Läran och förbunden 43-48
Vecka 42
 15-19 oktober 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 15 oktober

Seminarie TV 9: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 16 oktober

L&F 43    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 44    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 43:1–5: Vem var utsedd vid den tiden till att ta emot befallningar och uppenbarelser för hela kyrkan? Vem är utsedd till det ämbetet i dag? v.8: Vad är syftet med kyrkans möten? v.28-31: Vad kommer att hända under tusenårsriket?

  • Läs kapitelöverskriften till Läran och förbunden 44: Vad sa Herren att äldsterna skulle göra? v.1-3: Varför har Herren befallt oss att hålla konferenser? Vilka fler anledningar tror du finns till att Herren vill att kyrkan ska hålla konferenser?

Onsdag 17 oktober

L&F 45:1-59    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 45:1: Vad berättar Jesus Kristus om sig själv i denna vers? v.3: Vilken annan roll har Frälsaren? Varför behöver vi en förespråkare inför vår himmelske Fader? v.4-5: Hur för Jesus vår talan inför Fadern.v.32, 39: Vad kan Jesu Kristi efterföljare göra för att vara redo för herrens andra ankomst? v.56-57: Hur ska liknelsen om om de tio jungfrurna uppfyllas vid Kristi andra ankomst? 

Torsdag 18 oktober

L&F 45:60-75    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 46                 Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 45:66-67: Vad ska de heligas arveland kallas? Varför skulle det vara en önskvärd plats för kyrkans medlemmar att bo på? v.71: Varifrån ska det rättfärdiga folket i Sion komma?

  • L&F 46:1-2:  Vilka instruktioner gav Herren om hur kyrkans möten ska ledas? v.3-6: Vilka människor är välkomna till våra offentliga möten i kyrkan? v.7-8: Hur kan vi undvika att bli vilseledda? v.9-12, 26: Vad är syftet med de andliga gåvor som Gud ger oss? v.30-33: Vad bör vi göra när vi använder våra andliga gåvor?

Fredag 19 oktober

L&F 47    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 48     Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 47:4: Vad lovade Herren John Whitmer om han var trofast i sina ansträngningar att nedteckna kyrkans historia? Hur kan vi förknippa det här med våra ansträngningar att bevara personliga berättelser och släkthistorier?

  • L&F 48:1-3: Vad befallde Herren de heliga i Ohio att göra för kyrkans medlemmar som flyttade in i området? Vilken princip lär vi oss av den här befallningen? Hur kan vi dela det vi har med andra?

Please reload

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 46:33

 

"Och ni måste ständigt utöva  dygd och helighet inför mig. Ske alltså. Amen."

Nyckellära: 

Buden

Veckans läsning innehåller flera referenser om Kristi andra ankomst. Kyrkans medlemmar kallades att förbereda världen för denna storslagna händelse. 

Sammanfattning

L&F 43: Endast en i taget, profeten, kan ta emot uppenbarelser för kyrkan. Medlemmar ska samlas och undervisa varandra om Guds lag. De ska förkunna för världen att Herrens andra ankomst är nära.

L&F 44: För att bli starkare ska medlemmarna organisera sig. Bistånd ska ges till de fattiga och behövande.

L&F 45: Uppenbarelse som svar på många falska rykten om kyrkan. Kristi gudomlighet bekräftas. Tecken för hans andra ankomst beskrivs. Judarna ska räddas av Messias (Kristus). Nya Jerusalem, Sion, ska byggas upp.

L&F 46: Alla ska känna sig välkomna i kyrkan. Den Helige Anden ska leda mötena. Andens gåvor beskrivs.

L&F 47: John Whitmer kallas att ersätta Oliver Cowdery som kyrkans historiker och skrivare.

L&F 48: Instruktioner för hur mark ska uppdelas bland medlemmarna i Ohio. De ska även spara pengar för ett framtida köp av mark i Nya Jerusalem (Jackson County, Missouri).

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Endast profeten tar emot uppenbarelse för hela kyrkan

Läran och förbunden 43:3-6

"... ingen annan är utsedd åt er att ta emot bud och uppenbarelser förrän han tas bort, om han förblir i mig. Men sannerligen, sannerligen säger jag er att ingen annan skall utses att få denna gåva utom genom honom, ty om den tas ifrån honom skall han inte ha någon makt, utom till att utse en annan i sitt ställe. Och detta skall vara en lag för er, att ni inte får lärdomarna i form av uppenbarelser eller bud från vem som helst som kommer inför er. Och detta ger jag er för att ni inte skall bli bedragna, för att ni skall kunna veta att de inte är av mig."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Samla er, undervisa och bygg upp varandra - bli heliggjorda

Läran och förbunden 43:3-6

"Och se, nu ger jag er ett bud att när ni är samlade skall ni undervisa och bygga upp varandra, så att ni kan veta hur ni skall göra och leda min kyrka, hur ni skall handla beträffande de olika delarna av min lag och mina bud som jag har givit. Och på så sätt skall ni bli undervisade om min kyrkas lag och bli heliggjorda genom det som ni har fått, och ni skall förbinda er att göra allt i helighet inför mig,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Be för profeten

Läran och förbunden 43:12

"Och om ni önskar er rikets härligheter, utse då min tjänare Joseph Smith den yngre och upprätthåll honom inför mig genom trons bön."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Herrens dag är nära - bered er

Läran och förbunden 43:17, 20

"Hör, ty se, Herrens stora dag är nära för handen... Höj era röster och håll inte tillbaka. Kalla nationerna till omvändelse, både gammal och ung, både träl och fri, och säg: Bered er för Herrens stora dag."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Tidsutdelning

Arbeta för sista gången i Herrens vingård

Läran och förbunden 43:28

"Arbeta därför, ja, arbeta i min vingård för sista gången. Kalla för sista gången på jordens invånare.."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Satan ska bindas i tusenårsriket

Läran och förbunden 43:30-31

"Ty det stora tusenårsriket, om vilket jag har talat genom mina tjänares mun, skall komma. Ty Satan skall bindas, och när han åter släpps lös skall han endast regera en kort tid, och sedan kommer jordens ände."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Tidsutdelning

Starka tillsammans

Läran och förbunden 44:4-5

"... organisera er enligt människors lagar, så att era fiender inte kan få makt över er, så att ni kan bli bevarade i allt, så att ni skall kunna hålla mina lagar, så att varje boja varmed fienden söker förgöra mitt folk kan brytas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Ge lindring till fattiga och behövande

Läran och förbunden 44:6

"Se, jag säger er att ni måste besöka de fattiga och behövande och ge dem lindring, så att de kan bevaras tills allt kan göras enligt min lag som ni har tagit emot. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristus är vår förespråkare hos Fadern

Läran och förbunden 45:3-5

"Lyssna till honom som är förespråkaren hos Fadern, han som för er talan inför honom, och säger: Fader, se hans  lidanden och död som inte begick någon synd, i vilken du fann gott behag. Se din Sons blod som blev utgjutet, blodet från honom som du utgav för att du själv skulle kunna förhärligas. Fader, skona därför dessa mina bröder som tror på mitt namn, så att de kan komma till mig och få evigt liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ta emot Kristus - bli Guds söner

Läran och förbunden 45:8

"Jag kom till mina egna och mina egna tog inte emot mig, men åt alla som tog emot mig gav jag makt att göra många under och att bli Guds söner, ja, åt dem som trodde på mitt namn gav jag förmågan att få evigt liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Utöva dygd och helighet inför Gud

Läran och förbunden 46:33

"Och ni måste ständigt utöva dygd och helighet inför mig. Ske alltså. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Seminarie TV

STV 9: Läran & förbunden 43-47

Några videoklipp som illustrerar viktiga principer i veckans läsning: L&F 43-47.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 42-46:

Jesu Kristi försoning

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215