Läran och förbunden 39-42
Vecka 41
 8-12 oktober 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 8 oktober

Seminarie TV 8: (Ses i klass eller med förälder)

  • Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 9 oktober

L&F 39    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 40    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 41    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 39:1-4: Vad tror ni det innebär att ta emot Jesus Kristus? Med tanke på vad ni känner till om Frälsarens verksamhet på jorden, varför tog hans folk inte emot honom? v.10-11: Vilka välsignelser lovade Herren James Covill på villkor att han lyssnade till Herrens röst?

  • L&F 40:2: Vad ledde slutligen till att James Covill förkastade Herrens ord?

  • L&F 41:1: Vad säger Herren att han gläder sig åt att göra? v.5: Hur blir vi sanna lärjungar till Herren? v.9-10: Vilket ämbete ordinerades Edward Partridge till? Vad betyder det att man ”utses genom kyrkans röst”? Hur kan du stödja din biskop?

Onsdag 10 oktober

Nyckellära: GudomenObs! Om onsdag är en hemstudiedag för er, lägg helst denna lektion på en dag när det är en lärarledd klass.

  • Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Gudomen (Finns i din studiedagbok eller via länken ovan)

  • 1.3, 1,4: Nämn några viktiga roller som Jesus Kristus har i frälsningsplanen.

  • 1.6: Hur skiljer sig den Helige Anden från Gud Fadern och Jesus Kristus

  • 1.7: Nämn några av den Helige Andens viktigaste uppgifter.

Torsdag 11 oktober

L&F 42:1-42    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 42:11: Vem har enligt Herren myndigheten att undervisa och bygga upp hans kyrka? Hur kan proceduren med röstning på kyrkans ledare (allmänt bifall) och lärare skydda kyrkan och dess medlemmar? v.14: Hur kan vi få Andens inflytande till hjälp för att undervisa andra om evangeliet? v.17: Vad vet och gör den Helige Anden? v.30: Hur skulle ni sammanfatta Herrens befallning om de fattiga? v.38: Vilken princip undervisar Herren om beträffande att göra gott mot andra?

Fredag 12 oktober

L&F 42:43-93    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 42:46: Vilken lärosats kan ge tröst till dem som sörjer förlusten av en närstående? v.48: Vilken är den främsta faktorn som avgör resultatet av en prästadömsvälsignelse? Varför blir inte alla som har tro på Jesus Kristus helade? v.61, 68: Vilka välsignelser får vi av att flitigt be Herren om uppenbarelse? v.88-89: Vad betyder det att försonas med någon? Vad ska vi göra med medlemmar som har försyndat sig mot oss? 

Please reload

Edward Partridge kallas som kyrkans första biskop.

Sammanfattning

L&F 39: Baptistprästen James Covill kallas att döpas och sedan predika evangeliet. Medlemmarna ska samlas i Kirtland, Ohio.

L&F 40: James Covill tog med glädje emot budskapet om evangeliet. Men han Satan ingav rädsla hos honom så att han bröt sitt förbund.

L&F 41: Äldsterna ska leda kyrkan genom uppenbarelse. Edward Partridge kallas som kyrkans första biskop.

L&F 42: "Kyrkans lag" ges: undervisning måste ske med Anden; evangeliets fullhet finns i Bibeln och Mormons bok; Mose budord upprepas; vi får inte glömma de fattiga; vi bör leva efter helgelselagen; skriften är Guds lag; bön leder till uppenbarelse; vi ska hålla både Guds och landets lagar.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Jesus Kristus är den store "Jag är" (Jehova)

Läran och förbunden 39:1-2

"Hör och lyssna till hans röst som är från all evighet till all evighet, den store Jag Är, ja, Jesus Kristus, världens ljus och liv, ett ljus som lyser i mörkret och mörkret förstår det inte."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ta emot Kristus - bli Guds söner

Läran och förbunden 39:4

"Men åt alla som tog emot mig gav jag förmågan att bli mina söner, och på samma sätt ger jag förmågan att bli mina söner till alla som kommer att ta emot mig."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Vad är evangeliet?

Läran och förbunden 39:6

"Och detta är mitt evangelium: omvändelse och dop i vatten, och sedan kommer dopet med eld och med den Helige Anden, ja, Hjälparen, som visar allt och lär de fridgivande tingen rörande riket."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Förrättningar och förbund

Dopet ger oanade välsignelser

Läran och förbunden 39:10

"Men se, dagen för din befrielse är kommen om du hörsammar min röst som säger dig: Stå upp och låt döpa dig, och tvätta bort dina synder och åkalla mitt namn, så skall du få min Ande och en välsignelse så stor som du aldrig förr har känt till."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Förrättningar och förbund

Kristi lärjungar håller hans lag

Läran och förbunden 41:5

"Den som tar emot min lag och håller den, han är min lärjunge, och den som säger sig ta emot den och inte håller den, han är inte min lärjunge... "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Edward Partridge blir kyrkans första biskop

Läran och förbunden 41:9-11 (42:10)

"Och vidare har jag kallat min tjänare Edward Partridge, och jag ger en befallning att han skall utses genom kyrkans röst och ordineras till biskop för kyrkan... Och detta eftersom hans hjärta är rent inför mig, ty han är som den forne Natanael, i vilken inget svek finns."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Vi står till svars för hur vi håller Guds ord

Läran och förbunden 41:12

"Dessa ord är givna till er och de är rena inför mig. Ge därför akt på hur ni håller dem, ty ni skall med era själar stå till svars för dem på domens dag. Ske alltså. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Guds myndighet krävs för tjänande i kyrkan

Läran och förbunden 42:11

"Vidare säger jag er att det inte skall bli någon givet att gå ut och predika mitt evangelium, eller att bygga upp min kyrka, om han inte har ordinerats av någon som har myndighet, och det är känt i kyrkan att han har myndighet och har blivit regelmässigt ordinerad av kyrkans ledare."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Vi ska undervisa evangeliet - som finns i både Bibeln och Mormons bok

Läran och förbunden 42:12

"Denna kyrkas äldster, präster och lärare skall undervisa om mitt evangeliums principer, vilka finns i Bibeln och Mormons bok, vari evangeliets fullhet finns."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Inte undervisa utan Anden

Läran och förbunden 42:13-14

"... och det är [förbunden och kyrkans föreskrifter] de skall undervisa om så som Anden leder dem. Och Anden skall ges till er genom trons bön, och om ni inte får del av Anden skall ni inte undervisa."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Viktiga budord

Läran och förbunden 42:18-29

"Och se, nu talar jag till kyrkan: Du skall inte mörda... Du skall inte döda... Du skall inte stjäla... Du skall inte ljuga... Du skall älska din hustru av hela ditt hjärta... Du skall inte begå äktenskapsbrott... Du skall inte tala illa om din nästa, inte heller göra honom någon skada... Den som syndar och inte omvänder sig skall drivas ut. Om du älskar mig skall du tjäna mig och hålla alla mina bud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Familj och äktenskap, Buden

Älska din hustru - begå inte äktenskapsbrott

Läran och förbunden 42:22-25

"Du skall älska din hustru av hela ditt hjärta och skall hålla dig till henne och ingen annan. Och den som ser på en kvinna med begär efter henne skall förneka tron och skall inte ha Anden, och om han inte omvänder sig skall han drivas ut. Du skall inte begå äktenskapsbrott, och den som begår äktenskapsbrott och inte omvänder sig skall drivas ut. Men den som har begått äktenskapsbrott och omvänder sig av hela sitt hjärta och avstår därifrån och inte gör det mer, honom skall du förlåta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Familj och äktenskap, Buden

Hur helgelselagen fungerar

Läran och förbunden 42:30-34, 38-39, 55

"Och se, du skall komma ihåg de fattiga och helga det av dina ägodelar som du har att dela med dig åt dem till deras uppehälle... Och i den mån ni ger av era medel till de fattiga, gör ni det mot mig... Och det skall ske att sedan de har lagts fram för min kyrkas biskop... skall var och en göras ansvarig inför mig som förvaltare av sina egna ägodelar eller det som han har tagit emot vid helgandet, ja, så mycket som är tillräckligt för honom och hans familj... återstoden [skall] förvaras i mitt förrådshus för att ges åt de fattiga och behövande, enligt vad kyrkans högråd och biskopen och hans råd bestämmer."

"... ty i samma mån som ni gör det mot en av dessa minsta, gör ni det mot mig... ty av deras rikedomar, vilka anammar mitt evangelium bland icke-judarna, skall jag helga åt de fattiga av mitt folk som är av Israels hus."

"Och om du skaffar dig mer än du behöver för ditt uppehälle skall du ge det till mitt förrådshus så att allt kan göras i enlighet med vad jag har sagt."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Var inte högmodig

Läran och förbunden 42:40

"Och vidare: Du skall inte vara högmodig i ditt hjärta. Låt alla dina kläder vara enkla, och deras skönhet utgöra skönheten i dina egna händers verk."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden