top of page
Vecka 43
19-23 oktober 2020
3 NEPHI 27 - 4 NEPHI
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Sammanfattning 3 Nephi 27-30; 4 Nephi

Jesus avslutar sin undervisning: Kyrkan ska uppkallas efter honom eftersom den är byggd på hans evangelium. Tre av hans lärjungar (de "tre nephiterna") önskar få makt över döden och bli kvar på jorden för att tjäna tills Kristi andra ankomst. Mormons bok är ett redskap för att insamla Guds folk. Jesus inbjuder alla att komma till honom och omvända sig. I 4 Nephi läser vi om flera generationers rättfärdighet, hur de levde i ett Sion: de hade allt gemensamt; inga fattiga, inga stridigheter, sann kärlek bland allt folket. Men efter 300 år har folket gett efter för högmod och själviskhet och större delen av landet befinner sig i orättfärdighet. 

4 nephi.jpg

Måndag 19 okt

Seminarie TV 31

Ses med föräldrar

Tisdag 20 okt

3 Nephi 27     Läs   Lyssna   Elevbok

  •  Vers 13-17, 20-21. Här förklarar Jesus vad hans evangelium är. Vad är det som Jesus ska göra för oss? Vad är det vi ska göra?

  • Vers 27 (se även v 21). Jesus frågar nephiterna vilka slags människor de bör vara. Vad svarar han själv på frågan? Varför är svaret han ger viktigt? Hur kan det hjälpa dig personligen?

Please reload

Varför är 3 Nephi så viktig?

Boken 3 Nephi ses som höjdpunkten i Mormons bok. Från tiden då Lehis familj lämnade Jerusalem har alla profeter vittnat om Jesu Kristi mission och ankomst. I början av 3 Nephi ser vi hur folket mognar i ondska, vilket resulterar i stor straffdomar från Herren. Men mitt i denna mörka tid kommer ljuset från himlen. Den uppståndne Frälsaren uppenbarar sig folket. Han visar att han är den som profeterna har vi vittnat om i alla tider. Han undervisar dem om sitt evangelium och kallar tolv lärjungar till leda kyrkan efter att han har lämnat dem. Kristus undervisar dessutom att nephiterna och lamaniterna är en del av Israels hus, en del av Kristi fårahjord. Precis som i Jerusalem utför han underverk och botar de sjuka, allt för att visa att han är den utlovade Messias. 3 Nephi är ett bevis för att Herren är Gud över hela världen - över hela jordens folk.

Veckans filmer

Seminarie TV 31: 3 Nephi 27 - 4 Nephi

Louis Herrey presenterar veckans läsning. Bildmaterial från "Scripture Project"

Kyrkans namn har betydelse

John Hilton III förklarar att vi bör använda kyrkans rätta namn, att kyrkan är uppkallad efter Kristus.

Jesu Kristi Kyrka

Kyrkan ska uppkallas efter Kristus.  Den  är byggd på hans  evangelium. Från "Scripture Project".

Kom och följ mig: Generalkonferens special

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

Nyckelskriftställen

3 Nephi 27:20

"Och detta är befallningen: Omvänd er, alla jordens ändar, och kom till mig och bli döpta i mitt namn så att ni kan bli heliggjorda genom att ta emot den Helige Anden, så att ni kan stå obefläckade inför mig på den yttersta dagen."

Nyckellära: 

Förrättningar och förbund

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 41-43:

Äktenskap och familj

         Nyckelläror
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Vad önskar du av Jesus?

3 Nephi 28:1

"Och det hände sig att när Jesus hade sagt dessa ord talade han till sina lärjungar, en efter en, och sade till dem: Vad är det ni önskar av mig sedan jag har gått till Fadern?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

De "tre nephiterna"

3 Nephi 28

6. De vill bli kvar på jorden.  "Se, jag känner era tankar, och ni har önskat det som Johannes, min älskade, önskade av mig [att stanna kvar på jorden och föra själen till Kristus]."

7. De kommer inte dö.  "Därför är ni mer välsignade, ty ni skall aldrig smaka döden, utan ni skall leva och se alla Faderns verk bland människobarnen ända till dess allt har fullbordats enligt Faderns vilja, då jag skall komma i min härlighet med himlens styrkor."

9. De kommer inte lida fysisk smärta.  "Och vidare skall ni inte känna smärta medan ni är i köttet och inte heller sorg utom för världens synder. Och allt detta skall jag göra på grund av det ni har önskat av mig, ty ni har önskat att få föra människosjälar till mig så länge världen består.

18. De betjänar hela folket.  "... de gick ut i hela landet och betjänade alla människor och upptog i kyrkan alla som ville tro på deras predikan genom att döpa dem..."

19-22. Inget kunde skada dem.  "Och de kastades i fängelse av dem som inte tillhörde kyrkan. Och fängelserna kunde inte behålla dem, ty de rämnade. Och de kastades ned i jorden. Men de slog jorden med Guds ord så att de genom hans makt befriades ur jordens djup. Och därför kunde man inte gräva gropar djupa nog att behålla dem. Och tre gånger kastades de i en ugn och blev inte skadade. Och två gånger kastades de i en grop med vilda djur, och se, de lekte med djuren som ett barn med ett diande lamm och blev inte skadade."

26. Mormon har sett dem.  "Men se, jag har sett dem, och de har betjänat mig."

29. De ska betjäna alla folk.  "...de skall betjäna alla Israels skingrade stammar och alla nationer, släkter, tungomål och folk och skall föra många själar av dessa till Jesus, så att deras önskan kan bli uppfylld."

30-31. De är som änglar.  "Och de är som Guds änglar, och om de ber till Fadern i Jesu namn kan de visa sig för vem som än synes dem gott. Därför skall stora och förunderliga gärningar utföras av dem före den stora och kommande dagen då alla människor förvisso måste stå inför Kristi domarsäte."

37-38. Deras kroppar förändrades.  "... en förändring måste ske med deras kroppar, annars måste de ovillkorligen smaka döden. För att de inte skulle smaka döden skedde därför en förändring med deras kroppar så att de inte skulle lida någon smärta eller sorg, utom för världens synder."

39. Satan har ingen makt över dem.   "det var en förändring som skedde med dem så att Satan inte kunde få makt över dem och så att han inte kunde fresta dem. Och de heliggjordes i köttet så att de blev heliga och så att jordiska makter inte kunde få herravälde över dem."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Förrättningar och förbund

Mormons bok är tecknet på att återställelsen är påbörjad

3 Nephi 29:1-3 (21:1-7)

"Och se, nu säger jag er att när Herren i sin visdom anser det lämpligt att dessa uppteckningar [Mormons bok] skall komma till icke-judarna enligt sitt ord, då skall ni veta att det förbund som Fadern har slutit med Israels barn om deras återställelse till sina arveländer redan börjar fullbordas. Och ni kan veta att alla Herrens ord som har talats av de heliga profeterna skall fullbordas... Herren skall minnas det förbund han har slutit med sitt folk av Israels hus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Ve dem som förnekar Guds kraft

3 Nephi 29:5-7

"Ve den som föraktar Herrens verk. Ja, ve den som förnekar Kristus och hans verk! Ja, ve den som förnekar Herrens uppenbarelser och som säger att Herren inte längre verkar genom uppenbarelse eller genom profetia eller genom gåvor eller genom tungomål eller genom helbrägdagörelse eller genom den Helige Andens kraft! Ja, och ve den som på den dagen för vinnings skull säger att inga underverk kan ske genom Jesus Kristus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Omvändelse och dop = räknas bland Guds folk

3 Nephi 30:2

"Vänd er, alla ni icke-judar, från era ogudaktiga vägar och omvänd er... och kom till mig och låt döpa er i mitt namn så att ni kan få förlåtelse för era synder och bli fyllda av den Helige Anden, så att ni kan bli räknadebland mitt folk som är av Israels hus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Hur man lever i ett Sion

4 Nephi 1:2-3

"Och det hände sig i det trettio och sjätte året att allt folket blev omvänt till Herren i hela landet, både nephiter och lamaniter, och det fanns inga stridigheter eller ordstrider bland dem, och alla behandlade varandra rättvist. Och de hade allting gemensamt ibland sig. Därför fanns det inga rika eller fattiga, bundna eller fria, utan de hade alla gjorts fria och var delaktiga i den himmelska gåvan."

4 Nephi 1:15-17

"Och det hände sig att det inte fanns några stridigheter i landet tack vare Guds kärlek som bodde i folkets hjärtan. Och det fanns ingen avund, ingen missämja, inga oroligheter, inget hor, inga lögner, inga mord eller något slag av lösaktighet. Och det kunde förvisso inte finnas något lyckligare folk bland alla de folk som skapats av Guds hand. Det fanns inga rövare, inga mördare, inte heller fanns det lamaniter eller något annat slags -iter, utan de var ett, Kristi barn och arvingar till Guds rike.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Alla underverk utfördes i Jesu namn

4 Nephi 1:5

"Och stora och förunderliga gärningar utfördes av Jesu lärjungar i det att de helade de sjuka och uppväckte de döda och fick de lama att gå och de blinda att få sin syn och de döva att höra. Och alla slags underverk utförde de bland människobarnen, och de utförde inga underverk utom i Jesu namn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Fasta och bön - ofta

4 Nephi 1:12

"De fortsatte att fasta och be och att ofta komma tillsammans, både för att be och för att höra Herrens ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Hur man förlorar ett Sion

4 Nephi 1:24-28

"Och i detta det två hundra och första året började det bland dem finnas sådana som upphöjde sig i högmod... Och alltifrån den stunden hade de inte längre sitt gods och sina ägodelar gemensamt. Och de började delas i klasser, och de började bygga upp kyrkor åt sig själva för att skaffa sig vinning, och de började förneka Kristi sanna kyrka... Ja, det fanns många kyrkor som påstod sig känna Kristus, och ändå förnekade de större delen av hans evangelium så att de tillät all slags ogudaktighet, och de gav det som var heligt åt den som hade förbjudits detta på grund av ovärdighet. Och denna kyrka tillväxte mycket starkt på grund av ondska och på grund av Satans makt, som fick grepp om deras hjärtan."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page