Läran och förbunden 30-38
Vecka 40
 1-5 oktober 2018
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 1 oktober

Seminarie TV 7: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 2 oktober

L&F 30    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 31    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 32    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 30:1-2: Varför tillrättavisade Herren David Whitmer? Försök formulera 2-3 principer vi lär oss i dessa verser.

 • L&F 31:1-2: Vilken uppmuntran gav Herren Thomas B Marsh i dessa verser? Vilket löfte gav Herren Thomas angående hans familj? v.9-12: Välj ut ett råd i dessa verser som du känner är viktigt för dig att följa i dag.

 • L&F 32:1-3: Vad kallades Parley P. Pratt och Ziba Peterson att göra och vad lovade Herren dem?

Onsdag 3 oktober

L&F 33    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 34    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 35    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 33:3-4: Vad tror du Herrens vingård representerar? Vilka kan arbetarna i Herrens vingård vara? Vad tror du menas med orden ”det är elfte timmen”? Hur beskriver Herren tillståndet i världen år 1830?
  v.5-6: Vad har Gud gjort och vad håller Han på att göra nu, enligt dessa verser?

 • L&F 34:10-11: Vilka välsignelser ges till dem som flitigt undervisar om evangeliet?

 • L&F 35:3-4: Byt ut Sidney Rigdons namn mot ditt eget... Vad säger Herren till dig?

Torsdag 4 oktober

L&F 36    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 37    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 36:2: Vad skulle den Helige Anden lära Edward Partridge? v.4-5, 7: Vilket ansvar och uppdrag gav Herren till prästadömsbärarna (kyrkans äldster) ?

 • L&F 37:2-4: Varför befallde Herren Joseph Smith och Sidney Rigdon att bege sig till de heliga i Colesville? Vilka principer kan vi lära oss om bön av de här verserna? 

Fredag 5 oktober

L&F 38    Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.1-3: Vilka sanningar lär vi oss om Jesus Kristus i dessa verser? v.23-25: Vad tror du det betyder att ”högakta sin broder som sig själv”? v.27: Vad innebär det att ”vara ett”? Hur kan vi genom att värdesätta andra lika högt som oss själva, bli ett med varandra? Varför tror du att vi inte kan vara Herrens folk om vi inte är ett? v.31-33 På vilka sätt skulle de heliga bli välsignade om de lydde befallningen att samlas i Ohio?

Please reload

Medan Joseph Smith arbetar på översättningen av Bibeln kallas många bröder i kyrkan att predika evangeliet för att bygga upp Guds rike samt förbereda världen för Frälsarens andra ankomst. De uppmanas vara flitiga, utöva tro, vara tålmodiga i lidanden och noggranna med att följa den Helige Andens maningar. Herren ger dem löftet att om de "öppnar sina munnar" kommer Herren fylla dem. Målningen visar missionen till lamaniterna.

Sammanfattning

L&F 30: Bröderna David, Peter och John Whitmer kallas att tjäna flitigare och predika evangeliet.

L&F 31: Herren lovar Thomas B Marsh att ta hand om hans familj. Thomas kallas att predika evangeliet och ha tålamod. 

L&F 32: Parley P Pratt och Ziba Peterson kallas på mission till lamaniterna. Herren ska vara med dem.

L&F 33: Ezra Thayre och Northrop Sweet kallas att predika i jordens "elfte timme". De ska öppna sina munnar och Herren ska fylla dem.

L&F 34: Nydöpte Orson Pratt välsignas för sin tro. Han kallas att höja sin röst i förberedelse för Frälsarens andra ankomst.

L&F 35: Sidney Rigdon prisas av Herren. Han ska utföra stora ting. Alla som tror blir Guds söner och kan göra underverk. Joseph Smith har nycklarna till riket.

L&F 36: Edward Partridge får den Helige Anden gåva. Hjälparen lär honom de "frigivande tingen rörande riket". Varje prästadömsbärare ska kallas på mission.

L&F 37: Herren kallas sitt folk att insamlas till Ohio.

L&F 38: Uppenbarelse given vid en konferens, 2 jan 1831, i vilken Herren undervisar om många principer, bl a om Herrens återkomst, om enighet och om högmodets faror.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Lita på Gud mer än människor

Läran och förbunden 30:1-2

"Se, jag säger dig, David, att du har fruktat människor och inte litat som du borde på att jag skulle ge dig styrka, utan ditt sinne har varit mera uppfyllt med jordiska ting än med det som hör mig, din Skapare, till och det ämbete vartill du har kallats, och du har inte givit akt på min Ande och på dem som blev satta över dig, utan du har låtit dig övertalas av dem som jag inte har befallt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Håll buden och få evigt liv

Läran och förbunden 30:8

"Ge därför akt på detta och var flitig i att hålla mina bud, och du skall bli välsignad med evigt liv. Amen."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Öppna din mun - Gud är med dig

Läran och förbunden 30:11

"Och härefter skall du helt och hållet, av all din själ, verka i Sion, ja, du skall alltid öppna din mun för min sak och inte frukta för vad människor kan göra, ty jag är med dig. Amen."

Läran och förbunden 33:8-10

Öppna era munnar och de skall fyllas, och ni skall bli liksom Nephi i forna dagar... Ja, öppna era munnar och håll inte tillbaka, och många kärvar skall lastas på era ryggar, ty se, jag är med er. Ja, öppna era munnar och de skall fyllas, och säg: Omvänd er, omvänd er, och bered Herrens väg och gör hans stigar raka, ty himmelriket är nära."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Goda råd

Läran och förbunden 31:9

"Var tålmodig i lidanden. Smäda inte dem som smädar. Styr ditt hus i ödmjukhet och var ståndaktig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Den Helige Anden leder dig

Läran och förbunden 31:11

"Gå vart jag än vill, och det skall bli dig givet av Hjälparen vad du skall göra och vart du skall gå."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Jesus är med missionärerna

Läran och förbunden 32:3

"... och jag skall själv gå med [missionärerna] och vara mitt ibland dem, och jag är deras förespråkare hos Fadern och inget skall få överhand över dem."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Skrifterna undervisar, Anden levandegör

Läran och förbunden 33:16

"Och jag har givit er Mormons bok och de heliga skrifterna till er undervisning, och min Andes kraft levandegör allting."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Genom tro och Kristi försoning blir vi Guds söner (andligen)

Läran och förbunden 34:3-4

"som så älskade världen att han gav sitt eget liv, för att alla som tror skall kunna bli Guds söner. Därför är du min son, och välsignad är du för att du har trott"

Läran och förbunden 35:2

Jag är Jesus Kristus, Guds Son, som korsfästes för världens synder, ja, för alla som tror på mitt namn, så att de kan bli Guds söner, ja, ett i mig som jag är ett i Fadern och som Fadern är ett i mig, så att vi kan vara ett.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Gud kallade det "svaga" (Joseph) och gav honom nycklarna

Läran och förbunden 35:13-14, 17-18

"Därför vänder jag mig till det som för världen är svagt, de som är olärda och föraktade, att tröska nationerna med min Andes kraft. Och deras arm skall vara min arm, och jag skall vara deras sköld och deras pansar."

"Och jag har sänt ut mitt evangeliums fullhet genom min tjänare Josephs hand, och i hans svaghet har jag välsignat honom, och jag har givit honom nycklarna...  till tiden för min ankomst om han förblir i mig, och om inte skall jag sätta en annan i hans ställe."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Skrifterna - från Herrens egen bröst för vår frälsning

Läran och förbunden 35:20

"Och skrifterna skall ges på samma sätt som de finns i mitt eget bröst, till frälsning för mina egna utvalda,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Stora välsignelser när vi håller buden och förbunden

Läran och förbunden 35:24

"Håll alla de bud och förbund genom vilka ni är bundna, och jag skall låta himlarna skälva för er skull, och Satan skall bäva och Sion skall glädjas på höjderna och blomstra."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kyrkan blir ledd av prästadömsnycklar från Herren

Läran och förbunden 35:25

"Och Israel skall frälsas i min egen rätta tid, och med nycklarna som jag har givit skall de bli ledda och aldrig mer på något sätt förvirras."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Please reload

Seminarie TV

STV 7: Läran & förbunden 30-38

Jonatan Stigsson presenterar veckans läsning: L&F 30-38.


Övrig undervisning av President Thomas S Monson, Äldste Robert D Hales och missionärerna i Göteborg stav.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 38-41:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215