3:19 lär oss att vi måste göra för att övervinna ”den naturliga människan”. Ringa in den handling som du känner att du bör koncentrera dig på för tillfället. Gör upp en plan för hur du ska omsätta det här.

Torsdag 26 okt

Mosiah 4   Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 9. Kung Benjamin undervisade om att vi måste ”tro på Gud” (Mosiah 4:9) och alltid komma ihåg ”Guds storhet” (Mosiah 4:11). Skriv i din studiedagbok om upplevelser som du eller någon du känner har haft som har hjälpt dig att inse att Gud är verklig, mäktig och älskar dig. Varför tror du att det är viktigt att komma ihåg Guds makt, godhet och kärlek? När du tänker på dem, hur påverkar det ditt liv?

  • Vers 30. När du lär dig att styra dina tankar, sår du välsignelsen att du blir mer kristuslik i fråga om dina ord och handlingar. Skriv ner ett eller två sätt i din studiedagbok som du kan styra dina tankar så att du är mer kristuslik när det gäller dem.

Fredag 27 okt

Mosiah 5     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 2. Vad tror du det innebär att uppleva ”en mäktig förändring” i sitt hjärta? Varför måste vi förändra vår benägenhet och inte bara vårt beteende då vi väljer att följa Jesus Kristus? Varför tror du att Jesu Kristi försoning är nödvändig för att en förändring ska kunna äga rum inom oss?

  • Vers 8-15. De här verserna undervisar om följande princip: Vi tar på oss Jesu Kristi namn när vi sluter och håller heliga förbund. Skriv i din studiedagbok hur du känner dig när du tänker på detta att ha Kristi namn skrivet i ditt hjärta. Skriv ett eller flera skäl till att du vill behålla det namnet och aldrig förlora det.

Mosiah 6     Läs   Lyssna   Elevbok

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Skrifterna hjälper oss bevara tron och hålla buden

Mosaiah 1:3-5

"Mina söner, jag vill att ni skall minnas att om det inte hade varit för dessa plåtar [skrifterna], som innehåller dessa uppteckningar och dessa bud, skulle vi ha förblivit i okunnighet än i dag utan att känna Guds hemligheter. Ty det skulle inte ha varit möjligt för vår far Lehi att komma ihåg allt detta och att undervisa sina barn därom om han inte hade haft hjälp av dessa plåtar... om det inte hade varit för dessa ting, som har skyddats och bevarats av Guds hand för att vi skulle kunna läsa och förstå hans hemligheter och alltid ha hans bud för våra ögon, skulle även våra fäder ha nedsjunkit i otro."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Utforska skrifterna flitigt

Mosaiah 1:7

"Och nu, mina söner, vill jag att ni skall komma ihåg att utforska [skrifterna] flitigt så att ni kan ha nytta därav, och jag vill att ni skall hålla Guds bud så att ni kan ha framgång i landet.."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Håll buden - få kärlek till Gud och alla människor

Mosaiah 2:4

"[Kung Benjamin] hade lärt dem att hålla Guds bud så att de skulle kunna fröjda sig och uppfyllas av kärlek till Gud och alla människor."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Vi tjänar Gud när vi tjänar andra

Mosaiah 2:17

"Och se, jag säger er detta för att ni skall kunna lära visdom, för att ni skall kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst."

Nyckellära:  Buden

Vi står alltid i tacksamhetsskuld till Herren

Mosaiah 2:21-24

"jag säger er, att om ni skulle tjäna honom som har skapat er från begynnelsen och som bevarar er från dag till dag... om ni skulle tjäna honom av hela er själ skulle ni ändå vara onyttiga tjänare. Och se, allt han kräver av er är att ni håller hans bud... Om ni därför håller hans bud välsignar han er och låter er ha framgång. Och se, för det första har han skapat er och skänkt er livet, för vilket ni står i skuld till honom. Och för det andra kräver han att ni gör som han har befallt er. Ty om ni gör det välsignar han er omedelbart, och således har ni fått er lön. Och ni står ändå i skuld till honom, och skuldsatta är och förblir ni i evigheters evighet. Vad har ni då att skryta över?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Väljer vi orättfärdighet kan inte Herrens Ande leda och bevara oss

Mosaiah 2:36-37

"Och nu säger jag till er, mina bröder, att om ni, sedan ni fått kunskap och undervisats om allt detta, skulle överträda och handla tvärt emot det som har talats, så att ni drar er undan Herrens Ande så att den inte kan få rum i er att leda er på visdomens vägar så att ni blir välsignade, framgångsrika och bevarade – jag säger er att den människa som gör detta, hon träder fram i öppet uppror mot Gud. Därför föredrar hon att lyda den onde anden och blir fiende till all rättfärdighet. Därför har Herren ingen plats i henne, ty han bor inte i oheliga tempel.

Nyckellära:  Buden

Nyckelskriftställe: Välsignade är de som håller Guds bud

Mosaiah 2:41

"Och dessutom önskar jag att ni betänker deras välsignade och lyckliga tillstånd som håller Guds bud. Ty se, de är välsignade i allt, både timligt och andligt. Och om de trofast håller ut intill änden tas de emot i himlen så att de därigenom kan vistas hos Gud i ett tillstånd av oändlig lycka. O, kom ihåg, kom ihåg att detta är sant, ty Herren Gud har talat det."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Nyckelskriftställe: Lägg av den naturliga människan och bli en helig genom Kristi försoning

Mosaiah 3:19

"Ty den naturliga människan är en fiende till Gud och har så varit från Adams fall, och kommer att så vara i evigheters evighet, om hon inte ger efter för den Helige Andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning och blir som ett barn: undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne, alldeles som ett barn underkastar sig sin far."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi Kristi försoning, Buden

Nyckelskriftställe: Tro på Gud och att han har all visdom

Mosaiah 4:9

"Tro på Gud. Tro att han är och att han har skapat allt, både i himlen och på jorden. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Ge akt på era tankar, ord och gärningar

Mosaiah 4:30

"Men så mycket kan jag säga er, att om ni inte ger akt på er själva och på era tankar och på era ord och på era gärningar och iakttar Guds bud och fortsätter i tron på det ni har hört om vår Herres ankomst, ända till livets slut, så måste ni förgås. O människa, kom nu ihåg detta så att du inte förgås."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning
         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Sammanfattning Mosiah 1-6

Kung Benjamin samlar sitt folk i Zarahemlas land för att tala till dem. Han utser hans son Mosiah att axla kungadömet efter hans död. Kung Benjamin undervisar folket om tjänande, hur vi är beroende av Gud, vikten av att hålla buden och hur vi måste stärka vår tro på Gud. Folket ingår ett förbund att vara lydiga Herrens befallningar. De kallas av kungen för "Kristi  barn". 

STV 10: Mosiah 1-5

(28:29) Inspelad i Moss och Bergen (Norge). Tack till deltagande seminarieelever; Kittel Kittelsen, S&I Koordinator; Dorthe Willemann Hansen, Seminarielärare i Bergen;  Richard Hawks, Assistant Administrator för S&I; Paul V. Johnson, Commissioner of Church Educational System; President Thomas S. Monson.

Seminarie TV

Book of Mormon Stories:

"Kung Benjamin"

En kort animerad sammanfattning om kung Benjamins livsverk. 

Nyckelskriftställe

Mosiah 2:17

"Och se, jag säger er detta för att ni skall kunna lära visdom, för att ni skall kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst."

Nyckellära: 

Buden

Nyckelskriftställe

Mosiah 4:9

"Tro på Gud. Tro att han är och att han har skapat allt, både i himlen och på jorden. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt